Constanţa este un municipiu aflat pe coasta Mării Negre, în partea de sud-est a României, în regiunea istorică Dobrogea, reşedinţă a judeţului cu acelaşi nume şi cel mai mare oraş al regiunii de dezvoltare Sud-Est. Constanţa este alături de Cluj Napoca oraşul cu cel mai ridicat standard de viaţă din România.Conform recensământului din anul 2002, Constanţa avea 310.471 locuitori. În jurul municipiului există o arie metropolitană importantă care face din Constanţa a doua zonă metropolitană a ţării după Bucureşti. Având o suprafaţă ce reprezintă 70% din teritoriul judeţului Constanţa, de 2121,39 km² şi 446.595 de locuitori, Zona metropolitană Constanţa reuneşte în afara oraşului alte 13 localităţi: Agigea, Corbu, Cumpăna, Eforie, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Murfatlar, Năvodari, Ovidiu, Poarta Albă, Techirghiol, Tuzla şi Valu lui Traian. Constanţa este cel mai vechi oraş de pe teritoriul României. Prima atestare documentară datează din 657 î.Hr. când pe locul actualei peninsule (şi chiar sub apele de azi, în dreptul Cazinoului) s-a format o colonie greacă numită Tomis. Localitatea a fost cucerită de romani în 71 î.Hr. şi redenumită Constantiana după sora împăratului Constantin cel Mare. În cursul secolului XIII Marea cea mare (cum era denumită atunci Marea Neagră) a fost dominată de negustorii italieni din Genova care au ajutat la dezvoltarea oraşului. Ulterior, Constanţa a declinat sub conducerea otomană, devenind un simplu sat locuit de pescari greci şi de crescători de cai şi oi, tătari. Localitatea a redevenit un oraş după construirea căii ferate Cernavodă-Constanţa şi a portului, în 1865, pentru exportul grânelor româneşti. După Războiul Ruso-Turc (1877-1878), când Dobrogea a devenit o parte a Regatului României, Constanţa, principal port al statului, a crescut continuu, deţinând acest rol până astăzi. Portul Constanţa acoperă o suprafaţă de 39,26 km², are o lungime de aproape 30 km, este cel mai mare port din bazinul Mării Negre şi se află pe locul 4 în Europa. Constanţa se află în judeţul cu acelaşi nume, în partea de sud-est a României, la 44°10′24″N 28°38′18″E. Se situează pe coasta Mării Negre, într-o zonă lagunară la est, deluroasă la nord şi în partea centrală, şi de câmpie la sud şi vest. Oraşul Constanţa posedă o plajă proprie în lungime de 6 km. Partea de nord a municipiului, Mamaia, cea mai populată staţiune turistică de pe Litoral, se află pe malul unei lagune, având o plajă de 7 km lungime, plajă care se continuă cu alţi 6 km pe teritoriul oraşului Năvodari. Municipiul se învecinează cu oraşele Năvodari şi Ovidiu la nord, cu comuna Agigea la sud (cu aceste trei localităţi fiind lipit), oraşul Murfatlar şi comuna Valu lui Traian la vest, oraşul Techirghiol şi comuna Cumpăna la sud-vest şi Marea Neagră la est. Constanţa este împărţită în cartiere, cele mai renumite fiind Mamaia şi Tomis Nord, însă fără ca acestea să aibă vreo autonomie administrativă, precum sectoarele Bucureştiului, graniţele neputând fi exact delimitate, cu excepţia staţiunii-cartier Mamaia care are graniţe bine delimitate.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Constanta

Stema Constanta
Engleza
Constanta is a city located on the Black Sea coast in the south-eastern Romania, the historic region of Dobrudja, resident of the county with the same name and largest city of the South East region development. Cluj Napoca, Constanta is a city with the highest standard of living of România.Conform census of 2002, Constance was 310.47A population. Around the city there is a major metropolitan area which is in Constanta second country after Bucharest metropolitan area. Having an area representing 70% of the county of Constanta, the 2121.39 km ² and 446,595 inhabitants, Constanta metropolitan area outside the city meet other 13 localities: Agigea Corbu Cumpana, Eforie, Lightthe Mihail Kogalniceanu Murfatlar Navodari, Ovid, White Gate, Techirghiol and Tuzla Valu lui Traian. Constanta is the oldest city in Romania. First mentioned in documents dating from 657 BC the current place peninsula (and even under water today, the Casino right) formed a Greek colony named Tomi. The settlement was conquered by the Romans in71 BC Constantiana sister and renamed after the emperor Constantine the Great. During the thirteenth century the great sea (as it was then called the Black Sea) was dominated by Italian merchants from Genoa who helped develop the city. Subsequently, Constance declined under Ottoman rule and became a simple fishing village of Greek and horses and sheep breeders, TAcountries. Settlement construction has become a city after Cernavoda-Constanta railway and port in 1865, the Romanian grain exports. After the Russo-Turkish War (1877-1878), when Dobrogea became part of the Kingdom of Romania, Constanta, the main port of the state increased continuously, holding that role even today. Constanta Port covers an area of 39.26square kilometers, has a length of about 30 km, is the largest port in the Black Sea and is in 4th place in Europe. Constance is in the county of the same name, in the south-eastern Romania, at 44 ° 10 '24 "N 28 ° 38'18" E. It lies on the Black Sea coast in the lagoon area to the east, north and hilly in the central plains and south and west. CityConstanta has an own beach 6 km in length. North of the city, Mamaia, the most populous seaside resort, lies on the shore of a lagoon, with a 7 km long beach, beach continues with other Navodari 6 km in the city. The city is bordered by the cities Navodari and Ovid in the north, south Agigea village (with threelocalities are glued), town and village Murfatlar Valu lui Traian west, city and village Techirghiol Cumpana southwest and the Black Sea to the east. Constanta is divided into districts, the most famous being Tomi Mamaia North, but not that they have some administrative autonomy, and sectors of Bucharest, borders can not be precisely defined, with excellentpţia resort district parent-delineated borders.
Spaniola
Constanza es una ciudad situada en la costa del Mar Negro en el sur-este de Rumania, la histórica región de Dobrogea, residente del condado con el mismo nombre y ciudad más grande del desarrollo de la región Sureste. Cluj Napoca, Constanta es una ciudad con el más alto nivel de vida de România.Conform censo de 2002, Constanza fue 310,47Una población. Alrededor de la ciudad existe una gran área metropolitana que en el país después de Constanta segunda área metropolitana de Bucarest. Tener un área que representa el 70% del condado de Constanta, el km 2121,39 m² y 446.595 habitantes, el área metropolitana de Constanta fuera de la ciudad conocer a otras 13 localidades: Agigea Corbu Cumpana, Eforie, LuzMihail Kogalniceanu la Murfatlar Navodari, Ovidio, Puerta Blanca, Techirghiol y Tuzla Valu lui Traian. Constanta es la ciudad más antigua de Rumania. Primera mención en documentos que datan de 657 a. C. la península lugar actual (y hasta hoy bajo el agua, el derecho Casino) formaron una colonia griega llamada Tomi. El acuerdo fue conquistada por los romanos en el año71 a. C. Constantina hermana y rebautizado después el emperador Constantino el Grande. Durante el siglo XIII el gran mar (como se llamaba entonces el Mar Negro) estaba dominado por los mercaderes italianos de Génova que ayudó a desarrollar la ciudad. Posteriormente, Constanza disminuido bajo el dominio otomano y se convirtió en un simple pueblo de pescadores del griego y caballos y criadores de ovejas, TAlos países. La construcción de asentamientos se ha convertido en una ciudad después de clases, los ferrocarriles Cernavoda-Constanta y el puerto en 1865 las exportaciones de granos rumano. Después de la Guerra Turco-rusa (1877-1878), cuando Dobrogea a formar parte del Reino de Rumanía, Constanza, el puerto principal del estado aumentó de forma continuada, sosteniendo que el papel aún hoy en día. Constanta puerto tiene una superficie de 39,26kilómetros cuadrados, tiene una longitud de unos 30 km, es el mayor puerto en el Mar Negro y se encuentra en cuarto lugar en Europa. Constanza se encuentra en la provincia del mismo nombre, en el sur-este de Rumania, a los 44 ° 10 '24 "N 28 ° 38'18" E. Se encuentra en la costa del Mar Negro en la zona de la laguna hacia el este, norte y montañosas en las llanuras centrales y del sur y el oeste. CiudadConstanza cuenta con una playa propia 6 kilometros de longitud. Al norte de la ciudad, Mamaia, el balneario más poblado, se encuentra en la orilla de una laguna, con una playa de 7 km de longitud, la playa continúa con otros Navodari 6 kilometros de la ciudad. La ciudad está rodeada por las ciudades Navodari y Ovidio en el norte, al sur del pueblo Agigea (con treslocalidades están pegados), pueblo y aldea Murfatlar Valu lui Traian oeste, ciudad y pueblo Techirghiol Cumpana suroeste y el Mar Negro al este. Constanza se divide en distritos, siendo el más famoso Tomi Mamaia Norte, pero no que tienen cierta autonomía administrativa, y sectores de Bucarest, las fronteras no puede definirse con precisión, con excelentes
Italiana
Costanza è una città situata sulla costa del Mar Nero nel sud-est della Romania, la regione storica della Dobrugia, residente della contea con lo stesso nome e la città più grande dello sviluppo del Sud Oriente. Cluj Napoca, Constanta è una città con il più alto tenore di vita della România.Conform censimento del 2002, Costanza era 310,47Una popolazione. Intorno alla città vi è una grande area metropolitana che si trova in paese Constanta secondo dopo area metropolitana di Bucarest. Avere una regione che rappresenta il 70% della contea di Constanta, la 2121,39 km ² e 446.595 abitanti, area metropolitana di Constanta di fuori della città incontrano altre 13 località: Agigea Corbu Cumpana, Eforie, Lucela Mihail Kogalniceanu Murfatlar Navodari, Ovidio, Bianco Gate, Techirghiol e Tuzla Valu Lui Traian. Constanta è la più antica città della Romania. La prima volta in documenti risalenti al 657 aC la penisola posto attuale (e anche sotto l'acqua oggi, il diritto Casinò) formarono una colonia greca di nome Tomi. L'insediamento fu conquistata dai Romani nel71 aC Constantiana sorella e ribattezzato dopo l'imperatore Costantino il Grande. Nel corso del XIII secolo, il grande mare (come allora si chiamava il Mar Nero) è stata dominata dai mercanti italiani di Genova, che ha contribuito a sviluppare la città. Successivamente, Costanza sceso sotto il dominio ottomano e divenne un semplice villaggio di pescatori di greco e di cavalli e allevatori di pecore, TApaesi. la costruzione degli insediamenti è diventata una città dopo ferroviaria Cernavoda-Costanza e la porta nel 1865, le esportazioni di grano rumeno. Dopo la guerra russo-turca (1877-1878), quando Dobrogea divenne parte del Regno di Romania, Constanta, il porto principale dello stato è aumentato costantemente, ritenendo che il ruolo ancora oggi. Constanta Port copre un'area di 39,26chilometri quadrati, ha una lunghezza di circa 30 km, è il più grande porto del Mar Nero ed è in 4 ° posto in Europa. Costanza è nella contea dello stesso nome, nel sud-est della Romania, a 44 ° 10 '24 "N 28 ° 38'18" E. Si trova sulla costa del Mar Nero nella laguna a est, nord e collinare nelle pianure dell'Europa centrale e sud e ovest. CittàConstanta ha una spiaggia lunga 6 km. A nord della città, Mamaia, la località balneare più popolosa, si trova sulla riva di una laguna, con una spiaggia lunga 7 km, la spiaggia continua con altri Navodari 6 km in città. La città è delimitata dalle città Navodari e Ovidio, nel nord, a sud villaggio Agigea (con trelocalità sono incollati), città e villaggio Murfatlar Valu Lui ovest Traian, città e villaggio Techirghiol Cumpana sud-ovest e il Mar Nero a est. Constanta è divisa in distretti, il più famoso è Tomi Mamaia Nord, ma non che hanno una certa autonomia amministrativa, e settori di Bucarest, i confini non possono essere definite con precisione, con eccellentipţia località confini quartiere genitore-delineati.
Franceza
Constanta est une ville située sur la côte de la mer Noire dans le sud-est de la Roumanie, la région historique de la Dobroudja, résident du comté du même nom et plus grande ville de la région de l'Est de développement du Sud. Cluj Napoca, Constanta est une ville avec le plus haut niveau de vie de recensement România.Conform de 2002, Constance est 310,47Une population. Autour de la ville, il ya une grande région métropolitaine qui est à Constanta deuxième pays après la région métropolitaine de Bucarest. Ayant une superficie représentant 70% du comté de Constanta, au km ² et 446.595 2121,39 habitants, la région métropolitaine de Constanta en dehors de la ville de rencontrer d'autres 13 localités: Agigea Corbu Cumpana, Eforie, Lightl'Mihail Kogalniceanu Murfatlar Navodari, Ovide, blanc Gate, Techirghiol et Tuzla Valu Lui Traian. Constanta est la ville la plus ancienne en Roumanie. Première mention dans les documents datant de 657 avant JC la péninsule lieu actuel (et même sous l'eau aujourd'hui, le droit Casino) a formé une colonie grecque nommée Tomi. Le règlement a été conquise par les Romains en
Germana
Lokalitäten sind geklebt), Stadt und Dorf Murfatlar Valu lui Traian West, Stadt und Dorf Techirghiol Cumpana Südwesten und dem Schwarzen Meer im Osten. Constanta ist in Bezirke unterteilt, die bekanntesten sind Tomi Mamaia North, aber nicht, dass sie einige administrative Selbständigkeit haben, und Sektoren von Bukarest, die Grenzen nicht genau definiert werden, mit ausgezeichnetenpţia Resort Landkreis Eltern-Grenzen abgegrenzt.
Rusa
Констанца город, расположенный на берегу Черного моря в юго-восточной Румынии, исторической области Добруджа, проживающий в округе с таким же именем и самый крупный город области развития юго-востока. Клуж-Напока, Констанца является городом с самым высоким стандартам жизни România.Conform переписи 2002 года, Констанция 310,47Населения. В городе есть крупный столичный район в Констанце второй страной после Бухареста столичном регионе. Имея на площади, составляющей 70% от уезда Констанца, 2121,39 км ² и 446 595 жителей, Констанца столичной области за пределами города познакомиться с другими 13 пунктов: Аджиджа Корбу Cumpana, Eforie, СветМихаил Когэлничану Мурфатлар Наводари, Овидий, Уайт-Гейт, Текиргел и Тузла ценные луй Траян. Констанца самый старый город в Румынии. Впервые упоминается в документах, начиная с 657 до н.э. текущего полуострове место (и даже под водой сегодня, казино справа) образовали греческая колония Томи. Поселок был завоеван римлянами в71 до н.э. Constantiana сестра и переименован в честь императора Константина Великого. В тринадцатом веке большое море (как его тогда называли Черное море) доминировали итальянские купцы из Генуи, которые помогали развивать город. Впоследствии Констанцию снизился в Османской империи и стала простой рыбацкой деревушки греческой и лошади, и овцеводов, Т. А.Констанца имеет собственный пляж 6 км в длину. К северу от города, Мамая, самой населенной курорт, расположен на берегу лагуны, в 7 км пляжа, пляж продолжается с другими Наводари 6 км в городе. Город граничит с городами Наводари и Овидия на севере, юге Аджиджа деревне (с 3местах приклеены), городские и сельские Мурфатлар ценные луй Траян западе города и деревни Текиргиол Cumpana юго-западе и Черным морем на востоке страны. Констанца делится на районы, наиболее известными из которых являются Томи Мамая Севера, но не они имеют некоторые административные автономии и сектора Бухареста, границы не могут быть точно определены, с отличнымpţia курортном районе родителей устранив границы.
Portugheza
Constanta é uma cidade localizada na costa do Mar Negro, no Sudeste da Roménia, a região histórica de Dobrudja, residente do município com o mesmo nome e maior cidade do desenvolvimento da região Sudeste. Cluj Napoca, Constanta é uma cidade com o mais alto padrão de vida dos România.Conform censo de 2002, foi Constance 310,47A população. Ao redor da cidade há uma grande área metropolitana que está em Constanta segundo país, após Bucareste área metropolitana. Tendo uma área que representa 70% do município de Constanta, a 2.121,39 km ² e 446.595 habitantes, Constanta área metropolitana de fora da cidade, conhecer outras 13 localidades: Agigea Corbu Cumpana, Eforie, LightPTIA fronteiras resort distrito pai-delineados.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie