Târgu Mureş, mai demult Mureş-Oşorhei, Oşorheiu, Târgul Mureşului,este municipiu reşedinţă de judeţ şi cel mai mare oraş al judeţului Mureş, Transilvania, România. Situat în zona central-nordică a României, pe ambele maluri ale cursului superior al râului Mureş, oraşul are ca delimitare geografică râul Mureş şi dealul Corneşti. Târgu Mureşul se învecinează cu comunele Sângeorgiu de Mureş, Cristeşti, Livezeni, Sântana de Mureş şi Sâncraiu de Mureş. Spre sfârşitul secolului al XIX oraşul cunoaşte o dezvoltare urbanistică, însoţită de o creştere a populaţiei, ca urmare a dezvoltării industriale, construindu-se primele fabrici din oraş, dar şi ca rezultat al conectării municipiului la reţeaua feroviară a României. În prima jumătate a secolului XX se remarcă o creştere a activităţiilor economico-culturale fapt care produce o nouă creştere a populaţiei oraşului. Astfel de la 38.517 locuitori în anul 1930, oraşul ajunge să numere în anul 1948, 47043 locuitori. În perioada socialistă datorită politicii de industrializare şi urbanizare, concretizată şi prin construirea unor noi ansambluri rezidenţiale, oraşul cunoaşte o creştere semnificatică a populaţiei, intrând în categoria marilor oraşe ale României, ajungând în anii '70 să depăşească 100.000 locuitori. Deşi prognozele din perioada socialistă anticipau pentru anii '80-'90 o creştere explozivă a numărului locuitorilor (peste 140 mii locuitori pentru 1980, în anul 1990 peste 200 mii, 260 mii în anul 2000),[3] realitatea istorică şi socială a invalidat aceste cifre. Conform recensământului din 1992 oraşul avea 164.445, iar conform celui din 2002 populaţia stabilă a oraşului era de 149.577 locuitori. Conform ultimului comunicat al Institutului Naţional de Statistică, oraşul avea la data de 1 ianuarie 2009 o populaţie de 145 151 locuitori[4].
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Targu Mures

Stema Targu Mures
Engleza
Targu Mures, Mures, formerly Osorhei, Oşorheiu, Târgu Mureş, is county capital and largest city of Mures County, Romania. Located in north-central region of Romania, on both sides of the upper Mures River the city is geographical delimitation and hill Cornesti Mureş. Common borders with Targu MuresSângeorgiu them of Mures Cristesti, Livezeni, Santana de Mures and Sâncraiu of Mures. late nineteenth known city urban development, accompanied by an increase in population due to industrial development, building the first factory in the city, but and as a result of connecting the city to the Romanian railway network. In the first halfthe twentieth century stands increased cultural and economic activity which produces a further increase in city population. Thus the 38 517 inhabitants in 1930, the city comes to numbers in 1948, 47,043 inhabitants. Under socialism because the policy of industrialization and urbanization, realized and the construction of new residential, townexperienced a significant increase in the population falling into the category of large cities in Romania, reaching more than 100,000 70s. Although forecasts of socialist advance for the 80-90 explosive growth in the number of people (over 140,000 inhabitants for 1980, over 200,000 in 1990, 260,000 in 2000), [3] historical realitySocial and invalidated these figures. According to 1992 census the city had 164,445 and in 2002 as the city's resident population was 149,577 inhabitants. According to the latest release of the National Institute of Statistics, the city had on January 1, 2009 a population of 145,151 inhabitants [4].
Spaniola
Sociales y invalidado estas cifras. Según el censo de 1992 la ciudad tenía 164.445 y en 2002 como residente de la población de la ciudad fue 149.577 habitantes. De acuerdo con la versión más reciente del Instituto Nacional de Estadística, la ciudad tenía el 1 de enero de 2009 una población de 145.151 habitantes [4].
Italiana
Targu Mures, Mures, già Osorhei, Oşorheiu, Targu Mures, è la capitale della provincia e città più grande della contea di Mures, Romania. Situato nella regione centro-nord della Romania, su entrambi i lati della tomaia fiume Mures la città è delimitazione geografica e collina Cornesti Mureş. frontiere comuni con la Targu MuresSângeorgiu loro di Mures Cristesti, Livezeni, Santana de Mures e Sâncraiu di Mures. Tardo diciannovesimo città conosciuta per lo sviluppo urbano, accompagnato da un aumento della popolazione a causa dello sviluppo industriale, la costruzione della prima fabbrica in città, ma e, come risultato di collegare la città alla rete ferroviaria rumena. Nella prima metà delil ventesimo secolo si trova una maggiore attività culturali ed economiche che produce un ulteriore aumento della popolazione della città. Così i 38 517 abitanti nel 1930, la città viene a numeri nel 1948, 47.043 abitanti. Sotto il socialismo perché la politica di industrializzazione e di urbanizzazione, realizzate e la costruzione del nuovo complesso residenziale, cittàregistrato un significativo aumento della popolazione che rientrano nella categoria delle grandi città in Romania, raggiungendo più di 100.000 anni '70. Sebbene socialista di anticipo per il 80-90 crescita esplosiva del numero di persone (oltre 140.000 abitanti previsioni per il 1980, oltre 200.000 nel 1990, 260.000 nel 2000) [3], realtà storicaSociali e invalidato queste figure. Secondo il censimento del 1992 la città aveva 164.445 e nel 2002, come di città la popolazione residente era 149.577 abitanti. Secondo l'ultima versione dell 'Istituto Nazionale di Statistica, la città era il 1 ° gennaio 2009 una popolazione di 145.151 abitanti [4].
Franceza
Targu Mures, Mures, anciennement Osorhei, Oşorheiu, Targu Mures, est la capitale et plus grande ville du comté de Mures, Roumanie. Situé dans le centre-région du nord de la Roumanie, des deux côtés de la partie supérieure de la rivière Mures la ville est la délimitation géographique et la colline de Cornesti Mureş. des frontières communes avec Targu MuresSângeorgiu eux de Mures Cristesti, Livezeni, Santana de Mures et SANCRAIU de Mures. Fin célèbre ville vingtième développement urbain, accompagnée d'une augmentation de la population due au développement industriel, la construction de la première usine dans la ville, mais et à la suite de relier la ville au réseau ferroviaire roumain. Dans la première moitiédu XXe siècle est augmenté l'activité culturelle et économique qui produit une nouvelle augmentation de population de la ville. Ainsi les 38 517 habitants en 1930, la ville vient de numéros en 1948, 47.043 habitants. Sous le socialisme, car la politique d'industrialisation et l'urbanisation, la réalisation et la construction du nouveau quartier résidentiel, la villeconnu une augmentation significative de la population entrant dans la catégorie des grandes villes de Roumanie, pour atteindre plus de 100.000 années 70. Bien que des socialistes pour promouvoir la croissance explosive 80-90 le nombre de personnes (plus de 140.000 habitants pour les prévisions 1980, plus de 200.000 en 1990, 260.000 en 2000), [3] la réalité historiqueSociales et invalidé ces chiffres. Selon le recensement de 1992 la ville avait 164 445 et en 2002 de la population résidente de la ville était 149 577 habitants. Selon le dernier communiqué de l'Institut national de la statistique, la ville avait le Janvier 1 2009, un population de 145 151 habitants [4].
Germana
Targu Mures, Mures, ehemals Osorhei, Oşorheiu, Targu Mures, ist Kreisstadt und größte Stadt des Mures, Rumänien. Das Hotel liegt im nördlich-zentralen Region von Rumänien, auf beiden Seiten des Flusses Mures der oberen die Stadt ist die geografische Abgrenzung Cornesti Hill Flusses Mures. Gemeinsame Grenzen mit Targu MuresSângeorgiu der Mures Cristesti, Livezeni, Santana de Mures und Sâncraiu der Mures. Gegen Ende des neunzehnten bekannte Stadt Stadtentwicklung, Entwicklung begleitet von einem Anstieg der Bevölkerung durch die Industrie, den Bau der ersten Fabrik in der Stadt, sondern und als Ergebnis der Anschluss der Stadt an der rumänischen Eisenbahnnetzes. In der ersten Hälftedes zwanzigsten Jahrhunderts steht kulturelle und wirtschaftliche Tätigkeit, die eine weitere Erhöhung der städtischen Bevölkerung produziert erhöht. So die 38 517 Einwohner im Jahr 1930 kommt die Stadt in Zahlen im Jahr 1948, 47.043 Einwohner. Unter dem Sozialismus, weil die Politik der Industrialisierung und Urbanisierung, realisiert und den Bau von neuen Wohn-, Stadteinen erheblichen Anstieg in der Bevölkerung fallen in die Kategorie der großen Städte in Rumänien, das Erreichen der 70er Jahre bis 100.000 übersteigen. Obwohl Prognosen der sozialistischen Voraus für die 80-90 explosive Wachstum in der Zahl der Menschen (über 140.000 Einwohner für 1980, über 200.000 im Jahr 1990, 260.000 im Jahr 2000) [3], der historischen WirklichkeitSoziale und entkräftet diese Zahlen. Laut Volkszählung 1992 hatte die Stadt 164.445 und im Jahr 2002 als die Stadt die Einwohnerzahl 149.577 Menschen war. Nach der jüngsten Veröffentlichung des Nationalen Instituts für Statistik, die Stadt hatte am 1. Januar 2009 eine Bevölkerung von 145.151 Einwohnern [4].
Rusa
Тыргу-Муреш, Муреш, ранее Osorhei, Oşorheiu, Târgu Муреш, уезд является столицей и крупнейшим городом округа Муреш, Румыния. Расположен в северо-центральной части Румынии, на обеих сторонах верхней реки Муреш Город географической делимитации и холм Корнешть Муреш. Общие границы с Тыргу-МурешSângeorgiu их Муреш Кристешты, Livezeni, Сантана-де-Муреш и Sâncraiu из Муреш. Конце девятнадцатого известный город городского развития, сопровождается увеличением численности населения за счет развития промышленности, строительство первого завода в городе, но и, как результат, связывающих город с румынской железнодорожной сети. В первой половинедвадцатого века, расположенное активизация культурных и экономической деятельности, которая приводит к дальнейшему увеличению населения города. Таким образом, 38 517 жителей в 1930 году, в городе будет на номера в 1948 году 47043 человек. В условиях социализма, потому что политики индустриализации и урбанизации, понял и строительство новых жилых, городнаблюдалось значительное увеличение численности населения попадает в категорию крупных городов в Румынии, достигнув более чем 100 000 70. Несмотря на прогнозы социалистического заранее за 80-90 взрывной рост числа людей (более 140 000 жителей в 1980, более 200 тысяч в 1990 году, 260000 в 2000), [3] историческая реальностьСоциальные и недействительным эти цифры. По данным переписи населения 1992 года в городе было 164 445 и в 2002 году численность постоянного населения в городе было 149 577 жителей. Согласно последней версии Национального института статистики, в городе было на 1 января 2009 население 145 151 жителей [4].
Portugheza
Targu Mures, Mures-Osorhei há muito tempo, Oşorheiu, Târgu Mureş, é a capital e maior cidade do condado de Mures, Roménia Transilvânia. Localizado na região centro-norte da Roménia, em ambos os lados da parte superior do rio Mures A cidade é uma divisão geográfica e rio Mures Cornesti colina. fronteiras comuns com Targu MuresSângeorgiu-los de Mures Cristesti, Livezeni, Santana de Mures e Sâncraiu de Mures. Conhecidos décimo nono atrasado o desenvolvimento urbano da cidade, acompanhado por um aumento da população devido ao desenvolvimento industrial, a construção da primeira fábrica na cidade, mas como resultado da ligação da cidade à rede ferroviária romena. No primeiro semestredo século XX destaca o aumento da atividade cultural e econômica que produz um aumento na população da cidade. Assim, os 38 517 habitantes em 1930, a cidade chega a números, em 1948, 47.043 habitantes. Durante a industrialização e urbanização socialista através da política, refletida e construção de habitações novas, a cidadeexperimentaram um aumento significativo na população de cair na categoria das grandes cidades na Roménia, atingindo mais de 100.000 anos 70. Embora as previsões de avanço socialista para o crescimento explosivo 80-90 no número de pessoas (mais de 140.000 habitantes para 1980, mais de 200.000 em 1990, 260.000 em 2000) [3], a realidade históricaSocial e invalidados esses valores. De acordo com o censo de 1992, a cidade tinha 164.445 e em 2002, como é estável a população da cidade era 149.577 habitantes. A versão mais recente do Instituto Nacional de Estatística, a cidade tinha em 01 de janeiro de 2009 uma população de 145.151 habitantes [4].
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie