Constantin I. Nottara (n. 5 iunie 1859, Bucureşti - d. 16 octombrie 1935, Bucureşti) a fost un actor român, una dintre personalităţile cele mai de seamă ale teatrului românesc, tatăl compozitorului Constantin C. Nottara. A fost elevul lui Ştefan Vellescu. În 1877, Nottara a început să joace pe scena Teatrului Naţional. Unul dintre pionierii şcolii realiste de interpretare scenică, a aderat un timp la stilul romantic de joc, sub influenţa cerinţelor vremii şi sub îndrumarea lui Mihail Pascaly. Nottara s-a afirmat ca protagonist în Shylock, Hamlet şi Lear din teatrul shakespearean, Oedip din „Oedip Rege” de Sofocle, Don Salluste din „Ruy Blas” de Hugo, bătrânul medic din Medicul în dilemă de Shaw, Ştefan Tipătescu din „O scrisoare pierdută” şi Ion din „Năpasta” de Ion Luca Caragiale, Vlaicu din „Vlacicu Vodă” de Alexandru Davila, Ştefan cel Mare din „Apus de Soare” şi Tudose din „Hagi Tudose” de Delavrancea, etc. Contactul cu dramaturgia originală, îndrumarea lui Caragiale şi colaborarea cu actori de orientare net realistă ca Aristizza Romanescu şi Grigore Manolescu, l-au readus la vechea sa orientare realistă. Jocul lui Nottara profund emoţionant, pus în valoare de un glas modulat caracteristic, şi expresiv prin frazare, se întemeia pe construirea gândită şi precisă a rolului, astfel încât nimic din interpretare să nu rămână nejustificat. Nottara a avut o intensă activitate şi ca director de scenă şi profesor la Conservatorul dramatic din Bucureşti. Printre elevii săi se numără actori de renume: Tony Bulandra, Velimir Maximilian, Ion Manolescu, Maria Ventura, Maria Filotti, etc. A locuit pe actualul Bulevard Dacia la nr. 105, unde se află acum casa memorială care îi poartă numele.
Categorie
  • Categorie:Muzica
Fotografii

Constantin I. Nottar

Constantin I. Nottar
Engleza
Constantine I. Nottara (June 5, 1859, Bucharest - October 16, 1935, Bucharest) was a Romanian actor, one of most prominent figures of Romanian theater, Constantin C. Nottara composer father. A pupil of Stephen Vellescu. In 1877, Nottara started to play the National Theatre. Pioneer realist school of interpretation stage, thejoined in a romantic style of playing time under the influence weather requirements and guidance of Michael Pascaly. Nottara itself as the protagonist in Shylock, Hamlet and Lear in Shakespearean drama, Oedipus in "Oedipus King" by Sophocles, Don Sallust of "Ruy Blas "The Hugo from doctor to doctor old dilemma Shaw, Stephen Tipătescu of" Lost Letter "and John din "Napasta" by Ion Luca Caragiale, Vlaicu "Vlacicu Prince" by Alexander Davila, Stephen of "Sunset" and Tudose of "Hadji Tudose" of Delavrancea, etc.. Contact with the original drama, mentoring and collaboration Caragiale net orientation with realistic actors as Aristizza Romanescu and Gregory Manolescu him back to his old realist orientation. JocuNottara's it deeply moving, put the value of a typical modulated voice, the phrasing and expressive, designed and built based on precise role, so anything not remain unjustified interpretation. Nottara had an intense activity as director stage and drama teacher at the Conservatory of Bucharest. Among his students include actorsrenowned Tony Bulandra Velimir Maximilian, Ion Manolescu, Maria Ventura, Maria Filotti, etc.. He lived on the current No Dacia Boulevard. 105, where they are now memorial house bearing his name.
Spaniola
Constantino I Nottara (nacido el 05 de junio 1859, Bucarest - 16 de octubre de 1935) fue un actor rumano, una de las personalidades más destacadas del compositor rumano Constantin teatro padre C. Nottara. Un alumno de Stephen Vellescu. En 1877, Nottara comenzó a tocar el Teatro Nacional. Pionero de la escuela realista de la fase de interpretación, elunido a un estilo romántico de tiempo de reproducción, bajo la influencia del tiempo y los requisitos bajo la dirección de Michael Pascaly. misma Nottara como el protagonista de Shylock, Hamlet y Lear en el drama de Shakespeare, Edipo en "Edipo Rey" de Sófocles, don Salustio de "Ruy Blas "por Hugo, el viejo doctor en el dilema médico Shaw, Stephen Tipătescu de" Lost "Carta y Juan di"Napasta" de Ion Luca Caragiale, Vlaicu "Vlacicu príncipe" de Alejandro Dávila, Esteban de "Sunset" y Tudose de "Hadji Tudose" de Delavrancea, etc. Contacto n con el drama original, la tutoría y colaboración Caragiale orientación neta con actores reales como Gregorio Aristizza romanescu y Manolescu lo devolvió a su orientación realista de edad. JocuNottara es profundamente conmovedora, ponga el valor de una modulada voz típica, el fraseo y expresivo, diseñado y construido según la función precisa, así que cualquier cosa no se quede interpretación injustificada. Nottara había una intensa actividad como director etapa y profesor de teatro en el Conservatorio de Bucarest. Entre sus alumnos se cuentan actoresconocido Tony Bulandra Velimir Maximiliano, Ion Manolescu, María Ventura, María Filotti, etc. Vivía en Boulevard Dacia ninguna corriente. 105, donde se albergan actualmente monumento que lleva su nombre.
Italiana
Nottara Costantino I (5 Giugno 1859, Bucarest - 16 OTTOBRE 1935, Bucarest) è stato un attore rumeno, una delle personalità più importanti della Romania compositore teatrale padre Constantin C. Nottara. Allievo di Stefano Vellescu. Nel 1877, Nottara cominciò a suonare al Teatro Nazionale. Pioneer scuola realista di interpretazione scenica, iltempo si è iscritto a uno stile di gioco romantico, sotto l'influenza e il tempo requisiti sotto la guida di Michael Pascaly. Nottara sé come protagonista di Shylock, Amleto e Re Lear nel teatro shakespeariano, Edipo in "Edipo Re 'di Sofocle, Don Sallustio da" Ruy Blas "di Hugo, il vecchio medico in medico dilemma Shaw, Stephen Tipătescu di" Lost Lettera "e Giovanni di"Napasta" di Ion Luca Caragiale, Vlaicu "Vlacicu Principe" di Alexander Davila, Stefano di "Sunset" e Tudose di "Hadji Tudose" di Delavrancea, ecc. N contatto con il dramma originale, la consulenza e la collaborazione Caragiale orientamento rete con attori come Gregory realistico Aristizza Romanescu e Manolescu, si tornò al suo vecchio orientamento realista. JocuNottara è commovente, mettere il valore di una voce modulata tipico, il fraseggio ed espressiva, progettata e costruita in base al ruolo preciso, per cui tutto ciò che non rimangano interpretazione ingiustificata. Nottara avuto un'intensa attività come direttore scene drammatiche e professore al Conservatorio di Bucarest. Tra i suoi studenti ci sono anche gli attoricelebre Tony Bulandra Velimir Massimiliano, Ion Manolescu, Maria Ventura, Maria Filotti, ecc. Viveva sulle attuali Dacia Boulevard no. 105, dove sono ora casa memoriale che porta il suo nome.
Franceza
Constantin Ier Nottara (né le 5 Juin 1859, Bucarest - Octobre 16, 1935) était un acteur roumain, une des figures les plus marquantes du théâtre roumain, Constantin C. père compositeur Nottara. Un élève de Stephen Vellescu. En 1877, Nottara a commencé à jouer du théâtre national. Pioneer école réaliste de l'étape d'interprétation, lerejoint un style romantique du temps de jeu sous l'influence des conditions météorologiques et les exigences sous la direction de Michael Pascaly. Nottara lui-même comme le protagoniste de Shylock, Hamlet et Lear dans le drame shakespearien, Œdipe dans "Oedipe Roi" de Sophocle, Don Salluste de "Ruy Blas «Hugo, le vieux médecin dans le dilemme docteur Shaw, Stephen Tipătescu de" Lost "Lettre et John di"Napasta" par Ion Luca Caragiale, Vlaicu "Vlacicu Prince" par Alexandre Davila, Etienne de "Sunset" et Tudose de «Hadji Tudose" de Delavrancea, etc. Contact n avec le drame original, le mentorat et la collaboration Caragiale orientation nette avec les acteurs réaliste que Gregory Aristizza Romanescu et Manolescu lui dans son orientation réaliste vieux. JocuNottara c'est bouleversant, mettre la valeur d'une modulation de la voix typique, le phrasé et d'expression, conçu et construit en fonction du rôle précis, si rien ne restera pas l'interprétation injustifiée. Nottara avait une intense activité en tant que directeur scène et professeur d'art dramatique au Conservatoire de Bucarest. Parmi ses élèves comprennent les acteursde renom Tony Bulandra Velimir Maximilien, Ion Manolescu, Maria Ventura, Maria Filotti, etc. Il a vécu sur le boulevard Dacia actuel ne. 105, où ils sont maintenant la Maison-Commémorative qui porte son nom.
Germana
Konstantin I. Nottara (geboren 5. Juni 1859, Bukarest - 16. Oktober 1935) war ein rumänischer Schauspieler, einer der herausragendsten Persönlichkeiten des rumänischen Theaters Komponisten Constantin C. Nottara Vater. Ein Schüler von Stephen Vellescu. Im Jahre 1877 begann Nottara des Nationaltheaters zu spielen. Einer der Pioniere der realistischen Schule der Interpretation der Bühne, dieZeit trat eine romantische Stil Spiel, unter dem Einfluss Wetter und Anforderungen unter der Leitung von Michael Pascaly. Nottara selbst als Protagonist in Shylock, Hamlet und Lear in Shakespeares Theater, in Oedipus "Oedipus King" von Sophokles, Don Sallust aus "Ruy Blas "Hugo, der alte Arzt in der Arzt Dilemma Shaw, Stephen Tipătescu von" Lost Letter "und ion din "Napasta" von Ion Luca Caragiale, Vlaicu "Vlacicu Prinz" von Alexander Davila, Stefan cel Mare "Sunset" und Tudose von "Hadji Tudose" von Delavrancea, etc.. Kontakt mit dem ursprünglichen Drama, Mentoring und Zusammenarbeit Caragiale net Orientierung mit realistischen Akteuren wie Gregor Aristizza Romanescu Manolescu und ihn zurück zu seinem alten Realisten Orientierung. JocuEs ist tief bewegend Nottara setzen Sie den Wert eines typischen modulierten Stimme, die Phrasierung und ausdrucksvoll, entworfen und gebaut auf der Grundlage genaue Rolle, so etwas nicht Auslegung bleiben ungerechtfertigt. Nottara hatte eine intensive Tätigkeit als Direktor Bühne und Schauspiellehrer an der Musikhochschule Bukarest. Unter seinen Schülern sind Schauspielerrenommierten Tony Bulandra Velimir Maximilian, Ion Manolescu, Maria Ventura, Maria Filotti, etc.. Sie lebte auf dem Dacia Boulevard aktuelle Nr. 105, wo sie heute Gedenkstätte Haus der seinen Namen trägt.
Rusa
Константин I Nottara (родился 5 июня 1859, Бухарест - 16 октября 1935) был румынский актер, один из самых выдающихся личностей румынского театра композитор Константин отец C. Nottara. Ученик Stephen Vellescu. В 1877 году Nottara начал играть в Национальном театре. Pioneer реалистической школы толкования этапевступил в романтический стиль игры время, под влиянием погодных условий и требований под руководством Михаила Pascaly. Nottara себя в качестве главного героя в Шейлока, Гамлета и Лира в шекспировской драмы, Эдип "Эдип царя" Софокла, Дон Саллюстий в "Рюи Блас "Уго, старый врач доктор дилемма Шоу, Стивен Tipătescu" потерял письма ", а Джон Дип "Napasta" Иона Луки Караджале, Влайку "Vlacicu принц" Александр Давила, Стефан "Закат" и Tudose из "Хаджи Tudose" из Delavrancea и т.д.. Контакт с оригинальной театра, руководство и сотрудничество Караджале чистой ориентации с реалистичными актеры Грегори Aristizza Romanescu и Манолеску ему вернуться к своим старым ориентации реалист. JocuNottara это потрясающая, поставить значение типичных голосу, формулировка и выразителен, спроектирован и построен на основе конкретной роли, поэтому ничего не остается неоправданной интерпретации. Nottara имел активной деятельности в качестве директора сцены и драмы учитель в консерватории в Бухаресте. Среди его учеников включать участниковизвестный Тони Bulandra Велимир Максимилиан, Иона Манолеску, Мария Вентура, Мария Filotti и т.д.. Он жил на бульваре Дачия текущий нет. 105, где они в настоящее время Дом-музей, носящий его имя.
Portugheza
Constantino I Nottara (nascido em 05 de junho de 1859, Bucareste - 16 out 1935) foi um ator romeno, uma das personalidades mais marcantes do compositor romeno Constantin C. Nottara pai do teatro. Um aluno de Stephen Vellescu. Em 1877, Nottara começou a tocar no Teatro Nacional. Pioneer escola realista da fase de interpretação, ase juntou a um estilo romântico de tempo de jogo, sob a influência do clima e exigências, sob a orientação de Michael Pascaly. Nottara-se como o protagonista de Shylock, Hamlet e Lear em drama shakespeariano, Édipo em "Édipo Rei" de Sófocles, Don Salústio de "Ruy Blas "Hugo, o velho médico na relação médico dilema Shaw, Stephen Tipătescu de" Lost "Carta e João di"Napasta", por Ion Luca Caragiale, Vlaicu "Vlacicu Príncipe", de Alexander Davila, Stephen de "Sunset e Tudose de" Hadji Tudose "de Delavrancea, etc. Contato com o n drama original, orientação e colaboração Caragiale orientação geral com atores como Gregory realista Aristizza Romanescu Manolescu e volta para sua orientação realista de idade. JocuNottara é profundamente comovente, coloque o valor de uma modulação de voz normal, o fraseado e expressiva, projetado e construído com base em papel preciso, qualquer coisa para não ficar interpretação indevida. Nottara teve uma intensa atividade como diretor estágio e professor de teatro no Conservatório de Bucareste. Entre seus alunos incluem atoresrenomado Tony Bulandra Velimir Maximilian, Ion Manolescu, Maria Ventura, Maria Filotti, etc. Viveu em Dacia Boulevard atual não. 105, onde eles estão agora a casa memorial que leva seu nome.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie