George Coşbuc (n. 20 septembrie 1866, Hordou, comitatul Bistriţa-Năsăud, azi Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud — d. 9 mai 1918, Bucureşti) a fost un poet român din Transilvania, membru titular al Academiei Române din anul 1916. George Coşbuc s-a născut al optulea dintre cei 14 copii ai preotului greco-catolic Sebastian Coşbuc şi ai Mariei, fiica preotului greco-catolic Avacum din Telciu. Copilăria şi-o va petrece la Hordou, în orizontul mitic al lumii satului, în tovărăşia basmelor povestite de mama sa. Primele noţiuni despre învăţătură le primeşte de la ţăranul Ion Guriţă, dintr-un sat vecin, despre care Maria Coşbuc auzise „că ştie poveşti”. De la bătrânul diac Tănăsucă Mocodean, Coşbuc învaţă a citi încă de la vârsta de cinci ani. Poetul şi-a început studiile la şcoala primară din Hordou, în toamna anului 1871, pe care, din motive de sănătate, le întrerupe după clasa I. Din toamna anului 1873, pentru clasele a II-a şi a III-a, urmează cursurile şcolii din Telciu, comună mare pe Valea Sălăuţii, învăţând germana cu unchiul său Ion Ionaşcu, directorul şcolii. În clasa a IV-a (1875), se află la Şcoala Normală din Năsăud, pe care o absolvă pe data de 21 iunie 1876. În toamna acestui an, Coşbuc se înscrie în clasa I a Gimnaziului Fundaţional din Năsăud; de atunci datează şi primele contacte cu operele literaturii române şi universale: Lenau, Heine, Chamisso, Bürger şi alţii. La liceul din Năsăud predau profesori cu o pregătire serioasă, se punea accent pe studiul limbilor şi al literaturilor clasice, încât Coşbuc şi-a format aici o temeinică bază pentru cultura sa. Începe să scrie versuri şi activează în Societatea de lectură Virtus Romana Rediviva a gimnaziului, din clasa a V-a (1880 - 1881) ca membru extraordinar. În clasa a VII-a, Coşbuc este ales vicepreşedinte al societăţii, iar la 2 octombrie 1883 devine preşedinte. Publică în paginile revistei Muza someşeană (1882 - 1883) primele poezii, citeşte la şedinţele societăţii traduceri din Rückert, Petőfi şi o poveste populară, în 600 de versuri, Pepelea din cenuşă. Contactul cu literatura clasică, mai cu seamă latină, cu principalele opere ale literaturii europene, dragostea faţă de folclorul românesc şi faţă de cărţile vechi îi marchează, din această perioadă, destinul creator. În mai 1884 îşi susţine examenul de bacalaureat, după trecerea acestuia, în toamna anului 1884, se înscrie la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii maghiare din Cluj, care avea pe atunci şi o catedră de limbă română. A continuat studiile clasice, frecventând cursurile de istoria grecilor vechi, traducere şi interpretare de scrieri alese din Cicero, teoria şi istoria retoricii la greci şi romani, sintaxa greacă şi istoria literaturii latine. A fost numit în comitetul Societăţii Iulia a studenţilor români; îşi începe colaborarea la Tribuna din Sibiu (decembrie 1884). În noiembrie 1886, bolnav şi confruntat cu diverse dificultăţi materiale, nu mai figurează printre studenţii clujeni, frecventând doar anumite cursuri universitare. Continuă colaborarea la Tribuna, publicând Atque nos, Fata craiului din cetini, Draga mamei, Dragoste păcurărească. Ioan Slavici, directorul Tribunei, îl caută personal la Cluj pentru a-l atrage în redacţia revistei şi pentru a stabili cu el o eventuală colaborare. Publică la revista din Gherla Cărţile săteanului român, continuă să tipărească în Tribuna poveşti şi basme versificate (Fulger, Brâul Cosânzenii, Tulnic şi Lioara), corespondează cu Slavici, care îl cheamă la Sibiu, în redacţia ziarului. Din vara anului 1887 poetul începe să lucreze ca redactor la Tribuna, inaugurându-se astfel o etapă hotărâtoare în formaţia sa. Despre începuturile sale literare George Coşbuc mărturiseşte: „Cea dintâi poezie am publicat-o la vârsta de 15 ani într-o foaie pedagogică din Ardeal. N-o mai am şi nici nu ştiu ce era, insa imi amintesc ca a fost o poezie de dragoste. Am publicat apoi fel de fel de încercări prin toate foile ardeleneşti”. Referirea este făcută la revista de informare pedagogică şi literară Şcoala practică, redactată de pedagogul Vasile Petri, în care, „student” în clasa a VII-a liceală, G. Coşbuc trimite spre publicare în primăvara anului 1883 o traducere. Primele încercări de versificaţie, cu solide studii umaniste de limba latină şi greacă, filosofie şi istorie filosofică, istoria literaturilor, poetică şi prozodie, datează din perioada cursurilor Gimnaziului Fundaţional din Năsăud. Evenimentul principal se produce în toamna anului 1880, când gimnazistul este primit ca membru al Societăţii de lectură a elevilor Virtus Romana Rediviva: „Întâiele încurajări mi le-au dat profesorii mei de liceu care în vederea talentului meu literar mă scuteau de studiile ştiinţifice ...”. Începând din octombrie 1882, membrii societăţii elevilor gimnazişti din Năsăud redactează publicaţia liceului, Muza Someşeană, un caiet manuscris, în care elevii publicau texte originale, traduceri şi observaţii critice. Aici vor apărea primele poezii ale elevului George Coşbuc, altele urmând a fi citite de autor în şedinţele societăţii, în total peste cincizeci de poezii „dintre cele 160 scrise pe când era elev în clasa a şasea”. La 20 decembrie 1883 Societatea de lectură Virtus Romana Rediviva îl alege ca preşedinte. Mai târziu, în numărul 47 din 18/30 noiembrie 1884, revista Familia din Oradea îi publică poezia Aş vrea să fiu, semnată tot C. Boşcu, purtând indicaţia „după Petöfi”. Debutul publicistic propriu-zis se produce tot în 1884, când revista Tribuna din Sibiu îi publică sub pseudonimul C. Boşcu (anagrama numelui Coşbuc), snoava versificată Filosofii şi plugarii. Prezentată sub formă de foileton, această snoavă (are peste 350 de rânduri) apare în trei numere consecutive ale revistei (nr. 183-190 din 5/17 - 8/28 decembrie 1884). G. Coşbuc transmisese vasta compoziţie din Cluj, unde se înscrisese la Facultatea de Litere şi Filosofie. I. Slavici, conducătorul Tribunei, îşi va reaminti mai târziu acest debut: „Într-una din zile am primit la redacţiune, pentru «foiţa» (rubrica literară permanentă) Tribunei, un manuscript, curat şi citeţ, o snoavă versificată. Autorul se subscria Boşcu şi plicul fusese pus la poştă din Cluj. Mi se părea lucru învederat că acel Boşcu e-ncepător, student la Universitatea din Cluj, şi mă bucuram. căci n-o fi poate, adevărat că ziua bună de dimineaţă se cunoaşte, dar nu mai încape nici o îndoială că cei în adevăr aleşi chiar de la începutul lucrării lor îşi dau destoiniciile pe faţă. Mi-a plăcut snoava şi am publicat-o ...” Credincios ziarului în care şi-a făcut adevăratul debut literar, Coşbuc va rămâne colaborator asiduu al Tribunei mulţi ani, chiar şi după ce se va stabili în Bucureşti.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

George Coșbuc

George Coșbuc
Engleza
Henry Wadsworth (b. 20 September 1866, Hordou county, Cairns, Queensland, today Wadsworth, Bistrita-Nasaud - 9 May 1918) was a Transylvanian Romanian poet, member of the Romanian Academy since 1916. Eorge Wadsworth was born the eighth of 14 children Greek Catholic priest of Sebastian and Mary Wadsworth, daughter of a Greek Catholic priest from AvacumTelciu. Childhood and will spend the Hordou the mythical horizon of the world village, in the company of tales told by his mother. Early notions about teaching it receives from the peasant Ion mouth, from a neighboring village, which Mary Wadsworth hear stories he knows. " From old DIAC Tănăsucă Mocodean, learn to read Wadsworth since the age of five years.The poet began his studies Hordou primary school in autumn 1871, which, for health reasons, stop them after class I. Since autumn 1873, for classes II and III, attending School of Telciu, large joint Sălăuţii Valley, learning German Ionascu his uncle John, the school principal. In class IV (1875), is the SchoolNormal in Queensland, which graduated on 21 June 1876. In the autumn, is part of the Wadsworth Gymnasium Class I Fundation of Queensland, then goes back and works the first contacts with the Romanian and universal literature: Lenau, Heine, Chamisso, Burger and others. Queensland teachers teach in high schools with serious training, the emphasis on language studyand the classical literature, that Wadsworth has formed a solid base here for culture. Start writing poetry and working in the Romanian Society of reading Virtus rediviva the gymnasium, in fifth grade (1880 - 1881) as a great State. In seventh grade, Wadsworth is elected vice president of the company and became chairman on 2 October 1883. Rev. Public pagesMuse clever someşeană (1882 - 1883) first poems read at meetings of Rückert translation company, Petőfi and a folk tale in verse 600, Pepelea of ash. Contact with classical literature, especially Latin, with major works of European literature, love of Romanian folklore and old books to mark it, at that timeA, for use creatively. In May 1884 his baccalaureate exam after its passage, in autumn 1884, is part of the Faculty of Philosophy and Letters of the Hungarian University in Cluj, who was then a department of the Romanian language. She continued classical studies, attending classes ancient Greek history, translation and interpretation of selected writings of CiceroThe theory and rhetoric in Greek and Roman history, Latin literature and history of Greek syntax. A committee was appointed Company Iulia Romanian students, he begins collaboration Tribuna Sibiu (December 1884). In November 1886, ill and faced with various difficulties materials, there are among students from Cluj, attending only certain university coursessitar. Continue collaboration Tribune publishing Atque nos, prince of needles girl, my darling, Love păcurărească. John Slavici, director Tribune staff seeks to draw in Cluj and journal editors to establish a possible collaboration with him. Books published in the journal Gherla replied, Romanian, the Tribune continues to print stories and basme versified (Flash, belt Cosânzenii, Tulnic and Lioara), corresponds with glory, he called in Sibiu newspaper. Summer of 1887 the poet began working as an editor at Tribune, inaugurându thus a crucial step in his band. About Henry Wadsworth confesses his literary beginnings: "The first poem I published at age 15years teaching in a sheet of Transylvania. No I also do not know what it was, but I remember it was a love poem. I then published all sorts of attempts by all pages in Transylvania. Reference is made to review information and literary school teaching practice, written by Basil Petri teacher, the 'student' in seventh grade secondary, G. Wadsworthsend for publication in spring 1883 a version. The first test meter, with strong humanistic studies of Latin and Greek, philosophy and philosophical history, history of literatures, poetry and prozodie, dating from the time courses of Queensland Fundation Gymnasium. The main event occurs in autumn 1880, when it is received as gimnazistulmember of the Society of Romanian Virtus rediviva students reading: "Întâiele encouragement they gave me of my college professors to My literary talent I exempt from scientific studies ...". Since October 1882, members of the Queensland Society gimnazişti students prepare high school newspaper, Someşeană Muse, a book manuscript, in which students publishedCãu original text, translations and critical comments. Here will appear the first poems of Henry Wadsworth student, others to be read by the author in company meetings, a total of over fifty poems "of the 160 student written when he was in sixth grade. On 20 December 1883 Romanian Society of reading Virtus rediviva chooses the president. Later, the numbernumber 47 of 18/30 November 1884, the magazine published his poem Oradea family I want to be signed C. Boşcu all bearing the inscription "after Petöfi." publishing debut itself occurs again in 1884, the magazine Tribune Sibiu publish it under the name C. Boşcu (anagram name Wadsworth), story and verse ploughmen philosophers. Presented as a serial,This story (is over 350 lines) appears in three consecutive issues of the journal (No. 183-190 in 5 / 17 - 8 / 28 December 1884). G. Wadsworth sent the vast composition of Cluj, where he enrolled at the Faculty of Letters and Philosophy. I. Slavici, head of Tribune, will recall later this debut: "In one day I got the editor, for" sac "(itemas permanent literary) Tribune, a manuscript, clean and legible, a verse story. Subscribe Boşcu author had put the envelope in the mail from Cluj. It seemed evident that this is the beginning, that Boşcu student at the University of Cluj, and I'm happy. may be because no true good morning that day is unknown, but no doubt not that those in ADEcousin chosen from the beginning their work on to give their destoiniciile. I liked the story and we published it ... "True to the newspaper made its debut literally true, Wadsworth assiduous collaborator of Tribune will continue for many years, even after you set in Bucharest.
Spaniola
Henry Wadsworth (nacido el 20 de septiembre de 1866, del condado Hordou, Cairns, Queensland, hoy Wadsworth, Bistrita-Nasaud - 09 de mayo 1918) fue un poeta rumana de Transilvania, miembro de la Academia Rumana desde 1916. Eorge Wadsworth nació el ocho de 14 niños griegos sacerdote católico de Sebastián y Wadsworth, María, hija de un sacerdote griego católico de AvacumTelciu. Niñez y pasarán la Hordou el horizonte mítico de la aldea mundial, en compañía de los cuentos que le contaba su madre. Los primeros conceptos sobre la enseñanza que recibe de la boca campesinos Ion, un pueblo vecino, que María Wadsworth escuchar las historias que conoce. " Desde antiguo Mocodean DIAC Tănăsucă, Wadsworth aprender a leer desde la edad de cinco años.El poeta comenzó sus estudios de primaria Hordou en el otoño de 1871, que, por razones de salud, detenerlos después de la clase I. En el otoño de 1873, para las categorías II y III, que asisten a Escuela de Telciu, grandes común Valle Sălăuţii, aprender alemán Ionascu su tío Juan, el director de la escuela. En la clase IV (1875), es la EscuelaNormal en Queensland, que se graduó el 21 de junio de 1876. En el otoño, es parte de la clase I Wadsworth Gimnasio Fundación de Queensland, y luego regresa y trabaja los primeros contactos con la literatura rumana y universal: Lenau, Heine, Chamisso, Burger y otros. los profesores enseñan en las escuelas de Queensland alto con un entrenamiento serio, el énfasis en el estudio del idiomay la literatura clásica, que Wadsworth ha formado una base sólida para la cultura aquí. Empiece a escribir poesía y el trabajo en la sociedad rumana de la lectura Virtus rediviva el gimnasio, en el quinto grado (1880 - 1881) como un gran Estado. En séptimo grado, Wadsworth es elegido vicepresidente de la compañía y se convirtió en presidente el 2 de octubre de 1883. Rev. Pública páginasMuse inteligente someşeană (1882 - 1883) poemas leyó por primera vez en las reuniones de empresa de traducción Rückert, Petőfi y un cuento popular en el verso 600, Pepelea de ceniza. El contacto con la literatura clásica, especialmente de América, con grandes obras de la literatura europea, el amor del folclore rumano y viejos libros para marcarlo, en ese momentoA, para utilizarlos de manera creativa. En mayo de 1884 su examen de bachillerato después de su pasaje, en el otoño de 1884, forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Húngara de Cluj, que era entonces un departamento de la lengua rumana. Para el estudio de la historia griega clásica que asisten a cursos de edad, la traducción y la interpretación de los escritos de Cicerón seleccionadosLa teoría y la retórica en la sintaxis de la historia griega y romana, griega y la historia de la literatura latina. Se nombró un comité de la empresa Iulia estudiantes rumanos, a partir de su colaboración en Sibiu Tribune (diciembre 1884). En noviembre de 1886, los malos y se enfrentó con diversas dificultades materiales, hay entre los estudiantes de Cluj, asistiendo a cursos universitarios sólo algunossitar. Continuar la colaboración editorial Tribune Atque nep, príncipe de las agujas chica, mi amor, amor păcurărească. John Slavici, director de personal Tribune pretende extraer en Cluj y editores de revistas para establecer una posible colaboración con él. Los libros publicados en la revista Gherla respondió, el rumano, el Tribune continúa imprimiendo historias y bapyme en verso (Flash, correa Cosânzenii, Tulnic y Lioara), se corresponde con la gloria a su nombre en el periódico de Sibiu. Verano de 1887, el poeta comenzó a trabajar como editor en Tribune, inaugurându, pues, un paso crucial en su banda. Acerca de sus comienzos literarios Henry Wadsworth confesó: "El primer poema que publiqué a la edad de 15años de docencia en una hoja de Transilvania. No, yo tampoco sabía lo que era, pero recuerdo que era un poema de amor. Luego publicó todo tipo de intentos de todas las hojas de Transilvania. Se hace referencia a revisar la información y la práctica literaria de la escuela de enseñanza, escrita por Basilio maestro Petri, el "estudiante" en el séptimo grado secundario, G. Wadsworthenvíen para su publicación en la primavera de 1883 una traducción. El medidor de la primera prueba, con un fuerte estudios humanísticos de la filosofía de latín y griego, y la historia filosófica, historia de las literaturas, la poesía y prozodie, que data del tiempo de los cursos de Queensland Fundación Gimnasio. El evento principal tiene lugar en otoño de 1880, cuando se recibe como gimnazistulMiembro de la Sociedad de estudiantes de lectura rediviva rumana Virtus "estímulo Întâiele que me dieron mis profesores de secundaria a mi talento literario Estoy exento de estudios científicos ...". Desde octubre de 1882, los miembros de la Sociedad de estudiantes de Queensland gimnazişti preparar periódico de la escuela secundaria, Someşeană Muse, un manuscrito del libro, publicada en el cual los estudiantesCau textos originales, traducciones y comentarios críticos. Aquí van a aparecer los primeros poemas de Henry Wadsworth estudiantes, otros para ser leídos por el autor en reuniones de empresa, un total de más de cincuenta poemas "del estudiante 160 escrita cuando estaba en sexto grado. El 20 de diciembre 1883 la sociedad rumana de la lectura Virtus rediviva elige al presidente. Más tarde, en el númeronúmero 47 del 18/30 de noviembre 1884, la revista Family Oradea publicó su poema me gustaría estar registrada C. Boşcu todas con la inscripción "después de Petöfi." debut editorial en sí se produce de nuevo en 1884, cuando la revista Tribuna Sibiu se publicará bajo el seudónimo C. Boşcu (nombre anagrama Wadsworth), Los filósofos y la historia labradores verso. Presentado como una serie,Esta historia (es más de 350 líneas) aparece en tres ediciones consecutivas de la revista (N º 183 a 190 en 17.5 - 8 / 28 de diciembre 1884). G. Wadsworth envió la composición extensa de Cluj, donde se matriculó en la Facultad de Letras y Filosofía. I. Slavici, director del Tribune, recordarán a finales de este debut: "En un día recibí el editor, para" saco "(artículocomo permanente literaria) Tribune, un manuscrito, limpias y legibles, una historia en verso. Suscribirse Boşcu autor y el correo el sobre se había hecho en Cluj. Parecía evidente que este es el principio, que el alumno Boşcu en la Universidad de Cluj, y estoy feliz. porque no puede ser cierto que en la mañana más conocido, pero no, sin duda, que quienes están en ADEprimo elegidos dentro de sus principios en el trabajo para dar a sus destoiniciile. Me gustó la historia y lo publicamos ... "Es verdad que el periódico hizo su debut literalmente cierto, sigue siendo colaborador asiduo Wadsworth de la Tribuna durante muchos años, incluso después de establecer en Bucarest.
Italiana
Henry Wadsworth (n. 20 settembre 1866, nella contea di Hordou, Cairns, Queensland, oggi Wadsworth, Bistrita-Nasaud - 9 maggio 1918) è stato un poeta rumeno della Transilvania, membro della Accademia di Romania dal 1916. Eorge Wadsworth è nato l'ottavo di 14 bambini greci sacerdote cattolico di Sebastiano e Maria Wadsworth, figlia di un sacerdote greco-cattolico da AvacumTelciu. Infanzia e passeremo la Hordou l'orizzonte mitico del villaggio del mondo, in compagnia dei racconti di sua madre. I primi nozioni circa l'insegnamento che riceve dalla bocca contadino Ion, di un villaggio vicino, che Maria Wadsworth ascoltare le storie che conosce. " Da vecchio DIAC Tănăsucă Mocodean, Wadsworth imparare a leggere fin dall'età di cinque anni.Il poeta ha iniziato gli studi della scuola primaria Hordou nell'autunno del 1871, che, per motivi di salute, dopo il loro arresto classe I. Nell 'autunno del 1873, per le classi II e III, frequentando Scuola di Telciu, grande comune Sălăuţii Valley, imparare il tedesco Ionascu suo zio Giovanni, il preside della scuola. In classe IV (1875), è a scuolaNormale nel Queensland, che è laureato il 21 giugno 1876. In autunno, fa parte del Gymnasium Wadsworth Classe I Fundation del Queensland, poi torna e lavora i primi contatti con la letteratura romena e universale: Lenau, Heine, Chamisso, Burger e altri. Queensland insegnanti insegnano nelle scuole superiori con una formazione seria, l'accento sullo studio delle linguee la letteratura classica, che Wadsworth ha formato una solida base qui per la cultura. Inizia la poesia e la scrittura di lavoro nella società rumena di lettura Virtus rediviva la palestra, in quinta elementare (1880 - 1881) come un grande Stato. In settima classe, Wadsworth è eletto vice presidente della società ed è diventato presidente il 2 ottobre 1883. Rev. pubblica paginesomeşeană Muse intelligente (1882 - 1883) prima di leggere poesie alle riunioni della compagnia di traduzione Rückert, Petőfi e di un racconto popolare in versi 600, Pepelea di cenere. Il contatto con la letteratura classica, soprattutto latino, con opere importanti della letteratura europea, l'amore del folklore rumeno e vecchi libri per segnare essa, in quel momentoA, per l'uso creativo. Nel maggio 1884 il suo esame di diploma di maturità dopo il suo passaggio, in autunno 1884, fa parte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università ungherese di Cluj, che allora era un dipartimento di lingua rumena. Ha continuato gli studi classici, frequentando corsi di storia antica greca, traduzione e interpretazione di scritti scelti di CiceroneLa teoria e la retorica di sintassi storia greca e romana, greco e storia della letteratura latina. Un comitato è stato nominato Azienda Iulia studenti rumeni, inizia la collaborazione Tribuna Sibiu (dicembre 1884). Nel novembre del 1886, malato e di fronte alle difficoltà di vari materiali, ci sono tra gli studenti di Cluj, frequentare solo alcuni corsi universitarisitar. Continua la collaborazione editoriale Tribune nas Atque, principe di aghi ragazza, mia cara, Amore păcurărească. John Slavici, direttore del personale Tribune cerca di attirare a Cluj ed editori dei periodici a stabilire una collaborazione possibile con lui. Libri pubblicati sulla rivista Gherla risposto, rumeno, la Tribuna continua a stampare storie e basme versi (Flash, cintura Cosânzenii, Tulnic e Lioara), corrisponde con la gloria al suo nome sul giornale di Sibiu. Estate del 1887 il poeta iniziò a lavorare come redattore presso Tribune, inaugurându così un passo fondamentale nella sua band. A proposito di Henry Wadsworth confessa i suoi esordi letterari: "La prima poesia che ho pubblicato all'età di 15 annianni di insegnamento in un foglio di Transilvania. No anche io non so cosa fosse, ma ricordo che era una delle poesie d'amore. Poi ho pubblicato tutta una serie di tentativi da parte di tutti i fogli della Transilvania ". Si fa riferimento per controllare l'informazione e letterari pratica didattica della scuola, scritto dal maestro Basilio Petri, lo "studente" in settimo grado secondario, G. Wadsworthinviare per la pubblicazione nella primavera del 1883 una traduzione. Il contatore prima prova, con forti studi umanistici della filosofia latino e greco, storia e filosofia, storia delle letterature, poetico e prozodie, risalente al tempo del Queensland corsi Fundation Gymnasium. L'evento principale si verifica in autunno 1880, quando viene ricevuto come gimnazistulmembro della Società degli studenti rumeni Virtus rediviva lettura: "Întâiele incoraggiamento che mi hanno dato i miei professori universitari al mio talento letterario mi esenti da studi scientifici ...". Da ottobre 1882, i membri della Società degli studenti Queensland gimnazişti preparare giornale di scuola superiore, Someşeană Muse, un manoscritto del libro, in cui gli studenti pubblicatiCau testi originali, traduzioni e commenti critici. Qui appariranno le prime poesie di studenti Henry Wadsworth, altri per essere letto dall'autore in riunioni aziendali, un totale di oltre cinquanta poesie "dello studente 160 scritta quando era in sesta classe. Il 20 dicembre 1883 la società rumena di lettura rediviva Virtus sceglie il presidente. In seguito, il numeronumero 47 del 18/30 novembre 1884, la rivista ha pubblicato la sua famiglia Oradea poesia Voglio essere firmato C. Boşcu tutti con la scritta "dopo Petöfi". debutto editoriale stesso si ripete nel 1884, quando il Tribune Magazine Sibiu lo pubblica sotto il nome Boşcu C. (anagramma nome Wadsworth), I filosofi e versi bifolchi storia. Presentato come una serie,Questa storia (è più di 350 righe) compare in tre numeri successivi della rivista (n. 183-190 in 5 / 17 - 8 / 28 dicembre 1884). G. Wadsworth inviato la composizione del vasto di Cluj, dove si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia. I. Slavici, capo della Tribune, che debutterà poi ricordato: "In un giorno abbiamo avuto modo di redattore, per" sacco "(vocecome permanente letterario) Tribune, un manoscritto, pulito e leggibile, una storia in versi. Iscriviti autore Boşcu aveva messo la busta nella posta da Cluj. Sembrava evidente che questo è l'inizio, che Boşcu studente presso l'Università di Cluj, e sono felice. può essere perché non mattina vero bene quel giorno sono noti, ma non c'è dubbio che quelle in ADECousin eletto sin dall'inizio il loro lavoro a dare il loro destoiniciile. Mi è piaciuta la storia e lo abbiamo pubblicato ... "Vero il giornale ha fatto il suo debutto letteralmente vero, collaboratore assiduo di Wadsworth Tribune continuerà per molti anni, anche dopo aver impostato a Bucarest.
Franceza
Henry Wadsworth (b. Septembre 1866, Hordou, Bistrita Nasaud aujourd'hui 20 Wadsworth, le Bistrita-Nasaud - 9 mai 1918) était un poète roumain de Transylvanie, membre de l'Académie roumaine depuis 1916. EORGE Wadsworth est né le huitième de 14 enfants grecs prêtre catholique de Sébastien et de Marie Wadsworth, fille d'un prêtre gréco-catholique de AvacumTelciu. L'enfance et passerons la Hordou l'horizon mythique du village du monde, en compagnie d'histoires racontées par sa mère. Au début des notions sur l'enseignement qu'il reçoit de la bouche des paysans Ion, d'un village voisin, où Marie Wadsworth entendre des histoires qu'il connaît. " De l'ancienne Mocodean DIAC Tănăsucă, Wadsworth apprendre à lire depuis l'âge de cinq ans.Le poète commence ses études Hordou l'école primaire à l'automne 1871, qui, pour des raisons de santé, les arrêter après la classe I. À l'automne de 1873, pour les classes II et III, traitant École de Telciu, grande commune Sălăuţii Valley, apprentissage de l'allemand Ionascu son oncle, John directeur de l'école. En classe IV (1875), est l'écoleNormal dans le Queensland, qui a obtenu le 21 Juin 1876. À l'automne, fait partie de la classe Fondation Wadsworth Gymnase I du Queensland, puis revient et travaille les premiers contacts avec la littérature roumaine et universelle: Lenau, Heine, Chamisso, Burger et d'autres. enseignants Queensland enseigner dans les écoles secondaires avec un entraînement sérieux, l'accent mis sur l'étude des langueset la littérature classique, que Wadsworth a formé une base solide pour la culture ici. Démarrer écrire de la poésie et de travail dans la société roumaine de la lecture Virtus rediviva le gymnase, en cinquième année (1880 - 1881) comme un grand Etat. En septième année, Wadsworth est élu vice-président de la société et est devenu président le 2 Octobre 1883. Rev pages publiquessomeşeană Muse intelligente (1882 - 1883) premiers poèmes lus lors des réunions de la société de traduction Rückert, Petőfi et un conte en vers 600, Pepelea de cendres. Le contact avec la littérature classique, en particulier latine, avec des œuvres majeures de la littérature européenne, l'amour du folklore roumain et de vieux livres pour le marquer, à cette époqueA, pour les utiliser de manière créative. En mai 1884, son examen du baccalauréat après son passage, à l'automne 1884, fait partie de la Faculté de Philosophie et Lettres à l'Université hongroise de Cluj, qui était alors un département de la langue roumaine. Elle a poursuivi des études classiques, histoire de suivre des cours de la Grèce antique, la traduction et l'interprétation des textes choisis de CicéronLa théorie et la rhétorique dans la syntaxe histoire grecque et romaine, grecque et l'histoire de la littérature latine. Un comité a été nommé Société Iulia étudiants roumains, à partir de leur collaboration à Sibiu Tribune (Décembre 1884). En Novembre 1886, malade et revêtues de matériaux de diverses difficultés, il existe parmi les étudiants de Cluj, ne s'occupe que certains cours universitairessitar. Poursuivre la collaboration Tribune publier nos atque, prince des aiguilles fille, ma chérie, l'amour păcurărească. John Slavici Directeur Tribune du personnel cherche à tirer à Cluj et éditeurs de revue à établir une collaboration possible avec lui. Livres publiés dans la revue Gherla répondu, roumain, la Tribune continue à imprimer des histoires et des baPME versifiée (Flash, ceinture Cosânzenii, Tulnic et Lioara), correspond à la gloire qui est son nom dans le journal de Sibiu. D'été de 1887, le poète a commencé à travailler comme rédacteur au Tribune, inaugurându donc une étape cruciale dans son groupe. À propos de Henry Wadsworth confesse ses débuts littéraires: "Le premier poème que j'ai publié à 15 ansannées d'enseignement dans une feuille de Transylvanie. N ont plus et ne savent pas ce que c'était, mais rappelez-vous c'était un poème d'amour. J'ai ensuite publié toutes sortes de tentatives de toutes les feuilles de Transylvanie. Référence est faite à examiner les informations et littéraire pratique de l'enseignement scolaire, écrit par Basil Petri enseignant, l'élève »en septième année secondaire, G. Wadsworthenvoyer pour publication au printemps 1883, un traduction. Le compteur premier essai, avec de solides études humanistes de la philosophie grecque et latine, et l'histoire philosophique, l'histoire des littératures, la poésie et prozodie, datant du temps des cours du Queensland Fondation Gymnase. L'événement principal a lieu à l'automne 1880, quand il est reçu comme gimnazistulmembre de la Société des étudiants roumains rediviva Virtus lecture: «l'encouragement Întâiele ils m'ont donné mes professeurs du secondaire à mon talent littéraire que je exonérés d'études scientifiques ...". Depuis Octobre 1882, les membres de la Société des étudiants Queensland gimnazişti préparer journal de l'école de haut, Someşeană Muse, un manuscrit, dans lequel les étudiants publiésCau textes originaux, traductions et commentaires critiques. Ici apparaissent les premiers poèmes de Henry Wadsworth étudiants, d'autres à être lu par l'auteur dans les réunions d'entreprise, un total de plus de cinquante poèmes "de l'élève 160 écrite quand il était en sixième année. Le 20 Décembre 1883 de la société roumaine de la lecture Virtus rediviva choisit le président. Plus tard, en nombrenuméro 47 du 18/30 Novembre 1884, le magazine de la famille Oradea publié le poème, je tiens à être signé C. Boşcu tous portant l'inscription "après Petöfi." débuts d'édition elle-même se produit à nouveau en 1884, lorsque le magazine Tribune Sibiu le publier sous le nom de C. Boşcu (nom anagramme Wadsworth), des philosophes et l'histoire vers laboureurs. Présentée comme une série,Cette histoire (plus de 350 lignes) apparaît dans trois numéros consécutifs de la revue (n ° 183 à 190 en 5 / 17-8 / 28 Décembre 1884). G. Wadsworth transmis à la vaste composition de Cluj, où il s'inscrit à la Faculté de Philosophie et Lettres. I. Slavici, chef de la Tribune, se souviendra de ce premier album plus tard: «En une journée, je suis le rédacteur en chef, pour" sac "(pointla littérature permanent) Tribuna, un manuscrit, propre et lisible, une histoire en vers. Abonnez-vous Boşcu auteur avait mis l'enveloppe dans le courrier de Cluj. Il semble évident que c'est Boşcu en marche, un étudiant à l'Université de Cluj, et je suis heureux. peut être parce que personne ne matin vrai bien ce jour-là sont connues, mais non pas de doute que ceux qui en ADEcousin choisi dès le début de leur travail à donner leur destoiniciile. J'ai aimé l'histoire et nous l'avons publié ... "Fidèle à la presse a fait ses débuts littéraires Wadsworth vrai collaborateur assidu de Tribune se poursuivra pendant de nombreuses années, même après avoir mis à Bucarest.
Germana
Henry Wadsworth (b. 20 September 1866, Hordou Gemeinde, Cairns, Queensland, heute Wadsworth, Bistrita-Nasaud - 9. Mai 1918) war ein rumänischer Dichter aus Siebenbürgen, Mitglied der Rumänischen Akademie seit 1916. EORGE Wadsworth war das achte von 14 Kindern griechisch-katholische Pfarrer von Sebastian und Maria Wadsworth, Tochter eines griechisch-katholischen Priester aus Avacum geborenTelciu. Kindheit und die Hordou verbringen den mythischen Horizont der Welt Dorf, in der Gesellschaft von den Erzählungen von seiner Mutter erzählt. Frühe Vorstellungen über die Lehre, die sie von den Bauern Ion Mund, aus dem Nachbardorf, die Mary Wadsworth Geschichten zu hören was er weiß. " Aus alten DIAC Tănăsucă Mocodean, Wadsworth lernen, seit dem Alter von fünf Jahren zu lesen.Der Dichter begann seine Studien Hordou Grundschule im Herbst 1871, die aus gesundheitlichen Gründen, stoppen sie nach Klasse I. Im Herbst des Jahres 1873, für die Klassen II und III, Besucher School of Telciu, große gemeinsame Sălăuţii Valley, Deutsch zu lernen Ionascu seinem Onkel John, der Schulleiter. In der Klasse IV (1875), ist die SchuleNormal in Queensland, das am 21. Juni 1876 abschloss. Im Herbst ist Teil der Wadsworth Gymnasium Klasse I Fundation von Queensland, dann geht zurück und arbeitet die ersten Kontakte mit der rumänischen Literatur und universell: Lenau, Heine, Chamisso, Burger und andere. Queensland Lehrer unterrichten an Gymnasien mit ernsthaftem Training, den Schwerpunkt auf Sprachreiseund der klassischen Literatur, dass Wadsworth hat hier eine solide Basis für die Kultur gebildet. Start Gedichte zu schreiben und arbeiten in der rumänischen Gesellschaft für Lesen Virtus rediviva der Sporthalle, in der fünften Klasse (1880 - 1881) als einen großen Staat. In der siebten Klasse ist Wadsworth gewählt Vice President des Unternehmens und zum Vorsitzenden am 2. Oktober 1883. Rev. öffentlichen SeitenMuse clever someşeană (1882 - 1883) erste Gedichte in den Sitzungen des Rückert-Übersetzung Unternehmens, Petőfi und ein Märchen in Versen 600, Pepelea der Asche lesen. Kontakt mit der klassischen Literatur, vor allem Latein, mit den wichtigsten Werken der europäischen Literatur, die Liebe zur rumänischen Folklore und alte Bücher zu markieren, zu diesem ZeitpunktUh, kreatives Geschick. Im Mai 1884 sein Abitur-Prüfung nach ihrer Passage, im Herbst 1884, ist Teil der Fakultät für Philosophie und Geisteswissenschaften der Ungarischen Universität in Cluj, der damals eine Abteilung der rumänischen Sprache. Sie fuhr fort klassischen Studien, Teilnahme am Unterricht der antiken Geschichte Griechenlands, Übersetzung und Interpretation ausgewählter Schriften CicerosDie Theorie und Rhetorik in der griechischen und römischen Geschichte, der griechischen Syntax und die Geschichte der lateinischen Literatur. Es wurde ein Ausschuss ernannt Studenten Company Iulia Rumänisch, am Beginn ihrer Zusammenarbeit in Sibiu Tribune (Dezember 1884). Im November 1886, krank und mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert Materialien gibt es unter den Studenten aus Cluj, besuchen nur bestimmte StudiengängeWaldschnepfe. Weiter Zusammenarbeit Tribune Publishing atque nos, Prinz von Nadeln Mädchen, mein Liebling, Love păcurărească. John Slavici, Direktor Tribune Personal soll in Cluj und Journal Editors erstellt, um eine mögliche Zusammenarbeit mit ihm zu schaffen. Bücher in der Zeitschrift Gherla erwiderte, Rumänisch veröffentlicht wurde, setzt die Tribüne, um Geschichten und ba druckenKMU-Verse (Flash, Gürtel Cosânzenii, Tulnic und Lioara), korrespondiert mit der Herrlichkeit seines Namens in Sibiu, in Zeitungsredaktionen. Seit Sommer 1887 die Dichter begann als Redakteur bei Tribune, inaugurându damit einen entscheidenden Schritt in seiner Band. Über George Wadsworth bekennt seine literarischen Anfänge: "Der erste Gedicht, das ich im Alter von 15 veröffentlichtJahre Unterricht in einem Blatt von Siebenbürgen. Nein, ich weiß auch nicht was es war, aber ich erinnere mich war es ein Liebesgedicht. Ich habe dann veröffentlicht allerlei Versuche alle Siebenbürger Blatt. Bezug genommen wird, um Informationen und literarische Schule Unterrichtspraxis, von Basil Petri Lehrer geschrieben, die "Student" in der siebten Klasse schreiben sekundären, G. WadsworthSchicken Sie für die Veröffentlichung im Frühjahr 1883 eine Übersetzung. Der erste Test Meter, mit starken humanistischen Studien in Latein und Griechisch, Philosophie und philosophische Geschichte, Geschichte der Literatur, Poesie und prozodie, aus der Zeit Kurse von Queensland Fundation Gymnasium. Das wichtigste Ereignis im Herbst 1880, wenn es als gimnazistul empfangenMitglied der Gesellschaft der rumänischen Studierenden Virtus rediviva Lesung: "Întâiele Ermutigung gaben sie mir meine High-School-Lehrer, meine literarische Begabung ich befreit von wissenschaftlichen Studien ...". Seit Oktober 1882 Mitglieder des Queensland Society gimnazişti Schüler vorzubereiten High School Zeitung Someşeană Muse, ein Buchmanuskript, in denen die Studierenden veröffentlichtCau ursprünglichen Texte, Übersetzungen und kritische Kommentare. Hier erscheint die erste Gedichte von Henry Wadsworth anderen Studenten, die von der Autorin in Firmen-Meetings, insgesamt gelesen werden über fünfzig Gedichte "zwischen 160 geschrieben, als er Schüler der sechsten Klasse war. Am 20. Dezember 1883 der rumänischen Gesellschaft Lesung Virtus rediviva wählt den Präsidenten. Später, die ZahlNummer 47 ab 18 / 30 November 1884, Oradea Familie Magazin veröffentlicht sein Gedicht Ich wünschte, ich unterschrieben alle Boşcu C., mit der Aufschrift "nach Petöfi." veröffentlichen Debüt selbst tritt wieder im Jahr 1884, als die Tribune Magazine Sibiu veröffentlichen sie unter dem Namen C. Boşcu (Anagramm Namen Wadsworth), Philosophen und Pflüger Vers Geschichte. Präsentiert als ein serielles,Diese Geschichte ist (über 350 Zeilen) erscheint in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben der Zeitschrift (Nr. 183 bis 190 in 5 / 17 - 8 / 28 Dezember 1884). G. Wadsworth geschickt die große Komposition von Cluj, wo er an der Fakultät für Literatur und Philosophie eingeschrieben. I. Slavici, Leiter der Tribune, wird später daran erinnern, dieses Debüt: "An einem Tag habe ich den Editor, für" SAC "(Punktals ständige literarischen) Tribune, ein Manuskript, sauber und gut lesbar, ein Vers Geschichte. Der Autor bekennt sich Boşcu und Post den Umschlag hatte in Cluj gemacht. Es schien klar, dass dies der Beginn ist, dass Boşcu Student an der Universität Cluj, und ich bin glücklich. da keine wahr sein kann, dass am Morgen besser bekannt, nicht aber keinen Zweifel daran, dass diese in ADECousin von Anfang an ihre Arbeit auf, um ihre destoiniciile geben gewählt. Ich mochte die Geschichte und veröffentlichten wir es ... "Getreu der Zeitung machte sein Debüt true literarischer Mitarbeiter Wadsworth wird die Tribune eifrig für Jahre bleiben, auch nachdem Sie in Bukarest gesetzt.
Rusa
Генри Уодсворт (родился 20 сентября 1866, Hordou уезда, Кэрнс, Квинсленд, сегодня Wadsworth, Бистрица-Nasaud - 9 мая 1918), румынский поэт трансильванских, член Румынской академии с 1916 года. Eorge Уодсворт родился восьмой из 14 детей, греко-католический священник Себастьян и Мария Wadsworth, дочь греческого католического священника из AvacumTelciu. Детство и проведут Hordou мифические горизонте мировой деревни, в компании сказки рассказывает его мать. Ранние представления о преподавании он получает из уст крестьянских Ion, из соседней деревни, в которой Мэри Уодсворт услышать истории, которые он знает. Из старого DIAC Tănăsucă Mocodean, Уодсворт научиться читать с возрастом до пяти лет.Поэт начал учебу в начальной школе Hordou осенью 1871, который по состоянию здоровья, остановить их после занятий I. Осенью 1873, для классов II и III, посещающих Школа Telciu, большая общая Sălăuţii долине изучения немецкого Ionascu дядя Джон, школы. В классе IV (1875), является школаНормальные в штате Квинсленд, который окончил по 21 июня 1876. Осенью, является частью Уодсворт гимназии сорт Fundation штата Квинсленд, а затем и первого знакомства контакты с работы из Румынии и всемирной литературы: Ленау, Гейне, Шамиссо, Бургер и другие. Квинсленд учителей преподавать в средних школах с серьезной профессиональной подготовки, особое внимание на изучение языкаи классической литературы, что Уодсворт создали солидную базу здесь, в области культуры. Начало стихосложения и работает в румынском обществе Виртус rediviva чтении тренажерный зал, класс V (1880 - 1881) как великого государства. Седьмой класс, Уодсворт избирается вице-президента компании и стал председателем по 2 октября 1883. Преподобный общественной страницMuse умный someşeană (1882 - 1883) первые стихи читал на заседаниях Рюкерт переводческой компанией, Petőfi и народная сказка в стихах 600, Pepelea золы. Контакт с классической литературой, особенно в Латинской, причем основные работы европейских литератур, любовь к румынскому фольклору и старых книг, чтобы отметить его, в то время, Для использования творчески. В 1884 году его экзамен бакалавра после его прохождения, осенью 1884 года входит в состав факультета философии и литературы венгерского университета в городе Клуж, который был тогда одним из департаментов румынском языке. Она продолжала классических исследований, посещающих курсы в древнегреческой истории, письменного и устного перевода отдельных трудах ЦицеронаТеории и риторики к греческой и римской истории, греческий синтаксис и истории латинской литературы. Был назначен комитет компании Юлия румынские студенты, начиная свое сотрудничество в Сибиу Tribune (декабрь 1884). В ноябре 1886, больной и сталкиваются с различными трудностями, материалов, Есть среди студентов из г. Клуж, идет только определенные университетские курсыситаре. Продолжить сотрудничество Tribune публикации Atque н.у.к., князь иглы девушка, моя дорогая, любовь păcurărească. Джон Slavici сотрудники директор Tribune направлена на привлечение в Клуж и редакторов журналов, чтобы установить возможное сотрудничество с ним. Книги, опубликованные в журнале Gherla ответил, румынский, Tribune продолжает печатать рассказы и бамалого и среднего бизнеса стихотворных (Flash, ремень Cosânzenii, Tulnic и Lioara), соответствует славу своего имени в газете Сибиу. Летом 1887 поэт начал работать редактором в Tribune, inaugurându Таким образом, важный шаг в своей группе. О Генри Уодсворт исповедует свою литературную начала: "Я первое стихотворение опубликовал в возрасте 15 летлет обучения в лист Трансильвании. Я тоже не знаю что это такое, но я помню, это была любовь стихотворение. Тогда я опубликовал всякие попытки все трансильванских листов. Делается ссылка для просмотра информации и педагогической практики литературной школы, учитель читает Василий Петри, "студент" в Высшей школе седьмого класса, Г. Уодсвортнаправить для опубликования весной 1883 перевод. Первый тест метра, с сильным гуманистических исследований латинского и греческого, философии и истории философии, истории литературы, поэзии и prozodie, начиная с момента курсы Квинсленд Fundation гимназии. Главное событие происходит осенью 1880, когда он получил в качестве gimnazistulчлен Общества румынских Виртус rediviva студентов следующего содержания: "Întâiele поощрение мне дали преподавателей высшей школы на мой литературный талант, я освобождена от научных исследований ...". С октября 1882 г. члены общества Квинсленда gimnazişti студентов подготовить высокой газеты школы, Someşeană муза, рукописи, книги, опубликованные студентовКау оригинальные тексты, переводы и критические замечания. Здесь появятся первые стихи студент Генри Уодсворт, кто будет читать автор в компании совещаний, в общей сложности более 50 стихотворений "из 160 студентов написана, когда он был в шестом классе. На 20 декабря 1883 румынского чтении Виртус rediviva выбирает президента. Впоследствии числономер 47 от 18/30 ноября 1884, Oradea Семья журнал опубликовал его стихотворение я хотел бы быть подписан C. Boşcu все с надписью "после Петефи." Издательский дебют самой происходит раз в 1884 году, журнал Tribune Сибиу опубликовать его под именем C. Boşcu (анаграмма названия Уодсворт), философы и пахари стихах историю. Представлены как серийные,Эта история (более 350 линий) появится в 3 последовательных номера журнала (№ 183-190 на 5 / 17 - 8 / 28 декабря 1884). Г. Уодсворт послал огромное состав Клуж, где он поступил на филологический факультет и философии. I. Slavici, глава Tribune, будет помнить об этом позже дебют: "В один прекрасный день я получил редактор," мешок "(пунктв качестве постоянных литературных) Tribune, рукописи, чистый и четкий, стихи история. Подписаться Boşcu автор положил конверт на почту из г. Клуж. Казалось очевидным, что это только начало, что студент Boşcu университета Клуж, и я счастлив. потому что не может быть правдой, что утром более известный, но не вне всяких сомнений, в ADEдвоюродного брата выбрали с самого начала свою работу на высказать свои destoiniciile. Я любил историю, и мы опубликовали его ... "True к газете" дебютировал в буквальном смысле, Уодсворт неутомимый сотрудник Tribune будет продолжаться в течение многих лет, даже после установки в Бухаресте.
Portugheza
Henry Wadsworth (b. 20 de setembro de 1866, concelho Hordou, Cairns, Queensland, hoje Wadsworth, Bistrita-Nasaud - 09 de maio de 1918) foi um poeta romeno da Transilvânia, membro da Academia Romena desde 1916. Eorge Wadsworth nasceu o oitavo de 14 crianças padre católico grego de Sebastian e Wadsworth Maria, filha de um padre católico grego de AvacumTelciu. Infância e passará a Hordou o horizonte mítico da cidade do mundo, na companhia de contos contada por sua mãe. Early noções sobre o ensino que recebe da boca dos camponeses Ion, de uma aldeia vizinha, que Mary Wadsworth ouvir as histórias que ele conhece. " De velho DIAC Tănăsucă Mocodean, Wadsworth aprender a ler desde a idade de cinco anos.O poeta começou seus estudos Hordou escola primária, no Outono de 1871, que, por razões de saúde, detê-los após a classe I. No Outono de 1873, para as classes II e III, atendendo Escola de Telciu grande comum Sălăuţii Valley, aprender alemão Ionascu seu tio John, o professor de cabeça. Na classe IV (1875), é a EscolaNormal, em Queensland, que se formou em 21 de junho de 1876. No outono, faz parte da Academia Wadsworth Classe I Fundação de Queensland, depois volta e trabalha os primeiros contatos com a literatura romena e universal: Lenau, Heine, Chamisso, Burger e outros. Queensland professores ensinam em escolas de ensino médio com formação séria, a ênfase no estudo da línguae da literatura clássica, que Wadsworth formou uma base sólida para a cultura aqui. Comece a escrever poesia e trabalhar na Sociedade romena de leitura Virtus rediviva o ginásio, na quinta série (1880 - 1881) como um grande Estado. Na sétima série, Wadsworth é eleito vice-presidente da empresa e tornou-se presidente em 02 de outubro de 1883. páginas Rev. Publicsomeşeană Muse inteligente (1882 - 1883) primeiros poemas, ler traduções de reuniões da empresa Rückert, Petőfi e uma história popular em 600 versos, Pepelea das cinzas. Contato com a literatura clássica, especialmente latino, com grandes obras da literatura européia, o amor do folclore romeno e livros antigos para marcá-lo, naquele momentoA, para utilização criativa. Em maio 1884 o exame de bacharelado após a sua passagem, no Outono de 1884, faz parte da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Húngaro de Cluj, que foi, então, um departamento da língua romena. Ela continuou seus estudos clássicos, as aulas irão história grega antiga, tradução e interpretação de textos selecionados de CíceroA teoria ea retórica na sintaxe história grega e romana, grega e história da literatura latina. A comissão foi nomeada Iulia romeno alunos Company, ele começa a colaboração Tribuna Sibiu (dezembro 1884). Em novembro de 1886, doente e, face às dificuldades materiais diversos, não entre os estudantes em Cluj, atendendo apenas alguns cursos universitáriossitar. colaboração Continue Tribune Publishing nsa atque, príncipe de agulhas menina, minha querida, Love păcurărească. John Slavici, diretor de pessoal Tribune pretende atrair Cluj e editores para estabelecer uma possível colaboração com ele. Livros publicados no jornal romeno Gherla respondeu, continua a imprimir a história Tribune e basme versified (Flash, cinto Cosânzenii, Tulnic e Lioara), corresponde à glória, ele chamou jornal Sibiu. Verão de 1887, o poeta começou a trabalhar como editor na tribuna, inaugurându assim um passo crucial em sua banda. Sobre Henry Wadsworth confessa suas origens literárias: "O primeiro poema que publiquei em 15 anosanos de magistério em uma folha da Transilvânia. Não, eu também não sei o que era, mas eu me lembro que foi um dos poemas de amor. Eu, então, publicada todos os tipos de tentativas de todas as folhas da Transilvânia. A referência é feita para analisar as informações e prática de ensino da escola literária, escrito por Basil Petri professor, o aluno "em sétimo grau secundário, G. Wadsworthenviar para publicação na Primavera de 1883 uma tradução. O medidor primeiro teste, com forte estudos de filosofia humanística latim e grego, e da história filosófica, história da literatura, poesia e prozodie, que datam do tempo cursos de Queensland Fundação Gymnasium. O principal evento ocorre no Outono de 1880, quando ele é recebido como gimnazistulmembro da Sociedade dos estudantes romenos Virtus rediviva leitura: "Întâiele incentivo que me deram os meus professores do ensino médio para o meu talento literário I isentos de estudos científicos ...". Desde outubro de 1882, membros da Sociedade alunos Queensland gimnazişti preparar jornal da escola, Someşeană Muse, um manuscrito do livro, em que os estudantes publicadosCau textos originais, traduções e comentários críticos. Aqui vai aparecer o primeiros poemas de Henry Wadsworth estudante, outros para serem lidos pelo autor em reuniões da empresa, um total de mais de cinquenta poemas "do aluno 160 escrito quando ele estava na sexta série. Em 20 de dezembro de 1883 romeno Sociedade de leitura Virtus rediviva escolhe o presidente. Mais tarde, o númeroNúmero 47 de Novembro de 1884 18/30, Oradea revista publicou seu poema família gostaria de ser assinado C. Boşcu todos com a inscrição "após Petöfi." estréia publicação propriamente dita, ocorre novamente em 1884, quando a revista Tribuna Sibiu publicá-lo sob o nome C. Boşcu (anagrama nome Wadsworth), Filósofos e lavradores história verso. Apresentado como uma série,Esta história (tem mais de 350 linhas) aparece em três edições consecutivas da revista (n º 183-190, em 17/05 - 8 / 28 de dezembro de 1884). G. Wadsworth enviada vasta composição de Cluj, onde se matriculou na Faculdade de Letras e Filosofia. I. Slavici, chefe da Tribuna, vai recordar mais tarde este princípio: "Em um dia eu tenho o editor, para" saco "(itemcomo permanente literária) Tribune, um manuscrito, limpo e legível, uma história verso. Inscrever-autor Boşcu colocou o envelope no correio de Cluj. Parecia evidente que este é o início, que o aluno Boşcu na Universidade de Cluj, e eu estou feliz. porque não pode ser verdade que, na manhã mais conhecido, mas não nenhuma dúvida de que aqueles em ADEprimo escolhido desde o início o seu trabalho para dar a sua destoiniciile. Eu gostei da história e nós publicamos isso ... "True para o jornal fez sua estréia literalmente verdade, Wadsworth colaborador assíduo da Tribuna vai continuar por muitos anos, mesmo depois de ter definido, em Bucareste.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie