Municipiul Ploieşti, unul din oraşele mari ale României, reşedinţă a judeţului Prahova, este situat la 60 km nord de Bucureşti, pe coordonatele de 25°2'48" longitudine estică şi 44°56'24" latitudine nordică. Suprafaţa actuală a Ploieştiului este de aproape 60 km². Se învecinează la nord cu comuna Blejoi, la sud cu comunele Bărcăneşti şi Brazi, la vest cu comuna Târgşoru Vechi, la est cu comuna Bucov. Municipiul Ploieşti se găseşte în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească şi are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. Ploieştiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala Bucureşti de Transilvania şi Moldova. Este supranumit „capitala aurului negru”, oraşul fiind vechi centru al industriei petroliere, având patru rafinării şi alte industrii legate de această ramură (construcţii de maşini, echipamente electrice, întreţinere). Municipiul Ploieşti este aşezat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române. Ploieştiul, unul dintre oraşele cele mai importante ale ţării, se află la cea mai mică distanţă de capitală, şi cu toate că pe parcursul a patru secole a avut strânse legături cu aceasta, el şi-a păstrat personalitatea. Oraşul Ploieşti este traversat de meridianul 26°E (în partea sa de vest) şi de paralela 44°55’N (în partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Păuleşti, Blejoi şi Bucov. Municipiul ocupă o suprafaţă de peste 60 km2, din care 35 km2 reprezintă comunele suburbane. Ploieştiul se găseşte între două mari râuri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingând uşor municipiul prin comuna suburbană Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord şi est, străbătându-l prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Oraşul este aşezat pe râul Dâmbu, care izvorăşte în zona de dealuri a oraşului Băicoi, trece prin oraş şi prin două comune suburbane şi apoi prin comuna Râfov, unde se varsă în Teleajen. Dâmbu are astăzi apa puţină; este canalizat pe aproape toată partea ploieşteană a traseului său, în el deversându-se, la ieşirea din oraş, sistemul de canalizare al acestuia.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Ploiesti

Stema Ploiesti
Engleza
Ploiesti, one of the major cities of Romania, capital of Prahova County, is located 60 km north of Bucharest, the coordinates 25 ° 2'48 "east longitude and 44 ° 56'24" north latitude. Current area of the city is about 60 km ². It is bordered on the north Blejoi village, south of municipalities Bărcăneşti and trees, west of the village TârgşoruOld East with Bucov. Ploiesti is located near the Great Hill-Valley wine region and has direct access Calugareasca Prahova Valley, the most important alpine tourist area of Romania. Ploiesti is an important transport hub, being on the road between the capital Bucharest to Transylvania and Moldova. It is called "capital auruluBlack and 'old city center as the oil industry, with four refineries and other industries related to this industry (machine construction, electrical equipment, maintenance). Ploiesti is located in the heart of Wallachia, in north-central part of the Romanian Plain. Ploiesti, one of the most important cities of the country, is the smallestaway from the capital, and although during the four centuries was closely tied to that, he kept his personality. Ploiesti is meridian 26 ° E (in its western part) and the parallel 44 ° 55 ' N (in the south). 45 ° N latitude passes through suburban municipalities Paulesti, Blejoi and Bucov. Municipality occupies an area of 60 km2, of which35 km2 is the suburban municipalities. Ploiesti is located between two major rivers, the first of them, Prahova, southwest, easily reaching the city by suburban village trees, while the second, Teleajen, north and east, it străbătându through suburban villages Blejoi, Bucov, Berceni. The city is located on the River tributary which rises in the hills of the city Yoicoi, passing through the city and two suburban and then shared common Rafov, which flows into Teleajen. Tributary has less water today, is almost entirely focused on its route from Ploiesti, in deversându he is, out of the city, its sewer system.
Spaniola
Ploiesti, una de las principales ciudades de Rumania, capital del Condado de Prahova, está situado a 60 km al norte de Bucarest, las coordenadas 25 ° 2'48 "de longitud este y 44 ° 56'24" de latitud norte. zona actual de la ciudad está a unos 60 km ². Limita al norte del pueblo Blejoi, al sur de los municipios Bărcăneşti y los árboles, al oeste de la aldea TârgşoruAntiguo Oriente con Bucov. Ploiesti está situado cerca de la región vinícola del Valle Gran Hill y tiene acceso directo Calugareasca Prahova Valley, la zona turística alpinos más importantes de Rumania. Ploiesti es un importante centro de transporte, siendo en la carretera entre la capital, Bucarest a Transilvania y Moldavia. Se llama "capital auruluy «centro de la ciudad vieja Negro como la industria del petróleo, con cuatro refinerías y otras industrias relacionadas con esta industria (la construcción de maquinaria, equipo eléctrico, mantenimiento). Ploiesti está situado en el corazón de Valaquia, en el centro-norte de la llanura rumana. Ploiesti, una de las ciudades más importantes del país, es el más pequeñolejos de la capital, y aunque durante los cuatro siglos estaba estrechamente ligado a ello, mantuvo su personalidad. Ploiesti es meridiano 26 ° E (en su parte occidental) y el paralelo 44 ° 55 ' N (en el sur). 45 ° de latitud norte pasa a través de los municipios suburbanos Paulesti, Blejoi y Bucov. Municipio ocupa una superficie de 60 km2, de los cuales35 km2, de los municipios suburbanos. Ploiesti está situado entre dos ríos principales, el primero de ellos, Prahova, al suroeste, fácilmente llegar a la ciudad por los árboles del pueblo suburbano, mientras que el segundo, Teleajen, norte y este, străbătându a través de pueblos suburbanos Blejoi, Bucov, Berceni. La ciudad se encuentra en el afluente del río que nace en las colinas de la ciudad YoICOI, pasando por la ciudad y dos de cercanías y luego Rafov común compartida, que desemboca en Teleajen. Tributaria tiene menos agua hoy, es casi totalmente centrada en su ruta de Ploiesti, en deversându que es, fuera de la ciudad, su sistema de alcantarillado.
Italiana
Ploiesti, una delle principali città della Romania, capoluogo della Contea di Prahova, si trova a 60 km a nord di Bucarest, le coordinate 25 ° 2'48 "longitudine est e 44 ° 56'24" di latitudine nord. area attuale della città è di circa 60 km ². È delimitato a nord del villaggio Blejoi, a sud di comuni Bărcăneşti e alberi, ad ovest del villaggio TârgşoruAntico Oriente con Bucov. Ploiesti è situato vicino alla Hill Valley vino regione dei Grandi-e ha accesso diretto Calugareasca Prahova Valley, la più importante zona turistica alpina della Romania. Ploiesti è un importante nodo di trasporto, essendo sulla strada tra la capitale Bucarest Transilvania e la Moldova. Si chiama "capitale aurulu'Antico centro della città e nero come l'industria petrolifera, con quattro raffinerie ed altre industrie relative a questo settore (costruzione di macchine, apparecchiature elettriche, manutenzione). Ploiesti è situato nel cuore della Valacchia, nel centro-nord della pianura rumena. Ploiesti, una delle città più importanti del paese, è la più piccolalontano dalla capitale, e anche se nel corso dei quattro secoli è stata strettamente legata a quella, ha mantenuto la sua personalità. Ploiesti è meridiano 26 ° E (nella sua parte occidentale) e il parallelo 44 ° 55 ' N (a sud). 45 ° di latitudine N passa per i comuni suburbani Paulesti, Blejoi e Bucov. Comune occupa una superficie di 60 km2, di cui35 km2 sono i comuni suburbani. Ploiesti è situata tra due fiumi principali, il primo di essi, Prahova, a sud-ovest, raggiungendo facilmente la città da alberi villaggio suburbano, mentre il secondo, Teleajen, a nord ea est, si străbătându attraverso i villaggi di periferia Blejoi, Bucov, Berceni. La città si trova sul fiume affluente che nasce sulle colline della città YoICOI, passando per la città e due suburbane e poi condivisa Rafov comuni, che sfocia nel Teleajen. Tributaria ha meno acqua di oggi, è quasi interamente incentrata sulla rotta da Ploiesti, in deversându egli è, fuori dalla città, il suo sistema fognario.
Franceza
Ploiesti, une des principales villes de la Roumanie, la capitale du département de Prahova, se trouve 60 km au nord de Bucarest, les coordonnées 25 ° 2'48 "de longitude est et 44 ° 56'24" de latitude nord. superficie actuelle de la ville est d'environ 60 km ². Il est bordé au nord du village Blejoi, au sud de municipalités Bărcăneşti et des arbres, à l'ouest du village TârgşoruVieux-Orient avec Bucov. Ploiesti est situé près de la colline de la vallée du vin région Bretagne et a un accès direct Calugareasca Vallée de Prahova, le ski alpin touristique importante zone la plus de la Roumanie. Ploiesti est un centre de transport important, étant sur la route entre la capitale Bucarest à la Transylvanie et la Moldavie. s'appelle "aurulu capital, il
Germana
Ploiesti, einer der größten Städte Rumäniens, Hauptstadt des Kreises Prahova, 60 km nördlich von Bukarest liegt, die Koordinaten 25 ° 2'48 "östlicher Länge und 44 ° 56'24" nördlicher Breite. Aktueller Bereich der Stadt ist etwa 60 km ². Es wird im Norden begrenzt Blejoi Dorf südlich von Gemeinden Bărcăneşti und Bäumen, westlich des Dorfes TârgşoruOld East mit Bucov. Ploiesti ist der Region in der Nähe des Great Hill Valley-Wein und hat direkten Zugang Calugareasca Prahova Valley, dem wichtigsten alpinen touristischen Zentrum von Rumänien. Ploiesti ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, da auf den Straßen zur Anbindung der Hauptstadt Siebenbürgens, Bukarest und Moldawien. Es heißt "Hauptstadt auruluBlack und "alte Stadt ist das Zentrum der Ölindustrie, mit vier Raffinerien und anderen Branchen in Bezug auf diese Industrie (Maschinenbau, Elektrotechnik, Wartung). Ploiesti ist die Walachei liegt im Herzen, im nördlich-zentralen Teil der rumänischen Tiefebene. Ploiesti, einer der wichtigsten Städte des Landes, ist die kleinstevon der Hauptstadt entfernt, und obwohl in den vier Jahrhunderten war eng gebunden an das, hielt er seine Persönlichkeit. Ploiesti ist Meridians 26 ° E (in ihrem westlichen Teil) und die parallele 44 ° 55 ' I (im Süden). 45 ° N Breitengrad durchquert Vorortgemeinden Paulesti, Blejoi und Bucov. Gemeinde nimmt eine Fläche von 60 km2, von denen35 km2 ist der Agglomerationsgemeinden. Ploiesti ist sie liegt zwischen zwei großen Flüssen, die erste, Prahova, Südwesten, leicht zu erreichen von der Stadt Vorortsdorf Bäumen, während die zweite, Teleajen, Norden und Osten, es străbătându durch S-Dörfer Blejoi, Bucov, Berceni. Die Stadt liegt am Fluss Nebenfluss, die in den Hügeln der Stadt erhebt sich YoICOI, die die Stadt durchqueren und zwei S-und dann gemeinsame Rafov, die in Teleajen fließt geteilt. Tributary hat weniger Wasser ist heute fast ausschließlich auf dem Weg von Ploiesti konzentriert, in deversându er ist, aus der Stadt, ihre Kanalisation.
Rusa
Плоешти, один из крупнейших городов Румынии, столица округа Прахова, находится в 60 км к северу от Бухареста, координаты 25 ° 2'48 "восточной долготы и 44 ° 56'24" северной широты. Текущий площадь города составляет около 60 км ². Она граничит на севере деревни Blejoi, к югу от муниципалитетов Bărcăneşti и деревьями, на запад от деревни TârgşoruСтарый Восток Bucov. Плоешти расположен недалеко от долины-винодельческого региона Великих Хилл и имеет прямой доступ Calugareasca Прахова Долина, наиболее важным туристической зоне альпийских Румынии. Плоешти является важным транспортным узлом, находясь на дороге между столицей Бухаресте в Трансильванию и Молдове. Это называется "капитала auruluЧерный и "старый центр города, нефтяной промышленности, с 4 нефтеперерабатывающих заводов и других производств, связанных с этой отрасли (машиностроение, электротехническое оборудование, техническое обслуживание). Плоешти расположен в самом сердце Валахии, в северо-центральной части румынской равнины. Плоешти, один из важнейших городов страны, является самым маленькимот столицы, и, хотя в течение четырех веков была тесно связана с судьбой, он сохранил свою индивидуальность. Плоешти является меридиана 26 ° E (в западной ее части) и параллельный 44 ° 55 ' N (на юге). 45 ° с.ш. проходит через пригородных муниципалитетов Paulesti, Blejoi и Bucov. Муниципалитет занимает площадь в 60 км2, из которых35 км2 пригородных муниципалитетов. Плоешти расположен между двумя самыми крупными реками первой из них, Прахова, юго-запад, легко добраться до города, пригородных деревья деревни, а во-вторых, Teleajen, севера и востока, то străbătându через пригородные деревни Blejoi, Bucov, Berceni. Город расположен на притоке реки которая берет начало в холмах города Yoicoi, проходящей через весь город и два пригородных и общие Rafov, впадающей в Teleajen. Приток воды меньше сегодня, почти полностью сосредоточилась на своем пути из Плоешти, в deversându он, вон из города, канализации своей системы.
Portugheza
Ploiesti, uma das cidades mais importantes da Romênia, capital do condado de Prahova, está localizada 60 km ao norte de Bucareste, as coordenadas 25 ° 2'48 "de longitude leste e 44 ° 56'24" de latitude norte. área atual da cidade é de aproximadamente 60 km ². É limitado na aldeia Blejoi norte, sul dos municípios Bărcăneşti e árvores, a oeste da vila TârgşoruAntigo Oriente com Bucov. Ploiesti está localizado perto da região do vinho do Vale-Hill Grande e tem acesso directo Calugareasca Prahova Valley, o turismo alpino área mais importante da Roménia. Ploiesti é um importante pólo de transportes, de estar na estrada entre a capital Bucareste para a Transilvânia e da Moldávia. denominado "capital aurulu é eleBlack e "centro antigo da cidade como a indústria do petróleo, com quatro refinarias e outras indústrias relacionadas a este setor (construção de máquinas, equipamentos elétricos, manutenção). Ploiesti está localizado no coração da Valáquia, no centro-norte da planície romena. Ploiesti, uma das cidades mais importantes do país, é a menorlonge da capital, e apesar de mais de quatro séculos esteve estreitamente ligado a isso, ele manteve sua personalidade. Ploiesti é meridiano 26 ° E (em seu oeste) e latitude 44 ° 55 ' N (no sul). 45 ° de latitude norte passa por municípios suburbanos Paulesti, Blejoi e Bucov. Município ocupa uma área de 60 km2, dos quais35 km2 nos municípios suburbanos. Ploiesti está localizado entre dois grandes rios, o primeiro deles, Prahova, sudoeste, atingindo facilmente a cidade de árvores vilarejo, enquanto o segundo, Teleajen, norte e leste, străbătându através das vilas suburbanas Blejoi, Bucov, Berceni. A cidade está situada no afluente do rio que nasce na serra da cidade YoICOI, passando pela cidade e suburbanos e duas em seguida, compartilhado Rafov comum, que desemboca no Teleajen. Tributário tem menos água, hoje, é quase totalmente focada em sua rota de Ploiesti, na deversându ele é, fora da cidade, o seu sistema de esgoto.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie