Iurie Darie (n. 14 martie 1929, Vadul Roşu, judeţul Soroca, astăzi în Republica Moldova) este un actor român. Iurie Darie s-a născut pe 14 martie 1929, în Vadul Roşu din judeţul Soroca, aflat astăzi în Republica Moldova. Dotat cu talent la desen, dar având şi reale însuşiri pentru scenă, Iurie Darie a dat examen atât la Institutul de Arte Plastice, cât şi la cel de Artă Teatrală şi Cinematografică, reuşind la ambele, dar alegându-l pe ce din urmă, pe care l-a absolvit în 1952. A învăţat ce înseamnă actoria de la mari actori şi profesori: Mihai Popescu sau Marietta Sadova. În cinematografie a debutat în 1953, în "Nepoţii gornistului", în regia lui Dinu Negreanu, avându-i alături pe platoul de filmare pe Marga Barbu şi pe Liviu Ciulei. În anul 1969, a fost ales de regizorul Mircea Drăgan pentru a juca în seria "Brigada Diverse", alături de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu sau Puiu Călinescu. A interpretat roluri memorabile în peste 40 de producţii cinematografice, printre care "Băieţii noştri" (1959), "Vacanţă la mare" (1962), "Dragoste la zero grade" (1964), "Atunci i-am codamnat pe toţi la moarte" (1971), "Fraţii Jderi" (1974), "Ringul" (1983), "O zi la Bucureşti" (1986), "În fiecare zi mi-e dor de tine" (1987), "Zâmbet de soare" (1987), "Oglinda" (1993), "Punctul zero" (1996), "Triunghiul morţii" (1999). În 2004 a jucat în serialul de televiziune "Numai iubirea". Un moment important din cariera sa a fost perioada Teatrului de Comedie, perioadă în care Radu Beligan a avut flerul să adune câţiva actori ce aveau să facă faima acelui teatru. A jucat sub bagheta regizorului Lucian Giurchescu şi apoi a lui David Esrig. I-a avut ca parteneri pe marii actori: Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Radulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stela Popescu, Silviu Stănculescu. A jucat în spectacole de referinţă: "Troilus şi Cressida", "Umbra" şi multe altele. După Revoluţie, a jucat în "Pălăria", producţie a Teatrului de Comedie, în regia lui Horaţiu Mălăele (1998), "Patru pe o canapea şi valetul" de Marc Camoletti, în regia lui Radu Nichifor (2000). De asemenea, actorul a colaborat şi cu cineaştii basarabeni, în filmul pentru copii "Moara", realizat în 1992, sau pe scena Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău în "Tata" (stagiunea 1999-2000). Iurie Darie s-a remarcat şi în emisiunile de televiziune pentru copii, în care actorul îşi etala abilitatea de a desena, uneori cu ambele mâini. Într-o vreme făcea şi turnee prin ţară cu spectacole pentru copii, în care istorisea şi desena o poveste simplă, dar plină de haz şi de învăţăminte. Deşi a împlinit 80 de ani, actorul are destule proiecte artistice, printre acestea numărându-se ilustrarea cu desene a două cărţi, dar şi realizarea unui CD cu muzică interpretată de el. Totodată, Anca Pandrea şi Iurie Darie sunt în repetiţii cu un spectacol semnat de Mircea Creţu, care va şi partenerul de scenă al celor doi actori.


Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

iurie darie

iurie darie
Engleza
Iurie Darius (born March 14, 1929, Vad Red Soroca County today in Moldova) is a Romanian actor. Iurie Darius was born on March 14, 1929, in Red Vad Soroca County, currently in Moldova. Endowed with a talent for drawing, but with real properties and for scene examination Iurie Darius gave both the Institute of Fine Artss, and at the Theatre and Cinema, succeeding at both, but choosing it on the latter, where he graduated in 1952. He learned what the great actors and acting teachers: Michael Smith and Marietta Sadova. The film debuted in 1953, the "bugler grandchildren," directed by Dinu Negreanu, havingHim on the set with the Marga Barbu and Liviu Ciulei. In 1969, he was elected director Mircea Dragan to play in the "Miscellaneous Brigade", with Thomas Caragiu Sebastian Papaiani, Dem Radulescu or Puiu Calinescu. A memorable roles in over 40 film productions, including "our boys" (1959), "High Holidays(1962), "Love at Zero Degrees" (1964), "When I codamnat all to death" (1971), "Jderi Brothers" (1974), "Ring" (1983), "A Day in Bucharest (1986), "Every day I miss you" (1987), "Sunny Smile" (1987), "Mirror" (1993), "Point Zero" (1996), "Triangle of Death" (1999 ). In 2004 she starred in the television series "Only Love". an important landmarkant of his career was during the Comedy Theatre, during which Radu Beligan had flair to gather some actors that would do that theater fame. He played under the baton of director Lucian Giurchescu and then David Esrig. Partners had as great actors: George Dinica, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Radulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stella PoFishing, Silviu Stanculescu. He played in performances of reference: "Troilus and Cressida", "Shadow" and more. After the Revolution, played the "hat", Comedy Theatre production, directed by Horace Malaele (1998), "Four on a couch and jack" by Marc Camoletti, directed by Radu Nicephorus (2000). Also, the actor has worked with filmmakers Basarabeni the film for children "mill", made in 1992, or the National Theatre "Mihai Eminescu" Chisinau "Father" (1999-2000 season). Darius Iurie noted television and children, the actor show off his ability to draw, sometimes with both hands. It was a time and toured the country with spectaco for children, the story and draw a simple story, but full of fun and educational. Although he turned 80, the actor has plenty of art projects, among them the drawings illustrate two books, but also make a CD with music performed by him. Also, Michael Pandrea and Iurie Darius are a repetitionshow signed by Mircea Cretu, who will stage and partner of the two actors.
Spaniola
Iurie Darío (14 de marzo de 1929, Vad Soroca Roja del Condado de hoy en Moldavia) es un actor rumano. Iurie Darío nació el 14 de marzo de 1929, en el Condado de Red Vad Soroca, actualmente en Moldavia. Dotado de un talento para el dibujo, pero con propiedades inmuebles y para la escena examen Iurie Darío dio tanto en el Instituto de Bellas Artess, y en el Teatro y Cine, tener éxito en ambos, pero la elección es en este último, donde se graduó en 1952. Aprendió lo que los grandes actores y profesores que hagan: Michael Smith y Sadova Marietta. La película se estrenó en 1953, los nietos corneta "," dirigida por Dinu Negreanu, después de haberEl en el conjunto con la Barbu Liviu Ciulei y Marga. En 1969, fue elegido director de Dragan Mircea para jugar en la "Brigada Varios", con Thomas Caragiu Sebastián Papaiani, Radulescu Dem o Calinescu Puiu. Un papeles memorables en más de 40 producciones cinematográficas, como "nuestros muchachos" (1959), "High Vacaciones(1962), "El amor en Zero Degrees" (1964), "Cuando me codamnat todos a muerte" (1971), "Jderi Hermanos" (1974), "Ring" (1983), "Un día en Bucarest (1986), "Cada día te extraño" (1987), "Sunny Smile" (1987), "Espejo" (1993), "Punto Cero" (1996), "Triángulo de la Muerte" (1999 ). En 2004 protagonizó la serie televisiva "Only Love". un hito importantehormigas de su carrera fue durante el Teatro Comedia, en la que había Radu Beligan estilo de reunir algunos de los actores que harían que la fama de teatro. Él jugó bajo la batuta del director Luciano Giurchescu y luego David Esrig. Socios tuvo como grandes actores: George Dinica, Moraru Marín, Albulescu Mircea, Radulescu Dem, toma Sanda, Tastaman Vasilica, Stella PoPesca, Stanculescu Silviu. Jugó en el rendimiento de referencia: "Troilo y Crésida", "Shadow" y mucho más. Después de la Revolución, las reglas del "sombrero", Comedia Teatro de producción, dirigida por Horacio Malaele (1998), "Cuatro en un sofá y toma" de Marc Camoletti, dirigida por Radu Nicéforo (2000). Además, el actor ha trabajado con cineastas BasarAbeni la película para los niños "molino", hecha en 1992, o el Teatro Nacional "Mihai Eminescu" Chisinau "Padre" (1999-2000 temporada). Darío Iurie señaló la televisión y los niños, el actor mostrar su habilidad para dibujar, a veces con las dos manos. Era una época y recorrió el país con las especificacionestacos para los niños, la historia y trazar una historia sencilla, pero llena de diversión y educativos. A pesar de que cumplió 80 años, el actor tiene un montón de proyectos de arte, entre ellos los dibujos ilustran dos libros, sino también hacer un CD con música ejecutada por él. Además, Michael Pandrea y Darío Iurie son una repeticiónmuestran firmado por Mircea Cretu, que pondrá en escena y socio de los dos actores.
Italiana
Iurie Dario (nato il 14 Marzo, 1929, Red Vad Soroca County oggi in Moldova) è un attore rumeno. Iurie Dario è nato il 14 marzo 1929, in Red Vad Soroca County, attualmente in Moldova. Dotato di un talento per il disegno, ma con le proprietà reali e per la scena esame Iurie Dario ha dato sia l'Istituto di Belle Artis, e al Teatro e Cinema, riuscendo ad entrambe, ma la scelta è su quest'ultimo, dove si laurea nel 1952. Ha imparato ciò che i grandi attori e insegnanti in qualità di: Michael Smith e Marietta Sadova. Il film ha debuttato nel 1953, il "trombettiere nipoti", diretto da Dinu Negreanu, dopo averA lui sul set con la Barbu Marga e Liviu Ciulei. Nel 1969 fu eletto direttore Mircea Dragan a giocare nel "Miscellaneous Brigade", con Thomas Caragiu Sebastian Papaiani, Dem Radulescu o Puiu Calinescu. Un ruoli memorabili in oltre 40 produzioni cinematografiche, tra cui "nostri ragazzi" (1959), "High Holidays(1962), "Amore a zero gradi" (1964), "Quando ho codamnat tutti a morte" (1971), "Jderi Brothers" (1974), "Ring" (1983), "Una giornata a Bucarest (1986), "Ogni giorno mi manchi" (1987), "Sunny Smile" (1987), "Specchio" (1993), "Punto Zero" (1996), "Triangolo della Morte" (1999 ). Nel 2004 ha recitato nella serie televisiva "Only Love". un punto di riferimento importanteformica della sua carriera fu durante il Teatro Comico, durante i quali Radu Beligan aveva fiuto per raccogliere alcuni attori che farebbe che la fama di teatro. Ha suonato sotto la direzione del regista Luciano Giurchescu e poi David Esrig. Partners aveva come grandi attori: George Dinica, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Radulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stella del PoPesca, Stanculescu Silviu. Ha suonato in spettacoli di riferimento: "Troilo e Cressida", "Shadow" e altro ancora. Dopo la Rivoluzione, ha giocato il "cappello", Commedia produzione Teatro, diretto da Orazio Malaele (1998), "Quattro su un divano e Jack" di Marc Camoletti, regia di Radu Niceforo (2000). Inoltre, l'attore ha lavorato con registi BasarAbeni il film per bambini "mulino", realizzato nel 1992, o il Teatro Nazionale "Mihai Eminescu" di Chisinau "Padre" (stagione 1999-2000). Dario Iurie notato televisione e bambini, l'attore mostrare la sua capacità di disegnare, a volte con entrambe le mani. E 'stato un tempo e fatto il giro del paese con spectaco per i bambini, la storia e disegnare una storia semplice, ma pieno di divertimento e di istruzione. Anche se ha compiuto 80 anni, l'attore è ricca di progetti artistici, tra i quali i disegni illustrano due libri, ma anche un CD con musiche eseguite da lui. Inoltre, Michael Pandrea e Dario Iurie sono una ripetizionespettacolo firmato da Mircea Cretu, che metterà in scena e partner dei due attori.
Franceza
Iurie Darius (né en Mars 14, 1929, Vad Red County Soroca aujourd'hui en Moldavie) est un acteur roumain. Iurie Darius est né le 14 Mars 1929, dans le comté de Red Vad Soroca, actuellement en Moldavie. Doué d'un talent pour le dessin, mais avec des propriétés réelles et pour la scène examen Iurie Darius donna deux de l'Institut des Beaux-Artss, et au Théâtre et Cinéma, succédant à la fois, mais il le choix sur ce dernier, où il a obtenu en 1952. Il a appris ce que les grands acteurs et les enseignants agissant: Michael Smith et Marietta Sadova. Le film a fait ses débuts en 1953, les petits-enfants clairon », réalisé par Dinu Negreanu, après avoirLui sur le plateau avec le Barbu Marga et Liviu Ciulei. En 1969, il a été élu directeur de Mircea Dragan à jouer dans la "Brigade Divers", avec Thomas Caragiu Papaiani Sebastian, Dem Radulescu ou Puiu Calinescu. Un des rôles mémorables dans plus de 40 productions cinématographiques, dont «nos garçons» (1959), "High Vacances(1962), "Love at Zero Degrees" (1964), «Quand je codamnat tous à la mort" (1971), "Jderi Brothers" (1974), "Ring" (1983), "Une journée à Bucarest (1986), «Chaque jour, tu me manques" (1987), "Sunny Smile" (1987), "Mirror" (1993), «Point zéro» (1996), "Triangle de la mort" (1999 ). En 2004, elle a joué dans la série télévisée "Only Love". un jalon importantant de sa carrière a été au cours de la Comédie Théâtre, au cours de laquelle Radu Beligan avait flair de rassembler des acteurs qui ne que la gloire du théâtre. Il a joué sous la baguette du directeur de Lucian Giurchescu puis David Esrig. Les partenaires ont eu comme de grands acteurs: George Dinica, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Radulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stella PoPêche, Silviu Stanculescu. Il a joué dans des spectacles de référence: "Troilus et Cressida", "Shadow" et plus encore. Après la Révolution, a joué le "chapeau", Théâtre de la Comédie de production, dirigée par Horace Malaele (1998), «Quatre sur un canapé et une prise" de Marc Camoletti, mise en scène par Radu Nicéphore (2000). En outre, l'acteur a travaillé avec des cinéastes BasarAbeni le film pour enfants «moulin», a fait en 1992, ou le Théâtre National "Mihai Eminescu" Chisinau "Père" (saison 1999-2000). Darius Iurie a noté la télévision et les enfants, le spectacle acteur hors sa capacité à tirer parti, parfois avec les deux mains. Il fut un temps et a parcouru le pays avec une spécification detaco pour les enfants, l'histoire et d'en tirer une histoire simple, mais pleine de fun et de l'éducation. Bien qu'il ait eu 80 ans, l'acteur a beaucoup de projets artistiques, dont les dessins illustrent deux livres, mais aussi faire un CD avec musique interprétée par lui. Par ailleurs, Michael Pandrea et Darius Iurie sont une répétitionAfficher signé par Mircea Cretu, qui mettra en scène et partenaire des deux acteurs.
Germana
Iurie Darius (geboren 14. März 1929, Vad Red Soroca County heute in der Republik Moldau) ist ein rumänischer Schauspieler. Iurie Darius wurde am 14. März 1929 geboren, in Red Vad Soroca County, derzeit in der Republik Moldau. Ausgestattet mit einem Talent zum Zeichnen, aber mit Liegenschaften und für die Szene Prüfung Iurie Darius gaben sowohl die Institute of Fine Artss, und am Theater und Kino, als Nachfolger in beiden, aber die Wahl auf letztere, wo er 1952 graduierte. Er erfuhr, was der große Schauspieler und Schauspiellehrer: Michael Smith und Marietta Sadova. Der Film debütierte im Jahr 1953, der "Trompeter Enkel" von Dinu Negreanu, unter der RegieIhm auf dem Set mit dem Marga Barbu und Liviu Ciulei. Im Jahr 1969 wurde er zum Direktor Mircea Dragan zu spielen in der "Verschiedenes Brigade", mit Thomas Caragiu Sebastian Papaiani, Dem Radulescu oder Puiu Calinescu. Eine denkwürdige Rollen in über 40 Filmproduktionen, darunter "unsere Jungs" (1959), "Hohen Feiertage(1962), "Love at Zero Degrees" (1964), "Wenn ich codamnat alle zum Tode" (1971), "Jderi Brothers" (1974), "Ring" (1983), "A Day in Bukarest (1986), "Jeden Tag I miss you" (1987), "Sunny Smile" (1987), "Mirror" (1993), "Point Zero" (1996), "Dreieck des Todes" (1999 ). Im Jahr 2004 spielte sie in der Fernsehserie "Only Love". ein wichtiger Meilensteinant seiner Karriere war während der Comedy-Theater, in dem Radu Beligan hatte Flair, einige Akteure, die das Theater machen würde Ruhm zu sammeln. Er spielte unter der Leitung von Regisseur Lucian Giurchescu und dann David Esrig. Partners hatte als großen Schauspieler: George Dinica, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Radulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stella PoAngeln, Silviu Stanculescu. Er spielte in Aufführungen der Referenz: "Troilus und Cressida", "Shadow" und vieles mehr. Nach der Revolution spielte der "Hut", Comedy Theatre Produktion von Horace Malaele (1998), "Vier auf einer Couch und Jack Regie" von Marc Camoletti, von Radu Nikephoros (2000) Regie. Außerdem hat der Schauspieler mit Filmemachern gearbeitet BasarAbeni der Film für Kinder "Mühle", im Jahr 1992 gemacht, oder das National Theatre "Mihai Eminescu" Chisinau "Vater" (Saison 1999/2000). Darius Iurie festgestellt Fernsehen und Kinder, die Schauspieler zeigen seine Fähigkeit zu zeichnen, manchmal mit beiden Händen. Es war eine Zeit und tourte das Land mit specTaco für Kinder, die Geschichte und stellt eine einfache Geschichte, aber voller Spaß und Bildungseinrichtungen. Obwohl er 80 Jahre alt, hat der Schauspieler eine Fülle von Kunst-Projekten, darunter die Zeichnungen illustrieren zwei Bücher, sondern auch eine CD mit Musik von ihm durchgeführt. Außerdem sind Michael und Pandrea Iurie Darius eine Wiederholungzeigen, unterzeichnet von Mircea Cretu, der Bühne und wird Partner der beiden Akteure.
Rusa
Юрий Darius (родился 14 марта 1929, Вад Красного Сорока округа сегодня Молдова) Румынский актер. Юрий Дария родился 14 марта 1929, в Красной Вад Сорока округа, в настоящее время в Республике Молдова. Наделенный талантом к рисованию, но и с реальными свойствами и для сцены экзамен Юрий Дарий дал обеим института изящных искусствс, а в театре и кино, сменив на обоих, но, выбрав его на последнем, где он окончил в 1952 году. Он узнал, что главные действующие лица и действия учителя: Майкл Смит и Мариетта Садова. Кино дебютировал в 1953 году, "внуков горнист", режиссер Дино Негреану, имеяЕго в комплекте с Марга Барбу и Ливиу Ciulei. В 1969 году он был избран директором Мирча Драган играть в "Разное бригады" с Томасом Caragiu Себастьян Papaiani, Dem Радулеску или Puiu Кэлинеску. Памятные роли в более чем 40 фильмах, включая "наши ребята" (1959), "Высокие праздники(1962), "Любовь на ноль градусов" (1964), "Когда я codamnat до смерти" (1971), "Jderi братья" (1974), "Кольцо" (1983), "День в Бухаресте (1986), "Каждый день я скучаю по тебе" (1987), "Солнечный Smile" (1987), "Зеркало" (1993), "нуля" (1996), "Треугольник смерти" (1999 ). В 2004 году она снялась в телесериале "Только любовь". важной вехоймуравей в его карьере был в театре Комедии, в ходе которого Раду Beligan был талант собирать некоторые актеры, которые делают этот театр славы. Он играл под управлением директора Лукиана Giurchescu, а затем Давид Esrig. Партнеры были как великие актеры: Джордж Dinica, Марин Морару, Мирча Albulescu, Dem Радулеску, Санда Тома, Василикэ Tastaman, Стелла РоРыбная ловля, Silviu Станкулеску. Он играл в спектаклях ссылку: "Троил и Крессида", "Тень" и многое другое. После революции играл "шапочкой", комедия театре, режиссер Хорас Malaele (1998), "Четыре на диване и гнездо" Марк Camoletti, режиссер Раду Никифора (2000). Кроме того, актер работал с режиссерами БасарABENI фильм для детей "мельницу", изготовленный в 1992 году, или в Национальном театре "Михай Еминеску" Кишинэу "Отец" (1999-2000 гг сезон). Дарий отметил Юрий телевидения и детей, актер показывать свое умение рисовать, иногда с обеих рук. Это было время, и путешествовала по стране со спецтако для детей, историю и сделать простую историю, но очень весело и образования. Хотя он оказался 80, актер имеет множество художественных проектов, в том числе рисунки иллюстрируют две книги, но и сделать компакт-диск с музыкой в исполнении его. Кроме того, Майкл Pandrea и Юрия Дария повторенияпоказать подписали Мирча Крецу, который этапе и партнером двух актеров.
Portugheza
Iurie Darius (nascido em março 14, 1929, Vad Red Soroca County hoje na Moldávia) é um ator romeno. Iurie Dario nasceu no dia 14 de março de 1929, no Red Vad Soroca County, atualmente na Moldávia. Dotado de um talento para o desenho, mas com imóveis e para a cena exame Iurie Dario deu tanto do Instituto de Belas Artess, e no Teatro e Cinema, sucedendo em ambos, mas escolhê-lo no último, onde se graduou em 1952. Ele aprendeu o que os grandes atores e professores de atuação: Michael Smith e Marietta Sadova. O filme estreou em 1953, os netos "corneteiro", dirigido por Dinu Negreanu, tendoEle em conjunto com o Barbu Marga e Liviu Ciulei. Em 1969, foi eleito diretor Mircea Dragan a desempenhar na "Diversos Brigade", com Thomas Caragiu Sebastian Papaiani, Radulescu Dem ou Calinescu Puiu. Um papéis memoráveis em mais de 40 produções cinematográficas, como "nossos rapazes" (1959), "High Holidays(1962), "Love at Zero Degrees" (1964), "Quando eu codamnat todos até a morte" (1971), "Jderi Brothers" (1974), "Ring" (1983), "Um Dia em Bucareste (1986), "Todo dia eu sinto falta de você" (1987), "Sunny Smile" (1987), "Espelho" (1993), "Ponto Zero" (1996), "Triângulo da Morte" (1999 ). Em 2004, ela estrelou a série televisiva "Only Love". um marco importanteformiga de sua carreira foi durante o Teatro de Comédia, durante o qual Radu Beligan tinha talento para reunir alguns atores que fazem a fama do teatro. Ele tocou sob a batuta do diretor Luciano Giurchescu e David Esrig. Parceiros teve como grandes atores: George Dinică, Marin Moraru, Mircea Albulescu, Dem Radulescu, Sanda Toma, Vasilica Tastaman, Stella PoPesca, Stanculescu Silviu. Ele tocou em espectáculos de referência: "Troilo e Cressida", "Sombra" e muito mais. Depois da Revolução, jogou o chapéu "," Comedy produção do teatro, dirigido por Horace Malaele (1998), "Quatro em um sofá e jack" por Marc Camoletti, dirigido por Radu Nicephorus (2000). Além disso, o ator já trabalhou com cineastas BasarAbeni o filme para crianças "moinho", feito em 1992, ou o Teatro Nacional "Mihai Eminescu" Chisinau "Pai" (1999-2000 temporada). Darius Iurie referir a televisão e as crianças, o ator mostra fora de sua habilidade para desenhar, por vezes com ambas as mãos. Foi uma hora e percorreu o país com spectaco para as crianças, a história e desenhar uma história simples, mas cheio de diversão e educação. Embora ele completou 80 anos, o ator tem muitos projetos de arte, entre eles os desenhos ilustram dois livros, mas também fazer um CD com músicas executadas por ele. Além disso, Michael Pandrea e Iurie Darius são uma repetiçãoshow assinado por Mircea Cretu, que será palco e sócio dos dois atores.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie