Timişoara este reşedinţa şi cel mai mare oraş al judeţului Timiş din regiunea istorică Banat, vestul României. În anul 2009, având 312.113 locuitori, era al treilea oraş ca populaţie din România.Numele localităţii vine de la râul Timiş (trecând la sud de municipiu), numit de romani în antichitate Tibisis sau Tibiscus. Timişoara este situată în sud-estul Câmpiei Panonice (respectiv în sudul Câmpiei de Vest), în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega. Apele celor două râuri au format aici un ţinut foarte mlăştinos şi frecvent inundat. Timişoara însă s-a dezvoltat într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau trece mlaştinile. Acestea au constituit pentru mult timp o autentică fortificaţie în jurul cetăţii, însă au favorizat şi o atmosferă umedă şi insalubră, precum şi proliferarea epidemiilor de ciumă şi holeră, care au menţinut relativ scăzut numărul de locuitori şi au împiedicat semnificativ dezvoltarea cetăţii. Cu timpul însă reţeaua hidrografică a zonei a fost desecată, îndiguită şi deviată. În urma acestor lucrări râul Timiş a încetat să mai străbată oraşul. Îmbunătăţirea terenului a fost realizată în mod ireversibil prin construirea Canalului Bega începând cu 1728 şi desecarea completă a mlaştinilor din împrejurimi. Totuşi, terenul de pe raza oraşului moşteneşte o pânza freatică aflată la o adâncime de numai 0,5 - 5 metri, factor care nu permite construirea edificiilor înalte. Ora locală este ora oficială a României, şi anume Ora Europei de Est.
Categorie
  • Categorie:Orase
Fotografii

Stema Timisoara

Stema Timisoara
Engleza
Timisoara is the largest city resident and the county historical region Banat, Timisoara, western Romania. In 2009, with 312,113 inhabitants, was the third city in population comes from the village România.Numele Timiş River (passing south of town), named by the Romans in ancient times or Tibiscus Tibisis. Timisoara is located in itwet-eastern Great Hungarian Plain (Western Plains South respectively) in the area of Timis and Bega ramble. Waters of two rivers formed a land here very marshy and flooded frequently. Timisoara but has developed into one of the few places where they could go swamps. They were a genuine long fortification around the city, butA have favored a wet and dirty and spread of plague and cholera epidemics, which have remained relatively low number of inhabitants and prevented significant development of the city. Time but the hydrographic area was drained, dammed and diverted. Following these works Timiş River ceased to pass through the city. IMBunătăţirea land was achieved by building Bega Channel irreversibly since 1728 and completely draining the surrounding marshes. However, the terrain of the area groundwater inherits a city at a depth of only 0.5 to 5 meters, a factor not to build tall buildings. Local Time is the official time of Romania, namely TheEastern Europe.
Spaniola
Timisoara es el residente de la ciudad más grande y el condado región histórica de Banat, Timisoara, al oeste de Rumanía. En 2009, con 312.113 habitantes, fue la tercera ciudad en población viene de la aldea România.Numele Timiş río (que pasa al sur de la ciudad), llamado así por los antiguos romanos o Tibiscus Tibisis. Timisoara se encuentra en ellawet-este de la Gran Llanura húngara (Western Llanuras del Sur, respectivamente) en el área de Timis y de un paseo Bega. Las aguas de dos ríos forman una tierra aquí muy pantanoso e inundado con frecuencia. Timisoara, pero se ha convertido en uno de los pocos lugares donde podrían ir los pantanos. Ellos fueron una fortificación genuino, a largo alrededor de la ciudad, peroUn han favorecido una húmeda y sucia y la propagación de la peste y las epidemias de cólera, que han permanecido relativamente bajo número de habitantes e impedido un desarrollo importante de la ciudad. Tiempo pero el área hidrográfica fue drenado, represados y desviados. A raíz de estas obras Timiş río dejó de pasar por la ciudad. IMBunătăţirea tierra se logró mediante la construcción de Bega Canal irreversible desde 1728 y completamente drenaje de los pantanos circundantes. Sin embargo, la tierra de la ciudad hereda una gama de aguas subterráneas a una profundidad de sólo 0,5 a 5 metros, un factor de no construir edificios altos. Hora local es la hora oficial de Rumania, a saber, laEuropa del Este.
Italiana
Timisoara è la residente più grande città e la contea storica regione di Banat, Timisoara, Romania occidentale. Nel 2009, con 312.113 abitanti, fu la terza città della popolazione viene dal villaggio România.Numele Timiş River (che passa a sud della città), chiamata dai Romani in tempi antichi o Tibiscus Tibisis. Timisoara si trova in essowet-orientale Grande Pianura Ungherese (Western Plains Sud rispettivamente) nella zona di Timis e divagare Bega. Le acque di due fiumi formavano una terra paludosa e qui molto spesso allagate. Timisoara, ma si è sviluppato in uno dei pochi posti dove si poteva andare paludi. Erano un vero e proprio lungo fortificazione intorno alla città, maA hanno favorito una bagnato e sporco e la diffusione di epidemie di peste e colera, che sono rimasti relativamente basso numero di abitanti e impedito uno sviluppo significativo della città. Tempo, ma l'area idrografica è stato drenato, sbarrato e deviato. A seguito di questi lavori fiume Timiş cessato di attraversare la città. IMBunătăţirea terra è stato realizzato mediante la costruzione di Canale Bega irreversibile dal 1728 e completamente prosciugamento delle paludi circostanti. Tuttavia, il terreno delle acque sotterranee della zona eredita una città ad una profondità di soli 0,5-5 metri, un fattore non di costruire edifici alti. Local Time è il tempo ufficiale della Romania, vale a dire laEuropa orientale.
Franceza
Europe de l'Est.
Germana
Timisoara ist die größte Stadt ansässig und die Grafschaft historischen Region Banat, Timisoara, West-Rumänien. Im Jahr 2009, mit 312.113 Einwohnern, war die dritte Stadt in der Bevölkerung stammt aus dem Dorf România.Numele Timiş River (südlicher Umgehung der Stadt), benannt von den Römern in der Antike oder Tibiscus Tibisis. Timisoara ist es liegt inNass-östlichen Großen Ungarischen Tiefebene (South Western Plains jeweils) im Bereich der Bega und Timis Wanderung. Waters von zwei Flüssen gebildet ein Land hier sehr sumpfig und überschwemmte häufig. Timisoara hat aber in einer der wenigen Orte, wo sie Sümpfe gehen konnte entwickelt. Sie waren eine echte langen Befestigungsanlage rund um die Stadt, sondernA haben sprachen sich für eine nasse und schmutzige und Verbreitung von Pest und Cholera-Epidemien, die relativ gering geblieben sind Zahl der Einwohner und verhindert bedeutsame Entwicklung der Stadt. Zeit, aber die hydrographischen Bereich wurde trockengelegt, gestaut und umgeleitet. Im Anschluss an diese Arbeiten Timiş River nicht mehr durch die Stadt übergeben. IMBunătăţirea Land wurde durch den Bau Bega-Kanal seit 1728 irreversibel und vollständig abfließen den umliegenden Sümpfen erreicht. Allerdings Gelände des Bereichs Grundwasser erbt eine Stadt in einer Tiefe von nur 0,5 bis 5 Meter, eine nicht zu bauen. Hochhäuser Ortszeit ist das die offizielle Zeit von Rumänien, nämlich dieOsteuropa.
Rusa
Тимишоара является крупнейшим резидентов города и уезда исторической области Банат, Тимишоара, Румыния западной. В 2009, с 312113 жителей, является третьим городом в области народонаселения приходит из деревни România.Numele Тимиш реки (ближний к югу от города), названная римлянами в древние времена или Tibiscus Tibisis. Тимишоара находится в неммокрым-восточной Большой венгерской низменности (Западная равнин Южной соответственно) в области Timis Бега и Лондону. Воды рек образуются две земли здесь очень болотные и затопила часто. Тимишоара, но превратился в один из немногих мест, где они могли бы пойти болота. Они были подлинный укреплений вокруг города, но иБлагоприятствовали мокрые и грязные и распространения чумы и холеры, которые остались относительно небольшое число местных жителей и предотвратить значительное развитие города. Время, но гидрографических район был осушен, плотины и отвлекает. После этих работ Тимиш реки перестали проходить через город. ММБunătăţirea земли было достигнуто путем строительства канала "Бега необратимо с 1728 и полностью осушения окружающих болот. Тем не менее, рельеф области грунтовых вод наследует города на глубине всего 0,5 на 5 метров, что является фактором не строить высотных зданий. Местное время официального времени Румынии, а именно:Восточной Европе.
Portugheza
Timisoara é a maior cidade e residente no concelho histórico região Banat, Timisoara, Romênia ocidental. Em 2009, com 312.113 habitantes, foi a terceira cidade em população vem da vila România.Numele Timiş River (passando a sul da cidade), nomeado pelos romanos na Antiguidade ou Tibisis Tibiscus. Timisoara está localizado na mesmawet-oriental Grande Planície Húngara (ocidental das planícies do Sul, respectivamente) na área de Timis e ramble Bega. Águas de dois rios formaram um terreno pantanoso e aqui muito freqüentemente alagados. Timisoara, no entanto, desenvolveu-se um dos poucos lugares onde eles poderiam ir pântanos. Eles eram uma verdadeira fortificação longa em torno da cidade, masA ter favorecido um molhado e sujo ea propagação de pragas e epidemias de cólera, que se mantiveram relativamente baixo número de habitantes e impediram um desenvolvimento significativo da cidade. Tempo, mas a área foi drenada hidrográficas, represados e desviados. Na sequência destes trabalhos Timiş Rio deixou de passar pela cidade. IMBunătăţirea terra foi conseguida através da construção de Bega Canal irreversível desde 1728 e completamente drenagem dos pântanos circundantes. No entanto, o terreno das águas subterrâneas herda uma área da cidade, a uma profundidade de apenas 0,5 a 5 metros, um factor não construir edifícios altos. Local Time é o tempo oficial da Roménia, nomeadamente oEuropa Oriental.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie