Bacău este reşedinţa şi cel mai mare oraş din judeţul Bacău, România. Este traversat de râul Bistriţa, care asigură, prin centrala hidroelectrică locală, o parte însemnată a consumului de energie electrică locală. Suprafaţa municipiului este de 60km², iar populaţia este de aproximativ 175.500 de locuitori. Oraşul este străbătut de drumurile europene E85 şi E57, artere de circulaţie europene şi naţionale ce fac legătura cu Bucureşti, cu nordul ţării, precum şi cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naţionale şi internaţionale se realizează prin reţeaua CFR. Pe cale aeriană, Bacăul dispune de un aeroport internaţional a cărui aerogarǎ destinată transportului de marfă şi persoane, asigură curse regulate către diferite destinaţii naţionale şi europene. Municipiul Bacău, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, se află în Nord-Estul ţării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluenţa Siret-Bistriţa. Localizarea Bacăului Geografic, se află la interferenţa meridianuluide 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică. Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiuşi şi Săuceşti, în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Luizi-Călugăra, Măgura şi Mărgineni. Între aceste limite oraşul ocupă o suprafaţă de 4186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181m. Poziţia şi cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidă a aşezării de pe Bistriţa, încă din Evul Mediu Bacăul devenind un important nod de intersecţie a principalelor artere comerciale din partea central vestică a Moldovei. Drumul Siretului sau Drumul Moldovenesc, care unea oraşele baltice cu zona dunăreano-pontică, se intersecta cu Drumul Păcurii, ce începea la Moineşti, cu Drumul Sării, dinspre Târgu Ocna, cu Drumul Braşovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpaţii Orientali prin pasurile Ghimeş, Bicaz, Tulgheş, şi cu drumul plutelor, pe Bistriţa. Toate arterele din NV şi SV se îndreptau spre bazinele Bârladului şi Prutului prin nordul Colinelor Tutovei.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Bacau

Stema Bacau
Engleza
London is living and largest city of Bacau, Romania. Bistrita river, which provides, by local hydroelectric power, an important part of local electricity consumption. City area is 60km ² and the population is approximately 175,500 inhabitants. The town is crossed by the E85 and E57 European road, but arteriesEuropean and national rculaţie link to Bucharest, the northern and Transylvania. On national and international rail connections are made via the railway. On air, Bacau has an international airport whose aerogarǎ for freight and people, provides regular flights to different destinations Nationand the EU. Bacau, county of the same name, is in north-east, in central-western part of Moldova, just 9.6 km upstream of the confluence of Siret, Bistrita. Bacau Geographic location, are interference meridianuluide 26 ° 55 'east to latitude 46 ° 35' north. In terms of administrative sE communes bordering Săuceşti Hemeiuşi and the North of Old Letea village in the east, south with the municipalities Luiza-monk, Magura and Margineni. Between these limits, the city occupies an area of 4186, 23 hectares, is located at altitudes of 151-181m. Naturally favored position and the rapid development of the settlement from Bistrita, Bacau since the Middle Ages became an important node of intersection of the main commercial artery in the central west of the country. Siret road or road Moldovenesc uniting Baltic cities with Danubian-Pontic area, cross the road to fuel oil, which began in Moineşti with road salt, from Târgu Ocna, with Brasov road (way down), with roads that crossed the Carpathians Transylvania Oriental byGyimes passes, Bicaz Tulghes, rafts and go on Bistrita. All roads in NW and SW and headed to the Prut river in northern Barlad Tutova Hills.
Spaniola
Londres es la ciudad más grande de vida y de Bacau, Rumania. río Bistrita, que establece, a través de la energía hidroeléctrica local, una parte significativa del consumo de electricidad local. área de la ciudad está a 60 km ² y una población de aproximadamente 175.500 habitantes. La ciudad es atravesada por la carretera E85 y E57 europea, pero las arteriasenlace rculaţie europeas y nacionales a Bucarest, el norte y Transilvania. En conexiones ferroviarias nacionales e internacionales se realizan a través del ferrocarril. Por aire, Bacau cuenta con un aeropuerto internacional cuya aerogarǎ de mercancías y personas, cuenta con vuelos regulares a diferentes destinos Nacióny la UE. Bacau, condado del mismo nombre, se encuentra en el noreste, en el oeste de la parte central de Moldova, sólo 9.6 km aguas arriba de la confluencia de Siret, Bistrita. Bacau ubicación geográfica, se interferencias meridianuluide 26 ° 55 'de longitud este a la latitud 46 ° 35' de latitud norte. En términos de s administrativasE comunas limítrofes Săuceşti Hemeiuşi y el Norte de la vieja aldea Letea en el este, al sur con los municipios Luisa-monje, Magura y Margineni. Entre estos límites, la ciudad ocupa un área de 4186, 23 hectáreas, está situado en una altura de 151-181m. Favorecido de forma natural y el rápido desarrollo de la solución de Bistrita, Bacau desde la Edad Media se convirtió en un importante nodo de intersección de las arterias comerciales principales del centro-oeste del país. Siret camino o carretera que une las ciudades Moldovenesc Báltico con área del Danubio-Ponto, cruzar la calle para combustible líquido, que se inició en Moinesti con la sal del camino, desde Târgu Ocna, con la carretera Brasov (hacia abajo), con los caminos que cruzaban el Cárpatos de Transilvania Oriental porGyimes pasa, Bicaz Tulghes, balsas y salgan a Bistrita. Todos los caminos en el noroeste y el suroeste y se dirigió hacia el río Prut en el norte de las colinas Barlad Tutova.
Italiana
Londra è vita e la più grande città di Bacau, in Romania. Bistrita fiume, che prevede, in locali di energia idroelettrica, una parte importante del consumo di elettricità locale. area della città è 60 km ² e la popolazione è di circa 175.500 abitanti. La città è attraversata dalla strada E85 e E57 europea, ma le arterieEuropee e nazionali rculaţie link a Bucarest, il nord e la Transilvania. Il collegamenti ferroviari nazionali e internazionali sono effettuate tramite la ferrovia. In aereo, Bacau ha un aeroporto internazionale il cui aerogarǎ per il trasporto merci e persone, offre voli regolari per destinazioni diverse Natione l'UE. Bacau, contea dello stesso nome, è nel nord-est, nella parte centrale-occidentale della Moldavia, a soli 9,6 chilometri a monte della confluenza di Siret, Bistrita. Bacau posizione geografica, sono interferenze meridianuluide 26 ° 55 'di latitudine est 46 ° 35' nord. In termini di s amministrativoE comuni limitrofi Săuceşti Hemeiuşi e il nord del villaggio di Old Letea a est, a sud con i comuni Luiza-monaco, Magura e Margineni. Tra questi limiti, la città occupa una superficie di 4.186, 23 ettari, è situato ad un'altitudine di 151-181m. Favorito posizione naturale e il rapido sviluppo del villaggio di Bistrita, Bacau fin dal Medioevo divenne un follettoortant nodo di intersezione tra la principale arteria commerciale del centro-occidentale del paese. Siret strada o la strada che unisce le città del Baltico Moldovenesc con area danubiano-pontica, attraversare la strada per l'olio combustibile, che iniziò nel Moinesti con sale su strada, da Târgu Ocna, con strada Brasov (discesa), con le strade che hanno attraversato la Transilvania Carpazi Oriental daGyimes passa, Bicaz Tulghes, gommoni e andare avanti Bistrita. Tutte le strade di NW e SW e si diresse verso il fiume Prut nel nord Barlad Hills Tutova.
Franceza
Londres est vivante et la plus grande ville de Bacau, en Roumanie. rivière Bistrita, qui fournit, par l'énergie hydroélectrique local, une partie importante de la consommation d'électricité locale. la région de Québec est à 60 ² et la population est d'environ 175.500 habitants. La ville est traversée par la E85 et E57 routier européen, mais les artèresEuropéennes et nationales lien rculaţie à Bucarest, le Nord et la Transylvanie. Sur les liaisons ferroviaires nationales et internationales sont effectuées par des chemins de fer. En avion, Bacau a un aéroport international dont aerogarǎ pour le fret et les personnes, propose des vols réguliers vers des destinations différentes nation
Germana
London lebt und größte Stadt Bacau, Rumänien. Bistrita Fluss, der vorsieht, die von lokalen Wasserkraftwerken, ein wichtiger Teil der lokalen Stromverbrauch. Stadtgebietes ist 60km ² und die Bevölkerung beträgt etwa 175.500 Einwohner. Die Stadt ist von der E85 und E57 Europäischen Straße überquerte, sondern ArterienEuropäische und nationale rculaţie Link zu Bukarest, den nördlichen und Siebenbürgen. Auf nationalen und internationalen Bahnverbindungen von Schienennetz getan. Mit dem Flugzeug hat einen internationalen Flughafen Bacau, deren aerogarǎ für Fracht und Personen, bietet regelmäßige Flüge zu verschiedenen Zielen Nationund der EU. Bacau, Grafschaft gleichen Namens, ist im Nordosten, im zentral-westlichen Teil der Republik Moldau, nur 9,6 km oberhalb des Zusammenflusses von Siret, Bistrita. Bacau Geografische Lage sind Störungen meridianuluide 26 ° 55 'Ost bis zur Breite 46 ° 35' Nord. In Bezug auf die Verwaltungs-sE angrenzenden Gemeinden Săuceşti Hemeiuşi und dem Norden der Altstadt Letea Dorf im Osten, Süden mit den Gemeinden Luiza-Mönch, Magura und Margineni. Zwischen diesen Grenzen, nimmt die Stadt eine Fläche von 4.186, 23 Hektar, ist 181m entfernt auf einer Höhe von 151-. Natürlich bevorzugte Stellung und die rasche Entwicklung der Siedlung aus Bistrita, Bacau seit dem Mittelalter wurde ein Koboldortant Knoten wichtigsten Einkaufsstraßen schneiden im zentralen westlichen Teil der Republik Moldau. Siret oder Straße Moldovenesc vereinen baltischen Städte mit der Donau-Schwarzmeer-, Road mit Heizöl, das in Moinesti mit Streusalz Targu Ocna mit Brasov Straße (Weg nach unten) begann schneiden, mit Straßen, in den Karpaten Siebenbürgens gekreuzt Oriental durchGyimes vergeht, Bicaz Tulghes, und der Weg Flöße auf Bistrita. Alle Arterien NV und SV wurden nach Norden und Prut Barlad Tutova Hills Position.
Rusa
Лондон живет и самый крупный город Бакэу, Румыния. Быстрица реку, которая предусматривает, в местных гидроэлектростанций, является важной частью местного потребления электроэнергии. Муниципалитет 60 км ², площадь население составляет около 175500 жителей. Город проходит E85 и E57 европейских дорог, но артерийЕвропейской и национальной rculaţie ссылка на Бухарест, северной и Трансильвании. О национальных и международных поездов осуществляются через железную дорогу. Самолетом, Бакэу есть международный аэропорт, который aerogarǎ для грузов и людей, обеспечивает регулярные рейсы в различных направлениях нациии ЕС. Бакэу, уезд же названием, находится на северо-востоке, в центральной и западной части Молдовы, только 9,6 км вверх по течению от впадения Сирет, Бистрица. Бакэу Географическое положение, являются вмешательства meridianuluide 26 ° 55 'восточной широты 46 ° 35' северной широты. Что касается административных ыE коммун граничащих Săuceşti Hemeiuşi и к северу от деревни Старый Letea на востоке, юге с муниципалитетами Луиза-монах, Магура и Margineni. Между этими пределами, город занимает площадь 4186, 23 га, расположен на высоте 151-181m. Естественно привилегированное положение и быстрое развитие поселения Быстрица, Бакэу со времен средневековья стала импortant узлом пересечения главных торговых артерий в центре западной части страны. Сирет или дорожно-Молдовенец объединения прибалтийских городов с дунайских-Понтийские области, пересечь дорогу на топливо, который начался в Мойнешти с дорожной соли, от Тыргу Ocna с Брашов дорожного движения (вниз), с дорог, которые пересекли Карпаты Трансильвании Восточный поGyimes проходит, Биказ Tulghes, плоты и перейти Быстрица. Все дороги на северо-западе и юго-западный и направился к реке Прут в северной части Барлад Tutova Хиллз.
Portugheza
E municípios ribeirinhos Săuceşti Hemeiuşi e do Norte da antiga vila Letea no leste, ao sul com os municípios Luiza monge, Magura e Margineni. Entre esses limites, a cidade ocupa uma área de 4.186, 23 hectares, situa-se em altitudes de 151-181m. Favorecido posição natural e que o rápido desenvolvimento do povoado de Bistrita, Bacau desde a Idade Média e se tornou um imp
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie