Jean Constantin, pe numele său real Constantin Cornel Jean (n. 21 august 1927, Techirghiol - d. 26 mai 2010, Constanţa), a fost un actor român, interpret de roluri comice. Printre personajele reprezentate de Constantin se numără cele din seria B.D. (Brigada Diverse), filmele de acţiune şi de comedie ale regizorului Sergiu Nicolaescu şi serialul de televiziune Toate pânzele sus (1976).  Jean Constantin s-a născut în anul 1927, într-o familie de greci. Multă vreme s-a crezut că era născut în 1928; actorul însuşi a menţinut această confuzie, necontrazicându-i pe cei care l-au „întinerit” cu un an. Mama lui se numea Caliopi, iar tatăl, Constantin. Numele său de familie era Jean şi nu Constantin. Deşi s-a vehiculat mult timp ideea că ar fi rom de origine, actorul nu a confirmat niciodată aceste zvonuri şi a făcut haz de ele. Reprezentanţii comunităţii rome din Constanţa au declarat că Jean Constantin nu era membru al acestei etnii şi că acesta era cunoscut în oraş ca grec.[2] Totuşi, datorită tenului său mediteranean a fost ales să joace roluri de ţigan în mai multe filme. A lucrat ca normator într-o fabrică din Constanţa, unde a pus bazele unei brigade artistice. A debutat ca artist la Casa de Cultură din localitate. La sfârşitul anului 1957, a fost primit în nou-înfiinţata secţie de estradă din cadrul Teatrului de Stat „Fantasio”. Actorul a rămas angajat al acestui teatru până la pensionare.  Activitate A jucat în filme de la începutul anilor 1960. La sfârşitul deceniului este distribuit în producţiile de succes Prea mic pentru un război atât de mare (1969, r. Radu Gabrea) şi Canarul şi viscolul (1969, r. Manole Marcus), ambele având ca subiect pierderea pricinuită de apărarea cauzei politice (prin război sau ilegalism). Totuşi, nu aceste roluri îl impun, ci partiturile comice jucate începând din 1970 pentru seria B.D. (Brigada Diverse), în compania actorilor Toma Caragiu, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Sebastian Papaiani şi Dem Rădulescu. În 1973 colaborează pentru prima oară cu regizorul Sergiu Nicolaescu în filmul Nemuritorii. Serialul Toate pânzele sus (1976), în regia lui Mircea Mureşan, îi aduce un alt rol cu mare priză la public – turcul Ismail. Revanşa (1978) de Sergiu Nicolaescu este primul film în care Constantin interpretează rolul Limbă. Un an mai târziu joacă în comedia Nea Mărin miliardar, de asemenea în regia lui Nicolaescu. În anii 1980 şi 1990 este prezent într-un număr mai mic de producţii, în mare parte comedii. Continuă să fie distribuit de Sergiu Nicolaescu în filmele sale. După o pauză de şapte ani, a revenit pe platourile de filmare cu rolul nea Florică din lung-metrajul de debut al lui Cătălin Mitulescu, Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii (2006). Ultimele sale filme, Supravieţuitorul (2008) şi Poker (2010), au fost regizate de vechiul său colaborator Nicolaescu. A apărut şi în serialul Regina, difuzat de postul Acasă TV. În 2009 şi 2010, actorul a fost internat în mai multe rânduri din cauza problemelor cardiace. A murit miercuri, 26 mai 2010, în apartamentul său din Constanţa. Vestea morţii a fost făcută publică de către actorul Alexandru Arşinel. Jean Constantin a fost înmormântat în Cimitirul Central din Constanţa în ziua de 28 mai.


Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

jean constantin

jean constantin
Engleza
Constantin, real name Jean Constantine Cornel (b. August 21, 1927, Techirghiol - died May 26, 2010, Constanta), was a Romanian actor, singer of comic roles. Among the characters are represented by Constantine the DB series (Miscellaneous Brigade), action and comedy films of director Sergiu Nicolaescu and television series canvas (1976). Constantin was born in 1927, a Greek family. Long thought he was born in 1928, the actor himself has confirmed that confusion, necontrazicându-those who had "rejuvenated" by a year. Caliopi called his mother and father, Constantine. His family name was Jean and Constantine. Although circulated mult would be rum for the idea that home, the actor has never confirmed these rumors and made fun of them. Representatives of the Roma community in Constanta Constantin said that was not a member of this ethnic group and that it was known in Greek town. [2] However, due to its Mediterranean complexion was chosen to play roles in several films Gypsy. He workedas normal in a factory in Constanta, where he founded an artistic brigades. He debuted as an artist at the local House of Culture. In late 1957, was received in the newly established department of the State Theatre stage "Fantasio". The actor remained an employee of the theater until his retirement. He played the f activityilme the early 1960s. At the end of the decade is distributed in successful productions too small for a war so great (1969, r. Radu Gabrea) and the Canary Islands and blizzard (1969, R. Manole Marcus), both on the topic of loss caused by the defense causes (by ilegalism war). However, these roles do not require it, but partsture comic series played since 1970 for BD (Miscellaneous Brigade), the company actors Thomas Caragiu, Puiu Calinescu, Iurii Darius Sebastian Papaiani and Dem Radulescu. In 1973, working first with film director Sergiu Nicolaescu the immortals. Canvas series (1976), directed by Mircea Muresan, brings adifferent role with great outlet to the public - Ismail Turk. Payback (1978) by Sergiu Nicolaescu the first film in which language plays Constantine. A year later plays in Nea Marin billionaire comedy also directed by Nicolaescu. In the 1980s and 1990s is now a smaller number of productions, mostly comedies. ContinueSergiu Nicolaescu be distributed in his films. After a break of seven years, has returned to filming with Uncle Florică role in feature film debut by Catalin Mitulescu, How I Spent the End of the World (2006). His final film, Survivor (2008) and Poker (2010), were directed by his old collaborator Nicolaescu. He has appeared inQueen erialul broadcast on Home TV. In 2009 and 2010, the actor was hospitalized several times because of heart problems. He died Wednesday, May 26, 2010, in his apartment in Constanta. Death news was made public by the actor Alexander Arşinel. Jean Constantine was buried in Central Cemetery in Constance &icirc, n On May 28.
Spaniola
Constantin, cuyo nombre real es Jean Constantino Cornel (n. 21 de agosto 1927, Techirghiol - muerto 26 de mayo 2010, Constanza), fue un actor rumano, cantante de papeles cómicos. Entre los personajes están representados por Constantino la serie DB (Varios Brigada), acción y películas de la comedia del director Sergiu Nicolaescu y lona serie de televisión (1976). Constantin nació en 1927 en una familia griega. Mucho tiempo se pensó que había nacido en 1928, el actor se ha confirmado que la confusión, necontrazicându-los que habían "rejuvenecido" por un año. Caliopi llamó a su madre y su padre, Constantino. Su apellido fue Jean y Constantino. Aunque distribuido muSería ron a la idea de que el hogar, el actor no ha confirmado estos rumores y se burlaban de ellos. Representantes de la comunidad romaní en Constanta Constantin dijo que no era miembro de este grupo étnico y que era conocido en el pueblo griego. [2] Sin embargo, debido a su complexión del Mediterráneo fue elegido para interpretar papeles en varias películas gitana. Trabajócomo normal en una fábrica en Constanza, donde fundó una brigadas artísticas. Debutó como artista en la Casa de la Cultura local. A finales de 1957, fue recibido en el departamento de reciente creación de la fase de Teatro del Estado "Fantasio". El actor se mantuvo a un empleado del teatro hasta su jubilación. Jugó la actividad filme la década de 1960. A finales de la década se distribuye en las producciones de éxito demasiado pequeño para una guerra tan grande (1969, R. Gabrea Radu) y las Islas Canarias y la ventisca (1969, R. Manole Marcus), ambos sobre el tema de la pérdida causada por la defensa causas (por ilegalism guerra). Sin embargo, estas funciones no lo requieren, pero las partesserie de historietas tura jugado desde 1970 para BD (Varios Brigada), los actores compañía Thomas Caragiu, Calinescu Puiu, Iurii Darío Sebastián Papaiani y Radulescu Dem. En 1973, trabajando primero con el director de cine Sergiu Nicolaescu los inmortales. serie de lona (1976), dirigida por Mircea Muresan, trae unapapel diferente, con gran salida al público - Ismail Turk. Recuperación de la inversión (1978) por Sergiu Nicolaescu Constantino es la primera película en la que el lenguaje desempeña. Un año más tarde juega en la comedia multimillonario Nea Marin también dirigida por Nicolaescu. En los años 1980 y 1990 es ahora un número más reducido de las producciones, en su mayoría comedias. ContinuarSergiu Nicolaescu ser distribuidos en sus películas. Después de una pausa de siete años, ha vuelto a rodar con el tío Florica papel en el debut de largometrajes por Catalin Mitulescu, Cómo pasé el fin del mundo (2006). Su última película, Survivor (2008) y Poker (2010), fueron dirigidas por su antiguo colaborador Nicolaescu. Él ha aparecido enReina erialul emisión en TV de casa. En 2009 y 2010, el actor fue hospitalizado en varias ocasiones debido a problemas de corazón. Murió Miércoles, 26 de mayo 2010, en su apartamento en Constanza. noticias de la muerte fue hecha pública por el actor Alexander Arşinel. Jean Constantino fue enterrado en el Cementerio Central en Constanza yn CIRIM, El 28 de mayo.
Italiana
Constantin, vero nome Jean Costantino Cornel (n. 21 Agosto 1927, Techirghiol - morto 26 Maggio 2010, Constanta), è stato un attore rumeno, cantante dei ruoli comici. Tra i personaggi sono rappresentati da Costantino della serie DB (Varie Brigata), azione e film commedia del regista Sergiu Nicolaescu tela e serie televisive (1976). Constantin è nato nel 1927 in una famiglia greca. A lungo pensato che fosse nato nel 1928, l'attore stesso ha confermato che la confusione, necontrazicându-quelli che avevano "ringiovanito" da un anno. Caliopi chiamato sua madre e suo padre, Costantino. Il suo nome di famiglia era Jean e Costantino. Sebbene diffuso mult sarebbe rum per l'idea che la casa, l'attore non ha mai confermato queste voci e preso in giro di loro. I rappresentanti della comunità rom in Constanta Constantin ha detto che non era un membro di questo gruppo etnico e che era conosciuto in città greca. [2] Tuttavia, per la sua carnagione mediterranea è stata scelta per svolgere ruoli in diversi film Gypsy. Ha lavoratocome di consueto in una fabbrica a Constanta, dove ha fondato una brigate artistico. Ha esordito come artista presso la Casa della Cultura locale. Alla fine del 1957, è stata ricevuta nel reparto di nuova costituzione del palcoscenico State Theatre "Fantasio". L'attore è rimasto un dipendente del teatro fino al suo pensionamento. Ha svolto l'attività di filme primi anni 1960. Alla fine del decennio è distribuito in produzioni di successo troppo piccolo per una guerra così grande (1969, R. Radu Gabrea) e le isole Canarie e Blizzard (1969, R. Manole Marco), entrambi sul tema del danno causato dalla difesa cause (da ilegalism guerra). Tuttavia, questi ruoli non lo richiede, ma le partitura serie di fumetti effettuati a partire dal 1970 per BD (Varie Brigata), la società gli attori Thomas Caragiu, Puiu Calinescu, Iurii Dario Sebastian Papaiani e Dem Radulescu. Nel 1973, lavorando prima con il regista Sergiu Nicolaescu gli immortali. serie Canvas (1976), diretto da Mircea Muresan, porta unruolo diverso, con uscita al grande pubblico - Ismail Turk. Payback (1978) da Sergiu Nicolaescu Costantino è il primo film in cui il linguaggio gioca. Un anno dopo gioca nella commedia Nea Marin miliardario anche la regia di Nicolaescu. Negli anni 1980 e 1990 è ormai un minor numero di produzioni, per lo più commedie. ContinuareSergiu Nicolaescu essere distribuiti nei suoi film. Dopo una pausa di sette anni, è tornato a girare con il ruolo dello zio Florica nel film d'esordio di Catalin Mitulescu, Come ho trascorso la fine del mondo (2006). Il suo ultimo film, Survivor (2008) e Poker (2010), sono stati diretti dal suo vecchio collaboratore Nicolaescu. Egli è apparso inQueen trasmissione erialul su Home TV. Nel 2009 e nel 2010, l'attore è stato ricoverato più volte a causa di problemi cardiaci. Morì Mercoledì 26 Maggio 2010, nel suo appartamento a Constanta. La morte notizie è stato reso pubblico l'attore Arşinel Alexander. Jean Costantino fu sepolto nel cimitero centrale di Costanza eicirc, n il 28 maggio.
Franceza
Constantin, de son vrai nom Jean Constantin Cornel (B. le 21 août 1927, Techirghiol - décédé le 26 mai 2010, Constanta), était un acteur roumain, le chanteur des rôles comiques. Parmi les personnages sont représentés par Constantin de la série DB (Divers Brigade), l'action et les comédies du réalisateur Sergiu Nicolaescu toile et de séries télévisées (1976). Constantin est né en 1927 dans une famille grecque. Longtemps considéré qu'il était né en 1928, l'acteur lui-même a confirmé que la confusion, necontrazicându-ceux qui avaient «rajeunis» par an. Caliopi a appelé sa mère et son père, Constantin. Son nom de famille était Jean et de Constantine. Bien que distribué mull serait rhum à l'idée que la maison, l'acteur n'a jamais confirmé ces rumeurs et se moquaient d'eux. Les représentants de la communauté rom à Constanta Constantin dit que ce n'était pas membre de ce groupe ethnique et qu'il était connu dans la ville grecque. [2] Toutefois, en raison de son teint la Méditerranée a été choisie pour jouer des rôles dans plusieurs films tsigane. Il a travaillécomme normal pour une usine à Constanta, où il a fondé une brigades artistiques. Il fait ses débuts en tant qu'artiste à la Maison de la culture locale. En fin 1957, a été reçu dans le département nouvellement créé de la scène Théâtre d'Etat "Fantasio". L'acteur est resté un employé du théâtre jusqu'à sa retraite. Il a joué l'activité filme début des années 1960. À la fin de la décennie est distribué en productions à succès trop petit pour une guerre si grand (1969, R. Radu Gabrea) et les îles Canaries et Blizzard (1969, R. Manole Marcus), à la fois sur le thème de la perte causée par la défense des causes (par ilegalism guerre). Toutefois, ces rôles ne l'exigent pas, mais les partiesture série de bandes dessinées a joué depuis 1970 pour les BD (Divers Brigade), les acteurs de l'entreprise Thomas Caragiu, Puiu Calinescu, Iurii Darius Sebastian Papaiani et Dem Radulescu. En 1973, travaillant d'abord avec le réalisateur Sergiu Nicolaescu les immortels. série toile (1976), dirigé par Mircea Muresan, apporte unerôle différent avec la sortie grand public - Ismail Turk. Payback (1978) par Sergiu Nicolaescu Constantin est le premier film dans lequel joue la langue. Un an plus tard, joue dans la comédie Nea milliardaire Marin également réalisé par Nicolaescu. Dans les années 1980 et 1990 est maintenant un petit nombre de productions, principalement des comédies. ContinuerSergiu Nicolaescu être distribués dans ses films. Après une pause de sept ans, est revenue à filmer avec mon oncle Florica rôle dans la premier long métrage de Catalin Mitulescu, Comment j'ai fêté la fin du monde (2006). Son dernier film, Survivor (2008) et Poker (2010), ont été dirigés par son ancien collaborateur Nicolaescu. Il est apparu dansReine de diffusion sur erialul Accueil TV. En 2009 et 2010, l'acteur a été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de problèmes cardiaques. Il est décédé le mercredi 26 mai 2010, dans son appartement à Constanta. Nouvelles de mort a été rendue publique par l'acteur Alexander Arşinel. Jean Constantin a été enterré dans le cimetière central de Constance &icirc, n le 28 mai.
Germana
Constantin, mit bürgerlichem Namen Jean Cornel Konstantin (geb. 21. August 1927, Techirghiol - gestorben 26. Mai 2010, Constanta), war ein rumänischer Schauspieler, Sänger von komischen Rollen. Unter dem Zeichen werden durch Konstantin der DB-Serie (Miscellaneous Brigade), Action-und Comedy-Filme von Regisseur Sergiu Nicolaescu und Fernsehserien Leinwand vertreten (1976). Constantin wurde 1927 in einer griechischen Familie geboren. Lange dachte er im Jahre 1928 geboren wurde, der Schauspieler selbst hat bestätigt, dass eine Verwechslung, necontrazicându-wer "verjüngt hatte," um ein Jahr. Caliopi rief seine Mutter und sein Vater, Konstantin. Seine Familie hieß Jean und Constantine. Obwohl in Umlauf muEs wäre Rum für die Idee, dass zu Hause, der Schauspieler hat nie diese Gerüchte bestätigt und machte sich lustig über sie. Vertreter der Roma-Gemeinschaft in Constanta Constantin sagte, das sei kein Mitglied dieser Volksgruppe und dass es in der griechischen Stadt bekannt. [2] Aufgrund seiner mediterranen Teint wurde gewählt, um Rollen in mehreren Filmen zu spielen Gypsy. Er arbeiteteals normal in einer Fabrik in Constanta, wo er gründete eine künstlerische Brigaden. Er debütierte als Künstler auf der lokalen Haus der Kultur. Ende 1957 wurde in der neu gegründeten Abteilung des Staatstheaters Bühne empfangen "Fantasio". Der Schauspieler blieb ein Mitarbeiter des Theaters bis zu seiner Pensionierung. Er spielte die F-AktivitätIlme den frühen 1960er Jahren. Am Ende des Jahrzehnts ist in erfolgreichen Produktionen zu klein für einen Krieg so groß (1969, r. Radu Gabrea) und die Kanarischen Inseln und Blizzard (1969, R. Manole Marcus), die beide über das Thema des Verlustes von der Verteidigung verursacht verteilt Ursachen (durch ilegalism Krieg). Allerdings sind diese Rollen nicht verlangen, aber Teiletur Comic-Serie spielte seit 1970 für BD (Miscellaneous Brigade), die Firma Akteure Thomas Caragiu, Puiu Calinescu, Iurii Darius Sebastian Papaiani DM und Radulescu. Im Jahr 1973, arbeitet zunächst mit Regisseur Sergiu Nicolaescu der Unsterblichen. Canvas-Serie (1976), von Mircea Muresan gerichtet, bringt eineandere Rolle mit großer Auslauf für die Öffentlichkeit - Ismail Türk. Payback (1978) von Sergiu Nicolaescu Constantine ist der erste Film, in welcher Sprache spielt. Ein Jahr später spielt in Nea Marin Milliardär Komödie auch durch Nicolaescu gerichtet. In den 1980er und 1990er Jahren ist nun eine kleinere Anzahl von Produktionen, meist Komödien. FortsetzenSergiu Nicolaescu in seinen Filmen verteilt werden. Nach einer Pause von sieben Jahren hat, um mit Onkel Florica Rolle im Spielfilmdebüt von Catalin Mitulescu, Filmen kehrte Wie verbrachte ich die End of the World (2006). Sein letzter Film, Survivor (2008) und Poker (2010), wurden von seinem alten Kollaborateur Nicolaescu gerichtet. Er ist erschienen inQueen erialul Sendung am heimischen Fernseher. In 2009 und 2010 war der Schauspieler mehrmals wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Er starb Mittwoch 26 Mai 2010, in seiner Wohnung in Constanta. Death Nachrichten wurde öffentlich gemacht von dem Schauspieler Alexander Arşinel. Jean Konstantin wurde in Zentralfriedhof in Konstanz & begrabenicirc, n Am 28. Mai.
Rusa
Константин, настоящее имя Жан Константин Корнел (р. 21 августа 1927, Текиргел - умер 26 мая 2010, Констанца), был румынский актер, певец комических ролей. Среди персонажей представлены Константин серии DB (Разное бригада), действие и комедии пленки режиссер Серджиу Николаеску и холст телесериала (1976). Константин родился в 1927 году в греческой семье. Длинные думал, что он родился в 1928 году, сам актер подтвердил, что путаница, necontrazicându-тем, кто "обновленного" на один год. Caliopi называли его мать и отец Константин. Его фамилия была Жан и Константин. Хотя распространены мул к мысли, что румын будет дома, актер никогда не подтвердил эти слухи и смеялись над ними. Представители цыганской общины в Констанце Константин говорит, что не является членом этой этнической группы и что он был известен в греческом городе. [2] Однако, из-за его лица Средиземноморья была выбрана на роли в нескольких фильмах цыган. Он работалкак обычно на заводе в Констанце, где он основал художественную бригад. Он дебютировал в качестве художника в местном Доме культуры. В конце 1957 года было получено в рамках недавно созданного отдела сцене Государственного театра "Fantasio". Актер оставался сотрудником театра до его выхода на пенсию. Он играл в е деятельностиИлмэ начале 1960-х. В конце десятилетия распространена в успешных производств слишком мал для войны настолько велики (1969, Р. Раду Gabrea) и на Канарских островах и метели (1969, Р. Маноле Маркус), как на тему потерь, вызванных обороны причин (по ilegalism войны). Тем не менее, эти функции не требуют этого, но некоторыеТуре комиксов играл с 1970 BD (Разное бригады), компания субъектов Томас Caragiu, Puiu Кэлинеску, Юрий Дария Себастьян Papaiani и Dem Радулеску. В 1973 году, работая первым с режиссером Серджиу Николаеску бессмертных. Картины серии (1976), режиссер Мирча Muresan, приноситразличную роль с большим выходом к публике - Исмаил Турк. Срок окупаемости (1978) Серджиу Николаеску Константин первый фильм, в котором играет язык. Через год играет в комедии Неа миллиардер Марин также направлены на Nicolaescu. В 1980-х и 1990-х годов в настоящее время является меньшее количество производств, в основном комедии. ПродолжатьСерджиу Николаеску распространяться в своих фильмах. После перерыва в семь лет, вернулся на съемки с дядей Florica роль в художественном дебютный фильм Catalin Mitulescu, Как я провел Конец Света (2006). Его последний фильм, Survivor (2008) и покер (2010), руководил его старый сотрудник Nicolaescu. Он появился вКоролева erialul вещания на Home TV. В 2009 и 2010 годах, актер был госпитализирован в несколько раз из-за проблем с сердцем. Он скончался среду, 26 Мая 2010, в своей квартире в Констанце. Смерть новость была обнародована актер Александр Arşinel. Жан Константин был похоронен в Центральном кладбище в Констанце иicirc, п на 28 мая.
Portugheza
Constantin, nome verdadeiro Jean Constantino Cornel (b. 21 de agosto de 1927, Techirghiol - morreu 26 de maio de 2010, Constanta), foi um ator romeno, a cantora de papéis cômicos. Entre os personagens são representados por série DB da Constantino (Diversos Brigade), ação e comédia do diretor Sergiu Nicolaescu e lona série de televisão (1976). Constantin nasceu em 1927 em uma família grega. Muito tempo se pensou que ele nasceu em 1928, o próprio ator confirmou que confusão, necontrazicându, aqueles que "rejuvenesceu" por um ano. Caliopi chamou sua mãe e seu pai, Constantino. Seu sobrenome era Jean e Constantine. Apesar de circular mult seria rum para a idéia de que a casa, o ator não confirmou esses rumores e zombavam deles. Representantes da comunidade cigana em Constanta Constantin disse que não era um membro deste grupo étnico e que era conhecido na cidade grega. [2] No entanto, devido à sua compleição Mediterrâneo foi escolhido para desempenhar papéis em diversos filmes cigano. Trabalhoucomo normal em uma fábrica em Constanta, onde fundou uma brigadas artística. Ele estreou como artista na Casa da Cultura local. No final de 1957, foi recebido no departamento recém-criado o palco do Teatro de Estado "Fantasio". O ator ficou um funcionário do teatro até sua aposentadoria. Ele jogou a atividade filme início dos anos 1960. No final da década é distribuído em produções de sucesso muito pequeno para uma guerra tão grande (1969, r. Radu Gabrea) e as Ilhas Canárias e blizzard (1969, R. Manole Marcus), ambos sobre o tema da perda causada pela defesa das causas (por ilegalismos guerra). No entanto, essas funções não exigem, mas partesquadrinhos ture desempenhado desde 1970 por BD (Diversos Brigade), os jogadores Thomas empresa Caragiu, Puiu Calinescu, Iurii Darius Sebastian Papaiani e Radulescu Dem. Em 1973, o primeiro trabalho com o diretor de cinema Sergiu Nicolaescu imortais. Canvas série (1976), dirigido por Mircea Muresan, traz umapapel diferente, com grande saída para o público - Ismail Turk. Payback (1978) por Sergiu Nicolaescu Constantine é o primeiro filme em que a linguagem joga. Um ano depois, joga em Nea comédia bilionário Marin também dirigido por Nicolaescu. Na década de 1980 e 1990, é agora um menor número de produções, principalmente comédias. ContinuarSergiu Nicolaescu ser distribuídos em seus filmes. Após uma pausa de sete anos, voltou a filmar com o tio papel Florica na estréia por Catalin Mitulescu, How I Spent Fim do Mundo (2006). Seu último filme, Survivor (2008) e Poker (2010), foram dirigidos por seu antigo colaborador Nicolaescu. Ele já apareceu emQueen broadcast erialul em Home TV. Em 2009 e 2010, o ator foi internado várias vezes devido a problemas cardíacos. Ele morreu quarta - feira 26 maio, 2010, em seu apartamento em Constanta. notícia da morte foi divulgada pelo ator Alexander Arşinel. Jean Constantino foi enterrado no Cemitério Central de Constance &n, icirc Em 28 de maio.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie