Rezervaţia Piatra Bulbuci, înfiinţat în anul 1995 prin hotărârea Consililului Judeţean Alba nr. 20/1995 , reconfirmat prin Legea 5/2000, este arie naturală protejată de interes naţional, fiind încadrat, conform Legii 462/2001 la categoria rezervaţii naturale, corespunzătoare categoriei a IV-a IUCN.
Scopul principal al Rezervaţiei Piatra Bulbuci este cel de conservare a diversităţii geologice şi geomorfologice. De asemenea se urmăreşte excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică.
Rezervaţia este situată administrativ în oraş Zlatna, sat Feneş, are o suprafaţă de 0,32 ha şi este o rezervaţie geologică şi geomorfologică; constituită dintr-un bloc masiv de calcar cu aspect de turn de cetate, înalt de 78 m, cea mai impozantă stâncă izolată din bazinul văii Ampoiului
Aria Protejată Piatra Bulbuci este delimitată în teren cu pătrat albastru pe fond alb.
STRUCTURA ŞI EVOLUŢIA COMPONENTELOR NATURALE
GEOLOGIA
Reprezintă o kllipă de calcare jurasice sub formă de olistolite, ce domină formaţiunile sedimentare constituite din conglomerate şi gresii cretacice, puternic erodate.
RELIEFUL
Piatra Bulbuci, împreună cu Piatra Varului, Piatra Boului, Pietrele Ampoiţei sunt blocuri izolate de mari dimensiuni, desprinse dintr-o faleză calcaroasă, alunecate pe taluzul continental din partea de sud a Munţilor Trascău şi însedimentate în formaţiunile cretacice de fliş, detaşându-se în relief prin eroziunea selectivă. Ele se găsesc atât pe culmile şi versanţii suprafeţei de nivelare inferioare, cunoscută în Munţii Apuseni sub numele Feneş-Deva, cuprinsă între 500-650m , cât şi în cuprinsul depresiunilor intramontane.
CLIMA
temperatura medie anuală este de 9 ° C, , temperatura medie a lunii ianuarie este de -4° C , iar cea a lunii iulie este de 16 ° C ; precipitaţiile anuale însumează circa 700 mm. Sunt semnalate frecvent vânturi, care vin din dinspre nord şi nord-est , de tip foehn.
HIDROGRAFIA
Rezervaţia este situată pe un mic interfluviu ce separă valea Ampoiului la sud de Valea Feneşului la est şi Valea Poieniţei la nord.
SOLURILE
predominante sunt constituite din soluri brune acide şi soluri brune eumezobazice, formate pe formaţiuni de fliş cretacic. Pe calcare se întâlnesc rendzine şi soluri humico-calcice de câţiva centimetri.
VEGETAŢIA
in jurul blocului calcaros este alcătuită din pajişti mezofile cu asociaţii de Festuna rubra şi Agrostis tenuis şi local Nardus stricta, formate în urma defrişărilor pădurilor de gorun cu cer şi gârniţă. În fisurile blocurilor calcaroase şi pe poliţele stâncoase s-au înfiripat asociaţii ierboase pioniere calcicole.
ACCES
pe DN 74 Alba Iulia Abrud, până la km 31, situat la NV de satul Galaţi ,din dreptul indicatorului către satul Valea Mică, se bifurcă în dreapta o potecă ce urcă circa 800m până la Piatra Bulbuci.
POSIBILITĂŢI DE CAMPARE
Se poate campa în imediata apropiere a rezervaţiei, la circa 100 m în aval de stânci, în cadrul unei poieni, proprietate privată. Focul se va face doar în vetrele special amenajate.
POSIBILITĂŢI DE ALIMENTARE
alimentarea se poate face în oraşul Zlatna sau în satele de pe Valea Ampoiului. Există un izvor, mascat de tufe, în imediata apropiere a stâncilor
ATENŢIONĂRI
Piatra Bulbuci este rezervaţie naturală (custode oficial ATE Trascău Corp Zlatna), fapt care impune respectarea normelor de turism civilizat, bazat pe principii ecologice şi menţinerea unor relaţii respectuoase cu localnicii.
ÎN REZERVAŢIE SE INTERZIC
recoltarea de eşantioane, roci sau alte materiale;
executarea de construcţii, deschideri de cariere sau lucrări de îmbunătăţiri funciare;
săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală sub corturi;
aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate, distrugerea marcajelor şi a tablelor indicatoare;
nu se permite deshiderea de noi trasee de alpinism şi escaladă sportivă, fără aprobare din partea ATE Trascău Corp;
defrişarea vegetaţiei lemnoase pentru facerea focului; se va folosii doar vegetaţie lemnoasă căzută la pământ;
practicarea turismului se va face doar pe potecile existente;
activităţile industriale, chiar de mică amploare, inclusiv exploatarea calcarului şi a altor materiale de construcţie
realizarea oricăror construcţii, cu excepţia celor care vor deservi activităţilor de cercetare, gospodărire sau administrare a rezervaţiei, sau a celor tradiţionale (sălaşuri, adăposturi);
montarea de panouri publicitare, altele decât cele de popularizare a ariei protejate;
deversarea şi depozitarea deşeurilor menajere sau industriale; turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Rezervaţiei
perturbarea liniştii în rezervaţie;
desfăşurarea de activităţi de tip off-road (maşini de teren, motociclete, ATV-uri) în zona tampon a rezervaţiei
ÎN REZERVAŢIE SE POT DESFĂŞURA URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI
păşunatul cu efective mici de animale, cositul;
se vor păstra funcţiunile existente şi procentul de ocupare a terenului ;
în zona tampon se pot construi adăposturi în stil tradiţional pentru localnici şi animale;
activităţi de practicare a alpinismului şi escaladei sportive,numai pe traseele existente, şi cu echipament adecvat şi folosit corespunzător.
activităţi de practicare a cicloturismului, pe potecile existente şi pe traseele marcate.
Toate activităţile susceptibile de a avea un impact, chiar şi minor, asupra rezervaţiei, trebuie avizate de custodele ariei protejate, respectiv Asociaţia de Turism şi Ecologie Trascău Corp Zlatna.
POSIBILITĂŢI DE PRACTICARE A TURISMULUI:
În prezent, numărul de turişti este redus, dar în creştere ,datorită în principal activităţilor de popularizare a rezervaţiei . Se va încerca încluderea rezervaţiei în diverse circuite turistice. Principala atracţie este alpinismul, respectiv escalada sportivă. La ora actuală există peste 22 de trasee echipate pentru alpinism. Asigurările au fost refăcute cu materiale inoxidabile de către membrii asociaţiei. Cazarea se poate face în Alba Iulia, Zlatna, Ampoiţa sau la localnicii din satele învecinate şi de acolo se pot face excursii pentru o zi, cu vizitarea mai multor obiective..


Categorie
Fotografii

Rezervația Natural

Rezervația Natural
Engleza
Stone Bubbly Reserve, established in 1995 by decision of the Board No White County. 20 / 1995, reconfirmed by Law 5 / 2000, the protected area of national interest, be engaged, according to Law 462/2001 on nature reserves category corresponding to IUCN category IV. The main purpose of the Reserve is the conservation Stone Bubbly of diversityand geological and geomorphological. It also aims to prevent exclusion and exploitation activities or use of natural resources which contravene the objective of preserving and ensuring the conditions for educational activities, recreation and scientific research. The reserve is located administratively in the Zlatna town, village Feneş covers an area dis 0.32 ha and is a geological and geomorphological, consisting of a massive block of limestone-looking fortress tower, 78 meters high, the most impressive rock valley basin Ampoiului isolated protected area bounded field stone Bubbly blue square with white background. CONSTITUENTS geological structure and evolution represents a scale kllipăis the Jurassic olistolite form, which dominates the sedimentary formations consist of Cretaceous conglomerates and sandstones, highly eroded. RELIEF Stone bubbly with Lime Stone, Stone Boului Ampoiţei stones are large isolated blocks, detached from a limestone cliff, err the continental slope south of the mountains and însedimen Trascaudance in formations of Cretaceous Flysch, detaching is raised by selective erosion. They are both on ridges and slopes lower leveled surface, known in the Western Mountains Feneş-called Deva, between 500-650m, and in its depressions. CLIMATE Average annual temperature is 9 ° C, average temperature Januaryis -4 ° C, and in July is 16 ° C. Annual rainfall totals about 700 mm. Are frequently reported winds coming in from the north and northeast, type hairdryer. Basin Reserve is situated in a small valley interfluve separating Ampoiului Feneş Valley south of east and north meadow valley. SOILS predominantly composed of soilsacid brown and brown soils eumezobazice formed on Cretaceous Flysch formations. Are found on limestone soils and humic-calcium rendzinic a few centimeters. Vegetation around the block is made of limestone grassland associations of mesophilic Festuna rubra and Agrostis tenuis and Nardus stricta locally formed from deforestation and forest of oak with sky garni.The limestone blocks and fissures on rocky shelves intertwined associations were pioneers calcicole grass. ACCESS Alba Abrud DN 74 to 31 km, located in the northwestern village of Galati, the pointer to the village of Little Valley is a fork in the right trail that climbs about 800m until bubbly stone. camping is camping possibilities in the vicinitythe reservation, about 100 m downstream of rocks in a glades, private property. Will fire only in specially built homes. POSSIBILITIES OF FOOD supply may be in town or in villages Zlatna Ampoiului Valley. There is a fountain, hidden by bushes, near the rocks WARNING Stone Bubbly is a nature reserve (custoThe official ETA Zlatna Trascau Corp.), which requires compliance with civilized travel, based on ecological principles and to maintain respectful relations with locals. Reserve collection of samples shall be prohibited, rocks or other materials, execution of construction, openings or pits land reclamation works, digging trenches around tentsthem or use any material of plant origin under tents, lighting fire outside specially designated hearths, marks and plate damage indicator deshiderea not allow new routes to climbing and sport climbing, without approval from ETA Trascau Corp., clearing woody vegetation for making fire, it will use only wooden vegetationfell to the ground, tourism will be only on existing trails, industrial activities, even small scale, including the exploitation of limestone and other building materials carrying out of any building, except those who will serve the research, management or administration reserve, or the traditional (abodes, thedăposturi) installation of billboards, other than the popularization of the protected area, discharge and disposal or industrial, tourists have to evacuate waste they generate during their visit Reserve disrupting peace in reserve, self-type off road (jeep, motorcycle, ATV)I reserve buffer Reserve following activities can be effective in small animal grazing, mowing, will preserve existing functions and percentage of employment land, in the buffer zone can be built in traditional style for local shelters and animal activities to practice climbing and sport climbing, only traseelis available, and with proper equipment and properly used. cyclo practice activities on existing trails and routes. All activities likely to have an impact, even minor, the reserve must be approved by the custodian of the protected area, respectively Association Tourism and Ecology Corp. Trascau Zlatna. Possibilities for ATURISMULUI: The number of tourists is low, but growing, due mainly to reserve popular activities. Try to incorporate the various tours reservation. The main attraction is climbing, sport climbing respectively. Currently there are over 22 climbing routes equipped. Were rebuilt with insurance mattersstainless them by association members. Accommodation can be in Alba Iulia, Zlatna Ampoiţa or inhabitants of nearby villages and there can be for a day trip, visiting several objectives ..
Spaniola
es de 0,32 ha y es una y geomorfológicas, geológicas que consiste de un bloque macizo de piedra caliza de aspecto torre de la fortaleza, de 78 metros de altura, el más impresionante roca del valle cuenca Ampoiului protegidas aisladas zona delimitada piedra de campo Bubbly cuadrado azul con fondo blanco. COMPONENTES estructura geológica y la evolución representa una escala kllipăe olistolite forma Jurásico, que domina las formaciones sedimentarias consisten de conglomerados y areniscas del Cretácico, altamente erosionados. Bubbly relieve de piedra con cal de piedra, de piedra Boului Ampoiţei piedras son grandes bloques aislados, separados de un acantilado de piedra caliza, se deslizó el talud continental al sur de las montañas y Trascau însedimendanza en las formaciones del Cretácico Flysch, separando se levanta por la erosión selectiva. Ambos están en las cimas y laderas bajas de la superficie nivelada, conocido en las montañas del oeste Feneş llamada Deva, entre 500-650m, y en sus depresiones. CLIMA La temperatura media anual es de 9 ° C, temperatura media eneroes de -4 ° C y en julio es de 16 ° C. Las precipitaciones anuales totales de unos 700 mm. ¿Son frecuentes los vientos provenientes desde el norte y noreste, secador de pelo tipo. Cuenca de la Reserva se encuentra en un pequeño valle que separa interfluvial Ampoiului Feneş valle al sur del este y el norte del valle prado. Suelos predominantemente compuesto por los sueloseumezobazice marrón y marrón suelos ácidos formados en formaciones del Cretácico Flysch. ¿Se encuentra en suelos de piedra caliza y en calcio rendzinic húmicos unos pocos centímetros. Vegetación alrededor de la cuadra está hecho de piedra caliza de las asociaciones de pastizales mesófilos Festuna rubra y Agrostis tenuis y Nardus stricta local formado a partir de la tala de árboles y el bosque de roble garni cielo.Los bloques de piedra caliza y fisuras en los estantes de las asociaciones rocosas entrelazados fueron pioneros hierba calcicole. ACCESO Alba Abrud DN 74 a 31 km, situada en el pueblo noroccidental de Galati, el puntero hasta el pueblo de Little Valley es un tenedor en la derecha sendero que sube hasta unos 800 metros de piedra se formen burbujas. camping camping posibilidades en las cercaníasla reserva, a unos 100 m aguas abajo de las rocas en una claros, la propiedad privada. fuego sólo en las casas construidas especialmente. POSIBILIDADES del suministro de alimentos puede estar en la ciudad o en pueblos Zlatna Ampoiului Valle. Hay una fuente, oculta por arbustos, cerca de las rocas de piedra ADVERTENCIA Bubbly es una reserva natural (custoEl funcionario ETA Zlatna Trascau Corp.), que exige el cumplimiento de los viajes civilizada, basada en principios ecológicos y de mantener relaciones respetuosas con los locales. Recogida de muestras de reserva para la prohibición, rocas u otros materiales, ejecución de la construcción, aberturas o fosas obras de regeneración de la tierra, cavar trincheras alrededor de tiendas de campañareserva de amortiguamiento de la Reserva siguientes actividades que pueden ser eficaces en el pastoreo de animales pequeños, cortar, conservará las funciones existentes y el porcentaje de tierras de empleo, en la zona de amortiguamiento se puede construir en un estilo tradicional de refugios locales y actividades de los animales para practicar la escalada y escalada deportiva, sólo traseelestá disponible, y con equipo adecuado y la correcta utilización. práctica de actividades ciclo de los senderos existentes y las rutas. Todas las actividades que puedan tener un impacto, aunque menor, la reserva deberá ser aprobado por el custodio de la zona protegida, respectivamente Asociación Turismo y Ecología Corp. Trascau Zlatna. Posibilidades de ATURISMULUI: El número de turistas es bajo, pero creciente, debido principalmente a la reserva de actividades populares. Trate de incorporar la reserva varias giras. La atracción principal es la escalada, escalada deportiva, respectivamente. En la actualidad hay más de 22 vías de escalada equipadas. Se reconstruyó con cuestiones de seguros
Italiana
I blocchi di calcare e fessure sulle mensole rocciose intrecciano le associazioni sono stati i pionieri erba calcicole. ACCESSO Alba Abrud DN 74-31 km, situato nel nord-ovest del villaggio di Galati, il puntatore al villaggio di Little Valley è un bivio a destra sentiero che sale fino a circa 800 metri di pietra spumante. campeggio è possibilità di campeggio nelle vicinanzela prenotazione, a circa 100 metri a valle di rocce in un radure, la proprietà privata. fuoco solo in case costruite appositamente. possibilità di approvvigionamento di cibo possono essere in città o nei villaggi Zlatna Ampoiului Valley. C'è una fontana, nascosta da arbusti, vicino alle rocce ATTENZIONE Stone Bubbly è una riserva naturale (CustoIl funzionario ETA Zlatna Trascau Corp.), che richiedono il rispetto di viaggio civile, basato su principi ecologici e di mantenere rapporti di rispetto con la popolazione locale. Riserva raccolta dei campioni è vietata, rocce o altri materiali, l'esecuzione di costruzione, aperture o buche di bonifica, scavare trincee intorno tendeo utilizzare qualsiasi materiale di origine vegetale sotto le tende, l'illuminazione al di fuori fuoco focolari appositamente designato marchi e targa deshiderea danno non indicatore, permettono nuove rotte per l'arrampicata e arrampicata sportiva, senza l'approvazione ETA Trascau Corp., la compensazione vegetazione boschiva per fare il fuoco, userà solo vegetazione di legnoURISMULUI: Il numero di turisti è bassa, ma in crescita, dovuto soprattutto a riservare le attività popolari. Cercate di includere la prenotazione vari tour. L'attrazione principale è l'arrampicata, arrampicata sportiva, rispettivamente. Attualmente ci sono oltre 22 vie di arrampicata attrezzate. Sono stati ricostruiti con questioni assicurativeinox loro da membri dell'associazione. Sistemazione può essere in Alba Iulia, Zlatna Ampoiţa o abitanti dei villaggi vicini e non ci può essere per una gita di un giorno, visitando diversi obiettivi ..
Franceza
Stone Bubbly de réserve, créé en 1995 par décision du conseil du comté no White. 20 / 1995, confirmé par la loi 5 / 2000, la zone protégée d'intérêt national, être engagée, conformément à la loi 462/2001 sur la nature des réserves correspondant à la catégorie UICN IV catégorie. L'objectif principal de la Réserve est la conservation de la pierre Bubbly de la diversitéet géologiques et géomorphologiques. Il vise également à prévenir l'exclusion et les activités d'exploitation ou d'utilisation des ressources naturelles qui contreviennent à l'objectif de préserver et de garantir les conditions pour les activités éducatives, de loisirs et de la recherche scientifique. La réserve est située administrativement dans la ville Zlatna, Fenes village a une surface dest de 0,32 ha et est un et géomorphologiques, géologiques composé d'un bloc massif de calcaire prospectifs tour de forteresse, 78 mètres de haut, le plus impressionnant Rock Valley bassin Ampoiului protégées isolées zone délimitée en pierre des champs Bubbly carré bleu sur fond blanc. CONSTITUANTS structure géologique et l'évolution représente une kllipă échellee Jurassic forme olistolite, qui domine les formations sédimentaires se composent de conglomérats et les grès du Crétacé, très érodé. relief en pierre Bubbly à la lime, pierre Boului pierres Ampoiţei sont de gros blocs isolés, détachée d'une falaise de calcaire, a glissé la pente continentale au sud de la montagne et însedimen Trascaula danse dans les formations du Crétacé Flysch, détachant est soulevée par l'érosion sélective. Ils sont tous deux sur les crêtes et les pentes inférieures nivelé la surface, connu dans le Fenes Montagnes-disant Deva Ouest, entre 500-650m, et dans ses dépressions. CLIMAT La température moyenne annuelle est de 9 ° C, la température moyenne janvierest de -4 ° C, et en Juillet est de 16 ° C. Les précipitations annuelles s'élève à environ 700 mm. Sont fréquemment signalé des vents en provenance du nord et du nord sèche-cheveux, tapez. Bassin de réserve est située dans une petite vallée qui sépare interfluve Ampoiului Fenes Valley au sud de l'est et au nord la vallée de prairie. SOLS principalement composé de solsles sols acides brun et brun eumezobazice formé sur les formations de flysch Crétacé. On trouve sur les sols calcaires et en calcium rendzinic humiques de quelques centimètres. Végétation autour du bloc est fait d'associations prairies calcaires mésophiles Festuna rubra Agrostis tenuis et Nardus stricta et formés localement à la déforestation et de la forêt de chêne garni ciel.Les blocs de calcaire et de fissures sur les tablettes des rochers liés associations ont été des pionniers herbe calcicole. ACCESS Alba Abrud DN 74 à 31 km, situé dans le village du nord-ouest de Galati, le pointeur vers le village de Little Valley est une fourche dans le droit sentier qui grimpe à environ 800m jusqu'à la pierre de bulles. camping est les possibilités de camping dans les environsla réserve, à environ 100 m en aval de roches dans un sous-bois, la propriété privée. feu que dans les maisons construites spécialement. possibilités d 'approvisionnement alimentaire ne peut être en ville ou dans les villages Zlatna Ampoiului Valley. Il ya une fontaine, cachée par les buissons, près des rochers AVERTISSEMENT Stone Bubbly est une réserve naturelle (CustoLe fonctionnaire ETA Zlatna Trascau Corp), qui exige le respect de Voyage civilisée, fondée sur des principes écologiques et à entretenir des relations respectueuses avec les habitants. Collection en réserve des échantillons, sont interdites, de roches ou d'autres matériaux, l'exécution de la construction, des ouvertures ou des fosses travaux de poldérisation, creuser des tranchées autour des tenteseux ou utiliser tout matériel d'origine végétale sous des tentes, de l'éclairage feu à l'extérieur des foyers spécialement désignés, les marques et l'indicateur de dommages deshiderea plaque permet pas de nouvelles voies à l'escalade et l'escalade sportive, sans l'approbation de l'ETA Trascau Corp, de compensation végétation ligneuse pour faire du feu, il utilisera la végétation ne boisest tombé au sol, le tourisme ne sera que sur les sentiers existants, les activités industrielles, même à petite échelle, y compris l'exploitation du calcaire et autres matériaux de construction la réalisation de tout bâtiment, sauf ceux qui serviront la recherche, la gestion ou l'administration réserve, ou le traditionnel (demeures, lesdăposturi) l'installation de panneaux, d'autres que la vulgarisation de la zone protégée, rejet et l'élimination ou industrielle, les touristes d'évacuer les déchets qu'ils génèrent au cours de leur visite Réserve perturber la paix dans la réserve, de mener de telles activités Off Road (jeep, moto, VTT)URISMULUI: Le nombre de touristes est faible, mais croissante, principalement en raison de réserver des activités populaires. Essayez d'intégrer la réserve des tours. L'attraction principale est l'escalade, l'escalade sportive, respectivement. Actuellement, il ya plus de 22 voies d'escalade équipées. Ont été reconstruits avec des questions d'assuranceles inoxydable par les membres des associations. Possibilité d'hébergement à Alba Iulia, Zlatna Ampoiţa ou des habitants des villages voisins et il peut y avoir pour une excursion d'une journée, en visitant plusieurs objectifs ..
Germana
Stone Bubbly Reserve, im Jahr 1995 durch Beschluss des Vorstands Nr. White County gegründet. 20/1995, bestätigt durch das Gesetz 5 / 2000, den geschützten Bereich des nationalen Interesses, IV werden engagiert, gemäß dem Gesetz 462/2001 über Naturschutzgebiete Kategorie entspricht IUCN Kategorie. Der Hauptzweck des Naturschutzgebietes ist die Erhaltung Stone Bubbly der Vielfaltund geologische und geomorphologische. Außerdem sollen Forschung, Ausgrenzung zu verhindern und Verwertung oder Nutzung der natürlichen Ressourcen, die im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Ziel der Erhaltung und Sicherung der Bedingungen für pädagogische Aktivitäten, Erholung und. Das Reservat ist Stadt administrativ in den Zlatna, Fenes Dorf umfasst ein Gebiet dist 0,32 ha und ist eine geologische und geomorphologische, bestehend aus einem massiven Block aus Kalkstein-looking Festungsturm, 78 Meter hoch, der beeindruckendsten Felsen Talkessel Ampoiului isoliert geschützten Bereich begrenzt Feldsteinen Bubbly blaues Quadrat mit weißem Hintergrund. KOMPONENTEN geologischen Struktur und Entwicklung stellt einen Maßstab kllipăe Jurassic olistolite Form, welche Formationen dominiert die Sedimente bestehen aus Kreide Konglomerate und Sandsteine, stark erodiert. Relief Stein Bubbly mit Lime Stone, Stone Boului Ampoiţei Steine sind auch einzelne große Blöcke, losgelöst von einem Kalksteinfelsen, rutschte Kontinentalhang Süden auf die Berge und însedimen TrascauTanz in Formationen der Kreide Flysch, Abnehmen durch selektive Erosion ausgelöst. Sie sind beide auf Grate und Hänge unteren Oberfläche eingeebnet, Deva bekannt in den westlichen Bergen Fenes genannten, zwischen 500-650m und in seiner Depressionen. KLIMA jährliche Durchschnittstemperatur beträgt 9 ° C, mittlere Temperatur Januar-4 ° C und im Juli beträgt 16 ° C. Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt etwa 700 mm. Sind häufig Reserve gemeldet Winde kommen aus dem Norden und Nordosten, Typ Haartrockner. Basin ist Tal in einem kleinen Tal trennt interfluve Ampoiului Fenes Valley südlich von Osten und Norden Wiese. BÖDEN Böden überwiegend bestehend ausAcid Brown und Braunerden eumezobazice auf Kreide Flysch-Formationen gebildet. Gefunden auf kalkhaltigen Böden und Huminsäure-Calcium rendzinic ein paar Zentimeter. Vegetation rund um den Block ist garni aus Kalkstein Grünland Vereinigungen von mesophilen Festuna rubra und Agrostis tenuis und Nardus stricta Himmel lokal gebildet aus Entwaldung und Eichenwald mit.Die Kalksteinblöcken und Risse auf felsigen Böden verflochten Verbände waren Pioniere calcicole Gras. ACCESS Alba Abrud DN 74 bis 31 km, Galati liegt in der nordwestlichen Dorf, Zeiger auf das Dorf Little Valley ist das eine Gabel in die rechte Weg, klettert über 800m bis zum sprudelnden Stein. Camping ist Camping Möglichkeiten in der Nähedem Vorbehalt, etwa 100 m unterhalb der Felsen in einem Lichtungen, privates Eigentum. Will Feuer nur in eigens dafür gebauten Häusern. Möglichkeiten der Nahrungsmittelversorgung kann Valley werden in der Stadt oder in den Dörfern Zlatna Ampoiului. Es gibt einen Brunnen, durch Gebüsch versteckt, in der Nähe der Felsen WARNUNG Bubbly Stone ist ein Naturschutzgebiet (Custodăposturi) Installation von Werbetafeln, andere als die Popularisierung des Naturschutzgebietes, die Entlastung und Beseitigung oder Industrie, Touristen zu evakuieren sie Abfälle erzeugen Reserve bei ihrem Besuch stören den Frieden in der Reserve, Selbst-Typ off road (Geländewagen, Motorrad, ATV)Ich behalte Puffer Reserve folgende Tätigkeiten wirksam sein kann, in der Kleintierpraxis Beweidung, Mahd, landen bewahren bestehenden Funktionen und Prozentsatz der Beschäftigung in der Pufferzone kann Tätigkeiten Tier gebaut im traditionellen Stil für lokale und Unterstände zu üben Klettern und Sportklettern, nur traseelverfügbar ist, und mit der richtigen Ausrüstung und richtig verwendet werden. cyclo Praxis Aktivitäten auf bestehenden Wegen und Routen. Alle Aktivitäten wahrscheinlich Auswirkungen haben, auch kleinere, die Reserve, muss Vereins bzw. Genehmigung durch die Depotbank des geschützten Gebietes Tourismus und Ökologie Corp Trascau Zlatna. Möglichkeiten für AT
Rusa
Камень Bubbly резерва, созданного в 1995 по решению Совета Нет Белый County. 20 / 1995, подтвержден закон 5 / 2000, на охраняемой территории национальных интересов, будет заниматься, в соответствии с Законом 462/2001 о природных заповедниках категории МСОП соответствующей категории IV. Главной целью заповедника является сохранение Камень Bubbly разнообразиягеологические и геоморфологические. Она также направлена на предотвращение отчуждения и эксплуатации природных ресурсов и использования природных ресурсов, которые противоречат цели сохранения и обеспечения условий для образовательной деятельности, отдыха и научных исследований. Заповедник расположен в административном порядке в городе Златна, д. Feneş площадь гявляется 0,32 га, геологические и геоморфологические, состоящая из массивного блока известняка глядя крепостная башня, 78 метров в высоту, самым впечатляющим рок долине бассейна Ampoiului изолированные охраняемые площади, ограниченной области камень Bubbly синий квадрат с белым фоном. КОМПОНЕНТОВ геологического строения и эволюции представляет масштаб kllipăэлектронной юрского olistolite форме, которая доминирует в осадочных образований состоят из меловых конгломератов и песчаников, сильно подорвано. каменный барельеф Bubbly с известняк, камень Boului Ampoiţei камни отдельные крупные блоки, оторванного от глинта, поскользнулся континентальный склон к югу от гор и însedimen Trascauтанец в пластах мелового флиша, отсоединение не был поднят избирательный эрозии. Они расположены на склонах хребтов и нижней выдвинутые поверхности, известный в Западной Дева называемые горы-Feneş, между 500-650м, и в его депрессии. КЛИМАТ Средняя годовая температура 9 ° C, средняя температура январь-4 ° C, а в июле +16 ° C. Среднегодовое количество осадков составляет около 700 мм. Часто поступают сообщения о ветрах, идущих от севера и северо-восток, типа фен. Бассейна заповедник расположен в небольшой долине междуречья отделения Ampoiului Feneş долине к югу от востока и севера луговые долины. ПОЧВ главным образом из почвыОфициальный ETA Златна Trascau Corporation), который требует соблюдения цивилизованных путешествий, на основе экологических принципов и поддерживать уважительные отношения с местными жителями. Резерв проб, должны быть запрещены, горные породы или других материалов, выполнение строительных, отверстия или ямы мелиоративных работ, рытье траншеи вокруг палаткиих или использовать любой материал растительного происхождения, в палатках, освещение огня за пределами специально отведенных очагов, товарных знаков и плита индикатор повреждения deshiderea не позволяют новые маршруты, альпинизм и скалолазание, без одобрения ETA Trascau корпорации, очистка древесной растительности для добывания огня, он будет использовать только деревянные растительностиупал на землю, туризм будет только на существующие маршруты, промышленной деятельности, даже малого масштаба, в том числе использование известняка и других строительных материалов проведении какого-либо здания, за исключением тех, кто будет служить исследования, управление и администрирование резерв, или традиционной (жилища,dăposturi) установка рекламных щитов, кроме популяризации охраняемой территории, опорожнения и удаления или промышленных, туристы эвакуировать отходов они производят во время их визита Резерв нарушить мир в резерве, самостоятельного типа Офф-роуд (джип, мотоцикл, ATV)Я оставляю за собой буфер Резерв следующие мероприятия могут быть эффективными в малых выпаса животных, покос, сохранит существующие функции и доли занятости земле, в буферной зоне, могут быть построены в традиционном стиле местных приютов и животных деятельности на практике альпинизма и скалолазания, только traseelесть, и с надлежащим оборудованием и используются правильно. цикло практике деятельности существующих троп и маршрутов. Все мероприятия, которые могут иметь последствия, даже самого незначительного, резерв должен быть утвержден хранителем на охраняемой территории, соответственно, Ассоциация Туризм и экология Корпорация Trascau Златна. Возможности для ATнержавеющей их членов ассоциации. Размещение может быть в Алба-Юлия, Златна Ampoiţa и жителей близлежащих сел и не может быть на день поездки, посещение нескольких целей ..
Portugheza
é de 0,32 ha e é um e geomorfológica, geológica consistindo de um grande bloco de pedra calcária, procurando torre de fortaleza, 78 metros de altura, o mais impressionante rock vale bacia Ampoiului isolado da área protegida delimitada pedra campo Bubbly quadrado azul com fundo branco. COMPONENTES estrutura geológica e evolução representa uma escala kllipăe olistolite forma Jurassic, que domina as formações sedimentares consistem em conglomerados e arenitos do Cretáceo, altamente desgastada. Bubbly com relevo de pedra de cal de pedra, Boului Ampoiţei pedras são grandes blocos de pedra isolados, destacados por um penhasco de calcário, escorregou do talude continental sul das montanhas e Trascau însedimendançar em formações de Flysch Cretáceo, destacando é gerado pela erosão seletiva. Ambos estão em cumes e encostas mais baixas da superfície nivelada, conhecido nas Montanhas Ocidentais chamada Deva Feneş, entre 500 e 650m, e em sua depressão. CLIMA A temperatura média anual é de 9 ° C, temperatura média janeiroé -4 ° C, e em julho é de 16 ° C. A precipitação anual totaliza cerca de 700 mm. É freqüentemente relatado ventos vindo do norte e nordeste, secador de cabelo tipo. Basin Reserve está localizado em um pequeno vale interflúvio que separa Ampoiului Feneş Vale do sul do leste e norte do vale do prado. SOLOS predominantemente composta de solossolos ácidos marrom e marrom eumezobazice formado em formações do Cretáceo Flysch. São encontradas em solos calcários e rendzinic cálcio húmicas alguns centímetros. Vegetação em torno do bloco é feito de prados associações de calcário mesófilos rubra Festuna e Agrostis tenuis e stricta Nardus localmente formados a partir do desmatamento e da floresta de carvalho com garni céu.Os blocos de calcário e fissuras nas prateleiras rochosos interligados associações foram pioneiros grama calcicole. ACCESS Alba Abrud DN 74-31 km, localizado na vila do noroeste de Galati, o ponteiro para a aldeia de Little Valley é um garfo na direita trilha que sobe cerca de 800m até pedra borbulhante. camping é camping possibilidades na vizinhançaa reserva, a cerca de 100 metros a jusante de rochas em clareiras, a propriedade privada. Será acionado somente em casas especialmente construídas. Possibilidades de fornecimento de alimento pode ser na cidade ou nas aldeias Zlatna Ampoiului Valley. Há uma fonte, escondida por arbustos, perto das pedras AVISO Bubbly Stone é uma reserva natural (CustoReservo-me buffer Reserve seguintes atividades podem ser eficazes para o pastejo dos animais de pequeno porte, roçada, vai preservar as funções existentes e percentagem de terras, o emprego na zona-tampão pode ser construído em estilo tradicional de abrigos de animais e atividades locais para a prática de alpinismo e escalada esportiva, só traseelestá disponível, e com equipamentos adequados e devidamente utilizados. ciclo prática de atividades em trilhas e rotas existentes. Todas as actividades susceptíveis de ter um impacto ainda menor, a reserva deve ser aprovado pelo curador da área protegida, respectivamente Associação Turismo e Ecologia Trascau Zlatna Corp. possibilidades de AT
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie