George Topîrceanu (n. 20 martie 1886, Bucureşti - d. 7 mai 1937, Iaşi) a fost un poet, prozator, memorialist şi publicist român, membru corespondent al Academiei Române din 1936. George Topîrceanu s-a născut la Bucureşti la 20 martie 1886, ca fiu al cojocarului Gheorghe Topîrceanu şi al Paraschivei, ţesătoare de covoare la azilul „Doamna Elena ", amândoi originari din părţile Sibiului. Începe şcoala primară la Bucureşti (1893 - 1895) şi o continuă pe valea Topologului, la Suici, judeţul Argeş, unde părinţii se stabilesc o vreme. Revine la Bucureşti şi se înscrie la liceul Matei Basarab până în clasa a IV-a, apoi la Sf. Sava (1898 - 1906). După absolvire intră funcţionar la Casa Bisericii, apoi, ca profesor suplinitor, cu pauze de şomaj şi de viaţă boemiană. În paralel, se înscrie la facultatea de drept (1906), pe care o părăseşte pentru cea de litere, fără a termina studiile. Prima încercare literară datează din timpul şcolii primare şi este primită cu răceală de colegul mituit cu „o peniţă şi doi nasturi” pentru a-i folosi de public. Debutează încă din liceu, la 19 ani, publicând primele încercări, sub pseudonimul „G. Top” la revista umoristică Belgia Orientului (1904); a publicat şi la alte reviste: Duminica, Spiruharetul, Revista noastră, Revista ilustrată, Sămănătorul, Neamul românesc literar, Ramuri, Viaţa socială a lui Nicolae D. Cocea. În 1909 publică în Viaţa românească parodia Răspunsul micilor funcţionari, ca o replică la Caleidoscopul (1908) lui A. Mirea (pseudonim al lui Şt. O. Iosif şi Dimitrie Anghel) prin care se face remarcat în lumea literară. Garabet Ibrăileanu (cu care întreţine o interesantă corespondenţă), îl cheamă la Iaşi (1911), ca subsecretar de redacţie la Viaţa românească (Topîrceanu: conferinţa „Cum am devenit ieşean",). Odata cu stabilirea la Iaşi, activitatea la Viaţa românească şi influenţa lui Ibrăileanu, Topîrceanu abandonează faza adolescentină a creaţiei sale, cu romantismul desuet, sentimentalizarea excesivă şi tendinţele vădite spre filozofarea retorică, pornind spre noi orizonturi poetice. La despărţirea de adolescenţă invocă clemenţa criticii postume: „O, indulgentă Critică postumă, Să nu le-nţepi cu vârful unui ac, Că, rând pe rând, baloanele de spumă În lacrimi grele iarăşi se prefac. (Topîrceanu: Prefaţă). Subsecretar, apoi secretar de redacţie la Viaţa românească, aflată sub influenţa lui Ibrăileanu, Topîrceanu cunoaşte şi colaborează cu scriitori de frunte, precum Sadoveanu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Mihai Codreanu sau Hortensia Papadat-Bengescu, grupare aflată în luptă polemică cu sămănătorismul lui Nicolae Iorga sau cu modernismul estetizant şi importat de la Sburătorul lui Lovinescu. Din această perioadă din ajunul Primului Război Mondial datează parodiile după Ion Minulescu, Nicolae Davidescu - promotori ai simbolismului şi ai modernismului - sau după Dimitrie Bolintineanu şi Mircea Dem. Rădulescu, cu retorismul lor patriotard-sforăitor şi idilismul desuet. Între 1912 - 1913, împreună cu M. Sevastos publică revista Teatrul. În 1912 se căsătoreşte cu învăţătoarea Victoria Iuga, cu care a avut un fiu unic, Gheorghe, dar căsnicia se va destrăma. Ulterior, se va înfiripa o poveste de dragoste discretă între el şi poeta Otilia Cazimir. În 1916 debutează editorial cu două volume: Balade vesele şi Parodii originale. La Iaşi încearcă să-şi termine studiile de filozofie dar este mobilizat şi participă la campania din Bulgaria, apoi la primul război mondial, căzând prizonier în primele zile, la Turtucaia (1916). Rămâne în captivitate până în 1918. Experienţa celor două campanii şi a prizonieratului va fi evocată în proza sa, Amintiri din luptele de la Turtucaia, (Bucureşti, 1918), În ghiara lor... Amintiri din Bulgaria şi schiţe uşoare, (Iaşi, 1920) şi Pirin-Planina, epizoduri tragice şi comice din captivitate, (Bucureşti, 1936). Întors la Iaşi, redactează împreună cu Sadoveanu revista Însemnări literare, până la reapariţia Vieţii româneşti (1920), al cărei prim-redactor va fi. Prietenia cu Sadoveanu se reflectă şi în Povestirile vânătoreşti, în care tovarăşul de puşcă şi de undiţă este numit de Sadoveanu „prietenul meu, poetul”. Volumele sale (Balade vesele şi triste, Migdale amare, Scrisori fără adresă, Pirin - Planina) se bucură de succes de public şi de presă, în special poezia, pentru care obţine în 1926 Premiul Naţional de Poezie. În anul 1934 începe în Revista fundaţiilor regale, publicarea romanului satiric Minunile Sfîntului Sisoe (neterminat, publicat postum în 1938). În 1936 este ales Membru corespondent al Academiei. Deşi bolnav de cancer la ficat întemeiază împreună cu Sadoveanu şi Grigore T. Popa revista „Însemnări ieşene” ca un ultim efort creator. Primăvara lui 1937 îl prinde la Viena, într-un sanatoriu, de unde trimite ziarului Adevărul literar (23 mai 1937) un pamflet de solidarizare cu Sadoveanu, care fusese greu atacat în presa vremii şi de protest faţă de huliganismul care lua amploare în presa română. Articolul acesta a fost publicat postum. Poetul a decedat la 7 mai în casa lui Demostene Botez, la Iaşi.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

George Topîrceanu

George Topîrceanu
Engleza
George Topîrceanu (born 20 March 1886, Bucharest - May 7, 1937, Science) was a poet, novelist, memoirist and Romanian journalist, member of the Romanian Academy in 1936. Topîrceanu George was born in Bucharest on 20 March 1886 [ 1], son of George Topîrceanu furrier and Paraschiva, carpet weaver to asylum "Lady Helen", originating from both sidesSibiu them. Starting primary school in Bucharest (1893 - 1895) and a valley Topolog continues to Suica, Arges, where parents set a time. Return to Bucharest and entered high school until grade Basarab IV [2], then at St. Sava (1898-1906). After graduation between officials at Church House, then, substitute teacher, with breaks and unemploymentBohemian life. In parallel, enroll in law school (1906), which leaves for the letters, not graduate.. [3] The first literary attempt was dated during primary school and is coldly received by fellow bribed by "a pen and two buttons "to public use. [4] since high school debut at 19 years, publishing the first attemptsbooks under the pseudonym "G. Top "humorous magazine Middle Belgium (1904) and other magazines published: Sunday, Spiruharetul, our magazine, illustrated magazine, Semanatorul, Romanian literary kin, Branch, Social Life of Nicholas D. Cocea. Romanian public life in 1909 in response to small parody officials as a response to Kaleidoscope (1908) of A. Mirit (Del.'s nickname. Dimitrie Anghel Joseph O.), which is noted in the literary world. Garabet Ibraileanu (which maintain an interesting correspondence), his name in Iasi (1911), as editorial secretary of the Romanian life (Topîrceanu: Conference on "How I became Iasi, [5]). With the establishment of Iasi, the activity Romanian life and influenceIbraileanu's, teenage phase Topîrceanu abandons his creation, with romance outdated, excessive and trends sentimentalizarea filozofarea manifest to rhetoric, from poetry to new horizons. Separation relies on teenage posthumous clemency critics: "Oh, indulgent Critical posthumous, Do not you nţepi the tip of a needle, That, in turn, balloonsheavy cream into tears pretend again. (Topîrceanu: Preface). Secretary, then Secretary of Romanian Life editor, under the influence of Ibraileanu, Topîrceanu know and collaborate with leading writers, such as Sadoveanu Gala Galaction Tudor Arghezi Mihai Codreanu or Hortensia Papadat-Bengescu, group located polemical battle with Semanatorism of NIorga icolae or aestheticized modernism and imported from Sburătorul Lovinescu. From this period dates on the eve of World War I by John Minulescu parodies, Nicholas Davidescu - promoters of symbolism and modernism - or by Mircea Dimitrie Bolintineanu Dem. Radulescu, with their retorismul idilismul outdated chauvinist-snoring and [6]. From 1912 to 191913, together with M. Sevastos Public Theatre magazine. In 1912 he married Victoria Iuga teacher, with whom he had an only son, George, but marriage should be dissolved. Subsequently, it will knock a discreet romance between him and the poet Otilia Casimir. In 1916 begins publishing two volumes: Balade Parodies funny and original. The Science tries to termcontains studies of philosophy but is mobilized and involved in the campaign in Bulgaria, then the First World War, fell captive in the early days, Turtucaia (1916). Remain in captivity until 1918. Experience the two campaigns and raised in captivity will be prose, memories of battles Turtucaia (Bucharest, 1918), in their claw ... Memories in Bulgariaand drawings light (Science, 1920) and Pirin-Planina epizoduri tragic and comic in captivity, (Bucharest, 1936). Back in Iasi, drawn together with Scraps literary magazine Sadoveanu to recurrence Romanian Life (1920), which first editor will be. Friendship with Sadoveanu hunting is reflected in the stories, the companion of rifle and undita Sadoveanu is called "my friend, the poet" [7]. its volumes (Balade happy and sad, bitter, Letter without address, Pirin - Planina) enjoys a successful public and press, especially poetry, for which get the 1926 National Poetry Award. In 1934 the magazine started the royal foundations, publishing satirical novel Wonders Holy shit (netermina, published posthumously in 1938). In 1936 elected member of the Academy. Although ill with liver cancer based Sadoveanu and magazine Grigore T. Popa "Iaşi Notes" as a final creative effort.'s Spring 1937 in Vienna catch him in a sanatorium, where literal truth send newspaper (May 23, 1937) a pamphlet of solidarity with Sadoveanuthat was hardly challenged in the press, and protest against hooliganism to get momentum in the Romanian press. This article was published posthumously. The poet died on May 7 in his home Demosthenes Baptism, in.
Spaniola
George Topîrceanu (nacido el 20 de marzo de 1886, Bucarest - 7 de mayo de 1937, la Ciencia) fue un poeta, novelista, memorialista y periodista rumano, miembro de la Academia Rumana en 1936. Topîrceanu George nació en Bucarest el 20 de marzo de 1886 [ 1], hijo de George y peletero Topîrceanu Paraschiva, tejedor de alfombras de asilo "Lady Helen", procedentes de ambos ladosSibiu ellos. Empezar la escuela primaria en Bucarest (1893 - 1895) y un valle Topolog sigue Suica, Arges, donde los padres establecer un tiempo. Volver a Bucarest y entró a la escuela hasta el grado de alta [IV Basarab dos], y luego a San Sava (1898-1906). Después de la graduación entre los funcionarios en Church House, entonces, el sustituto de maestro, con las pausas y el desempleola vida bohemia. Al mismo tiempo, inscribirse en la facultad de derecho (1906), lo que deja para las letras y no graduados .. [3] El intento literario primera fecha fue en la escuela primaria y es recibido con frialdad por compañeros sobornados por "un pluma y dos botones "para uso público. [4] desde el debut de la escuela secundaria a los 19 años, la publicación de los primeros intentoslibros bajo el seudónimo de "G. Top "humorística revista Medio Bélgica (1904) y otras revistas de publicación: Domingo, Spiruharetul, nuestra revista, revista ilustrada, Semanatorul, literarias nación rumana, Industrias, La vida social de Nicholas D. COCCA. Rumano de la vida pública en 1909 en respuesta a los funcionarios de la parodia pequeño como una respuesta a Calidoscopio (1908) de A. Mirque (el apodo de Delaware 's. Dimitrie Anghel Joseph O.), que se observa en el mundo literario. Garabet Ibraileanu (que mantienen una interesante correspondencia), su nombre en Iasi (1911), como secretario de redacción de la vida rumana (Topîrceanu: Conferencia sobre "Cómo me convertí en Iasi, [5]). Con el establecimiento de la ciencia, el trabajo en Rumano vida y la influenciaIbraileanu, el adolescente abandona la fase Topîrceanu su creación, con el romance obsoletos, que se manifiesta excesiva y filozofarea sentimentalizarea tendencias a la retórica, a nuevos horizontes de la poética. Separación de la adolescencia a invocar la clemencia crítica póstuma "O la crítica póstuma indulgente, ¿No nţepi una punta de la aguja que, a su vez, los globoscrema de leche a llorar pretender otra vez. (Topîrceanu: Prólogo). Secretario, entonces Secretario de la Vida editor rumano, bajo la influencia de Ibraileanu, Topîrceanu conocer y colaborar con escritores de primera fila, como Sadoveanu Gala Galaction Tudor Mihai Arghezi Codreanu o Hortensia Papadat Bengescu, del grupo situadas batalla polémica con su Semanatorism NIorga icolae o modernismo estetizada e importados de Sburătorul Lovinescu. A partir de este período de fechas, en vísperas de la Primera Guerra Mundial por John parodias Minulescu, Nicholas Davidescu - promotores del simbolismo y el modernismo - o por Mircea Dimitrie Bolintineanu Dem. Radulescu, con sus retorismul idilismul obsoleta chovinista-ronquidos y [6]. De 1912 a 191913, junto con M. revista Public Theatre Sevastos. En 1912 se casó con Victoria Iuga maestro, con quien tuvo un único hijo, George, pero el matrimonio debe de ser disuelto. Posteriormente, se va a eliminar un romance discreto entre él y el poeta Otilia Casimir. En 1916 inicia la edición de dos volúmenes: Balade Parodias divertido y original. La ciencia trata de plazocontiene estudios de filosofía, pero es movilizado y comprometido en la campaña de Bulgaria, a continuación, la Primera Guerra Mundial, fue capturada en los primeros días, Turtucaia (1916). Permanecer en cautiverio hasta 1918. La experiencia de las dos campañas y criados en cautiverio serán en prosa, los recuerdos de batallas Turtucaia (Bucarest, 1918), en sus garras ... Memorias de Bulgariay la luz dibujos (Science, 1920) y Pirin-Planina epizoduri trágico y lo cómico en cautividad (Bucarest, 1936). De vuelta en Iasi, elaborado junto con la revista literaria Scraps Sadoveanu la recurrencia de la vida rumana (1920), que editor de primera. Amistad con la caza Sadoveanu se refleja en las historias, el compañero de fusil y undita Sadoveanu se llama "mi amigo, el poeta" [7]. sus volúmenes (Balade feliz y triste, amargo, Carta sin dirección, Pirin - Planina) disfruta de un éxito público y la prensa, especialmente la poesía, para lo cual 1926 obtener el Premio Nacional de Poesía. En 1934 la revista comenzó a las bases reales, la publicación de la novela satírica Maravillas Mierda (netoermina, publicado póstumamente en 1938). En 1936, elegido miembro de la Academia. enfermo de cáncer al hígado y la revista basada Sadoveanu Grigore T. Popa "Iasi Notas" como una final. esfuerzo creativo Aunque primavera de 1937 llega a Viena, en un sanatorio, donde la verdad literal de enviar el periódico (23 de mayo de 1937) un folleto de solidaridad con Sadoveanuque casi no fue impugnada en la prensa, y la protesta contra el vandalismo para conseguir el impulso en la prensa rumana. Este artículo se publicó póstumamente. El poeta murió el 07 de mayo en su casa Demóstenes Bautismo, pulg
Italiana
George Topîrceanu (nato il 20 marzo 1886, Bucarest - 7 Maggio 1937, Iasi) è stato un poeta, narratore, memorialista e giornalista romeno, membro della Accademia di Romania nel 1936. Topîrceanu George è nato a Bucarest il 20 mar 1886 [ 1], figlio di George pellicciaio Topîrceanu e Paraschiva, tessitore di tappeti di asilo "Lady Helen", provenienti da entrambi i latia Sibiu. Partendo scuola elementare di Bucarest (1893 - 1895) e una valle Topolog continua a Suica, Arges, dove i genitori impostare un tempo. Torna a Bucarest ed è entrato liceo fino Basarab classe IV [2], poi a San Sava (1898-1906). Dopo la laurea tra i dipendenti a Church House, poi, insegnante supplente, con interruzioni e la disoccupazionevita bohémienne. In parallelo, per entrare scuola di legge (1906), che parte per le lettere, non laureato .. [3] Le date di prima prova nel corso della letteratura della scuola primaria ed è accolta freddamente dal collega corrotto da "un penna e due pulsanti "a uso pubblico [4]. debutto dal liceo a 19 anni, pubblicando i primi tentativilibri sotto lo pseudonimo "G. Top "umoristico rivista Middle Belgio (1904) e altre riviste ha pubblicato: Domenica, Spiruharetul, il nostro giornale, rivista illustrata Semanatorul Nation rami romeno letterario, la vita sociale di Nicola D. Cocea. Rumeno vita pubblica nel 1909 in risposta ai funzionari parodia piccolo come una risposta a Kaleidoscope (1908) di A. Mirit (Del. nickname s '. Dimitrie Anghel Giuseppe O.), che si nota nel mondo letterario. Garabet Ibraileanu (che mantiene una corrispondenza interessante), il suo nome in Iasi (1911), come segretario di redazione della vita rumena (Topîrceanu: Conferenza "Come sono diventato Iasi, [5]). Con la creazione di Iasi, l'attività rumeno vita e l'influenzaIbraileanu, la fase adolescenziale Topîrceanu abbandona la sua creazione, con il romanticismo antiquato, manifesta eccessiva e sentimentalizarea tendenze filozofarea alla retorica, dalla poesia a nuovi orizzonti. La separazione dalla adolescenza ad invocare clemenza critica postuma: "Oh, la critica postuma indulgente, Non nţepi punta di un ago, che, a sua volta, palloncinipanna in lacrime fingere di nuovo. (Topîrceanu: Prefazione). Segretario, allora Segretario di rumeni editor di vita, sotto l'influenza di Ibraileanu, Topîrceanu conoscere e collaborare con i maggiori scrittori, come ad esempio Sadoveanu Gala Galaction Tudor Arghezi Mihai Codreanu o Hortensia Papadat-Bengescu, il gruppo si trova scontro polemico con il suo Semanatorism NIorga icolae o modernismo estetizzante e importati dalla Sburătorul Lovinescu. Da questo periodo risale alla vigilia della prima guerra mondiale da John parodie Minulescu, Nicholas Davidescu - promotori del simbolismo e modernismo - o dopo Mircea Dimitrie Bolintineanu Dem. Radulescu, con i loro retorismul idilismul obsoleta sciovinista-russamento e [6]. Dal 1912 al 191913, insieme con Sevastos Teatro Pubblico rivista M.. Nel 1912 si sposò con Vittoria Iuga insegnante, con la quale ebbe un unico figlio, George, ma il matrimonio dovrebbe essere sciolto. Successivamente, è una storia d'amore busserà discreto tra lui e il poeta Otilia Casimir. Nel 1916 inizia la pubblicazione di due volumi: Balade parodie divertenti e originali. La scienza cerca di terminecontiene studi di filosofia, ma mobilitato e coinvolto nella campagna in Bulgaria, poi la prima guerra mondiale, cadde prigioniero nei primi giorni, Turtucaia (1916). Rimanere in cattività fino al 1918. L'esperienza delle due campagne e cresciuto in cattività sarà prosa, le memorie di battaglie Turtucaia (Bucarest, 1918), nei loro artigli ... Memorie in Bulgariae luce disegni (Science, 1920) e-Pirin Planina epizoduri tragico e comico in cattività, (Bucarest, 1936). Torna a Iasi, tenuta insieme con la rivista letteraria Sadoveanu Ritagli di reiterazione del rumeno Life (1920), che primo editore sarà. Sadoveanu amicizia con riflessi e le storie di caccia, il compagno di fucile e undita Sadoveanu si chiama "il mio amico, il poeta" [7]. suoi volumi (Balade felice e triste, amaro, lettera senza indirizzo, Pirin - Planina) gode di un pubblico di successo e di stampa, specialmente la poesia, per il quale ottenere il National Poetry Award 1926. Nel 1934 la rivista ha iniziato le fondamenta reali, la pubblicazione satirica Meraviglie Porca puttana romanzo (al nettoErmina, pubblicato postumo nel 1938). Nel 1936 eletto membro dell'Accademia. Anche se malato di cancro al fegato a base Sadoveanu e la rivista Grigore T. Popa "di Iaşi Notes" come un ultimo sforzo creativo. 'S di primavera 1937 a Vienna, lo cattura in un sanatorio, dove verità letterale inviare giornale (23 maggio 1937) un pamphlet di solidarietà con Sadoveanuche non era certo contestato dalla stampa, e di protesta contro il teppismo di ottenere slancio nella stampa romena. Questo articolo è stato pubblicato postumo. Il poeta è morto il 7 maggio nella sua casa di Demostene Battesimo, a.
Franceza
George Topîrceanu (né le 20 Mars 1886, Bucarest - 7 mai 1937, Science) est un poète, romancier, mémorialiste et journaliste roumain, membre de l'Académie roumaine en 1936. Topîrceanu George est né à Bucarest le 20 Mars 1886 [ 1], fils de George Topîrceanu fourreur et Paraschiva, tisserand à l'asile "Lady Helen", originaires des deux côtésSibiu eux. À partir de l'école primaire à Bucarest (1893 - 1895) et un Topolog vallée continue à Suica, Arges, où les parents fixer un délai. Retour à Bucarest et entrée au secondaire jusqu'en classe de [Basarab IV 2], puis à Saint-Sava (1898 à 1906). Après l'obtention du diplôme entre les fonctionnaires à Church House, puis enseignant suppléant, avec des pauses et le chômagevie de bohème. En parallèle, de s'inscrire à l'école de droit (1906), ce qui laisse pour les lettres, pas de diplôme .. [3] La première tentative littéraire a été datés au cours des écoles primaires et est froidement accueilli par son compatriote soudoyé par «une plume et deux boutons "à l'usage public. [4] depuis les débuts de l'école secondaire à 19 ans, la publication des premiers essaislivres sous le pseudonyme de "G. Top "humoristique magazine Moyen-Belgique (1904) et d'autres magazines de publication: dimanche Spiruharetul, notre magazine, magazine illustré, Semanatorul, littéraire roumaine Nation, les industries, la vie sociale de Nicolas D. Cocea. La vie publique roumaine en 1909 en réponse à des fonctionnaires parodie petite comme une réponse à Kaléidoscope (1908) de A. Miril (le surnom de Del. Dimitrie Anghel Joseph O.), qui est noté dans le monde littéraire. Garabet Ibraileanu (qui entretiennent une correspondance intéressante), son nom à Iasi (1911), comme secrétaire de rédaction de la vie roumaine (Topîrceanu: Conférence sur "Comment je suis devenu Iasi, [5]). Avec la création de la Science, les travaux sur la vie roumaine et de l'influenceIbraileanu, phase adolescente Topîrceanu abandonne sa création, de romantisme désuet, manifeste et excessive filozofarea sentimentalizarea tendances à la rhétorique, de la poésie à de nouveaux horizons. Séparation de l'adolescence à invoquer la clémence à titre posthume la critique: "Oh, à titre posthume critique indulgent, Tu ne pointe nţepi d'une aiguille, que, à son tour, ballonscrème en larmes prétendre à nouveau. (Topîrceanu: Préface). Secrétaire, alors secrétaire d'éditeur roumain de la vie, sous l'influence de Ibraileanu, Topîrceanu connaître et collaborer avec les grands écrivains, tels que Sadoveanu Gala Galaction Tudor Mihai Arghezi Codreanu ou Hortensia Papadat-Bengescu, situé groupe bataille polémique avec son Semanatorism Nicolae Iorga ou le modernisme esthétisé et importés de Sburătorul Lovinescu. A partir de cette date sur la période de veille de la Première Guerre mondiale par les parodies Minulescu John, Nicholas Davidescu - promoteurs du symbolisme et du modernisme - ou par Mircea Dimitrie Dem Bolintineanu. Radulescu, avec leurs retorismul idilismul dépassées chauvin-ronflement et [6]. De 1912 à 191913, avec M. Sevastos Théâtre magazine Public. En 1912, il épouse Victoria luga enseignant, avec qui il avait un fils unique, George, mais le mariage doit être dissous. Par la suite, il va frapper un roman discrète entre lui et le poète Casimir Otilia. En 1916 commence la publication de deux volumes: Balade Parodies drôle et original. La science cherche à termecontient des études de philosophie, mais est mobilisée et impliquée dans la campagne en Bulgarie, puis la Première Guerre mondiale, est tombé en captivité dans les premiers jours, Turtucaia (1916). Sont toujours en captivité jusqu'en 1918. L'expérience de deux campagnes et élevés en captivité seront prose, souvenirs de batailles Turtucaia (Bucarest, 1918), dans leurs griffes ... Souvenirs en Bulgarieet la lumière dessins (Science, 1920) et Pirin-Planina epizoduri tragique et comique en captivité, (Bucarest, 1936). Retour à Iasi, établi en collaboration avec Scraps magazine littéraire Sadoveanu à une récidive de la vie roumaine (1920), qui premier rédacteur en chef sera. L'amitié avec la chasse Sadoveanu se reflète dans les histoires, le compagnon und fusil etITA Sadoveanu, intitulé «Mon ami, le poète» [7]. ses volumes (Balade heureux et triste, amer, lettre sans adresse, Pirin - Planina) bénéficie d'un public de succès et de presse, en particulier la poésie, pour laquelle obtenir le Prix national de poésie 1926. En 1934, le magazine a commencé les fondations royales, la publication satirique roman Merveilles Holy Shit (netermina, publié à titre posthume en 1938). En 1936, élu membre de l'Académie. Bien que malade d'un cancer du foie en fonction Sadoveanu et Grigore T. Popa magazine "Iaşi Notes" comme un dernier effort de création. L 'printemps 1937 à Vienne le rattraper dans un sanatorium, où la vérité littérale envoyer journal (23 mai 1937) une brochure de solidarité avec Sadoveanucela n'est guère contesté dans la presse, et la protestation contre le hooliganisme pour obtenir l'élan dans la presse roumaine. Cet article a été publié à titre posthume. Le poète est mort à son domicile le 7 mai Baptême Démosthène, po
Germana
George Topîrceanu (geboren 20. März 1886, Bucharest - 7. Mai 1937, Science) Academy war ein Dichter, Romancier, Memoirenautor und rumänische Journalistin, Mitglied der Rumänischen im Jahr 1936. Topîrceanu George wurde am in Bukarest geboren 20. März 1886 [ 1], Sohn von George Topîrceanu Kürschner und Paraschiva, Teppichwirker auf Asyl "Lady Helen", Ursprung von beiden SeitenSibiu ihnen. Starting School in Bukarest (1893 - 1895) und ein Tal Topolog weiterhin Suica, Arges, wo die Eltern sind entschlossen, während ein für. Zurück nach Bukarest und trat bis zum High-School-Klasse Basarab IV [2], dann auf St. Sava (1898-1906). Nach dem Abitur zwischen den Beamten auf Church House, dann Hilfslehrer, mit Pausen und ArbeitslosigkeitBohemian Leben. Parallel dazu einschreiben in Law School (1906), die Briefe für die Blätter, nicht .. Absolvent [3] Die ersten literarischen Versuch war während der Schule vom primären und ist kalt Kollegen eingegangen bestochen durch "eine Stift und zwei Tasten ", um die öffentliche Nutzung. [4] seit der High School Debüt bei 19 Jahren, die Veröffentlichung der ersten VersucheBücher unter dem Pseudonym "G. Top "humoristischen Zeitschrift Nahen Belgien (1904) und anderen Zeitschriften veröffentlicht: Sonntag, Spiruharetul, unsere Zeitschrift, Illustrierte, Semanatorul, literarischen rumänischen Nation, Industries, Social Life of Nicholas D. Cocea. Rumänischen öffentlichen Lebens im Jahr 1909 in Reaktion auf kleine Parodie Beamten als Reaktion auf Kaleidoscope (1908) von A. Mires (Del 's Spitznamen. Dimitrie Anghel Joseph O.), die in der literarischen Welt hingewiesen wird. Garabet Ibraileanu (die Korrespondenz unterhält eine interessante), seinen Namen in Iasi (1911), als Redaktionssekretärin des rumänischen Lebens (Topîrceanu: Konferenz zum Thema "How I [wurde Iasi, 5]). Mit der Einrichtung des Iasi, die Aktivität Rumänisch Leben und WirkenIbraileanu's, Teenager-Phase Topîrceanu verläßt seine Schöpfung, mit Romantik veraltet, übertrieben und Trends sentimentalizarea filozofarea offenbar Rhetorik, von der Poesie zu neuen Horizonten. Die Trennung von der Adoleszenz zu berufen posthume Begnadigung Kritik: "Oh, nachsichtig posthume Kritik, nicht wahr nţepi Spitze einer Nadel, die wiederum LuftballonsSahne wieder in Tränen vorzutäuschen. (Topîrceanu: Vorwort). Generalsekretär, dann Generalsekretär des rumänischen Life-Editor, unter dem Einfluss von Ibraileanu, Topîrceanu kennen und arbeiten mit führenden Schriftstellern wie Sadoveanu Gala Galaction Arghezi Tudor Mihai Codreanu oder Hortensia Papadat-Bengescu, Gruppe befindet polemischen Kampf mit seinem Semanatorism NIorga icolae oder ästhetisiert Moderne und importiert aus Sburătorul Lovinescu. Aus dieser Zeit stammt am Vorabend des Ersten Weltkrieges von John Minulescu Parodien, Nicholas Davidescu - Promotoren des Symbolismus und der Moderne - oder von Mircea Dimitrie Bolintineanu DEM. Radulescu, mit ihren veralteten retorismul idilismul chauvinistischen-Schnarchen und [6]. Von 1912 bis 191913, gemeinsam mit M. Sevastos Public Theatre Magazin. Im Jahre 1912 heiratete sie den Lehrer Iuga Victoria, mit denen er nur einen einzigen Sohn, George, aber die Ehe aufgelöst werden soll. Anschließend wird es klopfte und eine diskrete Romanze zwischen ihm der Dichter Otilia Casimir. Im Jahr 1916 beginnt mit der Herausgabe zwei Bänden: Balade Parodien lustig und originell. Der Begriff Wissenschaft und versucht,enthält das Studium der Philosophie, sondern mobilisiert und einbezogen in die Kampagne in Bulgarien, dann der Erste Weltkrieg, fiel in den ersten Tagen in Gefangenschaft, Turtucaia (1916). Noch in Gefangenschaft bis 1918. Erleben Sie die zwei Kampagnen und aufgewachsen in der Gefangenschaft wird Prosa, Erinnerungen an Schlachten Turtucaia (Bukarest, 1918), in ihren Klauen ... Memories in BulgarienLicht und Zeichnungen (Science, 1920) und Pirin-Planina epizoduri Tragische und das Komische in Gefangenschaft (Bukarest, 1936). Zurück in Iasi, dessen Drawn Together mit Scraps Literaturzeitschrift Sadoveanu, um eine Wiederholung der rumänischen Life (1920), erste Herausgeber werden. Freundschaft mit Sadoveanu Jagd ist in den Geschichten wider, in denen Kolleginnen und Gewehr undita Sadoveanu heißt "Mein Freund, der Dichter" [7]. seine Volumes (Balade glücklich und traurig, bitter, Brief ohne Adresse, Pirin - Planina) genießt eine erfolgreiche Publikum und Presse, besonders die Poesie, für die erhalten, der 1926 National-Preis für Lyrik. Im Jahr 1934 startete das Magazin der königlichen Stiftungen, Verlags-satirischen Roman Wonders Holy shit (nettoermina, 1938 postum veröffentlicht in). Im Jahre 1936 gewähltes Mitglied der Akademie. Obwohl mit Leberkrebs erkrankt basiert Sadoveanu und Magazin Grigore T. Popa "Iaşi Notes" als letzte kreative Anstrengung. 'S Frühjahr 1937 in Wien fangen ihn in ein Sanatorium, wo wörtliche Wahrheit senden Zeitung (23. Mai 1937) ein Pamphlet der Solidarität mit SadoveanuDas war kaum in der Presse in Frage gestellt, und Protest gegen das Rowdytum an Dynamik in der rumänischen Presse zu bekommen. Dieser Artikel wurde. Posthum veröffentlichten Der Dichter starb am 7. Mai in seinem Haus Demosthenes Taufe, in.
Rusa
Джордж Topîrceanu (родился 20 марта 1886, Бухарест - 7 мая 1937, наука), поэт, прозаик, мемуарист и румынский журналист, член Румынской академии в 1936 году. Topîrceanu Георгий родился в Бухаресте 20 марта 1886 [ 1], сын Георгия Topîrceanu скорняка и Параскева, ткач ковра на убежище "Леди Хелен", происходящих с обеих сторонСибиу них. Начиная начальной школы в Бухаресте (1893 - 1895) и долине Topolog продолжает Suica, Arges, где родители установить время. Вернуться в Бухарест и вступил школе летнее Басараб IV [2], а затем в Санкт-Сава (1898-1906). После окончания между должностными лицами, в церкви дома, а затем заменить учителя, с перерывами и безработицыЧешская жизни. Параллельно с этим поступить в юридическую школу (1906), которая выходит за письма, а не выпускник .. [3] первая литературная попытка была датирована в начальной школе и холодно получил со стороны других подкуплены " ручка и две кнопки "для общественного пользования. [4], так как высокий дебют школу в 19 лет, публикация первой попыткикниги под псевдонимом "Г. Top "юмористический журнал Ближнем Бельгии (1904), а также опубликованные в других журналах: вс, Spiruharetul наш журнал, журнал иллюстрированный Semanatorul нации румынские литературные отраслей, социальной жизни Николая D. Коча. В 1909 году румынская общественность пародия жизни ответ мелких клерков, как ответ на "Калейдоскоп (1908) А. Мирего (кличка Деликатн. Димитрия Anghel Джозеф О.), который отметил в литературном мире. Garabet Ибрэиляну (которые поддерживают интересную переписку), его имя в Яссах (1911), а секретарь редакции румынской жизни (Topîrceanu: Конференция на тему "Как я стал Яссы, [5]). С созданием в Яссах, деятельность Румынский жизни и влияниеИбрэиляну в, подростковой фазы Topîrceanu отказывается от своего детища, с романтикой устарели, чрезмерное и тенденций sentimentalizarea filozofarea манифест риторики, от поэзии к новым горизонтам. Разделение с подросткового возраста ссылаться на посмертное помилование критики: "Ах, снисходительный посмертной критики, вы не nţepi кончик иглы, что, в свою очередь, воздушные шарысливки слезами претендовать еще раз. (Topîrceanu: Предисловие). Секретарь, затем секретарь Румынской жизни редактор, под влиянием Ибрэиляну, Topîrceanu знать и сотрудничать с ведущими писателями, такими, как Садовяну Гала Галактион Тудор Arghezi Михай Кодряну или Hortensia Papadat-Bengescu, группа находится полемический бой с Semanatorism NЙорга icolae или эстетизированное модернизма и ввозимой из Sburătorul Lovinescu. С этого периода и даты накануне Первой мировой войны Джон пародии Minulescu Николай Давидеску - промоутеры символизма и модерна - или Мирча Димитрия Bolintineanu Dem. Радулеску, с их устаревшими retorismul idilismul шовинист-храп и [6]. В период 1912-191913, вместе с М. Sevastos театра журнал Public. В 1912 году он женился на Виктории Iuga учитель, с которым он был единственный сын, Джордж, но брак должен быть расторгнут. Впоследствии она будет стучать сдержанный роман между ним и поэт Отилия Казимира. В 1916 году начинает публикацию двух томов: Balade веселые и оригинальные пародии. Термин Яссы пытаетсясодержит изучать философию, но мобилизованы и участвовали в кампании в Болгарии, а затем первой мировой войны попал в плен в первые дни, Turtucaia (1916). Оставайтесь в плену до 1918 года. Опыт этих двух кампаний и вырос в неволе будет проза, воспоминания о боях Turtucaia (Бухарест, 1918), в их когти ... Воспоминания в Болгариии рисунки света (Наука, 1920) и Пирин-Планина epizoduri трагического и комического в неволе, (Бухарест, 1936). Вернувшись в Яссы, разработанный совместно с Записки литературного журнала Садовяну для повторения румынской жизни (1920), который первый редактор будет. Дружба с охоты Садовяну находит свое отражение в рассказах, спутник винтовку и ундITA Садовяну называется "мой друг, поэт [7]. объемы (Balade счастливым и грустным, горькое письмо без адреса, Пирин - Планины) пользуется успешной с общественностью и прессой, особенно поэзии, для которых получить 1926 народной поэзии Award. В 1934 году журнал начинает королевских фондов, публикация сатирического романа чудес Святой дерьмо (за вычетомЭрмина, опубликованные посмертно в 1938). В 1936 году избран членом Академии. Хотя больной раком печени основана Садовяну и журналов Григоре Т. Попа "Iaşi отмечает" как окончательный творческих усилий л. Весна 1937 в Вене, поймать его в санаторий, где чистая правда отправить газеты (23 мая 1937) Брошюра солидарности с Садовяну, что почти не оспаривается в прессе, и протест против хулиганских получить импульс в румынской прессе. Эта статья была опубликована посмертно. Поэт скончался 7 мая в своем доме Демосфен Крещение, дюйм
Portugheza
George Topîrceanu (nascido em 20 de março de 1886, Bucareste - 07 de maio de 1937, Science) foi um poeta, romancista, memorialista e jornalista romeno, membro da Academia Romena em 1936. Topîrceanu George nasceu em Bucareste, em 20 de marco de 1886 [ 1], filho de George furrier Topîrceanu e Paraschiva, tecelão de tapetes de asilo "Lady Helen", originárias de ambos os ladosSibiu-los. Partir da escola, em Bucareste (1893 - 1895) vale Topolog e continua a Suica, Arges, onde os pais definir um tempo. Regresso a Bucareste e entrou na escola de grau elevado até Basarab IV [2], e depois em St. Sava (1898-1906). Após a formatura, entre funcionários, na Igreja de Casa, então professor substituto, com quebras e desempregovida boémia. Em paralelo, inscreva-se na Faculdade de Direito (1906), o que deixa para as letras, não de pós-graduação .. [3] A primeira tentativa foi literário datado durante a escola primária e é recebido com frieza pelos colegas subornados por "um caneta e dois botões "para uso público. [4] desde a estréia do ensino médio em 19 anos, publicando as primeiras tentativaslivros sob o pseudônimo de "G. Top "Bem humorado revista Middle Bélgica (1904) e outras revistas publicadas: Domingo, Spiruharetul, nossa revista, revista ilustrada, Semanatorul, literário romeno Nation, Industries, Social Life of Nicholas D. Cocéa. Romeno vida pública em 1909 em resposta aos funcionários paródia pequena como uma resposta a Kaleidoscope (1908) de A. Mirele (nickname Del. 's. Dimitrie Anghel Joseph O.), que é conhecido no mundo literário. Garabet Ibraileanu (que mantêm uma correspondência interessante), o seu nome em Iasi (1911), como secretário editorial da vida romeno (Topîrceanu: Conferência sobre "Como me tornei Iasi, [Maio]). Com a criação de Iasi, a atividade Romeno Vida e influênciaIbraileanu, a fase adolescente Topîrceanu abandonar a sua criação, com o romance desatualizado, excessivo e tendências filozofarea sentimentalizarea manifesta a retórica, da poesia para novos horizontes. Na separação da adolescência depende críticos clemência póstumo: "Oh, póstumo Crítica indulgente, Você não nţepi ponta de uma agulha, que, por sua vez, os balõescreme de leite em lágrimas fingir novamente. (Topîrceanu: Prefácio). Secretário, o então secretário da Romênia editor da vida, sob a influência de Ibraileanu, Topîrceanu conhecer e colaborar com os principais escritores, tais como Sadoveanu Gala Galaction Tudor Arghezi Mihai Codreanu ou Papadat Hortensia-Bengescu, grupo localizado batalha com seu polêmico Semanatorism NIorga icolae ou modernismo estetizada e importados de Sburătorul Lovinescu. A partir deste período de datas nas vésperas da Primeira Guerra Mundial por paródias John Minulescu, Nicholas Davidescu - promotores do simbolismo e do modernismo - ou por Mircea Dimitrie Bolintineanu Dem. Radulescu, com suas retorismul idilismul desatualizado chauvinista-ronco e [6]. De 1912-191913, juntamente com M. Sevastos revista Public Theatre. Em 1912 ele se casou com Victoria Iuga professor, com quem teve um único filho, George, mas o casamento deve ser dissolvido. Posteriormente, ele irá bater um romance discreto entre ele eo poeta Otilia Casimir. Em 1916 inicia a publicação de dois volumes: Balade Parodies engraçado e original. A ciência tenta prazocontém estudos de filosofia, mas é mobilizada e envolvida na campanha na Bulgária, em seguida, a Primeira Guerra Mundial, caiu em cativeiro nos primeiros dias, Turtucaia (1916). Permanecem em cativeiro até 1918. A experiência das duas campanhas e criados em cativeiro vai ser em prosa, lembranças de batalhas Turtucaia, Bucareste (1918), na sua garra ... Memórias da Bulgáriae desenhos de luz (Science, 1920) e Pirin-Planina epizoduri trágica e cômica em cativeiro, Bucareste (1936). Back in Iasi, elaborado em conjunto com a revista literária Scraps Sadoveanu a reincidência do romeno Life (1920), que editor será privilegiada. Amizade com a caça Sadoveanu é refletida nas histórias, o companheiro de rifle e undita Sadoveanu ser nomeado "meu amigo, o poeta" [7]. seus volumes (Balade feliz e triste, amargo, sem cartas de endereço, Pirin - Planina) goza de um público bem-sucedido e de imprensa, especialmente a poesia, para o qual obter o Prêmio Nacional de Poesia 1926. Em 1934, o jornal começa bases reais, publicação satírica romance Wonders merda (netermina, publicado postumamente em 1938). Em 1936, eleito membro da Academia. doentes com câncer de fígado baseado Sadoveanu Embora revista e Grigore T. Popa "Iaşi Notas" como um último esforço criativo. "s da Primavera de 1937, em Viena, pegá-lo em um sanatório de onde envia jornal Verdade literária (23 de maio de 1937) um panfleto de solidariedade para com Sadoveanuque quase não foi contestada na imprensa, e protestar contra o vandalismo para obter impulso na imprensa romena. Este artigo foi publicado postumamente. O poeta morreu em 7 de maio em sua casa Demóstenes Batismo, dentro
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie