Leopoldina Bălănuţă (n. 10 decembrie 1934, Păuleşti, judeţul Vrancea - d. 15 octombrie 1998) a fost o actriţă româncă. A absolvit în 1957 Institutul de de Artă Teatrală şi Cinematografică (IATC) din Bucureşti, la clasa Mariettei Sadova şi a lui Marcel Anghelescu, şi a debutat la Bucureşti, în regia lui Ion Cojar, jucând-o pe Velea din “Prima întâlnire”, de Tatiana Sîtina. Ultimul ei rol a fost cel din "O batistă în Dunăre", de D.R. Popescu, la Teatrul Naţional, montat de acelaşi regizor. A debutat pe scena Teatrului Mic cu piesa "Prima întâlnire". A avut roluri memorabile în "Vassa Jeleznova" şi "Mama" de Maxim Gorki, "Anna Karenina", de Lev Tolstoi, "Medeea" de Euripide, "Martin Eden" de Jack London, "Noaptea Iguanei" de Tennessee Williams, "Oameni sărmani" de Feodor Dostoievski, "Livada cu vişini" de Anton Pavlovici Cehov, "Doi pe un balansoar" de William Gibson şi, în special, în piesele lui Dumitru Radu Popescu, "Ca frunza dudului în rai" şi "O batistă în Dunăre" (alături de Mariana Mihuţ şi Ileana Stana Ionescu). A fost distribuită şi în filme, mai ales în roluri cu încărcătură dramatică, "Nunta de piatră" (1972), "Dicolo de pod" (1975), "Ion, blestemul pământului, blestemul iubirii" (1979), "Clipa" (1979), "Bietul Ioanide" (1979), "Năpasta" (1982), etc. Leopoldina Bălănuţă a avut şi o colaborare de succes cu Televiziunea. "Gaiţele" (1993), "Strigoii" (1992), "Trandafirul şi coroana", "Conu' Leonida faţă cu reacţiunea"(1985), "Moartea unui comis voiajor" (1977), "Idolul şi Ion Anapoda" (1991) sunt doar câteva din piesele în care a apărut la Televiziune. Deşi a fost considearată o actriţă dramatică, Leopoldina Bălănuţă a avut şi nişte memorabile roluri de comedie. Sceneta TV "Care de dame" de G.H. Brăescu [1], realizată în 1980 (unde actriţa intruchipează 4 personaje) este considerată unul din momentele de referinţă din istoria divertismentului TV românesc. Leopoldina Bălănuţă a fost una din cele mai importante actriţe care a practicat spectacolul de poezie şi care s-a preocupat intens de acest lucru. Continuatoare a recitativului dramatic creat de şcolile lui Constantin Nottara şi Gheorghe Storin, Leopoldina Bălănuţă a dat un regal de muzică şi poezie, împreună cu Narcisa Suciu, în spectacolul "O întâmplare a fiinţei" din 27 ianuarie 1998, pe versurile poeţilor Ana Blandiana, Ştefan Augustin Doinaş, Magda Isanos, Nicolae Labiş şi Nichita Stănescu. „Eu plec cu viata mea în teatru; teatrul vine cu viaţa lui în viaţa mea. Mă gândeam câtă dreptate a avut sărmanul Tarkovski, care spunea, în ultimele zile ale existenţei lui: «Doamne, am obosit aşteptându-te!» […] totdeauna arta mi-a apărut ca o ştafetă a Dumnezeirii”.
Categorie
  • Categorie:Actori
Fotografii

Engleza
Bălănuţă Leopoldina (b. December 10, 1934, Paulesti, Vrancea - 15 October 1998) was a Romanian actress. He graduated in 1957 from Institute of Theatre and Film (Here is) in Bucharest, and his class Sadova Marietta Marcel Anghelescu, and started in Bucharest, directed by John Cojar, Velea playing it on the "first meeting" of Tatiana Sitemachine. Her last role was in "A handkerchief in the Danube" by DR Smith, National Theatre, staged by the same director. Small Theatre debuted with "first meeting". He had memorable roles in "Vass Jeleznova" and "Mother" by Maxim Gorky, "Anna Karenina" by Leo Tolstoy, "Medea" by Euripides, "Martin Eden" by Jack London, "Night of Iguana" by Tennessee Williams, "People sArmani "by Fyodor Dostoevsky," the cherry orchard "by Anton Chekhov," Two on a swing "by William Gibson and, in particular in parts of Dumitru Radu Popescu," The mulberry leaf in heaven "and" A handkerchief in the Danube "(with Mariana and Ileana Stana Ionescu Mihut). It was distributed in movies, especially laden dramatic roles," Stone Wedding "(1972)"Dicolo Bridge" (1975), "John, curse the earth, the curse of Love" (1979), "Moment" (1979), "Poor Ioanid" (1979), "Napasta" (1982), etc.. Leopoldina Bălănuţă had and a successful collaboration with Television. "Gaiţele" (1993), "Ghosts" (1992), Rose and Crown ',' Master 'Leonida compared with reaction (1985), "Death of a committed traveler" (1977), "John Idol and wrongheaded" (1991 )are just some of the songs that appeared on television. considearată Although a dramatic actress, Leopoldina Balan had some memorable comedic roles. TV sketch "What the ladies' GH Brăescu [1], conducted in 1980 (where the actress portrays four characters) is considered one of the reference moments in the history of Romanian TV entertainment. Leopoldina Balan was one of the most important actresses who practiced poetry and show that this intense concern. Continuous with dramatic recitative created schools and Gheorghe Constantin Nottara Storin, Leopoldina Bălănuţă gave a royal music and poetry, with Narcisa Suciu the show "a story of being" of 27 Januarys 1998 Blandiana lyrics poets Stefan Augustin Doinas, Magda Isanos, Nicholas Labiş and Nichita Stanescu. "I leave my life in theater, the theater comes to life's in my life. I thought about how much justice had poor Tarkovsky, who said in the last days of his existence: "God, I am tired of waiting for you!" [...] Art always appeared to me as a relaythe Godhead. "
Spaniola
Bălănuţă Leopoldina (n. 10 de diciembre 1934, Paulesti, Vrancea - 15 de octubre de 1998) fue una actriz rumana. Se graduó en 1957 en el Instituto de Teatro y Cine (Aquí está) en Bucarest, y su clase Sadova Marietta Marcel Anghelescu, y comenzó en Bucarest, dirigida por John Cojar, Velea tocarla en la reunión de "primera" de Tatiana de la webmáquina. Su último papel fue en "Un pañuelo en el Danubio" por el Dr. Smith, el Teatro Nacional, organizado por el mismo director. Pequeño Teatro debutó con "primera reunión". Ha tenido papeles memorables en "Vass Jeleznova" y "Madre" de Máximo Gorki, "Anna Karenina" de León Tolstoi, "Medea" de Eurípides, "Martin Eden" de Jack London, "Noche de la Iguana" de Tennessee Williams: "La gente sArmani "de Fiódor Dostoievski," el jardín de los cerezos "de Antón Chéjov," Dos en un columpio ", de William Gibson y, en particular en partes de Dumitru Radu Popescu," La hoja de morera en el cielo "y" Un pañuelo en el Danubio "(con Mariana e Ileana Ionescu Stana MIHUT). Fue distribuido en las películas, papeles dramáticos cargados sobre todo," Piedra de boda "(1972)"Dicolo Bridge" (1975), "John, la maldición de la tierra, la maldición del amor" (1979), "Momento" (1979), "Pobre Ioanid" (1979), "Napasta" (1982), etc. Leopoldina Bălănuţă había y una exitosa colaboración con la televisión. "Gaiţele" (1993), "Fantasmas" (1992), Rose y "Corona", Leonida Maestría en comparación con la reacción (1985), "Muerte de un viajero comprometido" (1977), "John Idol y equivocada" (1991 )son sólo algunas de las canciones que aparecieron en la televisión. considearată Aunque una actriz dramática, Leopoldina Balan había algunos papeles cómicos memorables. TV boceto "Lo de las damas GH Brăescu [1], realizado en 1980 (donde la actriz interpreta cuatro personajes) es considerado uno de los momentos de referencia en la historia de la rumana de entretenimiento televisivo. Leopoldina Balan fue una de las actrices más importantes que practicaban la poesía y demostrar que esta preocupación intensa. Continuo con las escuelas recitativo dramático creado y Gheorghe Constantin Nottara Storin, Leopoldina Bălănuţă dio una música real y la poesía, con Narcisa Suciu el show ", una historia de ser" de 27 de eneros 1998 letras de canciones Blandiana poetas Stefan Augustin Doinas, Isanos Magda, Labis Nicolás y Stanescu NICHITA. "Dejo mi vida en el teatro, el teatro vuelve a la vida en mi vida. Pensé en lo mucho la justicia había pobres Tarkovsky, quien dijo que en los últimos días de su existencia: "Dios, estoy cansado de esperar por ti!" [...] El arte siempre me pareció como un relevola Deidad. "
Italiana
Bălănuţă Leopoldina (n. 10 Dicembre 1934, Paulesti, Vrancea - 15 ottobre 1998) è stata un'attrice rumena. Si è laureato nel 1957 da Istituto di Teatro e Cinema (è qui) a Bucarest, e la sua classe Sadova Marietta Marcel Anghelescu, e ha iniziato a Bucarest, diretto da John Cojar, Velea giocando sul "primo incontro" di Tatiana del sitomacchina. Il suo ultimo ruolo è in "Un fazzoletto nelle acque del Danubio" di DR Smith, il Teatro Nazionale, messo in scena dal regista stesso. Piccolo Teatro ha debuttato con "primo incontro". Ha avuto ruoli memorabili in "Vass Jeleznova" e "Mother" di Maksim Gor'kij, "Anna Karenina" di Lev Tolstoj, "Medea" di Euripide, "Martin Eden" di Jack London, "Notte di Iguana" di Tennessee Williams, "Persone sArmani "di Fëdor Dostoevskij," Il giardino dei ciliegi "di Anton Cechov," Due sull'altalena "di William Gibson e, in particolare in alcune parti del Dumitru Radu Popescu," La foglia di gelso in cielo "e" Un fazzoletto nel Danubio "(con Mariana e Ileana Stana Ionescu Mihut). E 'stato distribuito nei film, i ruoli drammatici soprattutto a pieno carico," Stone Wedding "(1972)"Dicolo Bridge" (1975), "John, maledire la terra, la maledizione di amore" (1979), "Moment" (1979), "Povero Ioanid" (1979), "Napasta" (1982), ecc. Leopoldina Bălănuţă aveva e una collaborazione di successo con la televisione. "Gaiţele" (1993), "Ghosts" (1992), Rose and Crown ',' Master 'Leonida rispetto a reazione (1985), "Morte di un commesso viaggiatore" (1977), "John Idol e sbagliate" (1991 )sono solo alcune delle canzoni che è apparso in televisione. considearată Anche se una attrice drammatica, Leopoldina Balan avuto alcuni ruoli comici memorabili. TV schizzo "Che signore 'il GH Brăescu [1], condotto nel 1980 (dove l'attrice interpreta quattro personaggi) è considerato uno dei momenti di riferimento nella storia della TV di intrattenimento rumeno. Leopoldina Balan è stata una delle attrici più importanti che hanno praticato la poesia e mostrare che questa preoccupazione intensa. Continua con le scuole recitativo drammatico creato e Gheorghe Constantin Nottara Storin, Leopoldina Bălănuţă ha dato una musica reale e poesia, con Narcisa Suciu lo spettacolo "un racconto di essere" del 27 gennaios 1998 lyrics Blandiana poeti Stefan Augustin Doinas, Magda Isanos, Nicholas Labis e Nichita Stanescu. "Lascio la mia vita nel teatro, il teatro prende vita nella mia vita. Ho pensato a quanto fosse scarsa la giustizia Tarkovskij, che ha detto negli ultimi giorni della sua esistenza: "Dio, io sono stanco di aspettare per te!" [...] Art. appariva sempre per me come un relayla divinità ".
Franceza
Bălănuţă Leopoldina (b. 10 Décembre 1934, Paulesti, Vrancea - 15 Octobre 1998) était une actrice roumaine. Il est diplômé en 1957 de l'Institut de Théâtre et de Film (Voici) à Bucarest, et sa classe Sadova Marietta Marcel Anghelescu, et a commencé à Bucarest, réalisé par John Cojar, Velea jouer sur la réunion "première" de Tatiana sitemachine. Son dernier rôle est dans "un mouchoir dans le Danube" par le Dr Smith, le Théâtre national, mis en scène par le même réalisateur. Petit Théâtre fait ses débuts avec "première réunion". Il avait rôles mémorables dans "Vass Jeleznova» et «mère» de Maxime Gorki, «Anna Karénine» par Léon Tolstoï, "Médée" d'Euripide, "Martin Eden" de Jack London, "Nuit de l'iguane" de Tennessee Williams, «Les gens sArmani "par Fedor Dostoïevski," La Cerisaie "d'Anton Tchekhov," Deux sur la balançoire "de William Gibson et, en particulier dans certaines parties de Dumitru Radu Popescu,« La feuille de mûrier dans le ciel »et« un mouchoir dans le Danube »(avec Mariana et Ileana Stana Ionescu MIHUT). Il a été distribué dans les films, en particulier en charge des rôles dramatiques," Mariage de Pierre "(1972)"Dicolo Bridge" (1975), "John, la malédiction de la terre, la malédiction de l'amour" (1979), "Moment" (1979), «Pauvre Ioanid" (1979), "Napasta" (1982), etc. Balan avait Leopoldina et une collaboration fructueuse avec la télévision. "Gaiţele" (1993), "Ghosts" (1992), Rose and Crown »,« Master Leonida »par rapport à la réaction (1985)," Mort d'un commis voyageur "(1977)," John Idol et obtuse »(1991 )sont quelques-unes des chansons qui apparaissent à la télévision. considearată Même si une actrice dramatique, Leopoldina Balan eu quelques rôles comiques mémorables. TV sketch "Que des dames GH Brăescu [1], réalisée en 1980 (où l'actrice représente quatre caractères) est considéré comme l'un des moments de référence dans la télévision roumaine de divertissement histoire. Leopoldina Balan a été l'une des actrices les plus importants qui ont pratiqué la poésie et de montrer que cette préoccupation intense. Continu, avec récitatif dramatique écoles créées et Gheorghe Constantin Nottara Storin, Leopoldina Bălănuţă donné une musique royale et de la poésie, avec Narcisa Suciu le spectacle "une histoire d'être" du 27 Janvier1998 de l lyrics Blandiana poètes Stefan Augustin Doinas, Magda Isanos, Nicolas Labis et Nichita Stanescu. «Je laisse ma vie dans le théâtre, le théâtre vient à la vie dans ma vie. J'ai pensé à quel point la justice avait mauvaise Tarkovski, qui a dit dans les derniers jours de son existence: «Dieu, je suis fatigué d'attendre pour vous!" [...] Art m'a toujours paru comme un relaisla divinité. "
Germana
Bălănuţă Leopoldina (geb. 10. Dezember 1934, Paulesti, Vrancea - 15. Oktober 1998) war eine rumänische Schauspielerin. Er absolvierte im Jahr 1957 aus dem Institut für Theater und Film (Hier ist) in Bukarest, und seine Klasse Sadova Marietta Marcel Anghelescu, und begann in Bukarest, von John Cojar, Velea Regie spielte sie auf der "ersten Begegnung" von Tatiana SiteMaschine. Ihre letzte Rolle war in "ein Taschentuch in der Donau" von Dr. Smith, Nationaltheater, inszeniert von dem gleichen Regisseur. Kleines Theater debütierte mit "First Meeting". Er hatte unvergesslichen Rollen in "Vass Jeleznova" und "Mutter" von Maxim Gorki, "Anna Karenina" von Leo Tolstoi, "Medea" von Euripides, "Martin Eden" von Jack London, "Night of Iguana" von Tennessee Williams, "Menschen sArmani "von Fjodor Dostojewski," Der Kirschgarten "von Anton Tschechow," Zwei auf einer Schaukel "von William Gibson, und insbesondere in Teilen von Dumitru Radu Popescu," Das Maulbeerblatt im Himmel "und" ein Taschentuch in der Donau "(mit Mariana und Ileana Stana Mihut Ionescu). Es dramatischen Rollen verteilt wurde in Filmen, vor allem beladen," Stone Wedding "(1972)"Dicolo Bridge" (1975), "John, Fluch die Erde, der Fluch der Liebe" (1979), "Moment" (1979), "Poor Ioanid" (1979), "Napasta" (1982), etc.. Leopoldina Bălănuţă hatte und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Fernseher. "Gaiţele" (1993), "Ghosts" (1992), Rose and Crown "," Master "Leonida Vergleich mit der Reaktion (1985)," Death of a begangen Reisenden "(1977)," John Idol und verbohrt "(1991 )sind nur einige der Songs, die am Fernsehen erschienen. considearată Obwohl eine dramatische Schauspielerin, Balan hatte Leopoldina einige denkwürdige komischen Rollen. TV Skizze "Was den Damen GH Brăescu [1], in 1980 durchgeführten (wo die Schauspielerin porträtiert vier Zeichen) gilt als einer der Fundstelle Momente in der Geschichte der rumänischen TV-Unterhaltung. Leopoldina Balan war einer der wichtigsten Schauspielerinnen, die Poesie und Show praktiziert, dass diese intensive Sorge. Kontinuierliche mit dramatischen Rezitativ erstellt Schulen und Gheorghe Constantin Nottara Storin gab Leopoldina Bălănuţă eine königliche Musik und Poesie, mit Narcisa Suciu die Show ", eine Geschichte des Seins" vom 27. Januarvon 1998 Blandiana lyrics Dichter Stefan Augustin Doinas, Magda Isanos, Nicholas Labiş und Nichita Stanescu. "Ich habe mein Leben im Theater zu verlassen, kommt das Theater zum Leben ist in meinem Leben. Ich dachte daran, wie viel Gerechtigkeit armen Tarkowski, der in den letzten Tagen seines Daseins sagte: "Gott hatte ich des Wartens müde bin für dich!" [...] Kunst erschien mir immer wie ein Relaisder Gottheit. "
Rusa
Bălănuţă Леопольдина (р. 10 декабря 1934, Paulesti, Вранча - 15 октября 1998) был румынский актриса. Закончил в 1957 году из Института театра и кино (Здесь) в Бухаресте, и его класс Садова Мариетта Марсель Anghelescu, и начали в Бухаресте, режиссер Джон Cojar, Velea играть его на "первой встречи" Татьяны сайтамашины. Ее последняя роль была в фильме "платок в Дунай" Д. Р. Смит, Национального театра, в постановке того же режиссера. Малый театр дебютировал с "первой встречи". Он памятные роли в "Васс Jeleznova" и "Мать" Максима Горького, "Анна Каренина" Льва Толстого, "Медея" Еврипида, "Мартин Иден" Джека Лондона, "Ночь игуаны" Теннесси Уильямса, "Люди ыArmani "по Федору Достоевскому," Вишневый сад "Антона Чехова," Двое на качелях "Уильяма Гибсона и, в частности в части Думитру Раду Попеску," тутовых листьев на небесах "и" платок в Дунае "(с Mariana Илеана Стана Ионеску МИХУТ). Он был распространен в фильмах, особенно в груженом драматические роли," Каменная свадьба "(1972)"Dicolo мост" (1975), "Джон, проклинать землю, проклятие любви" (1979), "Момент" (1979), "Бедная Ioanid" (1979), "Napasta" (1982) и т.д.. Балан был Леопольдина и успешное сотрудничество с телевидением. "Gaiţele" (1993), "Призраки" (1992), Роза и корона ',' Леонида магистра по сравнению с реакцией (1985), "Смерть совершенных путешественник" (1977), "Джон Idol и ошибочной" (1991 )это только некоторые из песен, которые появились на телевидении. considearată Хотя драматической актрисой, Леопольдина Балан был несколько памятных комедийной роли. Телевизор очерк "Что дамских GH Brăescu [1], проведенные в 1980 году (там, где актриса изображает 4 символов) считается одним из ссылки моментов в истории телевизионного развлекательного румынском языке. Леоpoldina Балан был один из самых важных актрисы, который занимался поэзией и показать, что это чрезвычайно волнует. Непрерывная с драматическими речитатива созданы школы и Георге Константин Nottara Storin, Леопольдина Bălănuţă дал королевской музыки и поэзии, с Нарсиса Suciu шоу "историю о том," от 27 январяс 1998 Бландиана песни поэтов Стефан Августин Doinas, Магда Isanos Николай Labiş и Никита Stanescu. "Я оставляю свою жизнь в театр, театр оживает в моей жизни. Я думал о том, сколько правосудия бедных Тарковского, который сказал, в последние дни его существования: "Боже, я устала ждать тебя!" [...] Искусство всегда казалось мне в качестве ретранслятораБожества ".
Portugheza
Bălănuţă Leopoldina (b. 10 de dezembro de 1934, Paulesti, Vrancea - 15 de outubro de 1998) foi uma atriz romena. Graduou-se em 1957, do Instituto de Teatro e Cinema (Eis) em Bucareste, e sua classe Sadova Marietta Marcel Anghelescu, e iniciou-se em Bucareste, dirigido por John Cojar, Velea jogá-lo sobre a reunião do "primeiro" de Tatiana Sitemáquina. Seu último papel foi em "Um lenço na região do Danúbio", pelo Dr. Smith, o Teatro Nacional, encenada pelo mesmo diretor. Small Teatro estreou com o "primeiro encontro". Ele teve papéis memoráveis em "Vass Jeleznova" e "Mãe" de Máximo Gorki, "Anna Karenina", de Leo Tolstoi, "Medéia" de Eurípides, "Martin Eden", de Jack London, "Noite do Iguana", de Tennessee Williams, "People sArmani ", de Fiódor Dostoiévski," O Jardim das Cerejeiras "de Anton Tchekov," Dois em um balanço ", de William Gibson e, em particular em regiões de Radu Dumitru Popescu," A folha de amoreira no céu "e" Um lenço na região do Danúbio "(com Mariana e Stana Ileana Ionescu Mihut). Foi distribuído em filmes, especialmente em carga papéis dramáticos," Wedding Stone "(1972)"Dicolo Bridge" (1975), "John, a maldição da terra, da maldição do amor" (1979), "Moment" (1979), "Pobre Ioanid" (1979), "Napasta" (1982), etc. Balan tinha Leopoldina e uma colaboração de sucesso com a televisão. "Gaiţele" (1993), "Ghosts" (1992), Rose e Coroa ',' Leonida Master "em comparação com a reação (1985)," Morte de um viajante cometido "(1977)," John Idol e equivocada "(1991 )são apenas algumas das canções que apareceram na televisão. considearată Embora uma atriz dramática, Leopoldina Balan tinha alguns papéis de comédia memorável. TV sketch "O que senhoras GH o Brăescu [1], realizado em 1980 (onde a atriz interpreta quatro personagens) é considerado um dos momentos de referência na história da tevê romena. Leopoldina Balan foi uma das atrizes mais importantes que praticavam a poesia e mostrar que essa preocupação intensa. Contínua com dramático recitativo escolas criadas e Gheorghe Constantin Nottara Storin, Leopoldina Bălănuţă deu uma música real e poesia, com Narcisa Suciu o show ", uma história de ser" de 27 de Janeiros 1998 lyrics Blandiana poetas Stefan Augustin Doinas, Magda Isanos, Nicholas Labiş e Nichita Stanescu. "Deixo minha vida no teatro, o teatro vem à vida na minha vida. Eu pensei sobre o quanto a justiça tinha Tarkovsky pobres, que disse nos últimos dias de sua existência: "Deus, estou cansada de esperar por você!" [...] A arte sempre pareceu-me como um reléda Divindade. "
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie