George Bacovia ( n. 4/17 septembrie 1881, Bacău - m. 22 mai 1957, Bucureşti) a fost un scriitor român format la şcoala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri şi proză (Cubul negru) scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influenţe din marii lirici moderni francezi pe care-i admira. La început văzut ca poet minor de critica literară, va cunoaşte treptat o receptare favorabilă, mergând până la recunoaşterea sa ca cel mai important poet simbolist român. George Andone Vasiliu (numele de naştere al poetului) s-a născut în casa comerciantului Dimitrie Vasiliu şi a Zoei Vasiliu. Copilul în vârsta de doar 6 ani începe să înveţe limba germană. Apoi între 1889-1890 urmează clasa întâi la un pension din Bacău. În 1891 îl aflăm înscris la Şcoala Primară Domnească nr. 1 din Bacău. Trei ani mai târziu absolvă cursul primar, în luna iunie. În acelaşi an se înscrie la Gimnaziul Ferdinand din Bacău. Toamna rămâne închis o noapte întreaga, din neatenţia paracliserului, în turnul bisericii Precista din oraşul natal. Această întâmplare îi va inspira poezia Amurg violet, scrisă în 1899. Anii traumatici din liceu şi atmosfera cam rece îi inspiră un alt poem celebru, "Liceu". În 1898 îşi pune pe note câteva poezii precum şi altele de Mihai Eminescu si Ştefan Petrică. Vădeşte mare talent la desen. Se dovedeşte foarte bun executant la vioară şi la alte instrumente din orchestra şcolii, pe care o şi dirijează. Se evidenţiază la gimnastică. În 1899 obţine premiul I pe ţară la concursul Tinerimii române pentru "desen artistic de pe natură". Îi apare în Literatorul din 30 martie poezia Şi toate, scrisă cu un an înainte, semnată V. George. În 1900 se înscrie la Şcoala Militară din Iaşi, de unde se retrage în al doilea semestru, neputând suferi disciplina cazonă. Compune poezia Plumb, o va finisa totuşi abia în 1902. În 1901 se înscrie în cursul superior al Liceului Ferdinand. Absolvă liceul din Bacău în 1903. Scrie poezia "Liceu", ca răspuns la un chestionar adresat de minister absolvenţilor din acel an, în vederea reformei învăţământului iniţiată de Spiru Haret. Se înscrie la Facultatea de Drept din Bucureşti. Citeşte într-una din şedinţele salonului literar al lui Macedonski poezia Plumb, care produce o puternică impresie. Citeşte în 1904 la cenaclul lui Macedonski Nervi de toamnă, obţinând acelaşi succes. Colaborează la revista Arta de la Iaşi. Se retrage de la Facultatea de Drept din Bucureşti. Se stabileşte în 1905 În Bucureşti, împreună cu fratele său Eugen. Un an mai târziu în 1906 se reîntoarce la Bacău, stabilindu-se în locuinţa din strada Liceului.Scrie poezia Lacustră. În 1907 se înscrie la Facultatea de Drept din Iaşi şi reîncepe cu anul I. Rămâne la Iaşi şi anul următor. Colaborează la revista lui I.M. Rascu Versuri, mai târziu Versuri şi proză.Între 1909-1910 merge la Iaşi numai în perioada examenelor, restul timpului locuind la Bacău iar în 1911 obţine diploma de licenţă în drept şi se înscrie în baroul din Bacău. Plăteşte zece ani cotizaţie, dar nu profesează. Colaborează la Românul literar al lui Caion în 1912. Suplinitor la Şcoala Primară din Bacău şi la Călugara, suburbie a Bacăului. Colaborează la Flacăra. Copist la Prefectura din Bacău. Din 1913 devine ajutor contabil la aceeaşi prefectură dar se îmbolnăveşte şi demisionează.
Categorie
  • Categorie:Scriitori
Fotografii

George Bacovia

George Bacovia
Engleza
George Bacovia (n. 4 / 17 September 1881 Month - m. May 22, 1957, Bucharest) was a Romanian writer, literary symbolism formed the French school. Is author of several volumes of poetry and prose (Black Cube) written on a single technique in Romanian literature, with obvious influences of the great modern French lyric that I admire. Initially seen as a minor poet, literary critic, it will gradually know a favorable reception, up to its recognition as the most important Romanian symbolist poet. Andone George Vasiliu (the poet's birth name) was born in the house and Zoe dealer Dimitrie Vasiliu Vasiliu. Child only six years old begins to learn German. Then between 1889-1890 are first class in a retirement of Bacu. In 1891 he enrolled in primary school learn Domneasca. 1 of Bacau. Three years later graduated primary in June. In the same year he entered the Gymnasium Ferdinand Bacau. Autumn remains closed throughout the night, inadvertently sexton in his hometown Virgin church tower. This story will inspire poetry Purple Twilight, written1899. Traumatic years of high school and pretty cold atmosphere inspires another famous poem, "High School". In 1898 he set to music some poems and others by Stefan Petre Mihai Eminescu. Proves great talent for drawing. Proves very good performer on the violin and other instruments in the school orchestra, and directs that. It highlights the gym. In 1899 obtained pdelivered at national competition for Romanian Youth "artistic drawings of nature." He appears in the March 30 Literatorul poetry and all, written a year before George V signed. In 1900 it entered the Military School of Science, where it is withdrawn in the second half, unable to suffer cazonă discipline. Lead composes poetry, though only one will finish in 1902. In 1901 thenscrie Senior High School during Ferdinand. He graduated high school in Bacau in 1903. He wrote the poem "High School" in response to a questionnaire sent to graduates of that year ministry, to education reform initiated by Spiru Haret. Fill in the Law Faculty in Bucharest. Read in one of the meetings Macedonski poem's literary salon Lead, which productsEUA a strong impression. Read in 1904 Nerves Macedonski's literary autumn, giving the same success. Arts Collaborates on the Science magazine. Withdraw from the Law Faculty in Bucharest. Is established in 1905 in Bucharest, together with his brother Eugene. A year later he returned in 1906 in Bacau, settling in the street Liceului.Scrie poetry homethe pile. In 1907 he entered the Law Faculty of Science and restart I. year and next year remains to Iasi. Collaborates with the magazine's IM Rascu Lyrics, Lyrics and later go to Iasi 1909-1910 proză.Între only during exams, and the rest of the time living in Bacau in 1911 obtained his degree in law and entered the bar in Bacau. PaymentsTests ten years due, but not practicing. Cooperate with Romania's literary Caion 1912. Substitute teacher at primary school in Bacau and monks suburb of Bacau. Collaborate in flame. Clerk in the Prefecture of Bacau. 1913 is the same prefecture accounting help but get sick and resigns.
Spaniola
George Bacovia (n. 4 17 / 09 1881 Mes - m. 22 de mayo 1957, Bucarest) fue un escritor rumano, simbolismo literario formado la escuela francesa. Es autor de varios volúmenes de poesía y prosa (Negro Cubo) escrito en una sola técnica en la literatura rumana, con influencias evidentes del gran lírico francés moderno que admiro. Al principio, visto como un poeta menor, crítico literarioUh, ¿sabes la favorable acogida que poco a poco acercándose a ella el reconocimiento como el rumano más importante simbolista poeta. Andone George Vasiliu (poeta de nacimiento el nombre) nació en la casa y Zoe distribuidor Dimitrie Vasiliu Vasiliu. La escuela sólo seis años de edad comienzan a aprender alemán. Entonces entre 1889-1890 es de primera clase de la jubilación Bacu. En 1891 se matriculó en la escuela primaria aprenden Domneasca. 1 de Bacau. Tres años más tarde se graduó en junio de primaria. En el mismo año ingresó en el Gimnasio Fernando Bacau. Otoño permanece cerrado durante la noche, sin darse cuenta sacristán en su torre de la iglesia Virgen ciudad natal. Esta historia inspire a la poesía Púrpura Crepúsculo, escrito1899. año traumática de la escuela secundaria y el ambiente bastante frío inspira otra famosos poemas, "escuela". En 1898 puso música y otros poemas de Stefan Petre Mihai Eminescu. Demuestra un gran talento para el dibujo. artista intérprete o ejecutante sea muy buena en el violín y otros instrumentos en la orquesta de la escuela, y señala que. En él se destacan el gimnasio. Obtener p 1899entregado en la competencia nacional de Jóvenes de Rumanía "dibujos artísticos de la naturaleza." Parece Literatorul el 30 de marzo y la poesía de todo, escrito un año antes de que George V firmó. En 1900 ingresó en la Escuela Militar de Ciencias, donde se retira durante la segunda mitad, incapaz de sufrir cazonă disciplina. la poesía compone de plomo, aunque sólo uno terminará en 1902. En 1901, lanscrie Senior High School durante Fernando. Se graduó de secundaria en Bacau en 1903. Escribió el poema "High School", en respuesta a un cuestionario enviado a los egresados de ese ministerio años, con la reforma educativa iniciada por Spiru Haret. Rellene la Facultad de Derecho en Bucarest. Leer en una de las reuniones salón literario poema Macedonski de plomo en los productosEUA una fuerte impresión. Leer en los Macedonski literaria de otoño de nervios 1904, dando el mismo éxito. Arte Colabora en la revista Science. Darse de baja de la Facultad de Derecho en Bucarest. Se establece en 1905 en Bucarest, junto con su hermano Eugenio. Un año después regresó en 1906 en Bacau, instalándose en la casa de la calle la poesía Liceului.Scriela pila. En 1907 ingresó a la Facultad de Derecho de la Ciencia y reiniciar el año que permanece en Iasi y al año siguiente. Colabora con MI Letras de la revista Rascu, Letras y más tarde ir a Iasi 1909-1910 proză.Între sólo durante los exámenes, el tiempo de descanso y vivir en Bacau, en 1911 obtuvo su licenciatura en Derecho y entró en el bar en Bacau. Pagospruebas de diez años de vencimiento, pero no la práctica. Cooperar con Caión literaria de Rumania 1912. La profesora suplente en la escuela primaria en Bacau y Bacau suburbio de monjes. Colaborar en la llama. Secretario de la Prefectura de Bacau. 1913 es la contabilidad misma prefectura evitar enfermarse y dimite.
Italiana
George Bacovia (n. 4 / 17 settembre 1881 Mese - m. 22 Maggio, 1957, Bucarest) è stato uno scrittore rumeno, simbolismo letterario formata alla scuola francese. È autore di diversi volumi di poesia e prosa (Black Cube) scritta su una singola tecnica nella letteratura romena, con influenze evidenti della grande lirica moderna francese che ammiro. Inizialmente visto come un poeta minore, critico letterario, Verrà a poco a poco conoscere una favorevole accoglienza, fino al suo riconoscimento come il rumeno importante poeta simbolista più. Andone George Vasiliu (nome di nascita del poeta) è nato in casa e rivenditore Zoe Dimitrie Vasiliu Vasiliu. Bambino solo sei anni comincia a imparare il tedesco. Poi tra 1889-1890 è un prima classe di anzianità Bacu. Nel 1891 frequenta la scuola elementare imparare Domneasca. 1 di Bacau. Tre anni dopo laureato primarie di giugno. Nello stesso anno entrò nel Gymnasium Ferdinando Bacau. Autunno rimane chiusa tutta la notte, inavvertitamente sagrestano nella sua città natale torre della chiesa Vergine. Questa storia ispirerà la poesia Purple Twilight, scritta1899. anno traumatico di scuola superiore e l'atmosfera piuttosto freddo ispira un altro famoso poema, "High School". Nel 1898 ha messo in musica alcune poesie e altri da Stefan Petre Mihai Eminescu. Dimostra grande talento per il disegno. Proves esecutore molto buona al violino e altri strumenti nell'orchestra della scuola, che lui e dirige. Si evidenzia la palestra. Nel 1899 ottiene pconsegnata in concorso nazionale per giovani rumeni "disegni artistici della natura". Egli appare nella poesia Literatorul 30 marzo e il tutto, scritto un anno prima George V firmato. Nel 1900 è entrato alla Scuola Militare della Scienza, dove è ritirato nel secondo semestre, non poteva soffrire la disciplina cazonă. Piombo poesia compone, anche se solo uno si concluderà nel 1902. Nel 1901 ilnscrie Senior High School durante Ferdinando. Si è laureato in liceo Bacau nel 1903. Ha scritto il poema "High School" in risposta a un questionario inviato ai laureati di questo ministero anno, alla riforma scolastica avviata dal Spiru Haret. Compila la Facoltà di Giurisprudenza di Bucarest. Letto in una delle riunioni salotto letterario poesia Macedonski di piombo, che i prodottiEUA una forte impressione. Letto in Macedonski letteraria di Nervi autunno 1904, dando lo stesso successo. Collabora Arts sulla rivista Science. Ritirarsi dalla Facoltà di giurisprudenza a Bucarest. È stabilito nel 1905 a Bucarest, insieme al fratello Eugenio sua. Un anno più tardi tornò nel 1906 a Bacau, stabilendosi in casa strada poesia Liceului.Scrieil palo. Nel 1907 entrò nella Facoltà di Giurisprudenza di Scienze e riavviare I. anno e il prossimo anno resta Iasi. Collabora con la rivista IM Rascu Lyrics, Testi e poi andare a Iasi 1909-1910 proză.Între solo durante gli esami, e il resto del tempo vive a Bacau nel 1911 ha conseguito la laurea in giurisprudenza ed entrò nel bar di Bacau. PagamentiTest di dieci anni a causa, ma non praticante. Collaborare con Romania letterario Caion 1912. supplente nella scuola elementare in Bacau e periferia monaci di Bacau. Collaborare in fiamme. Impiegato della Prefettura di Bacau. 1913 è la contabilità stessa prefettura di aiuto, ma si ammala e si dimette.
Franceza
George Bacovia (n. 17/04 Septembre 1881 Mois - m. 22 mai 1957) était un écrivain roumain, symbolisme littéraire formé à l'école française. Est l'auteur de plusieurs volumes de poésie et de prose (Black Cube) écrit sur une technique unique dans la littérature roumaine, avec des influences évidentes de la lyrique française moderne que j'admire. Considérée au départ comme poète mineur, critique littéraire, Il sera progressivement connaître un accueil favorable, jusqu'à la reconnaissance que le poète symboliste roumaine plus important. Andone George Vasiliu (du nom de naissance du poète) est né dans la maison et Zoe concessionnaire Dimitrie Vasiliu Vasiliu. Enfant que six ans commence à apprendre l'allemand. Puis, entre 1889-1890 est une première classe de la retraite Bacu. En 1891, il s'inscrivit à l'école primaire apprennent Domneasca. 1 de Bacau. Trois ans plus tard obtenu un diplôme primaire en Juin. Dans la même année au Gymnase Ferdinand tombe à Bacau. Automne reste fermé pendant la nuit, par inadvertance, sacristain dans son tour de l'église Originaire de Virgin. Cette histoire inspirera la poésie Purple Twilight, écrite1899. traumatique années de collège et un peu d'ambiance froide inspire un autre poème célèbre, «l'école». En 1898, il mit en musique des poèmes et d'autres par Stefan Petre Mihai Eminescu. Prouve un grand talent pour le dessin. interprète s'avère très bonne sur le violon et autres instruments de l'orchestre scolaire, et dont il guide. Il met en évidence la salle de gym. En 1899, p obtenulivrés à une compétition nationale pour la jeunesse roumaine "dessins artistiques de la nature." Il apparaît dans la poésie Mars 30 Literatorul et tous, écrite un an avant George V signé. En 1900, il entra à l'école militaire de la science, où il est retiré dans la seconde moitié, incapable de souffrir cazonă discipline. Lead poésie compose, si un seul se terminera en 1902. En 1901, lenscrie Senior High School au cours de Ferdinand. Il est diplômé de l'école secondaire à Bacau en 1903. Il a écrit le poème «High School» en réponse à un questionnaire envoyé aux diplômés du ministère cette année pour la réforme de l'éducation initiée par Spiru Haret. Remplissez la Faculté de Droit de Bucarest. Lire dans l'une des réunions salon littéraire poème Macedonski de plomb, les produitsEUA une forte impression. Lire en Macedonski littéraire de l'automne Nerfs 1904, donnant le même succès. Collabore Arts sur le magazine Science. Retrait de la Faculté de Droit de Bucarest. Est établie en 1905 à Bucarest, en collaboration avec son frère Eugène. Un an plus tard il est retourné en 1906 à Bacau, s'installer dans la maison de poésie de la rue Liceului.Scriela pile. En 1907, il entra dans la Faculté de droit de la science et de redémarrer année I. et l'année prochaine reste à Iasi. Collabore avec les paroles de l'magazine Rascu GI, Paroles et plus tard aller à Iasi 1909-1910 proză.Între seulement pendant les examens, et le reste du temps à vivre dans Bacau en 1911 a obtenu son diplôme en droit et entra dans le bar à Bacau. Paiementsdix essais années en raison, mais ne pratiquent pas. Coopérer avec Caion littéraire de la Roumanie en 1912. professeur remplaçant à l'école primaire de Bacau et la banlieue moines de Bacau. Collaborer à la flamme. Le greffier de la préfecture de Bacau. 1913 est la comptabilité préfecture m'empêcher de tomber malade et démissionne.
Germana
Bacovia George (Nr. 4 / 17 September 1881 Monat - d. 22. Mai 1957, Bukarest) war ein rumänischer Schriftsteller, gebildet literarischen Symbolismus Französisch School. Ist Autor mehrerer Gedichtbände und Prosa (Black Cube) geschrieben auf einer einzigen Technik in der rumänischen Literatur, mit offensichtlichen Einflüsse der großen modernen Französisch Lyrik, die ich bewundere. Ursprünglich als kleine Dichter, Literaturkritiker gesehen, Wird es allmählich wissen, eine günstige Aufnahme, bis zu seiner Anerkennung als die wichtigsten rumänischen symbolistischen Dichters. Andone George Vasiliu (des Dichters Geburtsname) war Vasiliu geboren im Haus und Zoe Händler Dimitrie Vasiliu. Kind erst sechs Jahre alt, Deutsch zu lernen beginnt. Dann zwischen 1889-1890 ist ein erstklassiges der Pensionierung Bacu. Im Jahre 1891 schrieb er sich in der Grundschule lernen Domneasca. 1 von Bacau. Drei Jahre später schloss primären im Juni. Im selben Jahr trat er in das Gymnasium Ferdinand Bacau. Herbst bleibt während der Nacht geschlossen, versehentlich Küster in seiner Heimatstadt Virgin Kirchturm. Diese Geschichte wird Sie begeistern Poesie Twilight Purple geschrieben1899. Traumatische Jahre Gymnasium und ziemlich kalte Atmosphäre inspiriert anderes berühmtes Gedicht, "High School". Im Jahre 1898 gründete er die Musik einige Gedichte und andere von Stefan Petre Mihai Eminescu. Beweist großes Talent zum Zeichnen. Beweist, sehr gute Darsteller auf der Geige und anderen Instrumenten im Orchester der Schule, und ordnet an, daß. Er hebt die Turnhalle. Im Jahr 1899 erzielten pIch schickte das Land zu bestreiten, für die rumänische Jugend "künstlerischen Zeichnungen der Natur." Er erscheint in der 30. März Literatorul Poesie und alle, geschrieben vor einem Jahr George V unterzeichnet. Im Jahr 1900 trat der Military School of Science, wo er eine halbe Sekunde zurückgezogen wird in den, konnten nicht über Disziplin cazonă. Lead dichtet, obwohl nur einer wird im Jahr 1902 zu beenden. In 1901 wurde dienscrie Senior High School in Ferdinand. Er absolvierte das Gymnasium in Bacau im Jahr 1903. Er schrieb das Gedicht "High School" in Antwort auf einen Fragebogen geschickt, um Absolventen des Jahres Ministerium, zur Bildungsreform eingeleitet durch Spiru Haret. Füllen Sie in der Juristischen Fakultät in Bukarest. Lesen Sie in einer der Sitzungen Macedonski Gedichts literarischen Salon Blei, welche ProdukteEUA einen starken Eindruck. Lesen Sie im Jahr 1904 den literarischen Herbst Macedonski Nervi, erreichen den gleichen Erfolg. Arts Mitgestaltung der Zeitschrift "Science". Ziehen Sie aus der Juristischen Fakultät der Universität in Bukarest. Ist im Jahre 1905 in Bukarest gegründet, zusammen mit seinem Bruder Eugen. Ein Jahr später kehrte er 1906 in Bacau und ließ sich in der Straße Liceului.Scrie Poesie homeden Haufen. 1907 wurde er der Fakultät für Recht, Wissenschaft und re-I und im nächsten Jahr noch trat Iasi. Arbeitet mit der Zeitschrift IM Rascu Lyrics, Lyrics und später nach Iasi 1909-1910 proză.Între gehen nur während der Prüfungen, und den Rest der Zeit leben in Bacau im Jahre 1911 erwarb seinen Abschluss in Rechtswissenschaften und trat in der Bar in Bacau. ZahlungenTests von zehn Jahren fällig, aber nicht praktizierend. Kooperieren Sie mit literarischen Caion Rumänien 1912. Aushilfslehrer in der Grundschule in Bacau und Mönche Vorort von Bacau. Collaborate in Flammen. Clerk in der Präfektur von Bacau. 1913 ist der gleichen Präfektur Buchhaltung helfen, aber krank und tritt zurück.
Rusa
Джордж Баковиа (№ 4 / 17 сентября 1881 Месяц - М. 22 мая 1957, Бухарест) был румынский писатель, литературный символизм сформировал французской школы. Является автором нескольких сборников стихов и прозы (Black Cube), записанные на одной технике в румынской литературе, с очевидным влиянием великого современной французской лирической, что я восхищаюсь. Первоначально рассматривать как незначительные поэт, литературный критикОна постепенно знаю благоприятные прием, вплоть до признания их в качестве наиболее важных румынский поэт символист. Андоне Джордж Василиу (о рождении имя поэта) родился в доме, и Zoe Василиу дилера Дмитрия Василиу. Ребенка только шесть лет начала изучать немецкий язык. Затем между 1889-1890 является первым классом пенсионного Васu. В 1891 году он поступил в начальную школу, учиться Домняскэ. 1 Бакэу. Три года спустя закончил основной в июне. В том же году он поступил в гимназию Фердинанд Бакэу. Осень остается закрытым в течение всей ночи, случайно дьячка в своем родном городе башня церкви Богородицы. Эта история будет вдохновлять поэзии Purple Сумерки, написанных1899. Травматические лет средней школы и довольно холодная атмосфера вдохновляет другого известного стихотворения, "Высшая школа". В 1898 году он положил на музыку стихи и др. Штефан Петр Михай Эминеску. Доказывает большой талант к рисованию. Оказывается очень хорошим исполнителем на скрипке и других документов, в школьном оркестре, который он и руководит. В нем подчеркивается в тренажерном зале. В 1899 году получил рпоставляться на национальном конкурсе на румынской молодежи "художественных рисунков природы". Он фигурирует в 30 марта Literatorul стихи, и все, написанное за год до Георг V подписал. В 1900 он поступил в Военно-Науки, где он снят во второй половине, не в силах терпеть cazonă дисциплины. Ведущие стихи сочиняет, но только один будет закончить в 1902 году. В 1901 годуnscrie среднюю школу в Фердинанда. Он окончил среднюю школу в г. Бакэу в 1903 году. Он написал поэму "Высшая школа" в ответ на вопросник, разосланный выпускников этого года министерство, к образованию реформы, начатой Спиру Харет. Заполните на юридическом факультете в Бухаресте. Читайте в одном из заседаний литературного салона Macedonski поэмы свинец, какие продуктыEUA сильное впечатление. Читайте в 1904 литературные Нервы зимой Macedonski, давая такой же успех. Искусство сотрудничает в журнале "Наука. Снятие юридического факультета в Бухаресте. Установлено в 1905 году в Бухаресте, вместе со своим братом Евгением. Через год он вернулся в 1906 в г. Бакэу, поселившись в доме поэзии улице Liceului.Scrieсваи. В 1907 году он поступил на юридический факультет естественных наук и перезапуска году я остается в Яссах и в следующем году. Сотрудничать с И. М. журнала Rascu песне, слова позже и перейти к Яссы 1909-1910 proză.Între но во время экзаменов, все остальное время жизни в Бакэу в 1911 году и получил ученую степень в области права и вступил в Коллегию в Бакэу. ПлатежиИспытания 10 лет из-за, но не в практике. Сотрудничать с литературной Caion Румынии 1912 года. Запасной учителем в начальной школе в Бакэу и монахов пригороде Бакэу. Сотрудничество в пламени. Клерк в префектуре Бакэу. 1913 так же учета префектуре помочь, но болеют и уходит в отставку.
Portugheza
George Bacovia (n. º 4 / 17 set, 1881 Mês - m. 22 de maio de 1957, Bucareste) foi um escritor romeno, o simbolismo literário formado na escola francesa. É autor de vários volumes de poesia e prosa (Black Cube), escrito em uma técnica única na literatura romena, com influências óbvias da lírica moderna grande francesa que eu admiro. Inicialmente visto como um poeta menor, crítico literário, Ele irá gradualmente conhecer um acolhimento favorável, até o seu reconhecimento como o romeno poeta simbolista mais importante. Andone George Vasiliu (poeta de nascimento o nome) nasceu em casa e comerciante Zoe Dimitrie Vasiliu Vasiliu. Criança de apenas seis anos de idade começa a aprender alemão. Então, entre 1889-1890 é de primeira classe da aposentadoria Bacu. Em 1891 ingressou na escola primária aprender Domneasca. 1 de Bacau. Três anos mais tarde formou primárias, em junho. No mesmo ano, ele entrou no Ginásio Ferdinand Bacau. Autumn permanece fechado durante a noite, inadvertidamente sacristão na cidade torre da igreja Virgem. Essa história vai inspirar poesia Purple Twilight, escrito1 899. Traumatic ano do ensino médio e uma atmosfera muito frio inspira outro famoso poema, "High School". Em 1898 ele criou a música alguns poemas e outros por Stefan Petre Mihai Eminescu. Prova grande talento para o desenho. Performer prova muito boa com o violino e outros instrumentos na orquestra da escola, que ele e dirige. Ele destaca o ginásio. Em 1899 obteve pentregue no Concurso Nacional de Jovens da Roménia "desenhos artísticos da natureza". Ele aparece na 30 de Março de Literatorul poesia e tudo, escrita um ano antes George V assinado. Em 1900 ele entrou para a Escola Militar de Ciência, onde se retirar durante o segundo semestre, não podendo sofrer cazonă disciplina. poesia compõe chumbo, embora apenas um vai terminar em 1902. Em 1901, anscrie Senior High School durante Ferdinand. Formado em Bacau, em 1903. Ele escreveu o poema "High School", em resposta a um questionário enviado aos licenciados do que anos de ministério, a reforma do ensino iniciada pelo Spiru Haret. Encha a Faculdade de Direito, em Bucareste. Leia em uma das reuniões do salão literário Macedonski poema de chumbo, que os produtosEUA uma forte impressão. Leia Macedonski literária Nervos Outono de 1904, dando o mesmo sucesso. Artes Colabora na revista Science. Retirar-se da Faculdade de Direito, em Bucareste. Está estabelecida em 1905, em Bucareste, junto com seu irmão Eugene. Um ano depois, ele retornou em 1906 em Bacau, estabelecendo-se na casa de poesia de rua Liceului.Scriepilha. Em 1907 entrou para a Faculdade de Direito da Ciência e reiniciar I. ano e no próximo ano permanece Iasi. Colabora com as letras da revista IM Rascu, Letras e depois ir para Iasi 1909-1910 proză.Între apenas durante os exames, o resto do tempo vivendo em Bacau e 1911 obteve o diploma em direito e entrou no bar em Bacau. Pagamentostestes de dez anos, devido, mas não praticante. Cooperar com Caion literária da Roménia 1912. Substituto de professores na escola primária em Bacau e subúrbio monges de Bacau. Colaborar em chamas. Clerk na Prefeitura de Bacau. 1913 é o mesmo de contabilidade prefeitura ajuda, mas fica doente e abandona.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie