Grigoraş Dinicu (n. 3 aprilie, 1889 la Bucureşti - d. 28 martie 1949 la Bucureşti) a fost un violonist virtuoz şi compozitor român, care s-a impus printr-o manieră deosebită de interpretare a vechilor piese muzicale din repertoriul lăutăresc, prin sobrietatea stilului său individual şi prin tehnica instrumentală excepţională. Este cunoscut în toată lumea mai ales pentru compoziţia sa din 1906, Hora staccato. Violonistul Jascha Heifetz afirma despre Dinicu că este cel mai bun violonist pe care l-a ascultat vreodată. Grigoraş Dinicu s-a născut la 3 aprilie 1889 în cartierul "Scaune" al lăutarilor bucureşteni, într-o modestă casă pe strada Sfinţilor, şi a trăit de mic copil în atmosfera muzicii populare. Tatăl său, Ionică Dinu, originar din Piteşti, era un muzicant foarte cunoscut, care cântase în Franţa şi Rusia, coleg de taraf cu vestitul Sava Pădureanu, fost lăutar al ţarului Rusiei. Mama sa era fiica lui Angheluş Dinicu, celebru naist din acea vreme, şi soră a lui Dimitrie Dinicu, care, după ce studiase violoncelul la Viena, a devenit prim-violoncelist al orchestrei filarmonice din Bucureşti şi profesor la Conservator. După câteva luni de la naşterea lui Grigoraş, tatăl său a plecat împreună cu Angheluş Dinicu, la Expoziţia Universală de la Paris cu ocazia inaugurării turnului Eiffel, unde au cucerit cu interpretarea "Ciocârliei" pe vizitatorii expoziţiei. De mic, Grigoraş cânta în corul de copii al bisericii "Scaunele Vechi" din cartier, iar mai târziu, alături de tânărul Trandafir, fiul cunoscutului lăutar Dobrică, a prins gustul muzicii. Primele lecţii de vioară le-a luat de la Moş Zamfir, un lăutar bătrân, care l-a învăţat să cânte "Doina Haiducului", "Lume, lume, soro lume", "Arde foc la Bucureşti" şi chiar "Ciocârlia". Muzică la gramofon a ascultat pentru prima oară, când avea 13 ani, în casa din Bucureşti a muzicianului german Rudolf Malcher.
Categorie
  • Categorie:Muzica
Fotografii

Grigoraș Dinicu

Grigoraș Dinicu
Engleza
Grigoras Dinicu (born April 3, 1889 in Bucharest - March 28, 1949 in Bucharest) was a Romanian violin virtuoso and composer who has become a special way of interpreting the old musician's repertoire of music by style sobriety his exceptional personal and instrumental technique. It is known worldwide especially for compositionwas in 1906, Hora staccato. Violinist Jascha Heifetz Dinicu say about that is the best violinist that ever listened to. Grigoras Dinicu was born on 3 April 1889 in the district "seats" of Bucharest fiddlers, a modest house Street Saints, and lived as a child the atmosphere of popular music. His father, Ion Dinu, born in Pitesti, was unot very well known musician, who played in France and Russia, with famous colleague Taraf Padureanu Sava, Tsar of Russia was musician. His mother was the daughter of Anghelus Dinicu famous naist the time, and his sister Dinicu Demetrius, who, after studying the cello in Vienna, became first cellist of the Philharmonic Orchestra and professor at the Bucharest Conservatory. As far asMonday's birth will Grigoras, his father went with Anghelus Dinicu, the Exposition Universelle in Paris to inaugurate the Eiffel Tower, where they captured the interpretation of "Skylark" visitors to the exhibition. The small choir of children sing Grigoras church's "Old chairs" of the neighborhood, and later with young Rose, the famous soniu musician Dobrich, got a taste for music. First violin lesson he got from Santa Zamfir, an old musician, who taught him to sing "Doina Haiducului," World, world, sister world "," fire burns in Bucharest, "and even" Skylark. " Gramophone music heard for the first time when he was 13 years, the house musician Rudolf Malcher Bucharest.
Spaniola
Grigoras Dinicu (nacido el 03 de abril 1889 en Bucarest - 28 de marzo de 1949 en Bucarest) fue un virtuoso del violín y compositor rumano que se ha convertido en una forma especial de interpretar el repertorio del músico mayor de la música por la sobriedad de estilo su técnica personal excepcional e instrumental. Es conocido en todo el mundo especialmente para la composiciónfue en 1906, Hora staccato. El violinista Jascha Heifetz Dinicu decir al respecto es el mejor violinista que escuchado alguna vez. Grigoras Dinicu nació el 3 de abril de 1889 en el barrio de "asientos" de violinistas de Bucarest, en una modesta casa de la calle Santos, y vivió como un niño la atmósfera de la música popular. Su padre, Ion Dinu, nacida en Pitesti, fue uno muy bien conocido músico, quien jugó en Francia y Rusia, con el famoso colega Taraf Padureanu Sava, el Zar de Rusia era músico. Su madre era hija de Anghelus naist Dinicu famosos de la época, y su hermana Dinicu Demetrio, quien, después de estudiar el violonchelo en Viena se convirtió en primera violonchelista de la Orquesta Filarmónica y profesor en el Conservatorio de Bucarest. En lo quede luz el lunes se Grigoras, su padre se fue con Anghelus Dinicu, la Exposición Universal en París para inaugurar la Torre Eiffel, donde ganaron con la interpretación del "Skylark" por los visitantes de exposiciones. El pequeño coro de niños cantan Grigoras iglesia "Old sillas" en el barrio, y más tarde con el joven Rose, el famoso hijoui músico Dobrich, tiene un gusto por la música. Las primeras lecciones de violín que tomó de Santa Zamfir, un viejo músico, quien aprendió a tocar "Doina Haiducului," World, el mundo, la hermana de mundo "," Fire Burns en Bucarest "e incluso" Skylark ". música Gramophone escuchó por primera vez cuando tenía 13 años, la casa músico Rudolf Malcher Bucarest.
Italiana
Grigoras Dinicu (nato il 3 aprile 1889 a Bucarest - 28 marzo 1949 a Bucarest) è stato un violinista e compositore rumeno che è diventato un modo particolare di interpretare il repertorio del musicista di musica antica con sobrietà di stile la sua eccezionale tecnica individuale e strumentale. È conosciuto in tutto il mondo soprattutto per la composizioneè stato nel 1906, Hora staccato. Violinista Jascha Heifetz Dinicu dire che è il miglior violinista che abbia mai ascoltato. Grigoras Dinicu è nato il 3 aprile 1889 nel quartiere di "cariche" di violinisti Bucarest, in una modesta casa di Via Santi, e vissuto come un bambino l'atmosfera di musica popolare. Suo padre, Ion Dinu, nato a Pitesti, era uNon molto conosciuto musicista, che ha giocato in Francia e in Russia, con la famosa collega Taraf Padureanu Sava, Zar di Russia era musicista. Sua madre era figlia di naist Anghelus Dinicu famosi del tempo, e sua sorella Dinicu Demetrio, il quale, dopo aver studiato il violoncello a Vienna, divenne primo violoncello dell'Orchestra Filarmonica e professore al Conservatorio di Bucarest. FinoLa nascita Lunedi sarà Grigoras, suo padre è andato con Anghelus Dinicu, l'Exposition Universelle di Parigi per inaugurare la Torre Eiffel, dove hanno catturato l'interpretazione di "Skylark" dai visitatori della mostra. Il piccolo coro di bambini cantano Grigoras chiesa "Old sedie" nel quartiere, e più tardi con il giovane Rose, il famoso figlioiu musicista Dobre avuto un assaggio di musica. prime lezioni di violino prese da Santa Zamfir, un vecchio musicista, che ha imparato a giocare a "Doina Haiducului," World, mondo, la sorella di mondo "," Fire Burns di Bucarest ", anche" Skylark ". musica Gramophone sentito per la prima volta quando aveva 13 anni, la casa musicista Rudolf Malcher Bucarest.
Franceza
était en 1906, Hora staccato. Violoniste Jascha Heifetz Dinicu dire à ce sujet est le meilleur violoniste que jamais écouté. Grigoras Dinicu est né le 3 avril 1889 dans le district de "sièges" de violoneux de Bucarest, dans une modeste maison de la rue des Saints, et vécu comme un enfant l'atmosphère de la musique populaire. Son père, Ion Dinu, né à Pitesti, a été u
Germana
Grigoras Dinicu (geboren 3. April 1889 in Bukarest - 28. März 1949 in Bukarest) war die rumänische Geigenvirtuose und Komponist, der sich eine besondere Art der Interpretation der alten Musiker Repertoire der Musik von Nüchternheit hat Stil seine außergewöhnliche persönliche und instrumentelle Technik. Es wird weltweit vor allem für die Zusammensetzung bekanntwurde im Jahre 1906, Hora staccato. Geiger Jascha Heifetz Dinicu darüber sagen ist der beste Geiger, der je Dinicu angehört. Grigoras Saints war geboren am 3 April 1889 im Stadtteil "Sitzen" Fiddlers von Bukarest, in einem bescheidenen Haus Street, und lebte als Kind die Atmosphäre der populären Musik. Sein Vater, Ion Dinu, in Pitesti geboren wurde, unicht sehr gut Musiker, der in Frankreich und Russland gespielt bekannt, mit berühmten Kollegen Taraf Padureanu Sava, Zar von Rußland war Musiker. Seine Mutter war die Tochter des berühmten Anghelus Dinicu naist der Zeit, und seine Schwester Dinicu Demetrius, der nach dem Studium das Cello in Wien, wurde erster Cellist des Philharmonischen Orchesters und Professor an der Musikhochschule Bukarest. SoweitMontag Geburt wird Grigoras, Vater ging mit seinem Anghelus Dinicu, der Weltausstellung in Paris zur Ausstellung eröffnen dem Eiffelturm, wo sie trotzdem mit der Interpretation von "Skylark" Besucher. Der kleine Chor der Kinder singen Grigoras die Kirche "alte Stühle" in der Nachbarschaft, und später mit jungen Rose, dem berühmten SohnIE Musiker Dobrich, habe eine Vorliebe für Musik. Zunächst nahm er Violinunterricht von Santa Zamfir, ein alter Musiker, die ihn zu spielen "Doina Haiducului", Welt, Welt, Schwester Welt "," Fire Burns in Bukarest "und sogar" Skylark gelehrt. " Gramophone Musik zum ersten Mal als er 13 Jahre war zu hören, das Haus Musikers Rudolf Malcher Bukarest.
Rusa
Григораш Dinicu (родился 3 апреля 1889 в Бухаресте - умер 28 марта 1949 в Бухаресте) был скрипач-виртуоз и композитор румынского, который ввел особый способ толкования репертуар старого музыканта музыкальных произведений по стилю трезвости его исключительных личных и инструментальной техники. Она известна во всем мире особенно для составав 1906 году, Гора стаккато. Скрипач Яша Хейфец Dinicu говорят о том, что является лучшим скрипачом, что когда-нибудь слышали. Григораш Dinicu родился 3 апреля 1889 в районе "мест" в Бухаресте скрипачи, скромный дом-стрит святых, и жил, как ребенок атмосферу популярной музыки. Его отец, Иона Дину, возникающие в Питешти была уне очень широко известный музыкант, который играл во Франции и России, известный коллега Taraf Падуряну Сава, царь России был музыкантом. Его мать была дочерью известного Anghelus Dinicu naist времени, а его сестра Dinicu Димитрий, который, после изучения на виолончели в Вене, стал первым виолончелистом филармонического оркестра и профессор консерватории в Бухаресте. НасколькоРождение понедельник будет Григораш, его отец отправился с Anghelus Dinicu, Всемирная выставка в Париже, чтобы открыть на Эйфелеву башню, где они захватили интерпретации "Жаворонок" посетителей на выставку. небольшой хор дети поют Григораш "Церковь Старый стульев", в районе, а затем с маленькими Роуз, знаменитый сынш музыкант Добрич, получил вкус к музыке. Первая скрипка уроки он брал из Санта-Замфир, старый музыкант, который научился играть в "Doina Haiducului," Мир, мир, сестра мир "," Fire Бернс в Бухаресте, "и даже" Жаворонок ". Граммофон музыку услышали в первый раз, когда ему было 13 лет, дом музыкант Рудольф Malcher Бухаресте.
Portugheza
Grigoras Dinicu (nascido em 03 abril de 1889, em Bucareste - morreram 28 mar 1949 em Bucareste) foi um virtuoso violinista e compositor romeno que se tornou uma maneira especial de interpretar o repertório do músico antigo da música pela sobriedade de estilo sua técnica excepcional pessoal e instrumental. É conhecido mundialmente, especialmente para a composiçãoFoi em 1906, Hora staccato. Violinista Jascha Heifetz Dinicu que dizer sobre o melhor violinista que já ouvi. Grigoras Dinicu nasceu em 3 de abril de 1889 no distrito de "lugares" de violinistas Bucareste, em uma modesta casa da rua Santos, e viveu como uma criança a atmosfera da música folk. Seu pai, Ion Dinu, nascido em Pitesti, foi unão muito conhecido músico, que jogou na França e na Rússia, com o famoso colega Taraf Padureanu Sava, o czar da Rússia foi músico. Sua mãe era filha de Anghelus NAIST Dinicu famosos da época, e sua irmã Dinicu Demétrio, que, depois de estudar violoncelo em Viena, tornou-se primeiro violoncelista da Orquestra Filarmônica e professor no Conservatório de Bucareste. Tanto quantode nascimento segunda-feira vai Grigoras, seu pai foi com Anghelus Dinicu, a Exposição Universal de Paris para a inauguração da Torre Eiffel, onde capturou a interpretação de "Skylark" visitantes da exposição. O pequeno coro de crianças cantar Grigoras igreja "Old cadeiras" no bairro, e mais tarde com Rose jovem, o filho famosoiu Dobrich músico, tem um gosto pela música. aulas de violino Primeiro, ele tirou de Santa Zamfir, um velho músico, que aprendeu a tocar "Doina Haiducului," Mundo, mundo, irmã mundo "," Fire Burns em Bucareste "e mesmo" Skylark ". Gramophone música ouvida pela primeira vez quando tinha 13 anos, o músico da casa Rudolf Malcher Bucareste.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie