Ion Voicu (n. 8 octombrie 1923, Bucureşti - d. 24 februarie 1997) a fost un celebru violonist român, fost elev al marelui George Enescu. Ion Voicu s-a născut pe 8 octombrie 1923 la Bucureşti, într-o familie de muzicieni: bunicul său, Nicolae Voicu, fusese violoncelist, iar tatăl său, Ştefan Voicu, a cântat la vioară şi contrabas. Nu doar Ion Voicu, ci şi fraţii săi au îmbrăţişat cariere artistice, Marian şi Mircea Voicu alegând pianul, iar Gheorghe Voicu, contrabasul. Pe la vârsta de 4-5 ani, după cum avea să povestească mai târziu, Ion îşi dorea să primească o vioară mică, iar de Paşte chiar avea să capete un asemenea cadou. Încântat peste măsură micuţul nu s-a desprins toată ziua de vioară, iar până seara deja reprodusese toate melodiile pe care le cunoştea. Impresionată de talentul lui, dar mai ales văzându-i perspectivele de bun muzician, mama lui Ion Voicu i-a luat profesor de vioară un student de la Conservator. La şase ani, Ion Voicu a început studiul viorii. Cu studentul de la Conservator, micul Ion a studiat câţiva ani, până când tânărul profesor s-a declarat depăşit de micul său elev şi le-a recomandat părinţilor să-i găsească un profesor mai bun. Printre cei care l-au iniţiat pe Ion Voicu în studiul viorii s-au aflat Garabet Avakian şi Vasile Filip, pentru ca la 14 ani să dea examenul de admitere la "Academia Regală de Muzică", unde a intrat direct în anul V. Fiind admis la Academia Regală de Muzică din Bucureşti, a reuşit să absolve cursurile, care durau şapte ani, în doar trei ani, în 1940. Profesor şi îndrumător i-a fost Constantin Niculescu. Marii artisti internationali, Menuhin, Oistrach, Voicu, Mehta sunt de etnie internationala. Primul său loc de munca a fost cel de violonist în Orchestra Națională Radio, dirijată de celebrul dirijor olandez Willem Mengelberg. Mengelberg nu a fost mulţumit la început de el şi i-a cerut lui Ion Voicu să-şi părăsească locul din orchestră şi să poftească afară: violonistul cunoştea foarte bine lucrarea pe care o repetau, se plictisea şi se foia pe scaun. Directorul de pe atunci al Orchestrei Radio era renumitul Theodor Rogalski, care a intuit uriaşul pontenţial al tânărului Ion Voicu şi la sprijinit, rugându-l pe Mengelberg să accepte să-l audă cântând o piesă. După ce Voicu a interpretat căteva partituri de Bach, Beethoven şi Mendelssohn Bartholdy, Mengelberg a spus: „Acum înţeleg, el nu e făcut să fie component al unei orchestre. Este făcut pentru o carieră solistică.”
Categorie
  • Categorie:Muzica
Fotografii

Ion Voicu

Ion Voicu
Engleza
they knew. Impressed by his talent, but mostly I saw good prospects musician, Ion Voicu's mother took a student violin professor at the Conservatory. In six years, Ion Voicu began violin lessons. The student of the Conservatory, Little John has studied a few years until the young teacher said he exceeded his little student and recommended they looknţilor to find them a better teacher. Among those who have started to study violin Ion Voicu were Garabet Avakian and Basil Philip for 14 years to give the entrance examination to the "Royal Academy of Music, where he was directly in V. As admitted to the Royal Academy of Music in Bucharest, he managed to graduate courses, which lasted seven years, only threeyears in 1940. Teacher and mentor was Constantin Niculescu. Major international artists, Menuhin, Oistrach, Voicu, Mehta Roma are international. His first job was the violinist in the National Radio Orchestra, conducted by the famous Dutch conductor Willem Mengelberg. Mengelberg was not happy at first and asked him to părăseas Ion Voicuthat instead of the orchestra and to invite outside: violinist knew very well that repeating work, bored and sitting sheet. Then Director of the Radio Orchestra was renowned Theodor Rogalski, who sensed the young giant pontenţial Ion Voicu and supported by Mengelberg asking him to agree to hear him singing a song. Once interpreted Voicufew scores of Bach, Beethoven and Mendelssohn Bartholdy, Mengelberg said: "Now I understand, he's not made to be a component of an orchestra. It made for a solo career. "
Spaniola
Ion Voicu (nacido el 08 de octubre 1923, Bucarest - 24 de febrero de 1997) fue un famoso violinista rumano, discípulo del gran George Enescu. Ion Voicu nació el 8 de octubre de 1923, en Bucarest, en una familia musical: su abuelo , Nicolás Voicu fue violonchelista y su padre, Stefan Voicu, violín y bajo. No sólo Ion Voicu, pero su nido hermanoscarrera artística a Marian Voicu Mircea la elección de un piano, y George Voicu, bajo. A la edad de 4-5 años, ya que más tarde contaría, John quería un pequeño violín, y Semana Santa incluso También recibe un regalo. No demasiado excitado poco suelto todos los días de violín, y por la tarde todas las canciones ya reproducidasque sabían. Impresionado por su talento, pero sobre todo vi músico buenas perspectivas, la madre de Ion Voicu tuvo un estudiante de profesor de violín en el Conservatorio. En seis años, Ion Voicu comenzó a tomar lecciones de violín. El estudiante del Conservatorio, Little John ha estudiado unos pocos años hasta que el joven maestro dijo que superó su alumno poco y recomendó su aspectonţilor encontrarlos en un mejor profesor. Entre los que han comenzado a estudiar violín Ion Voicu se Garabet Avakian y Felipe Basilio durante 14 años para dar el examen de ingreso a la "Royal Academy of Music, donde fue directamente en V. admitido en la Academia Real de Música de Bucarest, se las arregló para cursos de posgrado, que duró siete años, sólo tresaños en 1940. Maestro y mentor fue Constantin Niculescu. Grandes artistas internacionales, Menuhin, Oistrach, Voicu, Mehta Roma son internacionales. Su primer trabajo fue el violinista en la Orquesta de la Radio Nacional, dirigida por el famoso director de orquesta neerlandés Willem Mengelberg. Mengelberg no era feliz en un primer momento y le pidió que părăseas Ion Voicuque en lugar de la orquesta e invitar exterior: violinista sabía muy bien que el trabajo repetitivo, aburrido y sentado hoja. Entonces director de la Orquesta de la Radio fue reconocido Theodor Rogalski, que sintió el joven gigante pontenţial Ion Voicu y apoyado por Mengelberg pidiéndole que de acuerdo a oírlo cantar una canción. Una vez interpretado Voicualgunas cuentas de Bach, Beethoven y Mendelssohn, Mengelberg, dijo: "Ahora entiendo, él no está hecho para ser un componente de una orquesta. Hizo una carrera de solista. "
Italiana
Ion Voicu (nato il 8 Ottobre, 1923, Bucarest - 24 febbraio 1997) è stato un rumeno famoso violinista, allievo del grande George Enescu. Ion Voicu è nato il 8 ottobre 1923 a Bucarest, in una famiglia di musicisti: suo nonno , Nicolae Voicu era violoncellista e suo padre, Stefan Voicu, violino e basso. Non solo Ion Voicu, ma il suo nido fratellicarriera artistica a Marian Voicu Mircea scelta di un pianoforte, e George Voicu, basso. All'età di 4-5 anni, come avrebbe poi raccontare, Giovanni voleva ottenere un violino piccolo, e anche la Pasqua sarebbe anche un dono. Non troppo eccitato violino po 'al verde via tutto il giorno e la notte fino a quando tutte le canzoni sono già riprodottesai. Impressionato dal suo talento, ma soprattutto ho visto buone prospettive di musicista, la madre di Ion Voicu presero un professore di violino presso il Conservatorio di studente. In sei anni, Ion Voicu iniziato lo studio del violino. Lo studente del Conservatorio, Little John ha studiato alcuni anni fino a quando la giovane insegnante ha detto di poco superato il suo allievo e ha raccomandato loro aspettonţilor dovrebbe trovare loro un insegnante migliore. Tra coloro che hanno iniziato a studiare violino Ion Voicu erano Garabet Avakian e Basilio Filippo per 14 anni per dare l'esame di ammissione alla "Royal Academy of Music, dove è stato direttamente in V. Come ammesso all'Accademia Reale di Musica di Bucarest, è riuscito a corsi di laurea, che durò sette anni, solo treanni nel 1940. Insegnante e mentore fu Constantin Niculescu. Grandi artisti internazionali, Menuhin, Oistrach, Voicu Mehta Roma sono internazionali. Suo primo lavoro fu il violinista presso l'Orchestra Nazionale della Radio, diretto dal celebre direttore d'orchestra olandese Willem Mengelberg. Mengelberg non era felice in un primo momento e gli chiese di părăseas Ion Voicuquel luogo e di invitare fuori l'orchestra: violinista sapeva benissimo che il lavoro ripetendo, annoiato e seduta foglio. Allora direttore del l'Orchestra della Radio era rinomato Theodor Rogalski, che ha intuito il giovane gigante pontenţial Ion Voicu e sostenuta da Mengelberg chiedendogli di accettare di sentirlo cantare una canzone. Una volta interpretato Voicupoche decine di Bach, Beethoven e Mendelssohn Bartholdy, Mengelberg ha detto: "Ora capisco, non è fatto per essere un componente di un'orchestra. E 'fatta per una carriera solista. "
Franceza
Ion Voicu (né le 8 Octobre 1923, Bucarest - Février 24, 1997) était un célèbre violoniste roumaine, élève du grand George Enescu. Ion Voicu est né le 8 Octobre 1923 à Bucarest, dans une famille de musiciens: son grand-père , Nicolae Voicu est violoncelliste et son père, Stefan Voicu, violon et basse. Non seulement Ion Voicu, mais son nid frèrescarrière artistique à Marian Voicu Mircea le choix d'un piano, et George Voicu, de la basse. A l'âge de 4-5 ans, comme il le ferait plus tard dépouillement, John voulait obtenir un petit violon, et même de Pâques serait également recevoir un cadeau. Pas trop peu excité de perdre toutes violon jour et le soir toutes les chansons déjà reproduitils savaient. Impressionné par son talent, mais surtout j'ai vu de bonnes perspectives de musicien, sa mère Ion Voicu a pris un professeur de violon étudiant au Conservatoire. En six ans, Ion Voicu a commencé des leçons de violon. L'élève du Conservatoire, Little John a étudié quelques années jusqu'à ce que le jeune professeur a dit qu'il a excédé sa petite élève et a recommandé leur apparencenţilor de leur trouver un meilleur professeur. Parmi ceux qui ont commencé à étudier le violon Ion Voicu étaient Garabet Avakian et basilic Philip pendant 14 ans pour donner l'examen d'entrée à la "Royal Academy of Music, où il a été directement dans V. Comme admis à l'Académie Royale de Musique de Bucarest, il a réussi à cours de deuxième cycle, qui a duré sept ans, seulement troisans en 1940. Formateur et mentor était Constantin Niculescu. Grands artistes internationaux, Menuhin, Oïstrakh, Voicu, Mehta Roms sont internationaux. Son premier emploi a été le violoniste dans l'Orchestre de la Radio nationale, menée par le célèbre chef d'orchestre néerlandais Willem Mengelberg. Mengelberg n'était pas heureux au début et lui a demandé de părăseas Ion Voicuque, au lieu de l'orchestre et d'inviter à l'extérieur: le violoniste savait très bien que répéter un travail, s'ennuie et assis feuille. Alors directeur de l'Orchestre de la Radio a été renommé Theodor Rogalski, qui sentait le jeune géant pontenţial Ion Voicu et soutenu par Mengelberg, lui demandant d'accepter de l'entendre chanter une chanson. Une fois interprétés Voicuquelques partitions de Bach, Beethoven et Mendelssohn Bartholdy, Mengelberg a dit: «Maintenant, je comprends, il n'est pas fait pour être une composante d'un orchestre. Il a fait une carrière solo. "
Germana
Ion Voicu (geboren 8. Oktober 1923, Bukarest - 24. Februar 1997) war ein berühmter rumänischer Violinist, Schüler des großen George Enescu. Ion Voicu wurde in Bukarest geboren am 8. Oktober 1923 in, in einer musikalischen Familie: sein Großvater Nicolae Voicu war Cellistin und sein Vater, Stefan Voicu, Geige und Bass. Nicht nur Ion Voicu, aber seine Brüder Nestkünstlerische Laufbahn bei der Wahl Mircea Marian Voicu ein Klavier, während George Voicu, Bass. Im Alter von 4-5 Jahren, wie er später erzählen würde, wollte John zu erhalten, eine kleine Geige, und würde sogar Ostern auch ein Geschenk bekommen. Nicht allzu wenig locker den ganzen Tag aufgeregt Violine, und am Abend alle Lieder bereits reproduziertensie kannten. Beeindruckt von seinem Talent, sondern vor allem sah ich gute Chancen, Musiker, Ion Voicu Mutter nahm ein Schüler Professor für Violine am Konservatorium. In sechs Jahren begann Ion Voicu Violinunterricht. Der Schüler des Konservatoriums, Little John studiert hat ein paar Jahre, bis der junge Lehrer sagte, er übertraf seinen kleinen Studenten und empfahl sie aussehennţilor zu finden, ihnen eine bessere Lehrerin. Unter denen, die begonnen haben, Voicu Ion zu studieren Violine wurden Garabet Avakian und Basil Philipp für 14 Jahre zu geben, wie die Aufnahmeprüfung an der "Royal Academy of Music", in dem ging geradewegs V. zugelassen, die Royal Academy of Music in Bukarest, schaffte er es Aufbaustudiengänge, die sieben Jahre dauerte, nur dreiJahre 1940. Lehrer und Mentor wurde Constantin Niculescu. Major internationalen Künstlern, darunter die Menuhin, Oistrach, Voicu Roma Mehta sind international. Ihr erster Job war der Geiger in der National Radio Orchestra, Mengelberg dirigiert von dem berühmten niederländischen Dirigenten Willem. Mengelberg war nicht glücklich auf den ersten und bat ihn, părăseas Ion Voicudass anstelle des Orchesters und außerhalb einladen: Geiger wußte sehr wohl, dass wiederholte Arbeit, gelangweilt und Sitzung Blatt. Dann Direktor des Radio Orchestra war Theodor Rogalski, der junge Riese spürte pontenţial Ion Voicu und unterstützt von Mengelberg und bat ihn, stimmen zu hören, wie er sang ein Lied berühmt. Nachdem auszulegen VoicuEinige Partituren von Bach, Beethoven und Mendelssohn Bartholdy, Mengelberg sagte: "Jetzt verstehe ich, ist es nicht gemacht zu sein Orchester eine Komponente eines. Es machte für eine Solo-Karriere. "
Rusa
Ион Войку (родился 8 октября 1923, Бухарест - 24 февраля 1997) был известный румынский скрипач, ученик великого Джордже Энеску. Ион Войку родился 8 октября 1923 в Бухаресте в музыкальной семье: его дедушка Николае Войку виолончелист и его отец, Стефан Войку, скрипки и баса. Ион Войку не только, но и его братья гнездотворческой деятельности в Мариан Войку Мирча выборе пианино, и Джордж Войку, бас. В возрасте 4-5 лет, а он рассказывал, Джон хотел, чтоб хоть немного скрипка и Пасха будет просто также получить в подарок. Не слишком возбужденных немного потеряет все день скрипке, а к вечеру все песни уже воспроизводитсяони знали. Под впечатлением от его таланта, но чаще всего я видел хорошие перспективы музыкант, мать Ион Войку приняли профессора студент скрипке в консерватории. В 6 лет, Ион Войку начал уроки игры на скрипке. Студент консерватории, Литтл Джон изучал несколько лет, пока молодой профессор сказал, что он принял его маленький ученик и рекомендовал они выглядятnţilor их найти лучшего учителя. Среди тех, кто начал заниматься скрипкой Ион Войку были Garabet Авакяна и Василия Филипп в течение 14 лет, чтобы дать вступительные экзамены в "Королевской академии музыки, где он был непосредственно в V. В поступил в Королевскую академию музыки в Бухаресте, он сумел закончить курсы, которая длилась семь лет, только трилет в 1940 году. Учитель и наставник был Константин Никулеску. Крупных международных художников, Менухин, Ойстрах, Войку, Мехта рома являются международными. Его первой работой была скрипачкой в Национальном Radio Orchestra под руководством голландского дирижера Виллем Менгельберг знаменитым. Менгельберг был счастлив, не приступать к нему обратился и попросил părăseas Ион Войкучто вместо оркестра и пригласить на: скрипач знал очень хорошо, что повторять работы, скучно и лист на сиденье. Тогда директор Radio Orchestra был известен Теодор Rogalski, который чувствовал молодой гигант pontenţial Ион Войку и поддерживается Менгельберг просят его согласиться на услышать его пение песни. После интерпретировать Войкунесколько десятков Баха, Бетховена и Мендельсона-Бартольди, Менгельберг, сказал: "Теперь я понимаю, он не сделал, чтобы быть одним из компонентов оркестра. Он сделал успешную сольную карьеру. "
Portugheza
Ion Voicu (nascido em 08 de outubro de 1923, Bucareste - 24 de fevereiro de 1997) foi um famoso violinista romeno, aluno do grande George Enescu. Ion Voicu nasceu em 08 de outubro de 1923, em Bucareste, em uma família musical: seu avô , Nicolae Voicu foi violoncelista e seu pai, Stefan Voicu, violino e baixo. Não só Ion Voicu, mas o seu ninho irmãoscarreira artística em Voicu Marian Mircea escolha de um piano, e George Voicu, baixo. Com a idade de 4-5 anos, como mais tarde viria a recontagem, John queria ter um violino pequeno, e mesmo que a Páscoa também receber um presente. Não muito animado pouco frouxa violino todos os dias, e à noite já todas as músicas reproduzidasque eles conheciam. Impressionado com seu talento, mas principalmente vi músico boas perspectivas, a mãe Ion Voicu tomou um professor de violino no Conservatório de estudante. Em seis anos, Ion Voicu começou a ter aulas de violino. O aluno do Conservatório, Little John estudou alguns anos até que o jovem professor disse que ele excedeu seu aluno e pouco recomendável olhamnţilor para encontrá-los um melhor professor. Entre aqueles que começaram a estudar violino Ion Voicu foram Garabet Avakian e Basil Philip durante 14 anos para dar o exame de admissão à "Royal Academy of Music, onde foi diretamente em V. Como admitido na Academia Real de Música de Bucareste, ele conseguiu cursos de graduação, que durou sete anos, apenas trêsanos em 1940. Professor e mentor foi Constantin Niculescu. Grandes artistas internacionais, Menuhin, Oistrach, Voicu, Mehta Roma são internacionais. Seu primeiro trabalho foi o violinista no Radio National Orchestra, dirigida pelo famoso maestro holandês Willem Mengelberg. Mengelberg não estava feliz em cima dela e pediu para părăseas Ion Voicuque, em vez da orquestra e convidar exterior: violinista sabia muito bem que o trabalho de repetição, entediado e sessão folha. Em seguida, Diretor da Orquestra da Rádio era conhecido Theodor Rogalski, que sentiu o jovem gigante pontential Ion Voicu e apoiada por Mengelberg pedindo-lhe para acordar para ouvi-lo cantar uma canção. Uma vez interpretada Voicualgumas dezenas de Bach, Beethoven e Mendelssohn Bartholdy, Mengelberg disse: "Agora eu entendo, ele não é feito para ser um componente de uma orquestra. Ele fez uma carreira solo. "
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie