Craiova este reşedinţa judeţului Dolj, denumită şi "capitala Olteniei". Conform ultimului comunicat al Institutului Naţional de Statistică, în anul 2009 oraşul avea o populaţie de 298.643 de locuitori. Localizare: Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieşirea acestuia din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 şi 116 m. Craiova face parte din Câmpia Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt şi podişul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Oraşul este aşezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanţă de 227 km de Bucureşti şi 68 km de Dunăre. Forma oraşului este foarte neregulată, în special spre partea vestică şi nordică, iar interiorul oraşului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Pentru populaţia sa, suprafaţa oraşului este mică.[necesită citare] Climă: Regimul climatic este temperat continental specific de câmpie, cu influenţe submediteraneene, datorate poziţiei depresionare pe care o ocupă judeţul în sud-vestul ţării. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11,5° iar precipitaţiile sunt mai scăzute decât în restul teritoriului. Relief: Relieful oraşului Craiova se identifică cu relieful judeţului Dolj, respectiv de câmpie. Spre partea nordică se observă o uşoară influenţă a colinelor, în timp ce partea sudică tinde spre luncă. Populaţie: Craiova are o populaţie de 298 643 locuitori[3], fiind al 6-lea oraş din România, în timp ce zona metropolitană a Craiovei numără în jur de 335 000 locuitori.[4] Conform statisticilor, pe lângă cei aproximativ 300 000 de cetăţeni craioveni, Craiova are un număr de 46 000 de flotanţi, 34 000 de studenţi şi elevi, veniţi pentru a continua studiile la centrul universitar din Craiova, precum şi alţi 22 000 de cetăţeni, fie străini, fie din alte localităţi ale ţării, care locuiesc în Craiova, dar nu au domiciliul stabil în reşedinţa judeţului Dolj. Conform datelor recensământului din martie 2002, 97,48% din populaţie este de etnie română, 1,5% sunt ţigani, 1% alte naţionalităţi.[1][5] Conform datelor furnizate de Primăria Craiova 2005, 99,2% din populaţie este de etnie română, 0,74% ţigani, 0,1% alte naţionalităţi. Conform recensământului din 2002 populaţia este sub aspect confesional majoritar ortodoxă (97,9%), existând însă şi o mică dar veche comunitate romano-catolică (0,4%). La aceştia se adaugă adventiştii (0,3%), creştinii după evanghelie (0,2%), penticostalii (0,2%) şi greco-catolici (0,1%). Craiova are de asemenea cel mai mare cartier, din punct de vedere al numărului de locuitori, din ţară (exceptând cartierele Bucureştiului). Cartierul Craioviţa Nouǎ numǎra 107 997 locuitori la recensǎmântul din 2002
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Craiova

Stema Craiova
Engleza
Craiova Dolj county, called the "capital of Oltenia. According to the latest release of the National Institute of Statistics, in 2009 the city had a population of 298,643 inhabitants. Location: Craiova is located in southern Romania, on the left bank of the Jiu out its hilly region at an altitude of 75 and 116 m. Craiova part of the Romanian Plain, namely the Oltenia plain that lies between the Danube River and Getic plateau is crossed by means of the Jiu Valley. The city is located approximately in the center of Oltenia, at a distance of 227 km from Bucharest and 68 km of the Danube. City form is very irregular, especially towards the west and north, and within townace, unlike its edge, is very compact. For its population, the city area is small. [Citation needed] Climate: The climate is temperate continental lowland specifically with Mediterranean influences, due to the position they occupy depressions in the county southwest of the country. Mean temperatures are between 10 to 11.5 ° and precipitationfathers are lower than elsewhere in the territory. Relief: Relief town Craiova Dolj county identify with relief, that the plain. To the north there is a slight influence on the hills while the south tends to meadow. Population: Craiova has a population of 298,643 inhabitants [3], is the 6th city in Romania, while the metropolitan areation is in part confessional Orthodox majority (97.9%), but there are a small but ancient Roman Catholic community (0.4%). In addition to these Adventists (0.3%), Christians by Gospel (0.2%), Pentecostals (0.2%) and Greek Catholics (0.1%). Craiova is also the largest district in terms of number of inhabitants in the country (excluding districts of Bucharesttiului). Quarter Craiovita numǎra new, 107,997 inhabitants in 2002 recensǎmântul
Spaniola
Craiova, pero tienen residencia permanente en el condado de Dolj. Según los datos del censo en marzo de 2002, 97.48% de la población es de origen étnico rumano, 1,5% son gitanos, el 1% de otras nacionalidades. [1] [5] De acuerdo con datos proporcionados por el Ayuntamiento de Craiova en 2005, el 99,2% de la población es de la etnia rumana, gitana 0,74%, 0,1% de otras nacionalidades. Según censo de población 2002ción se debe en parte confesionario mayoría ortodoxa (97,9%), pero hay una pequeña pero antigua comunidad católica romana (0,4%). Además de estos Adventistas (0,3%), los cristianos por el Evangelio (0,2%), pentecostales (0,2%) y los católicos griegos (0,1%). Craiova es también el distrito más grande en términos de número de habitantes en el país (excepto los distritos de Bucaresttiului). Barrio Craiovita numǎra nuevos, 107.997 habitantes en 2002 recensǎmântul
Italiana
padri sono più bassi che nel resto del territorio. rilievo: città Relief Craiova contea Dolj identificare con sollievo, che la pianura. A nord vi è una leggera influenza sulle colline mentre il sud tende a prato. Anagrafici: Craiova ha una popolazione di 298.643 abitanti [3], è la sesta città in Romania, mentre l'area metropolitanaTana Craiova sono circa 335.000 abitanti. [4] Secondo le statistiche, in aggiunta ai circa 300.000 cittadini Craiova, Craiova ha un totale di 46.000 flotta di 34 000 studenti e studenti provenienti far valere i propri studi presso Università di Craiova centro e gli altri 22.000 cittadini o stranieri, o in altre parti del paese, che vivono inCraiova, ma hanno residenza permanente nella contea di Dolj. Secondo i dati del censimento del marzo 2002, 97,48% della popolazione è di etnia romena, 1,5% sono zingari, 1% di altre nazionalità. [1] [5] In base ai dati forniti da Craiova City Hall nel 2005, 99,2% della popolazione è di etnia rumena, Gypsy 0,74%, 0,1% di altre nazionalità. Secondo il censimento del 2002 una popolazionezione è in parte confessionale maggioranza ortodossa (97,9%), ma ci sono un piccolo ma antico romano comunità cattolica (0,4%). Oltre a queste avventisti (0,3%), i cristiani dal Vangelo (0,2%), pentecostali (0,2%) e greco-cattolici (0,1%). Craiova è anche la località più grande in termini di numero di abitanti del paese (esclusi i distretti di Bucaresttiului). numǎra Quartiere Craiovita nuovo, 107.997 abitanti nel 2002 recensǎmântul
Franceza
Craiova Dolj, "capitale" de l'Olténie. Selon le dernier communiqué de l'Institut national de la statistique, en 2009, la ville avait une population de 298.643 habitants. Lieu: Craiova est située dans le sud de la Roumanie, sur la rive gauche de la Jiu sa région vallonnée à une altitude de 75 et 116 m. Craiova partie de la plaine roumaine, à savoir la plaine d'Olténie qui se situe entre le Danube et le plateau gète est traversé par des moyens de la vallée du Jiu. La ville est située approximativement au centre de l'Olténie, à une distance de 227 km de Bucarest et à 68 km du Danube. forme de la ville est très irrégulière, en particulier vers l'ouest et au nord, et dans la villeACE, contrairement à son bord, est très compact. Pour sa population, la ville est petite. [Modifier] Climat: Le climat est tempéré continental des plaines spécifiquement avec des influences méditerranéennes, en raison de la position qu'ils occupent des dépressions dans le sud-ouest du comté du pays. Les températures moyennes sont entre 10 à 11,5 ° et les précipitationsles pères sont plus faibles qu'ailleurs dans le territoire. Relief: Relief ville de Craiova Dolj identifier avec soulagement, que la plaine. Au nord il ya une légère influence sur les collines tandis que le sud tend vers le pré. Population: Craiova a une population de 298.643 habitants [3], est la ville la 6e en Roumanie, tandis que la région métropolitaineTana Craiova sont près de 335.000 habitants. [4] Selon les statistiques, en plus des environ 300.000 citoyens Craiova, Craiova a un total de 46.000 flotte de 34 000 étudiants et élèves à venir poursuivre leurs études au Université de Craiova centre et les autres 22.000 citoyens ou étrangers, ou dans d'autres parties du pays, vivant dansCraiova, mais ont leur résidence permanente dans le comté de Dolj. Selon les données de recensement de Mars 2002, 97,48% de la population est d'ethnie roumaine, 1,5% sont des Tsiganes, 1% d'autres nationalités. [1], [5] Selon les données fournies par l'hôtel de ville de Craiova en 2005, 99,2% de la population est un groupe ethnique roumaine, tsigane 0,74%, 0,1% d'autres nationalités. Selon le recensement de 2002 de la population
Germana
Craiova Dolj, genannt die "Hauptstadt der Oltenia. Nach der jüngsten Veröffentlichung des Nationalen Instituts für Statistik, im Jahr 2009 hatte die Stadt eine Bevölkerung von 298.643 Einwohnern. Lage: Craiova Rumänien befindet sich im Süden, am linken Ufer des Jiu ihre hügelige Landschaft auf einer Höhe von 75 und 116 m. Craiova Teil der rumänischen Tiefebene, nämlich die Oltenia klar, dass zwischen der Donau und getische Plateau liegt, wird durch die Jiu-Tal durchquert. Die Stadt liegt etwa in der Mitte des Oltenia gelegen, in einer Entfernung von 227 km von Bukarest und 68 km von der Donau. City Form ist sehr unregelmäßig, vor allem in Richtung Westen und Norden, und innerhalb der StadtAss, im Gegensatz zu seinem Rand, ist sehr kompakt. Für seine Bevölkerung, Stadtgebiet ist der kleine. [Bearbeiten] Klima: Das Klima ist gemäßigt kontinental Tiefland speziell mit mediterranen Einflüssen, aufgrund der Position sie einnehmen Vertiefungen in der Grafschaft im Südwesten des Landes. Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 10 bis 11,5 ° und Niederschlag
Rusa
Крайова уезда Долж, называют "столицей Олтении. Согласно последней версии Национального института статистики, в 2009 году в городе жило 298 643 человек. Расположение: Крайова расположен в южной части Румынии, на левом берегу джиу своей горной местности на высоте 75 и 116 м. Craiova частью румынского равнины, а именно простой Олтении, которая лежит между Дунаем и Getic плато проходит через Жиу. Город расположен примерно в центре Олтении, на расстоянии 227 км от Бухареста и 68 км Дуная. Город форма очень нерегулярно, особенно в направлении на запад и с севера, и в пределах города
Portugheza
Craiova concelho Dolj, chamado de "capital da Oltenia. De acordo com a versão mais recente do Instituto Nacional de Estatística, em 2009, a cidade tinha uma população de 298.643 habitantes. Situação: Craiova está localizado no sul da Romênia, na margem esquerda do Jiu a sua região montanhosa, a uma altitude de 75 e 116 m. Craiova parte da Planície Romeno, ou seja, a planície Oltenia que fica entre o rio Danúbio e do planalto Getic é atravessado por meio do Vale do Jiu. A cidade está localizada aproximadamente no centro da Oltenia, a uma distância de 227 km de Bucareste e 68 km do Rio Danúbio. forma da cidade é muito irregular, principalmente em direção ao oeste e norte, e dentro da cidadeace, ao contrário de sua vantagem, é muito compacto. Para a população, a área da cidade é pequena. [Carece de fontes] Clima: O clima é temperado continental da planície especificamente com influências mediterrâneas, devido à posição que ocupam depressões no sudoeste do concelho do país. A temperatura média está entre 10 a 11,5 ° e precipitaçãopais são mais baixos do que no resto do território. Relevo: o relevo da cidade de Craiova concelho Dolj identificar-se com alívio, que a planície. Para o norte há uma leve influência sobre as colinas, enquanto o sul tende a campina. População: Craiova tem uma população de 298.643 habitantes [3], é a sexta cidade na Roménia, enquanto a área metropolitanaTana Craiova são cerca de 335 mil habitantes. [4] Segundo as estatísticas, para além dos cerca de 300.000 cidadãos Craiova, Craiova tem um total de 46.000 frota de 34 000 alunos e estudantes que prosseguem os seus estudos em Universidade de Craiova centro e outros 22 mil cidadãos ou estrangeiros, ou em outras partes do país, vivendo emCraiova, mas tem residência permanente no concelho Dolj. Segundo dados do censo em março de 2002, 97,48% da população é de etnia romena, 1,5% são os ciganos, 1% de outras nacionalidades. [1] [5] De acordo com dados fornecidos pela Prefeitura de Craiova, em 2005, 99,2% da população é um romeno étnica, Gypsy 0,74%, 0,1% de outras nacionalidades. De acordo com o censo de 2002 da populaçãoção é, em parte por maioria ortodoxa confessional (97,9%), mas há um pequeno, mas a comunidade católica romana antiga (0,4%). Além desses adventistas (0,3%), os cristãos pelo Evangelho (0,2%), os pentecostais (0,2%) e católicos gregos (0,1%). Craiova é também o maior distrito em termos de número de habitantes do país (excluindo os distritos de Bucareste
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie