Regatul macedonean era amenintat de regatul tracic al tribalilor situat la nord Muntii Balcani , in nord-vestul Bulgariei actuale (centrul de putere era la Oescus, in prezent Gigen-Bulgaria). Acesti tribali il infransesera pe regele Filip II in cursul retragerii sale din expeditia contra scitilor in 339 i.d.Hr. Pentru a descuraja agresiunile tribalilor in perioada cand pregatea marea campanie contra persilor, alexandru cel Mare a declansat un atac contra regelui tribalilor Syrmos. Armata macedoneana a inaintat in valea raului Nestos (Mesta) si a patruns in Muntii Balcani, cel mai probabil prin trecatoarea Sipka; intre timp, o flota a fost trimisa de la Byzantion spre dunare pentru a-i ataca pe tribali. Prima batalie a avut loc in Pasul Sipka, impotriva tracilor care organizasera un dispozitiv de lupta compus din carute dispuse pe o culme. Urmand ordinele lui Alexandru, soldatii din falanga s-au protejat cu scuturile , atunci cand carele au fost pravalite spre ei. Dupa ce inamicul a uzat de acest mijloc de lupta, arcasii macedoneni de pe flancul drept au declansaat un contraatac asupra tracilor, care au incercat sa patrunda in falanga(uitatea de infaterie inarmata cu lanci si scuturi, ordonata in mod compact). Pe flancul stang, Alexandru a atacat in fruntea garzii sale, rezultatul fiind retragerea in dezordine a tracilor, in afara celor 1500 morti, au fost luati din randul tracilor si prizonieri. Afland ca armata lui alexandru se indreapta spre teritoriul controlat de el, regele Syrmos s-a refugiat pe o insula de pe Dunare, in timp ce o parte din oastea sa a inaintat spre armata macedoneana, care marsaluia spre raul Lyginos(identificat cu Rositsa, afluent vestic al Iantrei). Aici a avut loc a doua batalie din campanie. Tribalii care se adapostisera inrt-o valcea au fost atacati prin surprindere de falanga(frontal) si de cavaleria comandata de Philotas (pe flancuri). Macedonenii au avut pierderi minime, dar tribalii au avut 3000 de morti. De acolo, armata macedoneana a inaintat spre dunare pe valea Iantrei, unde s-a facut jonctiunea cu flota trimisa de la Byzantion. Urmatorul obiectiv al campaniei, cucerirea insulei unde se refugiase Syrmos, nu a putu fi realizat, deoarece flota de care dispunea Alexandru era insuficienta pentru a debarca un numar mare de ostasi, iar malurile insulei, conform relatarii lui Arrian, erau Fier(ea era "povarnita si greu de atacat", iar "apa fluviului curge navalnica si amenintatoare, fiind gatuita in acel punct"). Cum teritoriul tribalilor se afla destul de aproape de regiunea Portilor de Fier, se poate presupune ca aceasta lupta a avut loc intr-una dintre insulele din zona (Ostrovul Banului sau cea disparuta de la Ada Kaleh), doar daca nu cumva autorul relatarii a inventat aceasta descriere pentru a justifica esecul operatiunii. de aceea, este posibil ca insula sa se fi alfat, totusi, mai aproape de Oescus, resedinta lui Syrmon. Unii istorici au indentificat-o cu cea numita azi Belene de la vest de Zimnicea, dar un studiu recent a propus ca mult mai probabil Ostrovul Calnovat, situat in aval de Oescus-Gigen, gaurile raurilor Vit si osam. Ipoteza desfasurarii evenimentelor in amonte de Portile de Fier nu tine seama de imposibilitatea navigarii flotei macedonene prin Cazanele Dunarii. A treia batalie a companiei a avut loc la nord de Dunare. Alexandru a decis o incursiune contra getilor, deoarece probabil acestia erau aliati cu tribalii si se pregatisera pentru a intra si ei in lupta (isi concentrasera forterle pe malul Dunarii). getii locuiau intr-o zona bogata in holde, dincolo de care se afla alta necultivata, pustie. O asemenea descriere nu se potriveste insa cu zona Portilor de Fier. Deoarece Arrianus preia lucrarile lui Ptolemeu Lagidul si Aristobul, este posibil ca relatarea sa fie prescurtata sau alterata si, prin urmare, locul unde se aflau g etii poate fi amplasat undeva mai jos pe Dunare. Mentionarea insulei Peuce (Delta Dunarii) indica existenta unor asemenea confuzii. Daca tinem seama de amplasarea celei de-a doua batalii, atunci Dunarea a fost atinsa de armata macedoneana la gura raului lantra. Majoritatea istoricilor amplaseaza chiar pe malul Dunarii o cetate dacica (dava), care a functionat si in secolul al IV-lea i.d.Hr. cetatea mentionata de Arrian poate fi dava cu val de pamant de la Zimnicea. Distanta de o parasanga (5.5 km) fata de Dunare poate corespunde cu aceasta indetificare, deoarece cursul fluviului a putu suferi modificari ulterior. Getii contra carora a luptat Alexandru faceau parte dintr-un regat getical carui centru se afla in dava de la Zimnicea, ori in cea de la Albesti. Mormantul princiar de la peretu situat in aceasi zona a apartinut unuia dintre conducatorii acestei formatiuni politice, care era suficient de intinsa pentru a mobiliza 14 000 de luptatori (probabil, cuprindea toata partea de sud a Munteniei). Analogiile pieselor componente ale tezaurlui de la Peretu arata datarea sa pe la mijlocul secolului al IV-lea si sugereaza ca acest conducator get era dependet de regatul odrysilor din Tracia. Contra oastei getice adunate pe malul Dunarii, Alexandru a trimis 1500 de calareti si 4000 de pedestrasi, care au trecut fluviul noapte cu vasele macedonene si barci luate de la localnici. Falanga condusa de Nicanor a deschis calea cavaleriei comandate de Alexandru prin lanurile inalte de grau pentru a executa un atac rapid asupra getilor. Getii s-au retras in fuga spre cetate, fara a reusi sa provoace nici o ambuscada pe timpul marsului falangei. Lupta s-a incheiat prin abandonarea cetatii de catre geti, care s-au refugiat departe de Dunare, intr-o regiune pustie. Expeditia dintre Balcani si Dunare si incursiunea la nordul fluviului ai evidentiat superioritatea armatei macedonene, desi era inferioara numeric fata de adversarii intalniti. Aceasta situatie a fost compesata prin adoptarea unor procedee tactice variate - atacuri pe timp de noapte, fortarea prin surprindere a unui curs de apa, realizarea de dispozitive suple, recurgerea la manevre simplu sau dublu invaluitoare etc. Obiectivul strategic al campaniei (eliminarea pericolului reprezentat de tribali) a fost atins, deoarece regele Syrmos, chiar daca nu a putu fi capturat, a acceptat sa incheeie pace dupa incursiunea contra getilor. Au fost incheiate aliante si cu alte triburi tracice din regiune, iar regiunea dintre Muntii Balcani si Dunarea de Jos a intrat sub hegemonie macedoneana.
Categorie
  • Categorie:Razboaiele Romanilor
Fotografii

Engleza
United Macedonian kingdom was threatened by Thracian tribalilor north of the Balkan Mountains, in northwestern Bulgaria today (center of power was to Oescus, now Gigen-Bulgaria). These tribal king Philip II infransesera it during its withdrawal from the expedition against the Scythians in 339 idHr. Tribalilor to deter aggression in the sea as when preparingmpanie against the Persians, Alexander the Great set off an attack against the king tribalilor Syrmos. Macedonian army advanced in the river valley Nestos (Mesta) and entered the Balkan Mountains, most likely through pass Sipka, meanwhile, a fleet was sent from Byzantium to the Danube to attack the tribal. The first battle took place in Sipka up against a Thracianrganizasera fight a device composed of carriages arranged on a shelf. Following Alexander's orders, soldiers of the phalanx protected by shields were when they were to shop. After the enemy has used this means to fight the Macedonian right flank archers have declansaat a counterattack on the Thracians, who tried to penetrate the phalanx (forgotten armed infantryattach with lances and shields, arranged in a compact). On the left flank, attacked Alexander led his guard, resulting in disorderly withdrawal of the Thracians, besides the 1,500 dead were taken from among the Thracians and prisoners. Aware that Alexander's army is heading to the territory controlled by him, King Syrmos took refuge on an island on the Danube, while someof his army advanced to the Macedonian army, which marched to the river Lyginos (Rositsa identified, western tributary of Yantra). Here occurred the second battle of the campaign. Tribalii that NRTIs adapostisera a valley were attacked by surprise by the phalanx (front) and Knight Commander of Philotas (on sides). Macedonians were minimal, but had 3,000 die tribaliiyou. From there, the Macedonian army advanced towards the Danube Yantra valley where he met with the fleet sent to Byzantium. The next objective of the campaign, winning Syrmos fled the island, he could not be achieved because fleets of Alexander was enough to land a large number of soldiers, and the island's shores, according to Arrian's story were Metals (itwas "attacked sloping and difficult" and "stormy and threatening flowing river water, being strangled to the point"). How tribalilor territory is quite close to the Iron Gates region, we can assume that this battle took place in an area of islands (or the missing evolutionary Banului from Ada Kaleh), unless the author somehow invented story This descriptions failure to justify the operation. therefore likely to be alfat island, however, closer Oescus, Syrmon's residence. Some historians have identified the one that called today Zimnicea west of Belene, but a recent study suggested that more likely evolutionary Calnovat, located downstream of Oescus-Gigen holes and Osama Vit river. Hypothesis exhibition events upstreamThe Iron Gates does not take into account the impossibility of navigating through boilers Delta Macedonian fleet. The company's third battle took place north of the Danube. Alexander decided a raid against Dacians, probably because they were allies with tribalii and is prepared to go and fight them (they forterle concentrated on the Danube). Getae lived in an area rich andI hold, beyond which lies other uncultivated, uninhabited. Such a description does not fit but with the Iron Door. Since Ptolemy's work takes Arrianus Lagidul and Aristobulus, your account will be shortened or altered and therefore the place where they were w etii may be located somewhere below the Danube. Mention Peuce Island (Delta) revealof such confusion. Given the location of the two battles, where the Danube has been touched by the mouth lantra Macedonian army. Most historians Position your right on the Danube a Dacian fortress (DAVA), which functioned in the fourth century idHr. city may be mentioned by Arrian dava with ground wave from Zimnicea. Parasanga a distance (5.5 km) fetusof the Danube may correspond to this indetificare, because the river he could suffer further changes. Getae who fought against Alexander were part of a kingdom whose center was in Getic dava to Zimnicea times that of Albesti. Peretu tomb located in the same area that belonged to one of the leaders of political factions, which was sufficientof lying to mobilize 14,000 fighters (probably extends to all parts of southern Muntenia),. Analogies from the parts of tezaurlui Peretu dating to the middle shows the fourth century and suggests that this dependence was the leader get odrysilor kingdom of Thrace. Contra army gathered Getic Danube, Alexander sent 1,500 horsemen and 4000 footmen, who crossed the river night with Macedonian ships and boats taken from locals. Phalanx led by Nicanor paved the way for the cavalry commanded by Alexander the high wheat fields to perform a quick attack on the Dacians. Getae retreated to flee to the city, without managing to cause any phalanx ambush during the march. The fight ended by abandoningFortress by Getae, which fled away from the Danube, in a desert region. Expedition of the Balkans and the Danube river and north incursion revealed the superiority of the Macedonian army, though numerically inferior opponents face encounter. This situation was compesata processes by adopting various tactics - attacks at night, forcing a surprise toand under water, making flexible devices, use single or double enveloping maneuvers etc.. The strategic objective of the campaign (eliminating the danger of tribal) was reached with King Syrmos, even if he could be caught, he agreed to incheeie peace after the incursion against the Dacians. Were concluded alliances with other Thracian tribes in the regionand the region between the Balkan Mountains and the Lower Danube came under Macedonian hegemony.
Spaniola
Unidos reino de Macedonia se vio amenazada por tribalilor Tracia al norte de las montañas de los Balcanes, en el noroeste de Bulgaria de hoy (en el centro del poder era Oescus, ahora Gigen-Bulgaria). Estos rey tribal Felipe II infransesera durante su retirada de la expedición contra los escitas en 339 IDHR. Tribalilor para disuadir la agresión en el mar que al preparar losmpanie contra los persas, Alejandro Magno el lanzamiento de un ataque contra el rey Syrmos tribalilor. ejército macedonio avanzado en el valle del río Nestos (Mesta) y entró en las montañas de los Balcanes, probablemente a través de Sipka pasar, mientras tanto, una flota de Bizancio fue enviado al Danubio para atacar a los tribales. La primera batalla tuvo lugar en Sipka contra un traciorganizasera luchar contra un dispositivo compuesto por vagones dispuestos en una estantería. Siguiendo las órdenes de Alejandro, los soldados de la falange protegidos por escudos eran cuando fueron a hacer compras. Después de que el enemigo ha utilizado este medio para luchar contra el flanco derecho macedonio arqueros han declansaat un contraataque contra los tracios, que trataron de penetrar en la falange (¿Olvidó su infantería armadaposeer con lanzas y escudos, dispuestos en una compacta). En el flanco izquierdo, atacaron a Alejandro llevó a su guardia, que provoquen la retirada desordenada de los tracios, además de los muertos 1.500 fueron tomados de entre los tracios y los presos. Consciente de que el ejército de Alejandro se dirige al territorio controlado por él, el rey Syrmos se refugió en una isla del Danubio, mientras que algunosde su ejército avanzadas para el ejército macedonio, que marcharon hacia el río Lyginos (Rositsa identificados, afluente occidental del Yantra). Aquí tuvo lugar la segunda batalla de la campaña. Tribalii que adapostisera INTI un valle fueron atacados por sorpresa por la falange (delante) y Comendador de Filotas (en los lados). Macedonios fueron mínimos, pero había 3.000 tribalii morirusted. A partir de ahí, el ejército macedonio se dirigió hacia el valle del Danubio Yantra donde se reunió con la flota enviada a Bizancio. El siguiente objetivo de la campaña, ganando Syrmos huyeron de la isla, no pudo lograrse gracias a las flotas de Alejandro fue suficiente para conseguir un gran número de soldados, y las costas de la isla, según el relato de Arriano fueron metales (esestaba "pendiente atacado y difícil" y "agua que corre río tormentoso y amenazante, por quedar atrapado hasta el punto"). ¿Cómo territorio tribalilor está muy cerca de la región de las Puertas de Hierro, podemos suponer que esta batalla tuvo lugar en una zona de islas (o la falta de evolución de Ada Banului Kaleh), a menos que el autor de alguna manera inventó historia Esta descripcións falta de justificación de la operación. Consecuentemente, se prevé alfat isla, sin embargo, mucho más cerca Oescus, Syrmon de residencia. Algunos historiadores han identificado a la que ha pedido hoy al oeste Zimnicea de Belene, pero un estudio reciente sugiere que la evolución más probable Calnovat, situada aguas abajo de los agujeros Oescus Gigen-y el río Osama Vit. Hipótesis eventos de exposición aguas arribaLas Puertas de Hierro no tiene en cuenta la imposibilidad de navegar a través de calderas Delta flota macedonia. La tercera empresa La batalla tuvo lugar al norte del Danubio. Alexander decidió un ataque contra los dacios, probablemente porque estaban aliados con tribalii y está dispuesta a ir a luchar contra ellos (que forterle concentrado en el Danubio). Getas vivían en una zona rica ySostengo, más allá de que se encuentra sin cultivar otros, deshabitada. Tal descripción no encaja, pero con la Puerta de Hierro. Desde la obra de Ptolomeo se Arriano Lagidul y Aristóbulo, su cuenta se verá reducida o alterada y por lo tanto el lugar donde fueron etii w puede ser ubicado en algún lugar por debajo del Danubio. Mención Peuce (Delta) revelande tal confusión. Dada la ubicación de las dos batallas, donde el Danubio ha sido tocado por la boca Lantra macedonio ejército. Mayoría de los historiadores Posición a la derecha en el Danubio un Dacia fortaleza (DAVA), que funcionaba en el siglo IV IDHR. ciudad puede ser mencionada por Dava Arriano con onda de tierra del Zimnicea. Parasanga una distancia (5,5 km) del fetodel Danubio puede corresponder a este indetificare, porque el río que podría sufrir más cambios. Getas que luchó contra Alejandro formaban parte de un reino, cuyo centro está en Dava geta a los tiempos de Zimnicea Albesti. Peretu tumba ubicada en la misma zona que pertenecía a uno de los líderes de las facciones políticas, que fue suficientede mentir para movilizar a 14.000 combatientes (probablemente se extiende a todas las partes del sur de Muntenia). Analogías de las partes de tezaurlui Peretu que data de mediados del siglo IV muestra y sugiere que esta dependencia fue el líder recibe odrysilor reino de Tracia. Ejército Contra reunieron geta Danubio, Alejandro envió 1.500 jinetes y 4000 hombres de a pie, que cruzaron el río con buques de la noche macedonio y barcos tomados de los locales. Falange liderado por Nicanor allanó el camino para la caballería al mando de Alejandro campos de trigo de alta para realizar un ataque rápido de los dacios. Getas se retiró a huir a la ciudad, sin llegar a causar una emboscada falange durante la marcha. La lucha terminó abandonandoFortaleza de los getas, que huyó del Danubio, en una región desértica. Expedición de los Balcanes y el Danubio y en la incursión al norte de manifiesto la superioridad del ejército macedonio, aunque numéricamente inferior frente a los opositores encuentro. Esta situación se compesata procesos mediante la adopción de tácticas diferentes - los ataques en la noche, forzando una sorpresa paray bajo el agua, haciendo que los dispositivos flexibles, de uso individual o doble maniobras envolventes, etc. El objetivo estratégico de la campaña (eliminando el peligro de la tribu) se llegó con el rey Syrmos, aunque pudiera ser capturados, estuvo de acuerdo en incheeie la paz después de la incursión contra los dacios. Se llegó a la conclusión de alianzas con otras tribus en la región de Traciay la región entre las montañas de los Balcanes y el bajo Danubio cayó bajo la hegemonía macedonia.
Italiana
Regno Unito macedone era minacciata da tribalilor Traci a nord dei Monti Balcani, nel nordovest della Bulgaria oggi (centro del potere era quello di Oescus, ora Gigen-Bulgaria). Queste tribali infransesera re Filippo II durante il suo ritiro dalla spedizione contro gli Sciti in 339 idHr. Tribalilor per scoraggiare aggressioni in mare, come durante la preparazionempanie contro i Persiani, Alessandro Magno partì un attacco contro Syrmos tribalilor il re. esercito macedone avanzati nel Nestos valle del fiume (Mesta) ed è entrata la catena montuosa dei Balcani, molto probabilmente attraverso il valico Sipka, nel frattempo, la flotta è stata inviata da Bisanzio al Danubio per attaccare la tribù. La prima battaglia si è svolta Sipka contro un tracerganizasera combattere un dispositivo composto di carrozze disposte su una mensola. A seguito di Alessandro ordini, i soldati della falange protetti da scudi sono stati quando erano in negozio. Dopo che il nemico ha usato questo mezzo per combattere il macedone arcieri fianco destro hanno declansaat un contrattacco sul Traci, che ha cercato di penetrare la falange (dimenticata fanteria armataattaccare con lance e scudi, disposte in un compatto). Sul fianco sinistro, ha attaccato Alessandro ha portato la sua guardia, con conseguente ritiro disordinato dei Traci, oltre 1.500 i morti sono stati presi tra i Traci e prigionieri. Consapevoli del fatto che l'esercito di Alessandro si sta dirigendo verso il territorio controllato da lui, il re Syrmos si rifugia su un'isola sul Danubio, mentre alcunidel suo esercito avanzate per l'esercito macedone, che hanno marciato per le Lyginos fiume (Rositsa identificati, affluente occidentale del Yantra). Qui avvenne la seconda battaglia della campagna. Tribalii che adapostisera NRTI una valle furono attaccati di sorpresa dalla falange (anteriori) e Commendatore di Filota (ai lati). Macedoni sono stati minimi, ma aveva 3.000 tribalii morirevoi. Da lì, l'esercito macedone avanzò verso la valle del Danubio Yantra dove ha incontrato la flotta inviata a Bisanzio. Il prossimo obiettivo della campagna, vincendo Syrmos fuggì sull'isola, non poteva essere raggiunto in quanto le flotte di Alessandro è stato sufficiente a terra un gran numero di soldati, e spiagge dell'isola, secondo il racconto di Arriano di metalli sono state (loè stato "attaccato in pendenza e di difficile" e "tempestoso e minaccioso fiume che scorre l'acqua, essendo strangolata al punto"). Come tribalilor territorio è abbastanza vicino alla regione Porte di ferro, si può supporre che questa battaglia ha avuto luogo in una zona di isole (o mancante evolutivo Banului da Ada Kaleh), a meno che l'autore in qualche modo inventato la storia Questa descriziones fallimento per giustificare l'operazione. quindi suscettibili di essere un'isola alfat, tuttavia, più vicino Oescus, Syrmon la residenza. Alcuni storici hanno individuato quello che ha chiamato oggi ad ovest Zimnicea di Belene, ma uno studio recente ha suggerito che Calnovat più probabile evolutivo, che si trova a valle di fori Oescus-Gigen e Osama fiume Vit. manifestazioni fieristiche di ipotesi a monteI cancelli di ferro non tiene conto dell'impossibilità di navigare attraverso le caldaie Delta flotta macedone. Terza società La battaglia ebbe luogo a nord del Danubio. Alexander ha deciso un raid contro i Daci, probabilmente perché erano alleati con tribalii ed è pronta per andare a combattere loro (forterle concentrata sul Danubio). Geti vivevano in un territorio ricco eRitengo, al di là che si trova altri incolti, disabitata. Tale descrizione non si adatta, ma con la porta di ferro. Poiché il lavoro di Tolomeo prende Arrianus Lagidul e Aristobulo, il vostro account sarà ridotta o alterata e quindi il luogo dove sono state etii w può trovarsi da qualche parte sotto il Danubio. Menzione Peuce Island (Delta) rivelanodi confusione. Data la posizione dei due battaglie, dove il Danubio è stato toccato da esercito bocca Lantra macedone. Posizionare la maggior parte degli storici sul Danubio una fortezza dacica (Dava), che funzionavano nel idHr quarto secolo. città può essere citato da Dava Arriano con onda di terra da Zimnicea. Parasanga una distanza (5,5 km) fetodel Danubio può corrispondere a questo indetificare, perché il fiume che poteva subire ulteriori modifiche. Geti che combatté contro Alexander facevano parte di un regno il cui centro è in Dava getica a volte Zimnicea quella di Albesti. Peretu tomba si trova nella stessa area che apparteneva a uno dei leader di fazioni politiche, che è stato sufficientedi mentire a mobilitare 14.000 combattenti (probabilmente si estende a tutte le parti del Sud Muntenia). Analogie dalle parti di tezaurlui Peretu risalente alla metà del IV secolo indica e suggerisce che questa dipendenza è stato il leader ottenere odrysilor regno di Tracia. Esercito Contra raccolti getica Danubio, Alessandro ha inviato 1.500 cavalieri e 4000 fanti, che ha attraversato il fiume la notte con le navi e imbarcazioni macedone prelevati da gente del posto. Phalanx guidata da Nicanor spianato la strada per la cavalleria comandata da Alessandro campi di grano alto di eseguire un attacco veloce sulla Daci. Geti si ritirò a fuggire verso la città, senza riuscire a provocare agguato falange durante la marcia. La lotta finì con l'abbandonoFortezza da Geti, che fuggì dal Danubio, in una regione desertica. Spedizione dei Balcani e il Danubio e incursione nord ha rivelato la superiorità dell'esercito macedone, anche se gli avversari numericamente inferiori faccia incontrare. Questa situazione è stata compesata processi mediante l'adozione di varie tattiche - attacca di notte, forzando una sorpresae sotto l'acqua, rendendo i dispositivi flessibili, uso singola o doppia manovra avvolgente, ecc. L'obiettivo strategico della campagna (eliminando il pericolo di tribale), è stato raggiunto con il re Syrmos, anche se poteva essere catturato, ha accettato di incheeie la pace dopo l'incursione contro i Daci. Sono stati conclusi con le altre alleanze tribù tracia nella regionee la regione tra i Monti Balcani e del basso Danubio passò sotto l'egemonia macedone.
Franceza
Macédonienne unie royaume était menacé par le nord tribalilor thrace des montagnes des Balkans, la Bulgarie du nord-ouest aujourd'hui (centre du pouvoir était de Oescus, maintenant Gigen-Bulgarie). Ces tribus roi Philippe II infransesera il lors de son retrait de l'expédition contre les Scythes en 339 IDHR. Tribalilor pour décourager l'agression dans la mer que lors de la préparationmpanie contre les Perses, Alexandre le Grand déclencher une attaque contre la Syrmos tribalilor roi. armée macédonienne avancée dans la vallée du fleuve Nestos (Mesta) et arriva dans les montagnes des Balkans, probablement par passer Sipka, pendant ce temps, une flotte a été envoyé de Byzance sur le Danube pour attaquer les tribus. La première bataille a eu lieu Sipka contre un thracerganizasera lutte un dispositif composé de voitures disposés sur une étagère. Suivant les ordres d'Alexandre, les soldats de la phalange protégés par des boucliers étaient quand ils étaient à la boutique. Après l'ennemi a utilisé ce moyen de lutte contre le Macédonien droit archers ont flanc declansaat une contre-attaque sur les Thraces, qui ont tenté de pénétrer dans la phalange (oublié fantassins armésattacher avec des lances et des boucliers, disposés dans un boîtier compact). Sur le flanc gauche, attaqué Alexander conduit ses gardes, ayant entraîné le retrait désordonné des Thraces, outre les morts 1.500 ont été prises parmi les Thraces et les prisonniers. Consciente du fait que l'armée d'Alexandre se dirige vers le territoire contrôlé par lui, le roi Syrmos se réfugie sur une île sur le Danube, tandis que certainsde son armée de pointe à l'armée macédonienne, qui marchait à l'Lyginos rivière (Rositsa identifiés, affluent de l'Ouest de la Yantra). Ici se la seconde bataille de la campagne. Tribalii que adapostisera INTI une vallée ont été attaqués par surprise par la phalange (avant) et Chevalier Commandeur de Philotas (sur les côtés). Macédoniens étaient minimes, mais perdu 3.000 meurent tribaliivous. De là, l'armée macédonienne s'avança vers la vallée du Danube Yantra où il a rencontré la flotte envoyée à Byzance. Le prochain objectif de la campagne, remportant Syrmos fui l'île, il ne pourrait être atteint, car les flottes d'Alexandre a été assez à la terre un grand nombre de soldats, et les rivages de l'île, d'après le récit d'Arrien ont été les métaux (ila été «attaqué et en pente difficile» et «l'eau houleuse et menaçante rivière qui coule, se faire étrangler au point"). Comment territoire tribalilor est assez proche de la région des Portes de Fer, on peut supposer que cette bataille a eu lieu dans une zone d'îles (ou le manque d'évolution Banului Ada Kaleh), sauf si l'auteur en quelque sorte inventé l'histoire Cette descriptionErreur s pour justifier l'opération. donc susceptibles d'être alfat île, cependant, plus Oescus, la résidence de Syrmon. Certains historiens ont identifié celui qui a appelé aujourd'hui à l'ouest de Zimnicea Belene, mais une étude récente suggère que Calnovat plus probable de l'évolution, situé en aval des trous Oescus-Gigen et Oussama Vit rivière. animations de l'exposition Hypothèse amontLes Portes de Fer ne tient pas compte de l'impossibilité de naviguer à travers les chaudières Delta macédonienne de la flotte. La troisième bataille entreprise ait eu lieu au nord du Danube. Alexander a décidé d'un raid contre les Daces, probablement parce qu'ils étaient alliés avec tribalii et est prêt à aller se battre entre eux (ils forterle concentrée sur le Danube). Gètes vécu dans une région riche etJe tiens, au-delà duquel se trouve d'autres inculte, inhabitée. Une telle description ne correspond pas, mais avec la porte de fer. Depuis les travaux de Ptolémée prend Arrien Lagidul et Aristobule, votre compte sera réduit ou modifié, et donc l'endroit où ils ont été etii w peut être situé quelque part en dessous du Danube. Mention Peuce Island (Delta) révèlentd'une telle confusion. Compte tenu de l'emplacement des deux batailles, où le Danube a été touché par la bouche armée macédonienne Lantra. La plupart des historiens position droite sur le Danube une forteresse dace (DAVA), qui fonctionnait à la IDHR quatrième siècle. ville, on peut citer par Dava Arrien avec l'onde de sol de Zimnicea. Parasanga une distance (5,5 km) du fœtusdu Danube peut correspondre à cette indetificare, parce que la rivière, il pourrait subir de nouvelles modifications. Gètes qui se sont battus contre Alexandre faisaient partie d'un royaume dont le centre est en dava gète à l'époque que des Zimnicea Albesti. Peretu tombeau situé dans la même région qui a appartenu à l'un des leaders des factions politiques, ce qui était suffisantde mentir à mobiliser 14.000 combattants (s'étend probablement à toutes les parties du sud de Munténie). Analogies des parties de tezaurlui Peretu datant du milieu montre le quatrième siècle et suggère que cette dépendance est le leader obtenir le royaume de Thrace odrysilor. Armée de la Contra recueillies gète Danube, Alexandre envoya 1.500 cavaliers et 4000 valets de pied, qui ont traversé la rivière avec la nuit flotte macédonienne et les bateaux pris des gens du pays. Phalanx dirigée par Nicanor ouvert la voie à la cavalerie commandée par Alexandre le champs de blé de haute d'effectuer une attaque rapide sur les Daces. Gètes se retirèrent de fuir vers la ville, sans parvenir à provoquer une embuscade au cours de la phalange mars. Le combat s'est terminé par l'abandonFortress par Gètes, qui s'enfuit du Danube, dans une région désertique. Expédition dans les Balkans et le Danube et incursion au nord a révélé la supériorité de l'armée macédonienne, bien que numériquement inférieur adversaires face à la rencontre. Cette situation a été compesata processus en adoptant des tactiques différentes - des attaques de nuit, forçant une surprise pouret sous l'eau, la fabrication de dispositifs souples, à usage unique ou double manœuvres enveloppantes, etc. L'objectif stratégique de la campagne (en éliminant le risque de tribu) a été conclu avec le roi Syrmos, même s'il pouvait être capturé, il a accepté de incheeie la paix après l'incursion contre les Daces. Si des alliances conclues avec d'autres tribus thraces dans la régionet dans la région entre les montagnes des Balkans et du Bas-Danube est venu sous l'hégémonie macédonienne.
Germana
Vereinigten Königreich wurde mit der mazedonischen thrakischen tribalilor nördlich des Balkan drohte, im Nordwesten Bulgariens heute (Zentrum der Macht war, Oescus, jetzt Gigen-Bulgarien). Diese tribal König Philip II infransesera es während seinen Rückzug aus dem Feldzug gegen die Skythen in 339 idHr. Tribalilor, um Aggressionen in das Meer abzuhalten wie bei der Aufstellungmpanie gegen die Perser, Alexander der Große Set aus einen Angriff gegen den König tribalilor Syrmos. Mazedonischen Armee rückte in das Tal des Flusses Nestos (Mesta) und trat in den Balkan-Gebirge, am ehesten passieren Sipka Unterdessen war eine Flotte von Byzanz Donau geschickt, um den Angriff des Stammes. Die erste Schlacht fand Sipka gegen einen thrakischenrganizasera ein Gerät der Wagen auf einem Regal angeordnet sind zu kämpfen. Nach Alexanders Befehl wurden Soldaten der Phalanx durch Schilde geschützt, wenn sie einkaufen waren. Nachdem der Feind nutzte diese Mittel, um die rechte Flanke mazedonischen Bogenschützen kämpfen haben declansaat einen Gegenangriff auf die Thraker, die zu der Phalanx (vergessen Fußvolk einzudringen versuchtenlegen mit Lanzen und Schilden, angeordnet in einem kompakten). Auf dem linken Flügel, griff Alexander führte seine Garde, die sich in ungeordneten Rückzug der Thraker, neben den 1.500 Toten wurden aus den Reihen der Thraker und Gefangenen. Bewusstsein, dass Alexanders Armee ist Syrmos Position der von ihm kontrollierten Gebiet, King Zuflucht auf einer Insel an der Donau, während einigeseiner Armee rückte der mazedonischen Armee, die den Fluss Lyginos marschierten (Rositsa ermittelt, westlicher Zufluss der Yantra). Hier trat die zweite Schlacht der Kampagne. Tribalii dass NRTIs adapostisera einem Tal waren überrascht von der Phalanx (vorne) und Knight Commander des Philotas (auf Seiten angegriffen). Mazedonier waren minimal, aber über 3000 sterben tribaliiSie. Von dort rückten die mazedonische Armee gegen die Donau Yantra Tal, wo er mit der Flotte traf an Byzanz. Das nächste Ziel der Kampagne gewinnen Syrmos flüchtete der Insel, er konnte nicht erreicht werden, weil Flotten von Alexander war genug, um eine große Zahl von Soldaten landen werden, und die Insel Ufern, nach Arrian Geschichte wurden Metalle (essei "angegriffen und schwer abfallende" und "stürmisch und bedrohlich fließende Fluss Wasser, wobei bis zu dem Punkt erdrosselt"). Wie tribalilor Gebiet ist ganz in der Nähe des Eisernen Tors Region, können wir davon ausgehen, dass diese Schlacht stattfand, in einem Gebiet von Inseln (oder die fehlenden evolutionären Banului von Ada Kaleh), sofern seitens des Autors irgendwie erfundene Geschichte Diese Beschreibungs Scheitern der Operation zu rechtfertigen. daher wahrscheinlich alfat Insel jedoch näher Oescus, Syrmon Residenz. Einige Historiker haben die, die heute genannt Zimnicea westlich von Belene identifiziert, aber eine aktuelle Studie vorgeschlagen, dass eher evolutionären Calnovat, befindet sich unterhalb des Oescus-Gigen Löcher und Osama Vit Fluss. Hypothesis Ausstellungen UpstreamDas Eiserne Tor nicht berücksichtigt in der Unmöglichkeit, die Navigation durch Kessel Delta mazedonischen Flotte. Die Firma dritte Schlacht fand nördlich der Donau. Alexander beschloss eine Razzia gegen die Daker, wahrscheinlich weil sie Verbündete mit tribalii wurden und bereit sind zu gehen und gegen sie zu kämpfen (sie forterle an der Donau) konzentriert. Geten lebte in einer Gegend, die reich undIch halte, liegt jenseits derer andere unbewohnte Ödland. Eine solche Beschreibung passt nicht aber mit der eisernen Tür. Da Ptolemaios 'Arbeit nimmt Arrianus Lagidul und Aristobul, wird Ihr Konto gekürzt oder verändert werden und somit der Ort, wo sie waren w etii kann irgendwo unter der Donau befinden. Mention peuce Island (Delta) zeigensolcher Verwirrung. Angesichts der Lage der beiden Schlachten, wo die Donau durch den Mund Lantra mazedonische Armee berührt wurde. Die meisten Historiker Position rechts an der Donau eine dakischen Festung (DAVA), die im vierten Jahrhundert idHr funktionierte. Stadt kann von Arrian dava mit Bodenwelle aus Zimnicea erwähnt werden. Parasanga einem Abstand (5,5 km) Fötusder Donau, kann diesem indetificare entsprechen, weil der Fluss er weitere Veränderungen erleiden könnte. Geten, der gegen Alexander kämpften, waren Teil eines Reiches, dessen Mittelpunkt in getische dava zu Zimnicea Mal, dass der Albesti. Peretu Grab in der gleichen Gegend, die zu einer der Führer der politischen Parteien, die ausreichend war gehörten befindetder Lüge zu 14.000 Kämpfer (mobilisieren wahrscheinlich erstreckt sich auf alle Teile des südlichen Muntenia). Analogien aus den Teilen tezaurlui Peretu Datierung in die Mitte des vierten Jahrhunderts zeigt, und schlägt vor, dass diese Abhängigkeit Thrakien war der Führer bekommen odrysilor Königreich. Contra Armee versammelt getische Donau, Alexander schickte 1.500 Reitern und 4000 Lakaien, die den Fluss Nacht mit mazedonischen Schiffe und Boote von Einheimischen übernommen gekreuzt. Phalanx der Leitung von Nicanor ebnete den Weg für die Kavallerie unter dem Kommando von Alexander dem hohen Weizenfeldern, um einen schnellen Angriff auf die Daker führen. Geten zogen in die Stadt zu fliehen, ohne dass die Verwaltung keine Phalanx Hinterhalt während des Marsches verursachen. Der Kampf endete durch den Verzicht aufFortress von Geten, die weg von der Donau geflohen, in einer Wüstenregion. Expedition auf dem Balkan und die Donau und nördlich Einbruch zeigte die Überlegenheit der mazedonischen Armee, obwohl zahlenmäßig unterlegen Gegner bevor ich sie traf. Diese Situation wurde durch den Erlass compesata Prozesse verschiedene Taktiken - Angriffe in der Nacht, zwingt eine Überraschungund unter Wasser, so dass flexible Geräte, verwenden einfache oder doppelte Kuvertierung Manöver etc.. Das strategische Ziel der Kampagne (Beseitigung der Gefahr des Stammes) war mit König Syrmos erreicht, auch wenn er erwischt werden könnte, stimmte er zu incheeie Frieden nach dem Einbruch gegen die Daker. Abgeschlossen wurden Allianzen mit anderen thrakischen Stämme in der Regionund in der Region zwischen dem Balkangebirge und der unteren Donau kam unter mazedonischen Hegemonie.
Rusa
Объединенная македонская царство угрожает фракийского tribalilor к северу от Балканских гор, на северо-западе Болгарии существующих (центр власти был Oescus, теперь Гиген-Болгария). Эти племенные короля Филиппа II infransesera во время вывода своих войск из похода против скифов в 339 ИДПЧ. Tribalilor для сдерживания агрессии в море, как при подготовкеmpanie против персов, Александр Великий отправился нападение Сирмос царя tribalilor. Македонской армии продвинулись в долине реки Нестос (Места) и поступил в Балканские горы, скорее всего, через перевал Шипкинский, тем временем, флот был послан из Византии на Дунай напасть на племенных. Первый бой состоялся в Шипкинский против фракийскихrganizasera борьбе устройство состоит из вагонов, расположенных на шельфе. После заказов Александра, солдаты фаланги защищены щиты, когда они были в магазине. После противник использовал средства для борьбы с правом фланге македонской стрельцы declansaat контрнаступления фракийцев, которые пытались проникнуть в фаланге (забыли вооруженной пехотыприложить копьями и щитами, расположены в компактном). На левом фланге, напали Александр привел его охраны, в результате беспорядочного вывода фракийцы, кроме 1500 мертвых были взяты из фракийцев и заключенных. Сознавая, что в армии Александра направляется на территории, контролируемой им, король Сирмос укрылся на острове на реке Дунай, а некоторыеего войска вышли в македонской армии, которые шли к реке Lyginos (Росица определили, западный приток Янтра). Здесь произошло второе сражение кампании. Tribalii, что НИОТ adapostisera долину напали врасплох фаланги (спереди) и кавалером Philotas (по бокам). Македонцы были минимальны, но умирают 3000 tribaliiВас. Оттуда македонской армии двинулись по долине Дуная Янтра, где он встретился с флотом отправлено в Византию. Следующая задача кампании, выиграв Сирмос покинули остров, он не может быть достигнута, поскольку флот Александра было достаточно, чтобы посадить большое количество солдат, и берега острова, по рассказу Арриана были металлов (этобыл "напали наклонной и трудно" и "бурной и угрожая реку воды, душат в точку"). Как tribalilor территории довольно близко к области Железных Ворот, мы можем предположить, что это сражение произошло в районе островов (или недостающий эволюционного Banului от Ады Кале), если только автор почему-то придумал историю Это описаниеневыполнение для оправдания операции. Поэтому, вероятно, будет alfat острова, однако, ближе Oescus, проживание в Syrmon. Некоторые историки определили, что один называют сегодня Зимнича запад "Белене", но последнее исследование показало, что более вероятно эволюционного Calnovat, расположенных ниже по течению Oescus-Гиген отверстия и Осама Vit реки. Гипотеза выставочных мероприятий вверхЖелезные ворота не принимает во внимание невозможность перемещения по котлов Delta македонский флот. Третий бой компания прошла к северу от Дуная. Александр решил рейд против даков, вероятно, потому, что они были союзниками с tribalii и готов идти и бороться с ними (они forterle сосредоточены на Дунае). Геты жили в местности, богатой иЯ считаю, за которой лежит другой необработанной, необитаемы. Такое описание не подходит, но с железной дверью. Поскольку работа Птолемея принимает Arrianus Lagidul и Аристобула, ваш счет будет сокращен или изменен и, следовательно, место, где они были со etii может быть расположен где-то внизу Дуная. Упоминание Peuce Island (Delta), показываюттакой путаницы. Учитывая расположение два сражения, где Дунай был затронут в устье Lantra македонской армии. Большинство историков Позиция Ваше право на Дунае даков крепости (Дава), которая функционировала в четвертом ИДПЧ века. город может быть упомянуты Арриан Дава с землей волны от Зимнича. Parasanga дистанции (5,5 км) плодареки Дунай, может соответствовать этому indetificare, потому что река он может страдать от дальнейшего изменения. Гетов, которые воевали против Александра были частью царства, центр которого находится в Getic Дава к Зимнича раз выше, чем Albesti. Peretu могила находится в том же районе, что принадлежал к одному из лидеров политических фракций, что достаточнолежать мобилизовать 14 тысяч бойцов (вероятно, распространяется на все южные Muntenia). Аналогии из частей tezaurlui Peretu датируется серединой показывает, в четвертом веке, и позволяет предположить, что такая зависимость была лидером получить odrysilor царства во Фракии. Contra армии собрались Getic Дуная, Александр послал 1500 всадников и 4000 лакеев, которые пересекли реку ночь с македонским кораблей и судов взяты из местных жителей. Фаланга во главе с Никанора проложили путь для кавалерии под командованием Александра больших полях пшеницы выполнять быстрое нападение на даками. Гетов отступили бежать в город, не успев причинить какой-либо фаланги засады во время марша. Бой закончился, отказавшись отКрепость на гетов, который убежал от Дуная, в пустыне. Экспедиция на Балканах и на реке Дунай и северо вторжения показали превосходство македонской армии, хотя численно уступают противников лицу столкнуться. Эта ситуация была compesata процессов путем принятия различных тактик - нападения в ночное время, заставив удивитьи под водой, что делает гибкие устройства, используйте одинарные или двойные обертывающей маневры т.д.. Стратегическая цель кампании (устранение опасности племенных) было достигнуто соглашение с королем Сирмос, даже если он может быть пойман, он согласился incheeie мира после вторжения против даков. Были заключены союзы с другими фракийских племен в регионеи область между Балканских гор и Нижнего Дуная попали под македонской гегемонии.
Portugheza
Reino Unido macedônio foi ameaçado pelo norte tribalilor Thracian das montanhas dos Balcãs, no noroeste da Bulgária hoje (centro do poder foi Oescus, agora Gigen-Bulgária). Estes tribal king Philip infransesera II durante a sua retirada da expedição contra os citas em 339 idHr. Tribalilor para deter qualquer agressão no mar, como na preparaçãompanie contra os persas, Alexandre, o Grande, deu início a um ataque contra a Syrmos tribalilor rei. exército macedônio avançado no vale do rio Nestos (Mesta) e entrou nas montanhas dos Balcãs, provavelmente através passar Sipka, entretanto, foi enviada uma frota de Bizâncio no Danúbio para atacar a tribo. A primeira batalha ocorreu Sipka contra um tráciorganizasera luta de um dispositivo composto de carruagens dispostos em uma prateleira. Seguindo as ordens de Alexandre, os soldados da falange protegidos por escudos quando foram fazer compras. Depois que o inimigo tem usado este meio para lutar contra os macedónios flanco direito arqueiros têm declansaat um contra-ataque no trácios, que tentou penetrar na falange (esqueceu infantaria armadaanexar com lanças e escudos, dispostos em um compacto). No flanco esquerdo, Alexander atacado levou sua guarda, o que resultou na retirada desordenada dos trácios, além de 1.500 mortos foram retirados entre os trácios e os presos. Conscientes de que o exército de Alexandre se dirige ao território controlado por ele, o rei Syrmos refugiou-se em uma ilha no Danúbio, enquanto algunsdo seu exército, avançou para o exército da Macedónia, que marchou para o rio Lyginos (Rositsa identificados, afluente ocidental do Yantra). Aqui ocorreu a segunda batalha da campanha. Tribalii que adapostisera NRTIs um vale foram atacados de surpresa pela falange (frente) e Cavaleiro Comandante da Filotas (no verso). Macedônios foram mínimos, mas tinha 3.000 tribalii morrervocê. De lá, o exército macedônio avançou em direção ao vale do Danúbio Yantra, onde se encontrou com a frota enviada ao Byzantion. O próximo objetivo da campanha, vencendo Syrmos fugiram da ilha, ele não poderia ser alcançado por frotas de Alexander foi o suficiente para conseguir um grande número de soldados, e as costas da ilha, de acordo com a história Arriano foram Metals (éera inclinado "atacado e difícil" e "água do rio tormentoso e ameaçando fluindo, sendo estrangulada até o ponto"). Como território tribalilor é bastante próximo da região portões de ferro, podemos supor que esta batalha teve lugar em uma área de ilhas (ou a falta Banului evolutiva de Ada Kaleh), a menos que o autor inventou a história de alguma forma Esta descriçãos para justificar o fracasso da operação. portanto, susceptível de ser ilha alfat, no entanto, Oescus mais, a residência do Syrmon. Alguns historiadores identificaram o que chama hoje ocidental Zimnicea de Belene, mas um estudo recente sugere que o mais provável Calnovat evolutiva, localizada a jusante de Oescus Gigen-buracos e rio Osama Vit. eventos exposição Hipótese upstreamOs portões de ferro não leva em conta a impossibilidade de navegar através de caldeiras Delta frota macedónia. Batalha da terceira companhia teve lugar ao norte do Danúbio. Alexander decidiu fazer uma incursão contra Dacians, provavelmente porque eram aliados tribalii e está preparado para entrar e eles lutam (eles forterle concentrada no Danúbio). Getae viviam em uma área rica eEu seguro, além de que outras mentiras incultas, desabitada. Essa descrição não se encaixa, mas com a porta de ferro. Desde que o trabalho de Ptolomeu leva Arrianus Lagidul e Aristóbulo, sua conta será reduzida ou alterada e, portanto, o lugar onde eles estavam etii w pode ser localizado em algum lugar abaixo do Danúbio. Menção Peuce Island (Delta) revelamde tanta confusão. Dada a localização das duas batalhas, onde o Danúbio foi tocado pela boca Lantra exército macedónio. A maioria dos historiadores a sua posição correta no Danúbio, uma fortaleza Dacian (dava), que funcionou no idHr século IV. cidade pode ser mencionado pelo dava Arriano com a onda de Zimnicea chão. Parasanga um feto (5,5 km) de distânciado Danúbio pode corresponder a este indetificare, porque o rio, ele pode sofrer mais alterações. Getae que lutaram contra Alexander faziam parte de um reino cujo centro está em Getic dava aos tempos que Zimnicea de Albesti. Peretu túmulo localizado na mesma área que pertencia a um dos líderes das facções políticas, o que era suficientede mentir para mobilizar 14 mil combatentes (provavelmente se estende a todas as partes do Muntenia do Sul). Analogias das partes do Peretu tezaurlui datando do meio mostra o quarto século, e sugere que essa dependência era o líder conseguir odrysilor reino da Trácia. Exército Contra reunidos Getic Danúbio, Alexander enviou 1.500 cavaleiros e 4000 soldados de infantaria, que cruzaram o rio à noite com os navios e barcos Macedonian retirado locais. Falange liderada por Nicanor pavimentou o caminho para a cavalaria comandada por Alexander os campos de trigo de alta para executar um ataque rápido no Dacians. Getae retirou-se para fugir para a cidade, sem conseguir causar qualquer falange emboscada durante a marcha. A luta acabou por abandonarFortaleza por Getae, que fugiu do Danúbio, em uma região desértica. Expedição dos Balcãs e do Danúbio e incursão norte revelou a superioridade do exército macedônio, embora adversários numericamente inferior face encontro. Esta situação foi compesata processos através da adopção de várias táticas - Ataques à noite, forçando uma surpresa parae sob a água, fazendo com que os dispositivos flexíveis, uso individual ou duplo envolvendo manobras, etc. O objectivo estratégico da campanha (eliminar o perigo de tribal) foi alcançado com o rei Syrmos, mesmo que ele pudesse ser capturado, ele concordou em incheeie paz, depois da incursão contra os dácios. Foram celebrados alianças com outras tribos trácio na regiãoe na região entre as montanhas dos Balcãs e do Danúbio Inferior veio sob a hegemonia da Macedônia.
Intra in cont

Email:

Parola:

Promovare

Produse curatenie