Galaţiul este reşedinţa şi totodată cel mai mare oraş al judeţului Galaţi, judeţ situat în apropiere de colţul celor trei frontiere în Moldova, România. Conform ultimelor estimări oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, populatia oraşului era, în anul 2009, de 290.733 de locuitori, fiind al 7-lea oraș din țară după numărul de locuitori. Este unul dintre cele mai mari centre economice din România, respectiv Moldova. Oraşul Galaţi are o istorie încărcată şi datorită faptului că este plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, Canalul Dunăre–Main–Rin. Viaţa economică s-a dezvoltat în jurul Şantierului Naval, Portului Fluvial, în jurul Combinatului Siderurgic Arcelor-Mittal şi a Portului Mineralier. Municipiul Galaţi este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27' latitudine nordică şi 28° 02' longitudine estică. Situat pe malul stâng al Dunării, ocupă o suprafaţă de 246,4 km2, la confluenţa râurilor Siret (la vest) şi Prut (la est), lângă Lacul Brateş, la circa. 80 de kilometri de Marea Neagră. Cel mai apropiat oraş este Brăila, la doar 15 kilometri spre sud. Oraşul se întinde pe trei terase: Valea oraşului, cu altitudine între 5 - 7 m şi altele două, trasate aproape în formă de evantai; prima cu o altitudine între 20 - 25 m (nucleul oraşului medieval, actualmente centrul oraşului) şi a doua cu altitudini care depăşesc 40 m (oraşul modern). Viaţa comunităţilor umane a fost influenţată în mod direct de către Dunăre, cel de-al doilea fluviu din Europa ca lungime (2.850 km), cu un debit mediu pe acest sector de 6.199 mc/s, după ce primeşte în amonte apele râului Siret cu un debit mediu de 210 mc/s (cel mai mare afluent de pe teritoriul românesc). Fluviul îşi continua drumul spre Marea Neagră după ce primeşte, în avalul porturilor din Galati, apele râului Prut, cu un debit mediu de 86 mc/s. Debitele Dunării au o variaţie importantă, în funcţie de anotimp şi an, cu valori maximale în luna mai (18.000 - 19.000 mc/s) şi minimale in cursul verii (2.000 - 2.450 mc/s). Datorită senalului adânc până în zona oraşului Brăila, Dunărea este declarată maritimă.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Galati

Stema Galati
Engleza
Galati is also resident and largest city of Galati county, district located near Tripoint in Moldova, Romania. The latest official estimates by the National Institute of Statistics, the city population was in 2009, of 290,733 inhabitants, is the 7th city in the country by number of inhabitants. It is one of the most meParty economic centers in Romania, Moldova respectively. Galati city has a history because it is loaded and placed on the Danube, the most important commercial artery-European waterway, the Rhine-Main-Danube Canal. Economic life developed around Naval Shipyard, Port River, around Arcelor-Mittal steel plant and ore port. MuniGalati principle is located in eastern Romania, Moldova southern extremity of the plateau, 45 ° 27 'north latitude and 28 ° 02' east. Situated on the left bank of the Danube, occupying an area of 246.4 km2, at the junction of the Siret River (west) and Prut (east), near Lake Brates, about. 80 km from the sea. The nearest town is Brasovila, just 15 kilometers south. The town lies on three terraces: Valley City, with an altitude between 5-7 m and the other two, drawn almost fan-shaped, first with an altitude between 20 to 25 m (the core of the medieval town, now city center) and second with altitudes above 40 m (modern city). Life of human communities was influenced direCT of the Danube, the second longest river in Europe (2850 km), with an average yield of 6199 this sector cm / s, after receiving the input river Siret with an average flow of 210 cm / s (the largest tributary of the Romanian territory). The river continues its journey to the Black Sea after it receives downstream port of Galati, the Prut river, with an average flow86 cm / s. Danube flows have a significant variation according to season and year, with maximal values in May (18000-19000 cm / s) and minimum during summer (2000-2450 m / s). Due to the deep fairway City Braila, Danube shipping is declared.
Spaniola
Galati también residente y la principal ciudad del condado de Galati, distrito ubicado cerca de TriPoint en Moldova, Rumania. Las últimas estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la población de la ciudad fue en 2009, de 290.733 habitantes, es la ciudad en el séptimo país por número de habitantes. Es uno de los más meParte económica centros en Rumania, Moldavia, respectivamente. Galati ciudad tiene una historia, ya que se carga y se coloca en el Danubio, la más importante vía fluvial comercial arteria de Europa, el canal Rin-Main-Danubio. La vida económica se desarrolló alrededor astillero naval, puerto fluvial, en torno a Mittal Steel-Arcelor planta y el puerto de mineral. Muniprincipio de Galati está situado en el este de Rumania, Moldova extremo sur de la meseta, 45 ° 27 'de latitud norte y el este 28 ° 02'. Situado en la orilla izquierda del Danubio, ocupando una superficie de 246,4 km2, en el cruce del río Siret (oeste) y el Prut (este), cerca de vertebrados del lago, a unos. 80 km del mar. La ciudad más cercana es Brasovila, a sólo 15 kilómetros al sur. La ciudad se extiende en tres terrazas: Valley City, con una altitud de entre 5-7 m, y los otros dos, proceden casi en forma de abanico, primero con una altura entre 20 a 25 m (el corazón de la ciudad medieval, ahora centro de la ciudad) y el segundo con altitudes superiores a los 40 m (ciudad moderna). La vida de las comunidades humanas fue influenciado graveTC del Danubio, el segundo río más largo de Europa (2850 km), con un rendimiento promedio de 6199 este sector cm / s, después de recibir el río Siret de entrada con un caudal medio de 210 cm / s (el mayor afluente del territorio rumano). El río continúa su viaje hacia el Mar Negro después de que recibe aguas abajo del puerto de Galati, el río Prut, con un caudal medio86 cm / s. Danubio fluye a tener una variación importante según la estación y año, con valores máximos en mayo (18000 a 19000 cm / s) y mínima durante el verano (2000 a 2450 m / s). Debido a la profunda calle de la ciudad de Braila, el Danubio se declara de envío.
Italiana
Galati è anche residente e più grande città della contea Galati, quartiere situato vicino Tripoint in Moldova, in Romania. Le ultime stime ufficiali dall'Istituto Nazionale di Statistica, la popolazione della città è stato nel 2009, di 290.733 abitanti, è la settima città del paese per numero di abitanti. Si tratta di uno dei più mecentri Partito economica della Romania, Moldova, rispettivamente. Galati città ha una storia, perché è caricato e messo sul Danubio, la più importante arteria fluviale commerciale-europeo, il canale Reno-Meno-Danubio. La vita economica si sviluppò attorno Naval Shipyard, porto fluviale, attorno a Mittal Steel e Arcelor-impianto porto minerario. Muniprincipio Galati si trova nella parte orientale della Romania, Moldova all'estremità meridionale del pianoro, a 45 ° 27 'latitudine nord e 28 ° 02' di longitudine est. Situato sulla riva sinistra del Danubio, che occupa una superficie di 246,4 km2, alla confluenza del fiume Siret (ovest) e Prut (est), vicino a Brates Lago, circa. 80 km dal mare. La città più vicina è Brasov
Franceza
principe de Galati est situé dans l'est de la Roumanie, la Moldavie extrémité sud du plateau, 45 ° 27 'de latitude nord et 28 ° 02' Est. Situé sur la rive gauche du Danube, occupant une superficie de 246,4 km2, à la jonction de la rivière Siret (ouest) et le Prout (est), près de Brates Lake, environ. 80 km de la mer. La ville la plus proche est Brasovila, à seulement 15 kilomètres au sud. La ville est située sur trois terrasses: Valley City, avec une altitude comprise entre 5-7 m et les deux autres, tirés presque en forme d'éventail, d'abord avec une altitude comprise entre 20 à 25 m (le cœur de la ville médiévale, centre-ville) et la seconde avec altitudes supérieures à 40 m (ville moderne). La vie des communautés humaines a été influencé direCT du Danube, le deuxième plus long fleuve d'Europe (2850 km), avec un rendement moyen de 6199 ce secteur cm / s, après avoir reçu la rivière Siret entrée avec un débit moyen de 210 cm / s (le plus grand affluent du territoire de la Roumanie). La rivière continue son voyage vers la mer Noire après avoir reçu le port en aval de Galati, le Prout, avec un débit moyen86 cm / s. Danube coule une variation significative selon la saison et l'année, avec des valeurs maximales en mai (de 18000 à 19000 cm / s) et minimale en été (de 2.000 à 2.450 m / s). En raison de la profondeur du chenal de la ville de Braila, navigation sur le Danube est déclarée.
Germana
Galati ansässig ist, und auch die größte Stadt Galati Gemeinde, Bezirk in der Nähe Dreiländereck in der Republik Moldau, Rumänien. Die neuesten offiziellen Schätzungen des Nationalen Instituts für Statistik, war die Stadtbevölkerung 2009 von 290.733 Einwohnern ist die 7. Stadt des Landes durch die Zahl der Einwohner. Es ist eine der mirParty wirtschaftlichen Zentren in Rumänien, Moldawien bzw. Galati Stadt hat eine Geschichte, weil es geladen ist und auf der Donau, dem wichtigsten kommerziellen Arterie-europäische Wasserstraße, dem Rhein-Main-Donau-Kanal. Das wirtschaftliche Leben Hafen entwickelte sich um Naval Shipyard, Port River, um Arcelor-Mittal-Stahlwerk und Erze. MuniGalati Prinzip ist in Ost-Rumänien, Moldawien südlichen Ende des Plateaus, 45 ° 27 'nördlicher Breite und 28 ° 02' Ost. Das Hotel liegt am linken Ufer der Donau, auf einer Fläche von 246,4 km2 am Zusammenfluss der Flüsse Siret (West) und Pruth (Ost), in der Nähe von Lake Brates, über. 80 km vom Meer entfernt. Die nächste Stadt ist Brasovila, nur 15 km südlich. Die Stadt liegt auf drei Terrassen: Valley City, mit einer Höhe von 5-7 m und die beiden anderen, ziehen fast fächerförmigen, zunächst mit einer Höhe zwischen 20 bis 25 m (der Kern der mittelalterlichen Stadt, jetzt Stadtzentrum) und die zweite mit Höhen über 40 m (moderne Stadt). Leben der menschlichen Gemeinschaften beeinflusst wurde direCT der Donau, dem zweitlängsten Fluss Europas (2850 km), mit einem Durchschnittsertrag von 6199 diesem Sektor cm / s, nach Erhalt der Eingabe Fluss Siret mit einem durchschnittlichen Strom von 210 cm / s (der größte Nebenfluss des rumänischen Territoriums). Der Fluss setzt seine Reise bis zum Schwarzen Meer, nachdem sie Downstream-Port des Galati erhält, der Fluss Pruth, mit einer durchschnittlichen Flow86 cm-s Donau fließt eine erhebliche Unterschiede je nach Saison und Jahr, mit Maximalwerten im Mai (18.000 bis 19.000 cm / s) und minimale im Sommer (2000 bis 2450 m / s). Aufgrund der tiefen Fahrrinne Stadt Braila, Donauschifffahrt deklariert ist.
Rusa
Галац также резидентов и самый крупный город уезда Галац, район расположен рядом тройственной точки в Молдове, Румынии. Последний официальный оценкам Национального института статистики, население города было в 2009 году, из 290 733 жителей, является седьмым городом в стране по количеству жителей. Это один из самых мнеПартия экономических центров в Румынии, Молдове, соответственно. Галац город истории, так как он будет загружен и размещен на Дунай, наиболее важных торговых артерий европейских водных путей, Рейн-Майн-Дунай. Экономическая жизнь развитых вокруг военно-морской верфи, Порт-реки, вокруг Arcelor-Mittal металлургического завода и порта руды. МуниГалац принципе находится в восточной части Румынии, Молдовы южной оконечности плато, 45 ° 27 'северной широты и 28 ° 02' восточной долготы. Отель расположен на левом берегу Дуная, занимает площадь 246,4 км2, на стыке Сирет (запад) и Прут (на востоке), в районе озера беспозвоночных, о. 80 км от моря. Ближайший город Брашовила, всего в 15 км к югу. Город расположен на трех террасах: Валли-Сити, с высотой от 5-7 м, а два других, составленный почти веером, сначала с высоты от 20 до 25 м (ядро средневекового города, в настоящее время центр города), а вторая высотах, превышающих 40 м (современный город). Жизнь человеческого сообщества под влиянием тяжелойкарат Дуная, второй по величине река в Европе (2850 км), со средним потоком 6199 кубических сектора / с, после получения входного реки Сирет в среднем потока 210 м / с (самый большой приток территории румынский). Река продолжает свой путь в Черное море после получения вниз порт Галац, реки Прут, со средним потоком86 см / с Дунай потоки значительные различия в зависимости от сезона и года, с максимальными значениями мая (18000-19000 см / с) и минимальной в летний период (2000-2450 м / с). Из-за глубокого фарватера города Брэила Дунай судоходства объявлена.
Portugheza
ila, a apenas 15 quilômetros ao sul. A cidade situa-se em três terraços: Valley City, com uma altitude entre 5-7 m e os outros dois, desenhado quase em forma de leque, em primeiro lugar com uma altitude entre 20 e 25 m (o núcleo da cidade medieval, agora centro da cidade) eo segundo com altitudes acima de 40 m (cidade moderna). Vida das comunidades humanas foi influenciada dire
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie