Sibiu, arhaic Sibiiu, popular Sîghii, (în germană: Hermannstadt, în maghiară: Szeben, Nagyszeben, în latină: Cibinium) este reşedinţa şi cel mai mare municipiu al judeţului Sibiu, România. Este un important centru cultural şi economic din sudul Transilvaniei. Are o populaţie de aproximativ 155.000 locuitori. Staţiunea de iarnă Păltiniş se află la 37 km distanţă de centrul municipiului, iar lacul glaciar Bâlea se află la aproximativ 100 km distanţă de oraş. Municipiul Sibiu a reprezentat unul dintre cele mai importante şi înfloritoare oraşe din Transilvania, fiind unul dintre principalele centre ale coloniştilor saşi stabiliţi în zonă. A cunoscut în ultimii ani o renaştere economică şi culturală semnificativă, fiind astăzi unul dintre oraşele cu cel mai mare nivel de investiţii străine din România. Sibiu a fost în anul 2007 Capitala Culturală Europeană, împreună cu Luxemburg. Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante oraşe din Transilvania cu un remarcabil potenţial de dezvoltare economică, avantajat şi de poziţionarea sa pe Coridorul IV Paneuropean şi beneficiind de un modern Aeroport Internaţional. Localitatea se situează la 45°47' latitudine nordică şi 24°05' longitudine estică. Altitudinea faţa de nivelul mării variază între 415 m în Oraşul de Jos şi 431 m în Oraşul de Sus. Oraşul se află în zona temperat-continentală, cu influenţe termice datorate zonei depresionare şi a munţilor care il inconjoară la sud si sud-vest. Media anuală a precipitaţiilor este de 662 mm cu valori minime în luna februarie (26,7 mm) şi maxime în iunie (113 mm). Temperatura medie anuală este de 8,9 grade Celsius. Cu cei 155.000 de locuitori permanenţi şi 25000 de locuitori temporari, în special studenţi, Sibiul este cel mai mare oraş din judeţ. Comunitatea locală este alcatuită din grupuri etnice diverse. Marea majoritate a populaţiei este reprezentată de romani (94%) care convieţuiesc impreună cu germanii, descendenţi ai colonistilor saxoni care au emigrat in sec XII din zona Luxemburg, Lorena, Alsacia. Lor li se alatură unguri, rromi şi o foarte puţin numeroasă comunitate evreiască, cu toţii contribuind prin influenţe culturale specifice la viaţa oraşului. Aceeasi diversitate caracterizează şi viaţa religioasă. Alături de ortodocsi, la Sibiu işi practică liber credinţa reformaţi, romano catolici, greco catolici şi evanghelici-lutherani. Structura socială a oraşului este bazată pe o experienţa de viaţa istorică şi multiculturală, diversitatea locuitorilor săi, aparţinand diferitelor grupuri etnice, generaţii şi stiluri de viaţă, dând oraşului o aură specială.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Sibiu

Stema Sibiu
Engleza
Sibiu Sibiiu archaic popular Sîghii, (German: Hermannstadt Hungarian: Szeben, Nagyszeben in Latin Cibinium) is living and largest city of Sibiu, Romania. It is an important cultural and economic center of southern Transylvania. Has a population of approximately 155,000 inhabitants. Paltinis winter resort is located 37 km from the heart mountainsicipiului and Balea glacial lake is about 100 km away from town. Sibiu was one of the most important and flourishing cities of Transylvania, one of the main centers of Saxon colonists settled in the area. Recent years witnessed a significant economic and cultural renaissance, being today one of the cities with che highest level of foreign investment in Romania. Sibiu European Cultural Capital in 2007, together with Luxembourg. Sibiu is one of the most important cities in Transylvania with a remarkable potential for economic development, its location advantage and the Pan-European Corridor IV and benefiting from a modern international airport. Cityis at 45 ° 47 'north latitude and 24 ° 05' east. Altitude above sea level varies between 415 m and 431 m Lower Town in Upper Town. The city is temperate-continental with heat due to the depression area and the surrounding mountains to the south and southwest. Average annual rainfall is 662 mm with my valuesthe self belief Reformed, Roman Catholic, Greek Catholic and Evangelical-Lutheran. The social structure of the city is based on historical experience life and multicultural diversity of its inhabitants, belonging to different ethnic groups, generations and lifestyles, giving the city a special aura.
Spaniola
Sibiu Sibiiu arcaicos populares Sîghii, (en alemán: Húngaro Hermannstadt: Szeben, Nagyszeben en América Cibinium) vive y mayor ciudad de Sibiu, Rumania. Es un importante centro cultural y económico del sur de Transilvania. Tiene una población aproximada de 155.000 habitantes. Paltinis complejo invernal está ubicado a 37 km del corazón de las montañasicipiului y el lago glaciar Balea está a unos 100 km de la ciudad. Sibiu fue una de las importantes y florecientes ciudades de la mayor parte de Transilvania, uno de los principales centros de colonos sajones se establecieron en la zona. En los últimos años fue testigo de un renacimiento económico y cultural significativo, siendo hoy una de las ciudades con cél más alto nivel de las inversiones extranjeras en Rumanía. Sibiu Capital Cultural Europea en 2007, junto con Luxemburgo. Sibiu es una de las ciudades más importantes de Transilvania, con un notable potencial para el desarrollo económico, su ventaja ubicación y el Corredor Paneuropeo IV y que se benefician de un moderno aeropuerto internacional. Ciudades a los 45 ° 47 'de latitud norte y el este 24 ° 05'. Altura sobre el nivel del mar es de 415 m de la ciudad baja y 431 m en la zona alta. La ciudad es templado continental, con zona de influencia térmica debido a la depresión y las montañas que la rodean en el sur y suroeste. La precipitación media anual es de 662 mm con mis valoresnadie en febrero (26,7 mm) como máximo en junio (113 mm). La temperatura media anual es de 8,9 grados Celsius. Con sus 155.000 residentes permanentes y 25.000 residentes temporales, especialmente los estudiantes, Sibiu es la ciudad más grande en el condado. La comunidad local se compone de diversos grupos étnicos. La gran mayoría de la población está representada por los romanos (94%) que vivían juntosuiesc junto con los alemanes, descendientes de los colonos sajones que emigraron desde el siglo XII Luxemburgo, Lorena, Alsacia. A ellos se unieron por el húngaro comunidad romaní y un número muy pequeño de hebreo, todas las cuales contribuyen a las influencias culturales específicas en la vida de la ciudad. La misma diversidad caracteriza la vida religiosa. Además de practicar su ortodoxa de Sibiula autoaceptación reformada, católica romana y griega católica y evangélica luterana. La estructura social de la ciudad se basa en la vida la experiencia histórica y la diversidad multicultural de sus habitantes, pertenecientes a diferentes grupos étnicos, generaciones y estilos de vida, dando a la ciudad un aura especial.
Italiana
il sé fede riformata, cattolica romana, greco-cattolica ed evangelica-luterana. La struttura sociale della città si basa sulla vita di esperienza storica e la diversità multiculturale dei suoi abitanti, appartenenti a gruppi etnici diversi, generazioni e stili di vita, dando alla città un'atmosfera davvero speciale.
Franceza
uiesc avec les Allemands, les descendants des colons saxons qui ont émigré depuis le XIIe siècle Luxembourg, Lorraine, Alsace. Ils ont été rejoints par la communauté rom de Hongrie et un très petit nombre de l'hébreu, tout en contribuant à l'influence culturelle spécifique sur la vie urbaine. La même diversité caractérise la vie religieuse. Parallèlement à l'exercice de leur orthodoxe Sibiula croyance auto réformée, catholique romaine, grecque-catholique et évangélique luthérienne. La structure sociale de la ville est basée sur la vie l'expérience historique et la diversité multiculturelle de ses habitants, appartenant à différents groupes ethniques, générations et modes de vie, donnant à la ville une aura particulière.
Germana
Sibiu Sibiiu archaischen beliebten Sîghii, (deutsch: Hermannstadt, ungarisch: Szeben, Nagyszeben in Latein Cibinium) ansässig ist und die größte Stadt Sibiu, Rumänien. Es ist eine wichtige wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des südlichen Siebenbürgen. Hat eine Bevölkerung von rund 155.000 Einwohnern. Paltinis Winterferienort Bergen ist 37 km vom Herzenicipiului und Balea Gletschersee liegt etwa 100 km von der Stadt entfernt. Hermannstadt war einer der bedeutendsten und blühendsten Städte Siebenbürgens, eines der wichtigsten Zentren der sächsischen Kolonisten siedelten in der. In den letzten Jahren kam es zu einer bedeutenden wirtschaftlichen und kulturellen Renaissance, wobei heute eine der Städte mit cer höchste Niveau der ausländischen Investitionen in Rumänien. Sibiu Europäische Kulturhauptstadt im Jahr 2007 zusammen mit Luxemburg. Sibiu ist eine der wichtigsten Städte in Siebenbürgen mit einem bemerkenswerten Potenzial für wirtschaftliche Entwicklung, seiner Lage und der Vorteil Paneuropäischen Korridor IV und profitieren von einem modernen internationalen Flughafen entfernt. Citysind bei 45 ° 47 'nördlicher Breite und 24 ° 05' Ost. Höhe über dem Meeresspiegel variiert zwischen 415 m und 431 m in Lower Town Oberstadt. Die Stadt ist gemäßigt kontinental mit Wärme durch die Depression und den umliegenden Bergen im Süden und Südwesten. Der durchschnittliche jährliche Niederschlag ist 662 mm mit meinen Wertenniemand im Februar (26,7 mm) Maximum im Juni (113 mm),. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 8,9 Grad Celsius. Mit seinen 155.000 Einwohnern und 25.000 ständige Einwohner temporäre, insbesondere der Studenten, Sibiu ist die größte Stadt in der Grafschaft. Die Gemeinde besteht aus verschiedenen ethnischen Gruppen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist von den Römern (94%), die zusammen lebten vertretenuiesc zusammen mit Deutschen, Nachfahren der sächsischen Siedler, aus dem zwölften Jahrhundert Luxemburg, Lothringen, Elsass ausgewandert. Sie wurden von ungarischen Roma-Gemeinschaft und eine sehr kleine Zahl von hebräischen, die alle einen Beitrag zur spezifischen kulturellen Einflüsse auf das Stadtleben beigetreten. Die gleiche Vielfalt charakterisiert das religiöse Leben. Neben der Ausübung ihres orthodoxen SibiuSelbst Glauben reformierte, römisch-katholisch, griechisch-katholische und die evangelisch-lutherische. Soziale Gefüge der Stadt befindet sich auf der historischen Erfahrung des Lebens und der multikulturellen Vielfalt seiner Bewohner basiert, der Zugehörigkeit zu verschiedenen ethnischen Gruppen, Generationen und Lebensstile, geben der Stadt einen besonderen Nimbus.
Rusa
Сибиу Sibiiu архаичных популярных Sîghii, (нем. Hermannstadt Венгерский: Szeben, Nagyszeben в Латинской Cibinium) живет и самый крупный город Сибиу, Румыния. Это важный культурный и экономический центр южной Трансильвании. С населением около 155000 жителей. Paltinis зимний курорт расположен в 37 км от центра горicipiului и Быля ледникового озера составляет около 100 км от города. Сибиу был один из самых важных и процветающих городов Трансильвании, один из главных центров саксонских колонистов поселились в этом районе. В последние годы произошло значительное экономическое и культурное возрождение, являясь сегодня одним из городов сон самый высокий уровень иностранных инвестиций в Румынии. Сибиу европейской культурной столицы в 2007 году, наряду с Люксембургом. Сибиу является одним из самых важных городов в Трансильвании с замечательным потенциалом для экономического развития, его преимущества местоположения и общеевропейского коридора IV и использования современных международных аэропорта. Городнаходится на 45 ° 47 'северной широты и 24 ° 05' восточной долготы. Высота над уровнем моря колеблется от 415 м и 431 м в Нижний город Верхний город. Города умеренно-континентальный, с теплым из-за депрессии областях и окружающие горы на юге и юго-запад. Среднегодовое количество осадков 662 мм, со значениями Яникто в феврале (26,7 мм), максимальная в июне (113 мм). Среднегодовая температура составляет 8,9 градуса по Цельсию. Имея 155 000 постоянных жителей и 25 тысяч временных жителей, особенно студентов, Сибиу был крупнейшим городом округа. Местных общин состоит из различных этнических групп. Подавляющее большинство населения представлены римлянами (94%), которые жили вместеuiesc вместе с немцами, потомки поселенцев саксонской, которые эмигрировали из двенадцатого века Люксембург, Лотарингия, Эльзас. К ним присоединились венгерские общины рома и очень небольшое число иврите, все это приводит к конкретной культурной влияет на жизни города. То же разнообразие и религиозной жизни характерно. Православная вместе в Сибиу ее практическогосамоуверенность изменила, римско-католической, греко-католической и Евангелическо-Лютеранской. Социальной структуры города, основанные на исторических жизненный опыт и культурное разнообразие его жителей, принадлежащих к различным этническим группам, поколений и образа жизни, предоставление городе особая аура.
Portugheza
Sibiu Sibiiu arcaico Sîghii popular (em alemão: húngaro Hermannstadt: Szeben, Nagyszeben na América Cibinium) é viva e maior cidade de Sibiu, na Roménia. É um importante centro cultural e económico do sul da Transilvânia. Tem uma população de aproximadamente 155.000 habitantes. Estância de Inverno Paltinis está localizada a 37 km do centro montanhasicipiului e Balea lago glacial é de cerca de 100 km de distância da cidade. Sibiu foi um dos mais importantes e florescentes cidades mais da Transilvânia, um dos principais centros de colonos saxões se estabeleceram na área. Ele conheceu nos últimos anos, um renascimento económico e cultural significativo, é hoje uma das cidades com cele mais alto nível de investimentos estrangeiros na Roménia. Sibiu Capital Europeia da Cultura em 2007, juntamente com o Luxemburgo. Sibiu é uma das cidades mais importantes da Transilvânia com um potencial notável para o desenvolvimento económico, a sua vantagem a localização eo corredor pan-europeu IV e beneficiando de um aeroporto internacional moderno. Cidadeé a 45 ° 47 'de latitude norte e 24 ° 05' leste. Altitude acima do nível do mar varia entre 415 m e 431 m Cidade Baixa, em Cidade Alta. A cidade é temperado continental com o calor devido à área de depressão e as montanhas circundantes ao sul e sudoeste. Média pluviométrica anual é de 662 milímetros com os meus valoresninguém em fevereiro (26,7 mm) máximo em junho (113 mm). A temperatura média anual é de 8,9 graus Celsius. Com os seus 155 mil residentes permanentes e 25 mil residentes temporários, especialmente estudantes, Sibiu é a maior cidade do distrito. A comunidade local é formada por vários grupos étnicos. A grande maioria da população é representado por romenos (94%) que viveram juntosuiesc juntamente com os alemães, descendentes de colonos saxões que emigraram a partir do século XII, Luxemburgo, Lorraine, Alsace. Eles se juntaram a comunidade cigana húngara e um número muito pequeno de hebraico, os quais contribuem para as influências específicas sobre a vida cultural da cidade. A mesma diversidade caracteriza a vida religiosa. Juntamente com a sua prática ortodoxa de Sibiua crença de auto Reformada, católicos romanos, católicos gregos e Evangélica Luterana. A estrutura social da cidade é baseada na experiência de viver a história e diversidade cultural de seus habitantes, pertencentes a diferentes grupos étnicos, gerações e estilos de vida, dando a cidade uma aura especial.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie