Joseph Schmidt (n. 4 martie 1904, Davideni, lângă Cernăuţi, Bucovina, Austro-Ungaria, azi Ucraina - d. 16 noiembrie1942, Elveţia) a fost un tenor român şi cantor evreu de faimă internaţională. El a fost supranumit Privighetoarea din Cernăuţi şi Caruso al evreilor. După primul război mondial a urmat cursurile unei şcoli comerciale şi în acelaşi timp a luat lecţii particulare de canto. După Unirea Bucovinei cu România din 1918, a primit cetăţenia română. La vârsta de 15 ani a început să cânte în corul sinagogilor din Cernăuţi şi din Rădăuţi. În anul 1924 a dat primul concert public cu arii din opere, lieduri şi balade româneşti. În continuare a studiat muzica în Germania, dar s-a întors în România pentru a se înrola în armată. După satisfacerea stagiului militar obligatoriu, a fost cantor la Templul din Cernăuţi. Vorbea în mod fluent idiş, ebraica, româna, germana, engleza şi franceza. Unul dintre motivele pentru care nu a ajuns cu adevărat o vedetă internaţională a operei a fost înălţimea sa foarte redusă: 1,54 m. Cariera sa artistică a fost scurtă, desfăşurată în Germania, întreruptă de cel de-al doilea război mondial. A fost invitat să cânte şi în ţări ca Austria, Belgia, Olanda, Franţa, Statele Unite sau Palestina. S-a refugiat în timpul celui de-al doilea război mondial din cauza originii sale evreieşti. A murit de infarct miocardic în tabăra elveţiană de refugiaţi Girenbad, unde erau cazaţi solicitanţii de azil politic. A fost înhumat în Cimtirul evreiesc din Zürich. În urma sa au rămas mai multe înregistrări discografice. În anul 1958 a fost lansat filmul Ein Lied geht um die Welt (Un cântec străbate lumea), în regia lui Géza von Bolváry. Subiectul era viaţa (romanţată) a lui Joseph Schmidt, folosit ca pretext pentru a se introduce un mare număr de cântece înregistrate de artist în decursul timpului
Categorie
  • Categorie:Muzica
Fotografii

Joseph Schmidt

Joseph Schmidt
Engleza
has remained more records albums. In 1958 he released the film Ein Lied Geht um die Welt (world cross Song), directed by Géza von Bolváry. The subject was life (romance) Joseph Schmidt, used as a pretext to introduce a large number of songs recorded by artists over time
Spaniola
Joseph Schmidt (nacido el 04 de marzo 1904, Davideni, cerca de Chernivtsi, Bucovina, Austria-Hungría, hoy Ucrania - 16 d. noiembrie1942, Suiza) fue un tenor rumano y cantor Judio de fama internacional. Fue llamado Ruiseñor de Chernivtsi y la judía Caruso. Después de la Primera Guerra Mundial asistió a la escuela de comercio y también tomó clases particularesel canto. Tras la Unión de Bucovina con Rumania en 1918, recibió la nacionalidad rumana. A los 15 años comenzó a cantar en el coro y Radau sinagogas en Czernowitz. En 1924 dio al público de concierto arias de óperas primero, lieder y baladas rumanas. Posteriormente estudió música en Alemania, pero regresó a Rumania para incorporarse al ejército. Después de la reuniónel poder militar obligatorio fue, fue cantor en el Templo de Chernivtsi. Fluido o yiddish, hebreo, rumano, alemán e Inglés. Una de las razones que realmente no ha llegado a una estrella de la ópera internacional fue muy baja altura: 1,54 m. Su carrera artística fue breve, celebrada en Alemania interrumpido por el segundo radioMundial de bueyes. Fue invitado a tocar en países como Austria, Bélgica, Holanda, Francia, Estados Unidos o en Palestina. Se refugió durante la Segunda Guerra Mundial debido a su origen hebreo. Murió de un infarto de miocardio en los campamentos de refugiados suizos Girenbad, donde los solicitantes de asilo fueron alojados. Fue enterrada en hebreo Cimtirul Zurich. Siguientese ha mantenido más discos registros. En 1958 se estrenó la película Ein Lied Geht um die Welt (El mundo atraviesa la canción), dirigida por Géza von Bolváry. El tema era la vida (el romance) Joseph Schmidt, utilizado como pretexto para introducir un gran número de canciones grabadas por artistas con el tiempo
Italiana
è rimasta più album record. Nel 1958 esce il film Ein Lied Geht um die Welt (Song mondo a croce), regia di Géza von Bolváry. Il tema era la vita (romanzata), Joseph Schmidt, usata come pretesto per introdurre un gran numero di canzoni registrate da artisti nel corso del tempo
Franceza
bœufs mondiale. Il a été invité à jouer dans des pays comme l'Autriche, la Belgique, la Hollande, la France, les États-Unis ou la Palestine. Pris refuge au cours de la Seconde Guerre mondiale en raison de son origine hébraïque. Il est mort d'infarctus du myocarde en Suisse camp de réfugiés Girenbad, où les demandeurs d'asile ont été logés. Il a été enterré en hébreu Cimtirul Zurich. Suivantest resté plus Records. En 1958, il a sorti le film Ein Lied Geht um die Welt (monde de cross-Song), réalisé par Géza von Bolváry. Le sujet était la vie (roman), Joseph Schmidt, utilisé comme un prétexte pour introduire un grand nombre de chansons enregistrées par des artistes au fil du temps
Germana
Joseph Schmidt (geboren 4. März 1904, Davideni, in der Nähe von Czernowitz, Bukowina, Österreich-Ungarn, heute Ukraine - † 16. noiembrie1942, Schweiz) war ein rumänischer Tenor und Kantor Jude von internationalem Ruf. Er hieß Nightingale von Czernowitz und die jüdische Caruso. Nach dem Ersten Weltkrieg besuchte er die Gewerbeschule und nahm PrivatstundenSingen. Nach der Union der Bukowina mit Rumänien im Jahre 1918 erhielt die rumänische Staatsbürgerschaft. Im Alter von 15 angefangen zu singen im Chor und Radau Synagogen in Czernowitz. Im Jahr 1924 gab das erste öffentliche Konzert Arien aus Opern, Lieder und Balladen Rumänisch. Danach studierte er Musik in Deutschland, kehrte aber nach Rumänien, um die Armee einzutreten. Nach einem Treffen mitMacht war die Wehrpflicht war Kantor an der Temple of Czernowitz. Fluent Jiddisch, Hebräisch, Rumänisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Ein Grund dafür, dass wirklich keine Sterne erreicht eine internationale Oper war sehr niedrige Höhe: 1,54 m. Seine künstlerische Karriere war kurz, in Deutschland statt, Radius unterbrochen durch die zweiteWorld Ochsen. Er wurde eingeladen, in Ländern wie Österreich, Belgien, Holland, Frankreich, den USA oder Palästina spielen. Flüchtete während des Zweiten Weltkrieges wegen seiner hebräischen Ursprungs. Er starb an Herzinfarkt im Schweizer Flüchtlingslager Girenbad wo politische Asylbewerber untergebracht waren. Er war in hebräischer Cimtirul Zürich begraben. Folgendeblieb mehr Datensätze Alben. Im Jahr 1958 veröffentlichte er den Film Ein Lied Geht um die Welt (World Cross Song), Bolváry der Regie von Géza von. Das Thema war das Leben (Romantik) Joseph Schmidt, als Vorwand benutzt, um eine große Anzahl von Songs von Künstlern im Laufe der Zeit aufgezeichnet einführen
Rusa
Джозеф Шмидт (родился 4 марта 1904, Davideni, недалеко от г. Черновцы, Буковина, Австро-Венгрия, ныне Украина - д. 16 noiembrie1942, Швейцария) был румынский тенор и кантор еврей международную известность. Его звали Соловей Черновцы и еврейской Caruso. После Первой мировой войны он посещал торговые школы, а также брал частные урокипения. После союз Буковины с Румынией в 1918 году, получили румынское гражданство. В возрасте 15 лет начала петь в хоре и Radau синагоги в Черновцах. В 1924 году дал первый публичный концерт арии из опер, песен и баллад румынском языке. Впоследствии он учился музыке в Германии, но вернулся в Румынию, чтобы вступить в армию. После встречи свласть была обязательной военной службе, был кантором в храме Черновцы. Fluent идиш, иврите, румынском, немецком, английском и французском языках. Одна из причин, что в действительности не достигли международного звезды оперы была очень низкой высоте: 1,54 М. Его артистическая карьера была короткой, как в Германии, прервал второе радиусаВсемирный быков. Он был приглашен играть в таких странах, как Австрия, Бельгия, Голландия, Франция, США и Палестины. Нашли убежище во время Второй мировой войны из-за его происхождения иврите. Он умер от инфаркта миокарда в швейцарском лагере для беженцев Girenbad лиц, ищущих убежища, были размещены. Он был похоронен на иврите Cimtirul Цюрихе. Послепо-прежнему больше записей альбомов. В 1958 году он выпустил фильм Эйн Lied Geht мкм Die Welt (кросс песни мире), режиссер Геза фон Bolváry. Этот вопрос жизни (роман) Джозеф Шмидт, использоваться в качестве предлога, чтобы представить большое количество песен, записанных художников с течением времени
Portugheza
Joseph Schmidt (nascido em 04 de março de 1904, Davideni, perto Chernivtsi, Bucovina, Áustria-Hungria, hoje Ucrânia - d. 16 noiembrie1942, Suíça) foi um tenor romeno e cantor judeu de fama internacional. Ele foi chamado de Chernivtsi Nightingale eo Caruso judaica. Após a I Guerra Mundial, ele freqüentou a escola de comércio e também teve aulas particularescantando. Depois da União de Bucovina com a Roménia, em 1918, recebeu a cidadania romena. Aos 15 anos começou a cantar em coro e Radau sinagogas em Chernivtsi. Em 1924 deu o primeiro concerto público árias de óperas, lieder e baladas romeno. Posteriormente, estudou música na Alemanha, mas voltou à Roménia para se juntar ao exército. Após a reuniãopoder era o serviço militar obrigatório, foi cantor no Templo de Chernivtsi. Fluente em iídiche, hebraico, romeno, Alemão, Inglês e Francês. Uma razão que não tenha realmente chegado a estrela da ópera internacional foi muito baixa estatura: 1,54 m. Sua carreira artística foi curta, realizada na Alemanha, interrompidas pelo segundo raiobois Mundial. Ele foi convidado para tocar em países como Áustria, Bélgica, Holanda, França, Estados Unidos ou na Palestina. Refugiou durante a Segunda Guerra Mundial por causa de sua origem hebraica. Ele morreu de infarto do miocárdio em campo de refugiados Girenbad Suíça, onde estavam alojados os requerentes de asilo. Ele foi enterrado em hebraico Cimtirul Zurique. Seguintemanteve-se registros mais álbuns. Em 1958, lançou o filme UM Ein Lied Geht die Welt (cross Song mundo), dirigido por Géza von Bolváry. O assunto era a vida (romance), Joseph Schmidt, usado como pretexto para introduzir um grande número de músicas gravadas por artistas ao longo do tempo
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie