Târgu Mureş, mai demult Mureş-Oşorhei, Oşorheiu, Târgul Mureşului,este municipiu reşedinţă de judeţ şi cel mai mare oraş al judeţului Mureş, Transilvania, România. Situat în zona central-nordică a României, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureş, oraşul are ca delimitare geografică râul Mureş şi dealul Corneşti. Târgu Mureşul se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti, Livezeni, Sântana de Mureş şi Sâncraiu de Mureş. Spre sfârşitul secolului al XIX oraşul cunoaşte o dezvoltare urbanistică, însoţită de o creştere a populaţiei, ca urmare a dezvoltării industriale, construindu-se primele fabrici din oraş, dar şi ca rezultat al conectării municipiului la reţeaua feroviară a României. În prima jumătate a secolului XX se remarcă o creştere a activităţiilor economico-culturale fapt care produce o nouă creştere a populaţiei oraşului. Astfel de la 38.517 locuitori în anul 1930, oraşul ajunge să numere în anul 1948, 47043 locuitori. În perioada socialistă datorită politicii de industrializare şi urbanizare, concretizată şi prin construirea unor noi ansambluri rezidenţiale, oraşul cunoaşte o creştere semnificatică a populaţiei, intrând în categoria marilor oraşe ale României, ajungând în anii '70 să depăşească 100.000 locuitori. Deşi prognozele din perioada socialistă anticipau pentru anii '80-'90 o creştere explozivă a numărului locuitorilor (peste 140 mii locuitori pentru 1980, în anul 1990 peste 200 mii, 260 mii în anul 2000), realitatea istorică şi socială a invalidat aceste cifre. Conform recensământului din 1992 oraşul avea 164.445, iar conform celui din 2002 populaţia stabilă a oraşului era de 149.577 locuitori. Conform ultimului comunicat al Institutului Naţional de Statistică, oraşul avea la data de 1 ianuarie 2009 o populaţie de 145 151 locuitori.
Categorie
  • Categorie:Resedinta de judet
  • Website:.
Fotografii

Stema Targul Mures

Stema Targul Mures
Engleza
Targu Mures, Mures, formerly Osorhei, Oşorheiu, Târgu Mureş, is county capital and largest city of Mures County, Romania. Located in north-central Romania, on both sides of the upper Mures River, the city is geographical delimitation Cornesti hill river Mures. Targu Mures is bordered by the municipalitiese Sângeorgiu of Mures, Cristesti, Livezeni, Santana de Mures and Sâncraiu of Mures. The late nineteenth known city urban development, accompanied by an increase in population due to industrial development, building the first factory in the city, and as a result of connecting the city to the Romanian railway network. In the first half of theArticle XX is noted an increase in cultural and economic activities which cause a further increase in city population. Thus the 38 517 inhabitants in 1930, the city comes to numbers in 1948, 47,043 inhabitants. Under socialism because the policy of industrialization and urbanization, realized and the construction of new residential city of knowledgeaste a significant increase in population, falling into the category of large cities in Romania, reaching more than 100,000 70s. Although forecasts of socialist advance for the 80-90 explosive growth in the number of people (over 140,000 inhabitants for 1980, over 200,000 in 1990, 260,000 in 2000), [3] and the historical realityinvalid social figures. According to 1992 census the city had 164,445 and in 2002 as the city's resident population was 149,577 inhabitants. According to the latest release of the National Institute of Statistics, the city had on January 1, 2009 a population of 145,151 inhabitants [4].
Spaniola
Targu Mures, Mures, anteriormente Osorhei, Oşorheiu, Targu Mures, es la capital y mayor ciudad del condado de Mures, Rumania. Situado en el norte de Rumania, en ambos lados de la parte alta del río Mures, la ciudad es el geográfico delimitación Cornesti río Mures colina. Targu Mures limita con los municipiosSângeorgiu correo de Mures, Cristesti, Livezeni, Santana de Mures y Sâncraiu de Mures. Late ciudad conocida decimonovena desarrollo urbano, acompañado de un aumento de la población debido al desarrollo industrial, la construcción de la primera fábrica en la ciudad, y como resultado de conectar la ciudad con la red ferroviaria de Rumania. En la primera mitad de laArtículo XX se observa un aumento de la actividad cultural y económico que produce un mayor incremento de población de la ciudad. Así, los 38 517 habitantes en 1930, la ciudad trata de números en 1948, 47.043 habitantes. Bajo el socialismo, porque la política de industrialización y urbanización, se dio cuenta y la construcción de la nueva ciudad residencial de los conocimientosaste un aumento significativo de la población, correspondientes a la categoría de las grandes ciudades de Rumanía, llegando a más de 100.000 años 70. Aunque las previsiones de la empresa socialista para el crecimiento 80-90 explosivo en el número de personas (más de 140.000 habitantes para 1980, más de 200.000 en 1990, 260.000 en 2000), [3] y la realidad históricainválida figuras sociales. Según el censo de 1992 la ciudad tenía 164.445 y en 2002 como la población residente de la ciudad fue 149.577 habitantes. De acuerdo con la versión más reciente del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad tenía el 1 de enero de 2009 una población de 145.151 habitantes [4].
Italiana
Targu Mures, Mures, già Osorhei, Oşorheiu, Targu Mures, è la capitale della provincia e città più grande della contea di Mures, Romania. Situato nel centro-nord della Romania, su entrambi i lati della tomaia fiume Mures, la città è delimitazione geografica Cornesti fiume Mures collina. Targu Mures è delimitata dai comuni
Franceza
Targu Mures, Mures, anciennement Osorhei, Oşorheiu, Targu Mures, est la capitale et plus grande ville du comté de Mures, Roumanie. Situé dans le centre-nord de la Roumanie, des deux côtés de la partie supérieure de la rivière Mures, la ville est la délimitation géographique Mures Cornesti River Hill. Targu Mures est bordée par les municipalitésSângeorgiu e de Mures, Cristesti, Livezeni, Santana de Mures et SANCRAIU de Mures. Fin ville vingtième connu le développement urbain, accompagnée d'une augmentation de la population due au développement industriel, la construction de la première usine dans la ville, et à la suite de relier la ville au réseau ferroviaire roumain. Dans la première moitié de laL'article XX est à noter une augmentation des activités culturelles et économiques qui développent une croissance de la ville nouvelle population. Ainsi les 38 517 habitants en 1930, la ville vient de numéros en 1948, 47.043 habitants. Au cours de l'industrialisation socialiste et de l'urbanisation grâce à la politique, réfléchie et la construction résidentielle neuve, la ville saitAste une augmentation significative de la population, entrant dans la catégorie des grandes villes de Roumanie, pour atteindre plus de 100.000 années 70. Bien que les prévisions de l'avance socialiste pour la croissance 80-90 explosion du nombre de personnes (plus de 140.000 habitants pour l'année 1980, plus de 200.000 en 1990, 260.000 en 2000), [3] et la réalité historiqueinvalide figures sociales. Selon le recensement de 1992 la ville avait 164.445, et en fonction de la population de 2002 résidents de la population de la ville était 149.577. Selon le dernier communiqué de l'Institut national de la statistique, la ville avait le Janvier 1 2009, un population de 145 151 habitants [4].
Germana
Targu Mures, Mures, ehemals Osorhei, Oşorheiu, Targu Mures, ist Kreisstadt und größte Stadt des Mures, Rumänien. Das Hotel liegt im nördlich-zentralen Rumänien, auf beiden Seiten des oberen Mures Flusses, die Stadt ist die geografische Abgrenzung Mureş und Hügel Cornesti. Targu Mures ist begrenzt durch die Gemeindene Sângeorgiu der Mures Cristesti, Livezeni, Santana de Mures und Sâncraiu der Mures. Ende des neunzehnten bekannte Stadt Stadtentwicklung, durch eine Erhöhung der Bevölkerung durch die industrielle Entwicklung begleitet, dem Bau der ersten Fabrik in der Stadt, und als Ergebnis der Anschluss der Stadt an der rumänischen Eisenbahnnetzes. In der ersten Hälfte desArtikel XX ist eine Erhöhung des kulturellen und wirtschaftlichen Aktivitäten, die einen weiteren Anstieg der Stadtbevölkerung produziert festgestellt. So die 38 517 Einwohner im Jahr 1930 kommt die Stadt in Zahlen im Jahr 1948, 47.043 Einwohner. Unter dem Sozialismus, weil die Politik der Industrialisierung und Urbanisierung, realisiert und den Bau von neuen Wohn-Stadt des WissensAste eine signifikante Zunahme der Bevölkerung, fallen in die Kategorie der großen Städte in Rumänien, erreichte mehr als 100.000 70er Jahre. Obwohl Prognosen der sozialistischen Voraus für die 80-90 explosive Wachstum in der Zahl der Menschen (über 140.000 Einwohner für das Jahr 1980, über 200.000 im Jahr 1990, 260.000 im Jahr 2000), [3] und die historische Realitätungültige sozialen Figuren. Laut Volkszählung 1992 hatte die Stadt 164.445 und im Jahr 2002 als die Stadt der Wohnbevölkerung war 149.577 Menschen. Nach der jüngsten Veröffentlichung des Nationalen Instituts für Statistik, hatte die Stadt am 1. Januar 2009 eine Bevölkerung von 145.151 Einwohnern [4].
Rusa
Тыргу-Муреш, Муреш, ранее Osorhei, Oşorheiu, Târgu Муреш, уезд является столицей и крупнейшим городом округа Муреш, Румыния. Расположен в северо-центральной части Румынии, на обеих сторонах верхней реки Муреш, город-территориальное деление и речных Муреш Корнешть холма. Тыргу-Муреш граничит с муниципалитетамиэлектронной Sângeorgiu из Mures, Кристешты, Livezeni, Сантана-ди-Муреш и Sâncraiu из Муреш. Поздно девятнадцатого известный город городского развития, сопровождается увеличением численности населения за счет развития промышленности, строительство первого завода в городе, и, как результат, связывающих город с румынской железнодорожной сети. В первой половинеСтатья XX отметить увеличение в культурной и экономической деятельности, которая приводит к дальнейшему увеличению населения города. Таким образом, 38 517 жителей в 1930 году, в городе будет на номера в 1948 году 47043 человек. В условиях социализма, потому что политики индустриализации и урбанизации, понял и строительство новых жилых город знанийАст значительное увеличение численности населения, подпадающий под категорию крупных городов в Румынии, достигнув более чем 100 000 70. Хотя прогнозы социалистического заранее за 80-90 взрывной рост числа людей (более 140 тысяч жителей в 1980, более 200 тысяч в 1990 году, 260000 в 2000), [3] и историческая реальностьнедействительным общественных деятелей. По данным переписи населения 1992 года в городе было 164 445 и в 2002 году численность постоянного населения города было 149577 жителей. Согласно последней версии Национального института статистики, в городе было на 1 января 2009 население 145 151 жителей [4].
Portugheza
Targu Mures, Mures, anteriormente Osorhei, Oşorheiu, Târgu Mureş, é a capital e maior cidade do condado de County Mures, na Roménia. Localizado no centro-norte da Roménia, em ambos os lados da parte superior do rio Mures, a cidade é a delimitação geográfica Cornesti rio Mures colina. Targu Mures é delimitada pelos municípiose Sângeorgiu de Mures, Cristesti, Livezeni, Santana de Mures e Sâncraiu de Mures. Late décima nona cidade conhecida desenvolvimento urbano, acompanhado por um aumento da população devido ao desenvolvimento industrial, a construção da primeira fábrica na cidade, e, como resultado da ligação da cidade à rede ferroviária romena. Na primeira metade doArtigo XX é observado um aumento na atividade cultural e econômica que produz um aumento na população da cidade. Assim, os 38 517 habitantes em 1930, a cidade chega a números, em 1948, 47.043 habitantes. Sob o socialismo, porque a política de industrialização e urbanização, e percebi a construção do conhecimento novo residencial da cidade,aste um aumento significativo da população, caindo na categoria de grandes cidades na Roménia, atingindo mais de 100.000 anos 70. Embora as previsões de avanço socialista para o crescimento 80-90 explosivo no número de pessoas (mais de 140.000 habitantes para 1980, mais de 200.000 em 1990, 260.000 em 2000), [3] e da realidade históricainválido valores sociais. De acordo com o censo de 1992, a cidade tinha 164.445 e em 2002 a população residente da cidade foi 149.577 habitantes. De acordo com a versão mais recente do Instituto Nacional de Estatística, a cidade tinha em 01 de janeiro de 2009 uma população de 145.151 habitantes [4].
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie