Municipiul Arad este reşedinţa judeţului Arad, Crişana, România. La recensământul din anul 2002 avea o populaţie de 178.827 locuitori. Aradul este situat în extremitatea vestică a României, în Câmpia înaltă a Aradului, la 30 de km de Munţii Zarand, parte a [Lista grupelor muntoase din Carpaţii Occidentali|Carpaţilor Occidentali]. Traversat de la est la vest de râul Mureş, cuprinde în perimetrul său, în zona Pădurice, un lac natural. Câmpia Aradului este situată între Munţii Zarandului şi albiile Ierului şi Muresului Mort, în continuarea Câmpiei Crişurilor la sud de linia localitaţilor Pancota, Caporal Alexa, Olari, Simand şi Sânmartin pană în valea Mureşului între Paulis şi Pecica. Spre rama muntoasă are altitudini de aproape 120 m, iar în vest puţin peste 100 m. La poalele Munţilor Zarandului se distinge o fâşie de câmpie piemontană care nu ajunge pană la Mureş şi care trece treptat într-o fâşie ceva mai joasă (puţin peste 100 m) cu caractere de câmpie de divagare vizibilă la Curtici. Ca urmare a extinderii conului de dejectie al Muresului, Câmpia Aradului este formată din pietrişuri, nisipuri şi argile. La est de Arad apar loessuri şi depozite loessoide, iar în împrejurimile localitaţii Curtici, nisipuri eoliene cu relief de dune fixate. În cuprinsul câmpiei de divagare sunt frecvente albii şi meandre părăsite, grinduri, lacovişti şi sărături. (Geografia României Vol. IV, Ed. Academiei Române, 1992) Conform recensământului din anul 1910 populaţia Aradului era de 63.166 locuitori. Dintre aceştia 77,6% s-au declarat maghiari, 7,8% români, 7,1% germani, 3,7% sârbi şi croaţi, 2,1% slovaci, alţii 0,8% ş.a.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Arad

Stema Arad
Engleza
City of Arad is Arad county, Cri, Romania. At the 2002 census had a population of 178,827 inhabitants. Arad is located in western Romania, the high plain of Arad, 30 km from Zarand Mountains, part of [[List of Western Carpathians mountain groups | Western Carpathians]] . Crossed from east to west of the river Mures,caught in its perimeter, in the woods, a natural lake. Aradului Zarand is located between mountains and river beds and Mures Ier Dead, following Cris Plain Pancota villages south of the line, Corporal Alexa, pottery, and Sanmartin Simand by Mures valley between Paulis and Pecica. To frame is mountainous altitudes over 120 m and the Vest least 100 m. At the foothills of Zarand distinguish a strip of piedmont plain which reaches Mures and passing gradually into a strip somewhat low (less than 100 m) to plain characters ramble visible to court. Following the expansion cone of dejection Mures, Arad Plain consists of gravel, sand and clay. East ofArad appear loess and loess deposits and the surrounding locality Curtici wind sand dunes with relief set. The plain wording of digression are common whites and abandoned meanders, levees, lacovişti and Plover. (Geography of Romania Vol IV, Romanian Academy Publishing House, 1992) The 1910 census population was 63,166 inhabitants Arad. Teethre they were told 77.6% Hungarians, Romanian 7.8%, German 7.1%, 3.7% Serbs and Croats, Slovaks 2.1%, others 0.8% etc.
Spaniola
Ciudad de Arad Arad es el condado, Cri, Rumania. En el censo de 2002 tenía una población de 178.827 habitantes. Arad se encuentra en el oeste de Rumanía en el altiplano de Arad, a 30 km de la Sierra de Zarand, una parte de [[Lista de los Cárpatos occidentales grupos de montaña | Cárpatos occidentales]] . Cruzado de este a oeste del río Mures,atrapados en su perímetro, en el bosque, un lago natural. Aradului está situado entre las montañas y cauces de los ríos y los muertos Zarand Ier Mure, a raíz de Llano Cris Pancota aldeas al sur de la línea, el cabo de Alexa, la alfarería y Simand Sanmartin por el valle del Mures entre Paulis y Pecica. A fin de enmarcar la montaña es de unos 120 m de altitud y la Vesor lo menos 100 m. En las estribaciones de Zarand distinguir una franja de llanura que llega a pie de monte Mures y pasando poco a poco en una franja algo baja (menos de 100 m) a los caracteres sin formato paseo visibles a los tribunales. A raíz de la expansión del cono de deyección Mures, Arad normal se compone de gravas, arenas y arcillas. Al este deArad aparecen depósitos de loess y loess y los alrededores de la localidad Curtici dunas de arena eólica con el sistema de socorro. El texto sin formato de la digresión son blancos comunes y meandros abandonados, diques, y lacovişti Chorlito. (Geografía de Rumania Vol. IV, la Academia Rumana Publishing House, 1992) El censo de población de 63.166 habitantes de 1910 fue Arad. Dientesse les dijo de nuevo el 77,6% húngaros, rumanos 7,8%, el alemán del 7,1%, 3,7% serbios y croatas, eslovacos 2,1%, otros 0,8%, etc
Italiana
Città di Arad Arad contea, Cri, Romania. Al censimento del 2002 aveva una popolazione di 178.827 abitanti. Arad è situata nella parte occidentale della Romania, l'altopiano di Arad, a 30 km dalle montagne Zarand, una parte del [[Elenco dei gruppi montuosi occidentali Carpazi | Carpazi occidentali]] . Attraversata da est a ovest del fiume Mures,catturati nel suo perimetro, nei boschi, un lago naturale. Aradului Zarand si trova tra le montagne e letti dei fiumi e Mures Ier Dead, a seguito di Cris Pancota villaggi pianura a sud della linea, il caporale Alexa, ceramiche, e Sanmartin Simand da Mures valle tra Paulis e Pecica. Per telaio è altitudini montane oltre 120 m, e la Ves
Franceza
Ville d'Arad est Arad, Cri, de la Roumanie. Au recensement de 2002 avait une population de 178.827 habitants. Arad est situé dans l'ouest de la Roumanie, la haute plaine d'Arad, à 30 km de montagnes Zarand, une partie de [[Liste des groupes de montagnes des Carpates de l'Ouest | Carpates occidentales]] . Traversé d'est en ouest de la rivière Mures,pris dans son périmètre, dans les bois, un lac naturel. Aradului Zarand est située entre les montagnes et les lits des rivières et Mures Ier Dead, à la suite Cris Plain villages Pancota sud de la ligne, le caporal Alexa, la poterie, et Sanmartin Simand par Mures vallée entre Paulis et Pecica. Pour châssis est altitudes montagneuses plus de 120 m et le Vest au moins 100 m. Au pied de Zarand distinguer une bande de piémont qui atteint Mures et passant peu à peu dans une bande assez faible (moins de 100 m) aux caractères plaine randonnée visibles devant les tribunaux. Après le cône d'expansion de Mures abattement, Arad plaine se compose de gravier, de sable et d'argile. Est deArad semble dépôts de loess et de loess et les dunes environnantes localité Curtici vent de sable avec l'ensemble de secours. Le libellé clair de la digression sont blancs communs et des méandres abandonnés, des digues, lacovişti et le pluvier. (Géographie de la Roumanie Vol IV, de l'Académie roumaine Publishing House, 1992) Le recensement de 1910 la population était 63.166 habitants Arad. Dentsre on leur a dit 77,6% de Hongrois, 7,8% roumaine, allemande de 7,1%, 3,7% des Serbes et des Croates, Slovaques 2,1%, autres 0,8%, etc
Germana
Stadt Arad ist County, Cri, Rumänien Arad. Bei der Volkszählung von 2002 hatte eine Bevölkerung von 178.827 Einwohnern. Arad ist] befindet sich im Westen Rumäniens, der Hochebene von Arad, 30 km von Zarand Mountains, Teil der [[Westkarpaten Berggruppen Liste | Westkarpaten] . Schlüsselbänder, von Osten nach Westen des Flusses Mures,gefangen in seinem Rand, in den Wald, ein See. Aradului ist Mures liegt zwischen Bergen und Flussbetten Zarand Dead Ier und nach Cris Plain Pancota Dörfer südlich der Linie, Corporal Alexa, Keramik und Sanmartin Simand durch Mures Tal zwischen Paulis und Pecica. Um Frame ist gebirgig Höhenlagen über 120 m und die Vest mindestens 100 m. Am Fuße der Zarand unterscheiden ein Streifen von Piemont Ebene, die Mures erreicht und Weitergabe allmählich in einen Streifen etwas niedrig (weniger als 100 m) auf Ebene schweifen Zeichen sichtbar vor Gericht. Nach dem Ausbau des Kegels Niedergeschlagenheit Mures, Arad Plain besteht aus Kiesen, Sanden und Tonen. Östlich vonArad erscheint Löß und Löß und den umliegenden Ortschaft Curtici Wind Sanddünen mit Erleichterung eingestellt. Die schlichte Formulierung der Abschweifung sind allgemein Weißen und verlassene Mäander, Deiche, lacovişti und Goldregenpfeifer. (Geographie Rumäniens Vol. IV, Rumänischen Akademie-Verlag, 1992) Die Volkszählung von 1910 63.166 Einwohner Bevölkerung war Arad. Teethre waren sie 77,6% Ungarn, Rumänien 7,8%, Deutsche 7,1%, 3,7% Serben und Kroaten, Slowaken 2,1%, andere 0,8% etc. erzählt
Rusa
Город Арад Арад уезд, криком, Румыния. В 2002 году перепись населения 178827 человек. Арад находится в западной Румынии, высокая равнина Арада, в 30 км от Заранд гор, часть [[Список Карпат горные группы Western | Западные Карпаты]] . Скрещенные с востока на запад от реки Муреш,поймал в его периметру, в лесу, природное озеро. Aradului Заранд расположена между горами и русла рек и Муреш Ier Мертвого после Cris равнины Pancota деревни к югу от линии, капрал Alexa, керамика и Sanmartin Simand по долине Муреш между Паулис и Pecica. Чтобы кадр горных высотах более 120 м и весит не менее 100 м. В предгорьях Заранд выделить полосу предгорной равнины которая достигает Муреш и переходя постепенно в полосе несколько низким (менее 100 м), простой прогулки видимых символов в суд. После расширения конуса уныние Муреш, Арад равнины состоит из гравия, песка и глины. ВостокАрад появляются лессовых и лессовых отложений и окружающей местности Куртич ветра дюны с облегчением множество. Простой формулировке общих отступление белых и брошенных меандров, дамб, lacovişti и Пловер. (География Румынии Том IV, Румынской академии издательство, 1992) переписи 1910 года население 63166 жителей Арада. Зубыповторно они сказали 77,6% венгров, румынский 7,8%, немцев 7,1%, 3,7% сербов и хорватов, словаков 2,1%, другие 0,8% и т.д.
Portugheza
Cidade de Arad Arad é concelho, Cri, na Roménia. No censo de 2002 tinha uma população de 178.827 habitantes. Arad está localizado na Roménia ocidental, o planalto de Arad, a 30 km de Zarand Montanhas, parte do [[Lista de montanha grupos Cárpatos Western | Western Cárpatos]] . Atravessado de leste a oeste do rio Mures,capturados no seu perímetro, na floresta, um lago natural. Aradului Zarand está localizada entre montanhas e leitos de rios e Ier Dead Mures, na sequência Plain Pâncota Cris aldeias ao sul da linha, Alexa Corporal, cerâmica e Simand Sanmartin por Mures vale entre Paulis e Pecica. Para quadro é altitudes montanhosas mais de 120 m e Vespelo menos t 100 m. No sopé de Zarand está uma faixa de planície que chega Piemonte Mures e passando gradualmente em uma tira um pouco baixa (menos de 100 m) para caracteres simples passeio visível para o tribunal. Após o cone de expansão de Mures desânimo, Arad Plain consiste em cascalhos, areias e argilas. East ofArad aparecer depósitos de loess e loess e arredores localidade Curtici vento dunas de areia com um conjunto de alívio. O sentido literal da digressão são brancos comuns e meandros abandonados, diques, lacovişti e Plover. (Vol. IV Geografia da Romênia, romeno Academy Publishing House, 1992) O censo populacional de 1910 foi 63.166 habitantes Arad. Teetheles re 77,6% se declararam húngaro, romeno 7,8%, 7,1% alemães, 3,7%, sérvios e croatas, eslovacos 2,1%, outros 0,8%, etc
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie