Alexandru Flechtenmacher (n. 23 decembrie 1823, Iaşi, Moldova - d. 28 ianuarie 1898, Bucureşti, România), pe numele său complet Alexandru Adolf Flechtenmacher, a fost un compozitor, violonist, dirijor şi pedagog român. În perioada 1 noiembrie 1864 - 1869, Alexandru Flechtenmacher a fost director la Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune din Bucureşti, instituţie care a devenit ulterior Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Este autorul primei operete româneşti, „Baba Hârca“, pe text de Matei Millo. , Premiera a avut loc pe 26 decembrie 1848 la Teatrul Naţional din Iaşi. A compus, de asemenea, muzica pentru Hora Unirii, pe versurile scrise în 1855 de poetul Vasile Alecsandri, precum şi primele vodeviluri şi cuplete pentru piesele lui V. Alecsandri şi cântece patriotice. În perioada 1853-1858, Alexandru Flechtenmacher a fost prezent în Craiova unde a dirijat cu prioritate muzica compusă de el însuşi, din care putem enumera opereta-vrăjitorie Baba Hârca, melodrama naţională cu cântece Cetatea Neamţului, operetele Crai Nou şi Sacagiu, vodevilurile Fermecătoriţa (după George Sand), Cimpoiul dracului şi Banii, gloria şi amorul, drama cu muzică Zavera lui Tudor, opera în trei acte Fata de la Cozia, spectacolele cu muzică Banul Mărăcine şi Iancu Jianu, căpitan de haiduci, feeria muzicală Fata aerului, compusă în colaborare cu Eduard Wachmann. A fost fiul renumitului jurist Christian Flechtenmacher.
Categorie
  • Categorie:Muzica
Fotografii

Alexandru Flechtenma

Alexandru Flechtenma
Engleza
Flechtenmacher Alexander (b. 23 December 1823, Iasi, Moldova - d. 28 January 1898, Bucharest, Romania), his full name Alexander Adolf Flechtenmacher was a composer, violinist, conductor and educator Romanian. [1] Between November 1 1864-1869, was director Alexander Flechtenmacher Conservatory of Music and inaugurated in Bucharest, which became the institution'ster of Music University of Bucharest. He wrote the first Romanian operetta, "Baba hag", the text Matei Millo. , Premiere took place on 26 December 1848 at the National Theatre in Iasi. He also composed music for Union Dance, lyrics written in 1855 by poet Alecsandri and early vaudeville songs and couplets for Alec V.Sandri and patriotic songs. From 1853-1858, Alexander Flechtenmacher was present in Craiova, where he directed as a priority composed music himself, of which we mention operetta-hag witch Baba, national melodrama Neamt Fortress songs, operettas and Crai Nou Sacagiu, charming vaudeville (after George Sand), bagpipes and hell money, glory ANDI love the drama with the music rising Tudor, opera in three acts from Cozia girl, music performances and Iancu Jianu Maracine Money, captain of outlaws, air girl musical bliss, composed in collaboration with Eduard Wachmann. He was the son of the famous jurist Christian Flechtenmacher.
Spaniola
Flechtenmacher Alexander (nacido el 23 de diciembre de 1823, Iasi, Moldavia - d. 28 de enero 1898, Bucarest, Rumania), su nombre completo, Alexander Adolf Flechtenmacher ha sido un compositor, violinista, director de orquesta y pedagogo rumano. [1] Entre 01 de noviembre 1864 hasta 1869, fue director Alexander Flechtenmacher Conservatorio de Música e inaugurado en Bucarest, que se convirtió en la instituciónter de Música de la Universidad de Bucarest. Escribió la opereta rumana en primer lugar, "bruja Baba", el texto Matei Millo. , Estreno tuvo lugar el 26 de diciembre 1848 en el Teatro Nacional en Iasi. También compuso música para danza de la Unión, letras de canciones escritas por el poeta en 1855 y principios de Alecsandri canciones de vaudeville y las coplas de Alec V.Sandri y canciones patrióticas. Desde 1853-1858, Alexander Flechtenmacher estuvo presente en Craiova, donde dirigió una prioridad compuso la música sí mismo, en los que podemos enumerar-bruja bruja Baba opereta, nacional melodrama fortaleza Neamt canciones, representaciones teatrales y CRAI Nou Sacagiu dinero, el vodevil con encanto (después de George Sand), gaitas y el infierno, la gloria yMe encanta el drama con la música aumento Tudor, ópera en tres actos de niña Cozia, actuaciones de música y Iancu Jianu Maracine dinero, capitán de bandidos, la dicha del aire niña musical, compuesta en colaboración con Eduard Wachmann. Él era el hijo del reconocido abogado cristiano Flechtenmacher.
Italiana
Flechtenmacher Alexander (n. 23 dicembre 1823, Iasi, Moldova - d. 28 gennaio 1898 a Bucarest, Romania), il suo nome completo Alexander Adolf Flechtenmacher è stato un compositore, violinista, direttore d'orchestra e insegnante rumena. [1] Tra il 1 novembre 1864-1869, è stato direttore Alexander Flechtenmacher Conservatorio di Musica e inaugurato a Bucarest, che divenne l'istituzioneter della Musica dell'Università di Bucarest. Ha scritto il romeno prima operetta, "strega Baba", il testo Matei Millo. , Premiere ha avuto luogo il 26 dicembre 1848 al Teatro Nazionale di Iasi. Ha inoltre composto musica per Unione Danza, testi scritti nel 1855 dal poeta Alecsandri canzoni e agli inizi del vaudeville e distici per Alec V.Sandri e canzoni patriottiche. Dal 1853-1858, Alexander Flechtenmacher era presente in Craiova, dove ha diretto una priorità composto musica se stesso, di cui ricordiamo operetta-strega strega Baba, nazionale melodramma Neamt Fortezza canzoni, operette e Crai Nou Sacagiu, vaudeville affascinante (dopo George Sand), cornamuse e l'inferno di denaro, la gloria eAmo il dramma con la musica in aumento Tudor, opera lirica in tre atti da ragazza Cozia, spettacoli musicali e Iancu Jianu Maracine Money, fuorilegge capitano, ragazza aria beatitudine musicale, composta in collaborazione con Eduard Wachmann. Era il figlio del celebre avvocato cristiano Flechtenmacher.
Franceza
Flechtenmacher Alexander (né le 23 Décembre 1823, Iasi, en Moldavie - décédé le 28 Janvier 1898, Bucarest, Roumanie), ses nom et prénom Alexander Adolf Flechtenmacher est un compositeur, violoniste, chef d'orchestre et pédagogue roumain. [1] Entre Novembre 1864 à 1869 1, a été directeur Alexander Flechtenmacher Conservatoire de musique et inauguré à Bucarest, qui est devenu l'institutionter de la musique de l'Université de Bucarest. Il a écrit le roumain première opérette, "sorcière Baba", le texte Matei Millo. , Premiere a eu lieu le 26 Décembre 1848 au Théâtre National de Iasi. Il a également composé la musique de danse de l'Union, les paroles écrites en 1855 par le poète Alecsandri et au début des chansons et des couplets de vaudeville pour Alec V.Sandri et des chants patriotiques. De 1853-1858, Alexander Flechtenmacher était présent à Craiova, où il a dirigé une priorité composé de la musique lui-même, dont nous citons-sorcière sorcière Baba opérette, national mélodrame Neamt chansons forteresse, opérettes et Crai Nou Sacagiu, vaudeville de charme (d'après George Sand), la cornemuse et la putain d'argent, la gloire etJ'aime le théâtre avec la musique la hausse Tudor, opéra en trois actes d'une fille Cozia, spectacles de musique et Iancu Jianu Maracine argent, capitaine de brigands, de musique de l'air fille Bliss, composé en collaboration avec Eduard Wachmann. Il était le fils du célèbre juriste Christian Flechtenmacher.
Germana
Flechtenmacher Alexander (geb. 23. Dezember 1823, Iasi, Moldawien - d. 28. Januar 1898, Bukarest, Rumänien), war mit seinem vollen Namen Alexander Adolf Flechtenmacher Komponist, Violinist, Dirigent und Pädagoge Rumänisch. [1] Zwischen dem 1. November 1864 bis 1869, war Direktor Alexander Flechtenmacher Conservatory of Music und in Bukarest eröffnet, die sich der Institutionter der Musikhochschule Bukarest. Er schrieb die erste rumänische Operette, "Baba hag", der Text Matei Millo. , Premiere fand am 26. Dezember 1848 am National Theatre in Iasi. Er komponierte Musik für Union Dance, Texte geschrieben im Jahre 1855 von dem Dichter Alecsandri und frühen Vaudeville-Songs und Couplets für Alec V.Sandri und patriotische Lieder. Von 1853-1858, Flechtenmacher war Alexander in Craiova, wo er Regie eine Priorität komponierte Musik selbst, von denen wir erwähnen, Operetten-Hexe Hexe Baba, nationale Melodram Neamt Festung Lieder, Operetten und Crai Nou Sacagiu, charmant Varieté (nach George Sand), Dudelsack und Hölle Geld, Ruhm undIch liebe das Drama mit der Musik steigenden Tudor, Oper in drei Akten von Cozia Mädchen, Musik und Performances Iancu Jianu Maracine Money, Hauptmann der Räuber, musikalische Glückseligkeit Mädchen Luft, Wachmann komponierte in Zusammenarbeit mit Eduard. Er war der Sohn des renommierten Rechtsanwalt Christian Flechtenmacher.
Rusa
Flechtenmacher Александр (р. 23 декабря 1823, Яссы, Молдова - D. 28 января 1898, Бухарест, Румыния), его полное имя Александр Адольф Flechtenmacher был композитор, скрипач, дирижер и педагог румынском языке. [1] В период с 1 ноября 1864-1869 был директором Александром Flechtenmacher консерватория музыки и открыл в Бухаресте, который стал учреждениятер Музыка Бухарестского университета. Он является автором первой румынской оперетты "Баба ведьмы" на текст Евангелия от Матфея Милло. Премьера состоялась 26 декабря 1848 в Национальном театре в Яссах. Он также сочинял музыку для танцев Союза, Лирика, написанная в 1855 году поэта Александра и в начале водевиль песни и стихи для Алек В.Сандри и патриотические песни. С 1853-1858 Александр Flechtenmacher присутствует в Крайова, где он руководил музыка, написанная для себя приоритетной, мы можем перечислить оперетты-ведьма ведьма Баба, национальных мелодрама Нямц крепости песен, оперетт и Crai Ноу Sacagiu, обаятельный водевиль (после Жорж Санд), волынки и ад деньги, слава иЯ люблю, восстание Тудор драмы с музыкой, опера в трех действиях с Cozia девушка, музыкальные представления и Янку Jianu Maracine Деньги, капитан преступников, музыкальная блаженства воздуха девушка, написанные в сотрудничестве с Эдуардом Вахман. Он был сыном известного христианского юрист Flechtenmacher.
Portugheza
Flechtenmacher Alexander (nascido em 23 de dezembro de 1823, Iasi, Moldávia - d. 28 jan 1898, Bucareste, Roménia), o seu nome completo Alexandre Adolf Flechtenmacher foi um compositor, violinista, regente e educador romeno. [1] Entre 01 de novembro de 1864-1869, foi diretor Alexander Flechtenmacher Conservatory of Music e foi inaugurada em Bucareste, que se tornou a instituiçãoter Nacional de Música da Universidade, em Bucareste. Ele escreveu o romeno primeira opereta, "bruxa Baba", o texto Matei Millo. , Premiere teve lugar no dia 26 de dezembro de 1848 no Teatro Nacional, em Iasi. Ele também compôs a música para União Dance, letras escritas em 1855 pelo poeta e Alecsandri primeiras canções de vaudeville e dísticos para Alec V.Sandri e canções patrióticas. De 1853-1858, Alexander Flechtenmacher esteve presente em Craiova, onde dirigiu uma prioridade compunha-se, dos quais podemos citar opereta-bruxa bruxa Baba nacional, melodrama Fortaleza canções Neamt, operetas e CRAI Nou Sacagiu, vaudeville encantador (depois de George Sand), gaitas de foles e do inferno dinheiro, glória eEu amo o drama com a Music Rising Tudor, ópera em três atos de Cozia menina, apresentações de música e Jianu Iancu Maracine Money, capitão de bandidos, menina ar êxtase musical, composto em colaboração com Eduard Wachmann. Ele era o filho do renomado advogado Christian Flechtenmacher.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie