Mariana Buruiană (n. 11 iulie 1955, Arad) este o actriţă, traducătoare şi scriitoare română. Urmează studiile liceale la Liceul nr. 2 (astăzi „Ghiba Birta”) din localitatea natală apoi studiile teatrale la I.A.T.C. Bucureşti - secţia actorie. Joacă la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, apoi se transferă prin concurs la Teatrul Lucia Sturza Bulandra din Bucureşti, în anul 1981. Joacă o serie de roluri importante, mari şi mici, colaborează la emisiuni radio-TV, apare în filme de lung metraj şi seriale de televiziune, face turnee în ţară şi în străinătate, obţine premii. În 1995 demisionează de la Teatrul Bulandra pentru a putea colabora la piesa Danaidele de Eschil (regia Silviu Purcărete), pusă în scenă la Teatrul din Craiova. Actualmente predă la Universitatea Spiru Haret din Bucureşti. Mariana Buruiană este una dintre semnatarele Apelului pentru condamnarea comunismului. Despre Mariana Buruiană poetul Emil Brumaru îşi amintea: „Am văzut-o pe Mariana Buruiană de două ori, la Iaşi. Prima dată juca, cred, într-un spectacol-mamut Molière. În final a avut un surîs pe care îl voi ţine minte toată viaţa! Aşa surîd doar îngerii care ademenesc oameni! A doua oară era Ofelia. Atunci am şi vorbit puţin cu dînsa, mi-a scris cîteva cuvinte pe carnetul de corector cu jumătate de normă... Eu îi scrisesem versuri:
Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

Engleza
Mariana Buruiana (born July 11, 1955, Dublin) is an actress, Romanian writer and translator. No follows high school to high school. 2 (today "Ghiba Birta") in his native town and then studied theater at Here is Bucharest - Department acting. Youth Theatre plays from Piatra Neamt, then transfer the contest to Lucia Sturza Bulandra Theatre in Bucharest, in a981. Play a number of roles, large and small, working in radio and TV, appearing in feature films and television series, touring the country and abroad, get prizes. In 1995 Bulandra resign from work to play to Danaidele of Aeschylus (directed by Silviu Purcarete), staged at the Theatre of Craiova. Currently he teachesSpiru Haret University of Bucharest. Mariana Buruiana is one of the signatories of the Appeal for the condemnation of communism. About Mariana Buruiana Brumaru poet Emil recalled: "I saw Mariana Buruiana twice in. First play, I think, in a performance-mammoth Molière. Finally had a smile that I will remember all your life! So just smileangels to attract people! The second time was Ophelia. When I have talked a little with her, I wrote a few words on the book by half-time correction ... I had written lyrics:
Spaniola
Mariana Buruiana (nacido el 11 de julio 1955, Dublín) es una actriz, escritor y traductor rumano. No sigue la escuela secundaria a la preparatoria. 2 (hoy "Ghiba Birta") el teatro en su ciudad natal y luego estudió en Bucarest Aquí está - en calidad Departamento. Teatro Juvenil juega de Piatra Neamt, a continuación, transferir la competencia a Lucía Sturza Teatro Bulandra de Bucarest, en un981. Escuchar una serie de funciones, grandes y pequeños, que trabajan en radio y televisión, apareciendo en películas y series de televisión, recorriendo el país y en el extranjero, obtener premios. En 1995 Bulandra se despidan del trabajo para jugar a Danaidele de Esquilo (dirigida por Silviu Purcarete), representado en el Teatro de Craiova. Actualmente es profesor deSpiru Haret Universidad de Bucarest. Mariana Buruiana es uno de los firmantes del Llamamiento de la condena del comunismo. Acerca de Mariana Buruiana poeta Brumaru Emil recordó: "He visto dos veces Mariana Buruiana pulg primera obra, creo, en un Molière en el rendimiento de mamut. Por último tenía una sonrisa que voy a recordar toda tu vida! Así que sólo la sonrisaángeles para atraer a la gente! La segunda vez fue Ophelia. Cuando he hablado un poco con ella, me escribió unas palabras en el libro de la corrección de medio tiempo ... Yo había escrito letras de canciones:
Italiana
Mariana Buruiana (nato il 11 luglio 1955, Dublino) è un'attrice, scrittrice e traduttrice rumena. Non segue il liceo alla scuola superiore. 2 (oggi "Ghiba Birta"), il teatro nella sua città natale e ha proseguito gli studi Ecco Bucarest - in qualità di Dipartimento. Youth Theatre ascolti da Piatra Neamt, poi il trasferimento al concorso a Lucia Sturza Bulandra Teatro a Bucarest, in un981. Gioca una serie di ruoli, grandi e piccoli, lavorando in radio e tv, comparendo in film e serie televisive, visitando il paese e all'estero, ottenere premi. Nel 1995 Bulandra dimettersi dal lavoro per giocare a Danaidele di Eschilo (regia di Silviu Purcarete), in scena al Teatro di Craiova. Attualmente insegnaUniversità Spiru Haret di Bucarest. Mariana Buruiana è uno dei firmatari del ricorso per la condanna del comunismo. A proposito di Mariana Buruiana Brumaru poeta Emil ha ricordato: "Ho visto due volte Mariana Buruiana a. giocare per primo, credo, in una performance-Molière mammut. Infine, aveva un sorriso che mi ricorderò per tutta la vita! Quindi, solo sorrisogli angeli per attirare la gente! La seconda volta fu Ofelia. Quando ho parlato un po 'con lei, ho scritto un paio di parole sul libro di metà tempo di correzione ... Avevo scritto testi:
Franceza
Buruiana Mariana (né le 11 Juillet 1955, Dublin) est une actrice, écrivain et traductrice roumaine. No suit l'école secondaire à l'école secondaire. 2 (aujourd'hui "Ghiba Birta») le théâtre dans sa ville natale, puis a étudié à Voici Bucarest - agissant ministère. Youth Theatre joue de Piatra Neamt, puis transférer le concours de Lucie Sturza Théâtre Bulandra de Bucarest, dans un981. Ecouter un certain nombre de rôles, petits et grands, travaillent à la radio et la télévision, apparaissant dans des longs métrages et de séries télévisées, le tour du pays et à l'étranger, recevoir des prix. En 1995 Bulandra démissionner de son travail à jouer pour Danaidele d'Eschyle (réalisé par Silviu Purcarete), mise en scène au Théâtre de Craiova. Actuellement, il enseigneUniversité Spiru Haret de Bucarest. Mariana Buruiana est l'un des signataires de l'appel de la condamnation du communisme. A propos de Mariana Buruiana Brumaru poète Emil a rappelé: «J'ai vu deux fois par Mariana Buruiana po Ecouter d'abord, je pense, dans un Molière performance mammouth. Enfin avait un sourire dont je me souviendrai toute votre vie! Ainsi, tout sourireanges pour attirer les gens! La deuxième fois était Ophélie. Quand j'ai parlé un peu avec elle, j'ai écrit quelques mots sur le livre de la mi-temps de correction ... J'avais écrit les paroles:
Germana
Mariana Buruiana (geboren 11. Juli 1955, Dublin) ist eine Schauspielerin, rumänischer Schriftsteller und Übersetzer. Nr. folgt der High School zur High School. 2 (heute "Ghiba Birta") in seiner Heimatstadt und studierte anschließend am Theater Hier ist Bukarest - Department tätig. Kinder-und Jugendtheater spielt von Piatra Neamt, dann überweisen Sie den Wettbewerb um Lucia Sturza Bulandra Theater in Bukarest, in einer981. Wiedergabe einer Reihe von Rollen, groß und klein, arbeiten in Radio und TV, erscheint in Spielfilmen und Fernsehserien, Touristik-und Ausland, erhalten Preise. Im Jahr 1995 Bulandra von der Arbeit niederlegen, um Danaidele von Aischylos (Regie: Silviu Purcarete) spielen, inszeniert am Theater Craiova. Derzeit lehrt erSpiru Haret Universität Bukarest. Mariana Buruiana gehört zu den Unterzeichnern des Aufrufs für die Verurteilung des Kommunismus. Über Mariana Buruiana Brumaru Dichter Emil erinnert sich: "Ich sah Mariana Buruiana zweimal in. Erstens spielen, denke ich, in einer Performance-Mammut Molière. Schließlich hatte ein Lächeln, dass ich dein ganzes Leben lang erinnern werden! Also nur lächelnEngel, Menschen anziehen! Das zweite Mal war Ophelia. Wenn ich ein wenig mit ihr sprach, schrieb ich ein paar Worte über das Buch von der Halbzeit-Korrektur ... Ich habe Texte geschrieben:
Rusa
Mariana Buruiana (родился 11 июля 1955, Дублин) является актриса, румынский писатель и переводчик. Не следует средней школы в школу. 2 (сегодня "Ghiba Берта") в своем родном городе, а затем изучал театр Вот Бухарест - Департамент действовать. Молодежный театр играет с Пятра Нямц, а затем перенести конкурс на Люсия Стурза Bulandra театра в Бухаресте,981. Слушать несколько ролей, больших и малых, работающих на радио и телевидении, появляясь в художественных фильмов и телесериалов, поездку по стране и за рубежом, получить призы. В 1995 Bulandra отказаться от работы, чтобы играть в Danaidele Эсхила (режиссер Сильвиу Purcarete), поставил в Театре Крайова. В настоящее время он преподаетСпиру Харет Бухарестского университета. Mariana Buruiana является одной из стран, подписавших призыв к осуждению коммунизма. Mariana О Buruiana Brumaru поэт Эмиль вспоминал: "Я видел Mariana Buruiana дюйма в два раза Первая игра, я думаю, в исполнении Мольера-мамонта. Наконец улыбалась, что я буду помнить всю жизнь! Так просто улыбнутьсяАнгелы привлекать людей! Второй раз Офелия. Когда я поговорил с ней, я написал несколько слов о книге тайма коррекции ... Я написал песни:
Portugheza
Mariana Buruiană (nascido em 11 de julho de 1955, Dublin) é uma atriz, escritora e tradutora romena. N. segue escola para escola. 2 (hoje "Ghiba Birta" teatro) em sua cidade natal e em seguida estudou na Aqui está Bucareste - Departamento de agir. Youth Theatre execuções de Piatra Neamt, em seguida, transferir a competição para Lucia Sturza Bulandra Theatre, em Bucareste, em981. Jogue uma série de papéis, grandes e pequenas, que trabalham em rádio e TV, aparecendo em filmes e séries de televisão, viajando pelo país e no exterior, obter prêmios. Em 1995 Bulandra demissão do trabalho para brincar a Danaidele de Ésquilo (dirigido por Silviu Purcarete), encenado no Teatro de Craiova. Atualmente lecionaSpiru Haret Universidade de Bucareste. Mariana Buruiană é um dos signatários do recurso para a condenação do comunismo. Sobre Mariana Buruiană poeta Brumaru Emil lembrou: "Eu vi duas vezes dentro Mariana Buruiană Primeiro jogo, penso eu, em um Molière desempenho mamute. Finalmente, tinha um sorriso que eu vou lembrar a vida toda! Então, apenas sorriaanjos para atrair as pessoas! A segunda vez foi Ophelia. Quando eu falei um pouco com ela, eu escrevi algumas palavras sobre o livro de meia-hora de correcção ... Eu tinha escrito letras:
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie