Dinu (Constantin) Lipatti (n. 19 martie 1917, Bucureşti; d. 2 decembrie 1950, Geneva), a fost un celebru pianist, compozitor şi pedagog român. 16 ani de carieră artistică - din cei 33 de ani de viaţă l-au situat printre marii pianişti ai lumii. A fost ales postum membru al Academiei Române. Crescut într-o familie cu tradiţie muzicală - tatăl său era un talentat violonist amator care studiase cu Pablo Sarasate, mama, Anna Lipatti, o excelentă pianistă, iar naş la botez i-a fost George Enescu - i s-au recunoscut şi cultivat din fragedă copilărie înclinaţiile muzicale. A fost acceptat ca elev de exigenta profesoară de pian Florica Musicescu, care l-a ferit de mentalitatea unui "copil minune", dându-i în schimb o educaţie artistică serioasă, care să-i permită dezvoltarea talentului său nativ. Între timp este admis la Conservatorul din Bucureşti, pentru ca în 1934 să participe la concursul internaţional de pian din Viena. Faptul că i s-a decernat doar al doilea premiu l-a determinat pe faimosul pianist francez Alfred Cortot să părăsească juriul în semn de protest. Cortot l-a invitat la Paris să-şi continuie sub conducerea sa studiile de pian la Ecole Nationale de Musique. Aici ia şi lecţii de compoziţie cu Paul Dukas şi Nadia Boulanger şi de artă dirijorală cu Charles Munch. În 1936 îşi începe cariera de pianist concertist cu o serie de concerte în Germania şi Italia, reputaţia sa continuând să crească cu fiecare apariţie în public. La începutul celui de Al Doilea Război Mondial revine la Bucureşti unde dă recitaluri de pian ca solist sau acompaniându-l pe George Enescu. În 1943 pleacă în Scandinavia împreună cu viitoarea sa soţie, Madeleine Cantacuzino, deasemenea o fostă elevă a Floricăi Musicescu şi decide să se stabilească cu Madeleine în Elveţia, unde devine profesor de pian la Conservatorul din Geneva. Îşi continuă cariera concertistică cu recitaluri de pian sau ca solist împreună cu orchestre dirijate de Herbert von Karajan sau Alceo Galliera, realizează în studio imprimări pe discuri.
Categorie
  • Categorie:Muzica
Fotografii

Dinu Lipatti

Dinu Lipatti
Engleza
Dinu (Constantine) Lipatti (born March 19, 1917, Bucharest, died December 2, 1950, Geneva) was a famous pianist, composer and educator Romanian. 16 years of his career - 33 years of life have placed him among the great pianists of the world. He was posthumously elected member of the Romanian Academy. Raised in a musical family tradition - his father was a talented amateur violinist asre-studied with Pablo Sarasate, mother, Anna Lipatti, a great pianist and he was godfather at baptism George Enescu - has been recognized and fostered from early childhood musical inclinations. It was accepted as a student of piano teacher Florica Musicescu demanding that the mentality away from a "child prodigy", instead giving him a serious art education, which would allow dEVELOPMENT his native talent. Meanwhile he entered the Conservatory in Bucharest, while in 1934 to attend International Piano Competition in Vienna. Only that he was awarded second prize led the famous French pianist Alfred Cortot to leave the jury in protest. Cortot invited to Paris to continue his studies under the direction of piyear at the Ecole Nationale de Musique. Here he and composition lessons with Nadia Boulanger and Paul Dukas and conducting with Charles Munch art. In 1936 concert pianist began his career with a series of concerts in Germany and Italy, his reputation continued to grow with every public appearance. At the beginning of World War II returned to Bucharest where r givesecitaluri piano as a soloist or it acompaniându George Enescu. In 1943 goes to Scandinavia with his future wife, Madeleine Cantacuzino, also a former student of Florica Musicescu and decided to establish Madeleine in Switzerland, where he became professor of piano at Conservatory of Geneva. He continued his career with concert piano recitals and as soloist itogether with the orchestra conducted by Herbert von Karajan or Alceo Galliera, studio prints out on record.
Spaniola
Dinu (Constantine) Lipatti (nacido el 19 de marzo 1917, Bucarest, murió 02 de diciembre 1950, Ginebra) fue un famoso pianista, compositor y educador rumano. 16 años de su carrera - 33 años de vida le han colocado entre los grandes pianistas del mundo. Fue elegido a título póstumo miembro de la Academia Rumana. Criado en una tradición familiar musical - su padre era un violinista aficionado con talento comovolver a estudiar con Pablo Sarasate, la madre, Anna Lipatti, un excelente pianista, y fue padrino en el bautismo de George Enescu - ha sido reconocido y fomentado desde la primera infancia inclinaciones musicales. Se acordó que el estudiante de piano maestro Florica Musicescu exigiendo que la mentalidad lejos de un "niño prodigio", en lugar darle una educación artística seria, lo que permitiría dDESARROLLO su talento nativo. Mientras tanto, entró en el Conservatorio de Bucarest, mientras que en 1934 para asistir a Concurso Internacional de Piano de Viena. Sólo que se le concedió el segundo premio llevó el famoso pianista francés Alfred Cortot para dejar el jurado en señal de protesta. Invitado Cortot de París continuar sus estudios bajo su piaños en la Ecole Nationale de Musique. Aquí él y lecciones de composición con Nadia Boulanger y Paul Dukas y llevar a cabo con Charles Munch de arte. En concertista de piano 1936 comenzó su carrera con una serie de conciertos en Alemania e Italia, su reputación sigue creciendo con cada aparición pública. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial regresó a Bucarest, donde él da recitaluri piano como solista o acompaniându George Enescu. ir a Escandinavia en 1943 con su futura esposa, Madeleine Cantacuzino, también un antiguo alumno de Florica Musicescu y decidió establecer Madeleine en Suiza, donde se convirtió en profesor de piano en Conservatorio de Ginebra. Continuó su carrera con recitales de piano como solista de concierto y yojunto con la orquesta dirigida por Herbert von Karajan o Alceo Galliera, imprime el disco de estudio.
Italiana
Dinu (Constantine) Lipatti (nato il 19 marzo 1917, Bucarest, è morto 2 dicembre 1950, Ginevra) è stato un famoso pianista, compositore ed educatore rumeno. 16 anni di carriera - 33 anni di vita lo hanno inserito tra i grandi pianisti del mondo. E 'stato eletto postumo membro dell'Accademia rumena. Cresciuto in una famiglia di tradizione musicale - suo padre era un violinista dilettante di talento comeri-studia con Pablo Sarasate, la madre, Anna Lipatti, un pianista eccellente, ed è stato padrino di battesimo George Enescu - è stato riconosciuto e promosso fin dalla prima infanzia inclinazioni musicali. È stato accettato come studente di pianoforte insegnante Florica Musicescu chiedendo che la mentalità di distanza da un "ragazzo meraviglia" e gli ha dato invece una seria formazione d'arte, che consentirebbe dVILUPPO suo talento nativo. Nel frattempo è entrato al Conservatorio di Bucarest, mentre nel 1934 per partecipare International Piano Competition a Vienna. Questo è stato assegnato solo il secondo premio ha portato il famoso pianista francese Alfred Cortot di lasciare la giuria per protesta. Cortot ha invitato a Parigi per continuare i suoi studi sotto la direzione di pianno alla Ecole Nationale de Musique. Qui e lezioni di composizione con Nadia Boulanger e Paul Dukas e direzione d'orchestra con Charles Munch arte. Nel 1936 pianista ha iniziato la sua carriera con una serie di concerti in Germania e Italia, la sua fama continua a crescere ad ogni apparizione pubblica. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale tornò a Bucarest dove r dàecitaluri pianoforte come solista o acompaniându George Enescu. andare in Scandinavia nel 1943 con la sua futura moglie, Madeleine Cantacuzino, anche un ex studente di Florica Musicescu e ha deciso di istituire Madeleine in Svizzera, dove divenne professore di pianoforte al Conservatorio di Ginevra. Ha continuato la sua carriera con concerti di pianoforte da concerto e come solista iinsieme con l'orchestra diretta da Herbert von Karajan o Alceo Galliera, studio di stampe su record.
Franceza
Dinu (Constantine) Lipatti (né en Mars 19, 1917, Bucarest, est décédé 2 Décembre 1950, Genève) était un célèbre pianiste, compositeur et pédagogue roumain. 16 ans de sa carrière - 33 ans de la vie l'ont placé parmi les grands pianistes du monde. Il a été élu membre à titre posthume de l'Académie roumaine. Élevé dans une tradition familiale de musiciens - son père était un violoniste amateur de talent commere-étudié avec Pablo Sarasate, la mère, Anna Lipatti, un excellent pianiste et parrain au baptême était le George Enescu - et a été reconnu et encouragé dès la petite enfance inclinations musicales. Il a été accepté comme étudiant de professeur de piano Florica Musicescu exigeant que la mentalité loin d'un prodige ", au lieu de lui donner une éducation artistique sérieuse, ce qui permettrait dDEVELOPPEMENT son talent naturel. Pendant ce temps, il entre au Conservatoire de Bucarest, tout en en 1934 pour assister à Concours international de piano à Vienne. Mais il a été reçu le second prix a conduit le célèbre pianiste français Alfred Cortot à quitter jury en signe de protestation. Cortot invitée à Paris pour continuer ses études sous la direction de PIannée à l'Ecole Nationale de Musique. Ici, il et cours de composition avec Nadia Boulanger et Paul Dukas et direction d'orchestre avec Charles Munch art. En 1936, pianiste de concert a débuté sa carrière avec une série de concerts en Allemagne et en Italie, sa réputation continue de croître à chaque apparition publique. Au début de la Seconde Guerre mondiale retour à Bucarest, où r donneecitaluri piano en tant que soliste ou acompaniându George Enescu. aller à la Scandinavie en 1943, avec sa future épouse, Madeleine Cantacuzène, également un ancien élève de Florica Musicescu et a décidé de mettre en place de la Madeleine en Suisse, où il devient professeur de piano au Conservatoire de Genève. Il poursuit sa carrière avec les récitals de piano de concert et comme soliste iavec l'orchestre dirigé par Herbert von Karajan ou Alceo Galliera, studio imprime sur record.
Germana
Dinu (Constantine) Lipatti (geboren 19. März 1917, Bukarest, gestorben 2. Dezember 1950, Genf) war ein bekannter Pianist, Komponist und Pädagoge Rumänisch. 16 Jahre Sänger - in den 33 Jahren des Lebens haben ihn unter den großen Pianisten in der Welt platziert. Er wurde posthum zum Mitglied der Rumänischen Akademie. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie Tradition - ihr Vater war ein begabter Amateur-Geiger, dasswieder mit Pablo Sarasate, Mutter, Anna Lipatti, ein großer Pianist studiert und war Pate bei der Taufe George Enescu - und waren anerkannt und von der frühen Kindheit musikalischen Neigungen gefördert. Es war, als ein Student der Klavierlehrerin Florica Musicescu fordern, dass die Mentalität weg von einem "Wunderkind" Wir akzeptieren, anstatt ihm einen schweren Kunsterziehung, die erlauben würde dNTWICKLUNG seiner Heimat Talent. Währenddessen trat er in das Konservatorium in Bukarest, während im Jahr 1934 nach Wien zu besuchen International Piano Competition in. Nur, dass er den zweiten Preis erhielt führte der berühmte Pianist Alfred Cortot Französisch an die Jury aus Protest verlassen. Cortot Paris eingeladen, um seine Studien unter der Leitung des PI weiterJahr an der Ecole Nationale de Musique. Hier nehmen und Kompositionsunterricht bei Nadia Boulanger und Paul Dukas und Dirigieren bei Charles Munch Kunst. Im Jahr 1936 Konzertpianistin begann seine Karriere mit einer Reihe von Konzerten in Deutschland und Italien, seinen Ruf weiter zu wachsen mit jedem Auftritt Öffentlichkeit. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges zurück nach Bukarest, wo r gibtecitaluri Klavier als Solist oder es acompaniându George Enescu. Skandinavien gehen, um im Jahr 1943 mit seiner zukünftigen Frau, Madeleine Cantacuzino, ebenfalls ein ehemaliger Student der Florica Musicescu und beschlossen, der Schweiz gründen die Madeleine in, wo er als Professor für Klavier an Konservatorium von Genf. Er setzte seine Karriere mit Konzert Klavierabende und als Solist izusammen mit dem Orchester von Herbert von Karajan oder Alceo Galliera durchgeführt, druckt die Studio CD.
Rusa
Дину (Константин) Липатти (родился 19 марта 1917, Бухарест, умер 2 декабря 1950 года, Женева) был знаменитый пианист, композитор и педагог румынском языке. 16 лет своей карьеры - 33 лет жизни поставили его в число великих пианистов мира. Он был посмертно избран членом Румынской академии. Вырос в музыкальной традиции семьи - его отец был талантливым скрипачом, как любительскийвновь изучить с Пабло Сарасате, мать, Анна Липатти, прекрасный пианист, и был крестным отцом при крещении Джордже Энеску - была признана и в культуре в раннем детстве музыкальными предпочтениями. Она была принята в качестве студента преподаватель фортепиано Florica Музическу требуя от менталитета "вундеркинд", дав ей вместо серьезного художественного образования, которая позволит гРАЗВИТИЕ родной талант. При этом он поступил в консерваторию в Бухаресте, а в 1934 для участия в Международном конкурсе пианистов в Вене. Только то, что он был удостоен второй премии возглавлял известный французский пианист Альфред Корто, чтобы оставить жюри в знак протеста. Корто пригласил в Париж, чтобы продолжить свое образование под руководством П. И.год в Национальной школе Musique. Вот он и уроки композиции с Поль Дюка и Нади Буланже и искусства Чарльз Мунк проведения. В 1936 году пианист начал свою карьеру с серией концертов в Германии и Италии, его репутация продолжает расти с каждым публичным выступлением. В начале Второй мировой войны вернулся в Бухарест, где г даетecitaluri фортепиано в качестве солиста или acompaniându Джордже Энеску. ехать в Скандинавию в 1943 году с будущей женой Мадлен Кантакузино, а также бывший студент Florica Музическу и постановила учредить Мадлен в Швейцарии, где он стал профессором фортепиано в Женевской Консерватории. Он продолжал свою карьеру с концертов концертного рояля и как солист явместе с оркестром под управлением Герберта фон Караяна или Alceo Galliera, студия распечатывает протокол.
Portugheza
Dinu (Constantine) Lipatti (nascido em 19 de março de 1917, em Bucareste, morreu em 2 de dezembro de 1950, Genebra) foi um famoso pianista, compositor e educador romeno. 16 anos de sua carreira - 33 anos de vida têm o colocou entre os grandes pianistas do mundo. Ele foi postumamente eleito membro da Academia Romena. Criado em uma família de tradição musical - seu pai era um violinista amador talentoso comore-estudou com Pablo Sarasate, a mãe, Anna Lipatti, um excelente pianista e ele foi padrinho de batismo George Enescu - foi reconhecida e incentivada desde a infância inclinações musicais. Foi aceito como aluno de piano professor Florica Musicescu exigindo que a mentalidade de distância de um menino prodígio ", em vez disso dar-lhe uma educação de arte séria, o que permitiria dESENVOLVIMENTO seu talento nativo. Entretanto, ele entrou para o Conservatório, em Bucareste, enquanto em 1934 para participar no Concurso Internacional de Piano de Viena. Só que ele foi premiado com o segundo prémio levou o famoso pianista francês Alfred Cortot deixar o júri, em protesto. Cortot convidado para Paris para continuar seus estudos sob a direção de piano na Ecole Nationale de Musique. Aqui ele e aulas de composição com Nadia Boulanger e Paul Dukas e regência com arte Charles Munch. Em 1936, pianista começou a sua carreira com uma série de concertos na Alemanha e na Itália, sua reputação continua a crescer a cada aparição pública. No início da Segunda Guerra Mundial voltou para Bucareste, onde dá recitaluri piano como solista ou ele acompaniându George Enescu. ir para a Escandinávia em 1943, com a sua futura esposa, Madeleine Cantacuzino, também um ex-aluno de Florica Musicescu e decidiu estabelecer a Madeleine, na Suíça, onde se tornou professor de piano Conservatório de Genebra. Ele continuou sua carreira com concertos e recitais de piano como solista ijuntamente com a orquestra dirigida por Herbert von Karajan ou Alceo Galliera, estúdio fotográfico, o recorde.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie